EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü, İlköğretimin ikinci kademesine Türkçe öğretmeni yetiştirmek üzere, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Bölüm mezunları, Türkiye’deki resmi ilköğretim okullarında, özel okul ve dershanelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Ayrıca, Türk dünyasının değişik bölgelerindeki çeşitli okullarda da görev alabilmektedirler.


DERS İÇERİKLERİ

TUR 101 – YAZI YAZMA TEKNİKLERİ                                                                                1 2 2

Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler, eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.

TUR 103 – TÜRK DİL BİLGİSİ 1 : SES BİLGİSİ                                                                  2 0 2

Türk Yazı Dili’nin tarihi gelişimi. Türkçeyi yazmak için kullanılan alfabeler. Türk Lehçeleri ve Ağızlarının dünya üzerindeki dağılımı. Ses nedir? – Tarifi, mahiyeti; seslerin çıkarılması; harfler. Türkçedeki sesler. Seslerin birleşmeleri. Türkçenin ses özellikleri. Ses olayları ve sebepleri. Türkçedeki ses olayları – ses değişmeleri. Türkçedeki ses olayları – ses düşmeleri. Türkçedeki ses olayları – ses türemeleri. Türkçedeki ses olayları – ses benzeşmeleri.  Türkçedeki ses olayları – göçüşmeler. Türkçenin hece yapısı

TUR 105 – EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI                                                                    2 0 2

Edebiyata ait kavramlar, bunların birbiriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri, sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.

TUR 107 – Yazılı Anlatım 1                                                                                                                              2 0 2

Türkçenin doğru ve etkili kullanımı: Konuşma ve yazı dili, yazım ve anlatım ilkeleri, kompozisyon yazımı, edebî ve resmî metinlerin içerik ve biçim özellikleri…

TUR 109 – Sözlü Anlatım                                                                                                                                 2 0 2

Sözlü dilin  ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TUR 111 – Osmanlı Türkçesi                                                                                                                          2 0 2

Arap harfli Türk Alfabesinin öğretilmesi ve bu alfabeyle yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunmasını ve yazılmasını gerçekleştirmek.

TAR 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                                                                2 0 2

İnkılâpların Temel Özellikleri ve Türk İnkılâbı; Türk İnkılâbını Etkileyen Akımlar; Demokratik Hukuk Devleti ( Türk İnkılâbının Hedefi ); Türk Hukuk Sisteminin Kurulması; Türk Eğitim sisteminin Kurulması; Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması; Türk Toplum Yaşamına Düzgünlük Ve Sağlıklı İşlerlik Getiren Diğer Yenilikler; Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği; Atatürk İlkeleri (1) Cumhuriyetçilik; Atatürk İlkeleri (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk); Atatürk İlkeleri (3)-(4) Halkçılık ve Devletçilik; Atatürk İlkeleri (5) Laiklik; Atatürk İlkeleri (6) İnkılâpçılık ( Devrimcilik); Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları

 

EFL 101 – Yabancı Dil 1                                                                                                                                   3 0 3

English phonetics: vowels and consonants.   Pronunciation of words. Practical Grammar: Helping verbs, tenses, the sructure of the sentence and types of questions. Lexics: The texts,vocabulary, phrases. Additional material: short dialogs and short reading passages.

 

EGT 103 – Eğitim Bilimine Giriş                                                                                                                    3 0 3

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim bilimlerinin tarihsel gelişimi, 21. Yüz yılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

TUR 201 – Türk Dil Bilgisi III : Sözcük Bilgisi                                                                                             2 0 2

Anlam ve görev bakımından kelimeler; isimler, isim çekimi, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, fiiller, fiil çekimi.

TUR 203 – Türk Halk Edebiyatı I :                                                                                                  2 0 2

Bu derste yapılan etkinlikler, öğrencilerin Halk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı’nın ilk mahsülleri olan mit, efsane, masal ile destan türlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

TUR 205 – Eski Türk Edebiyatı I :                                                                                                   2 0 2

Eski Türk Edebiyatının 15 ve 16. yüzyıllardaki  Anadolu’nun  sosyal ve siyasal koşulları.  Başlıca fikir akımları ve ideolojiler ve bunların edebiyata etkileri. Bu dönemde yetişmiş sanatçıların kimlikleri ve edebiyata katkıları.  Bu döneme ait örnek olabilecek  manzum ve mensur eserlerin tanıtılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi.

TUR 207 – Yeni Türk Edebiyatı :                                                                                                                     2 0 2

Yeni Türk Edebiyatının Tanzimat, Servet-i Fünûn ve II.Meşrutiyet Dönemlerini (1839-1918) öğrenmeye yönelik çalışma ve bilgilendirmeler, adı geçen dönemlerden seçilen edebi metinler üzerinde çözümlemeler ve dönemin siyasi sosyal ve tarihi olaylarının topluma etkisi ve bütün bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.

TUR 209 – Metin İnceleme 1: Hikaye ve Roman :                                                                       3 0 3

Roman, hikaye gibi edebî türler sürekli gelişen tematik ve teknik yaklaşımlar sergilemektedirler. Yazınsal metin incelemede gerekli olan temel kavramların üzerinde durularak bir anlatı metni (roman ve hikâye) incelemesi yapılacaktır. Bu inceleme ve değerlendirme sürecinde kurmaca-gerçek ilişkisi kavratılacaktır

GKD 201 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri :                                                                                 2 0 2

Bilimsel araştırma yöntemlerine temel kavramlar ve sorular, nicel ve nitel araştırmaların tasarımı, nicel ve nitel verileri toplama ve çözümleme, karma yöntemler ve değerlendirme ölçütleri, araştırma yazımı.

BİL 103 – Bilgisayar I :                                                                                                                                    2 2 3

Bilişim teknolojileri, yazılı ve donanımla ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlar.

EGT 213 – Öğretim İlke ve Yöntemleri :                                                                                                        3 0 3

Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme- öğretme süreçleri,  genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

TUR 301 – Anlama Teknikleri I : Okuma                                                                                                      2 2 3

Öğrencilerin edindikleri okuma, anlama alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek;Okuma, Dinleme, izleme ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, sevmeleri için kullanabilme yöntemini kazandırmaktır.

 

TUR 303 – Anlama Teknikleri II : Dinleme                                                                                   2 2 3

Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme;  dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme.Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme- anlama, seçici dinleme- anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme – anlama çalışmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama.Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

 

TUR 305 – Çocuk Edebiyatı :                                                                                                                           2 0 2

Çocuk ve çocuk edebiyatının tanımı. Çocuk edebiyatının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi. Çocuk edebiyatının temel işlevi ve dili. Çocuk edebiyatının çocuğun gelişim sürecine etkileri. Çocuk edebiyatının temel ögeleri. Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler. Çocuk kitap türleri. Çocuk edebiyatı türleri (roman, hikâye,masal, şiir vs)

TUR  307 – Dünya Edebiyatı                                                                                                                           3 0 3

Doğu ve Batı kökenli şair ve yazarların eserleri üzerinde durulurken Türk Dünyasının belli başlı yazar ve şairleri üzerinde durulacaktır.

GKD 303 – Topluma Hizmet Uygulamaları                                                                                  1 2 2

Topluma hizmet etme bilincinin bireysel sorumluluk olduğunu vurgulayan, toplumun güncel sorunlarının saptanmasını ve çözüm üretmeye yönelik projelerinin hazırlanmasını kazandıran bir derstir.

EGT 303 Özel Öğretim Yöntemleri                                                                                                 2 2 3

Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme- öğretme süreçleri,  genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi . Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 

EGT 309 – Sınıf Yönetimi                                                                                                                                 2 0 2

Öğrenci davranışını etkileyen sosyo-psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim,  olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış sorunları ve alınan önlemler.

TUR 401 Tiyatro ve Drama Uyg                                                                                                                     2 0 2

Bu derste öğrencilere sahne üzerinde bedenleri, sesleri ve imgelem güçlerini tanımalarının pekiştirilmesi ile duyularının geliştirilmesi; karakter özelliklerinin belirlenmesi ve role hazırlık yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenir. Öğrencinin alıştırmalarla geliştirdiği beden, imgelem ve duyularının model oyunlarla role hazırlanması sağlanır. Rolün temel özelliklerinin saptanması, yaratıcı hayal gücü ile sahnedeki sözlü olayı somutlaştırmanın yolları öğretilir. Öğrenci, hayal gücüyle durum tanımlaması yapmayı, rol yaratma sürecinde ne gibi yöntemler izlemesi gerektiğini, metinden rol kişilerinin karakterlerinin davranış biçimlerinin nedenlerini bulmayı öğrenir. Bir tiyatro metni nasıl okunur nasıl incelenir, karakter çözümlemesi nasıl yapılır gibi konular yine bu dersin içeriğini oluşturur.Bu derste ayrıca standart Türkçe öğretilerek, etkili konuşma, topluluk önünde sunum yapabilme becerileri geliştirilir.

EGT 414 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                                                          2 0 2

Türk Eğitim Sisteminin genel yapısını, yasal temelleri ve yönetim yapısı; yönetim alanına ilişkin temel kavramları; yönetim kuramları ve süreçleri; okul yönetiminde personel ve öğrenci işleri; eğitim-öğretim planlanması ve programlanması, okul-çevre ilişkisi, öğretimsel liderliği yapar;

 

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR101  YAZI YAZMA TEKNİKLERİ  1 2 2 0  
TUR103  TÜRK DİL BİLGİSİ I: SES BİLGİSİ  2 0 2 0  
TUR105  EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I  2 0 2 0  
TUR107  YAZILI ANLATIM I  2 0 2 0  
TUR109  SÖZLÜ ANLATIM  2 0 2 0  
TUR111  OSMANLI TÜRKÇESİ I  2 0 2 0  
GKD107  ATA. İLKE VE İNK. TARİHİ I  2 0 2 0  
GKD109  YABANCI DİL I  3 0 3 0  
EGT103  EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ  3 0 3 0  
Toplam 20 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR104  TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ  2 0 2 0  
TUR106  EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II  2 0 2 0  
TUR108  YAZILI ANLATIM II  2 0 2 0  
TUR110  SÖZLÜ ANLATIM II  2 0 2 0  
TUR112  OSMANLI TÜRKÇESİ II  2 0 2 0  
GKD108  ATA. İLKE. VE İNK. TARİHİ II  2 0 2 0  
GKD110  YABANCI DİL II  3 0 3 0  
EGT104  EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  3 0 3 0  
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR201  TÜRK DİLBİLGİSİ III :SÖZCÜK BİLGİSİ  2 0 2 0  
TUR203  TÜRK HALK EDEBİYATI I  2 0 2 0  
TUR205  ESKİ TÜRK EDEBİYATI I  2 0 2 0  
TUR207  YENİ TÜRK EDEBİYATI I  2 0 2 0  
TUR209  METİN İNCELEME I : HİKAYE VE ROMAN  3 0 3 0  
GKD201  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  2 0 2 0  
GKD203  BİLGİSAYAR I  2 2 3 0  
EGT209  ÖĞRETİM İLKE VE YÖTEMLERİ  3 0 3 0  
Toplam 19 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR202  TÜRK DİLBİLGİSİ IV :CÜMLE BİLGİSİ  3 0 3 0  
TUR204  TÜRK HALK EDEBİYATI II  2 0 2 0  
TUR206  ESKİ TÜRK EDEBİYATI II  2 0 2 0  
TUR208  YENİ TÜRK EDEBİYATI II  2 0 2 0  
TUR210  GENEL DİLBİLİMİ  3 0 3 0  
GKD202  BİLGİSAYAR II  2 2 3 0  
GKD204  ETKİLİ İLETİŞİM  3 0 3 0  
EGT206  ÖĞRETİM TEKNO. VE MATERYAL GELİŞ.  2 2 3 0  
Toplam 21 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR301  ANLAMA TEKNİKLERİ I:OKUMA EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR303  ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR305  ÇOCUK EDEBİYATI  2 0 2 0  
TUR307  DÜNYA EDEBİYATI  3 0 3 0  
GKD303  TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  1 2 2 0  
EGT303  ÖZEL ÖĞRETİM YÖTEMLERİ I  2 2 3 0  
EGT309  SINIF YÖNETİMİ  2 0 0 0  
Toplam 16 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR302  ANLATMA TEKNİKLERİ I:KONUŞMA EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR304  ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR306  YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  2 0 2 0  
TUR308  ÖZEL ÖĞRETİM YÖTEMLERİ II  2 2 3 0  
GKD304  TÜRK EĞİTİM TARİHİ  2 0 2 0  
GKD306  UYGARLIK TARİHİ  2 0 2 0  
EGT308  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  2 0 2 0  
Toplam 17 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR401  TİYATRO VE DRAMA UYG.  2 2 3 0  
TUR402  TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ  2 0 2 0  
GKD401  TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ  2 0 2 0  
EGT413  OKUL DENEYİMİ  1 4 3 0  
EGT421  REHBERLİK  3 0 3 0  
EGT423  ÖZEL EĞİTİM  2 0 2 0  
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TUR402  METİN İNCELEME II: ŞİİR  3 0 3 0  
TUR404  ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  2 0 2 0  
GKD402  DİL VE KÜLTÜR  2 0 2 0  
GKD404  DİKSİYON  2 0 2 0  
EGT414  TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNETİMİ  2 0 2 0  
EGT416  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  2 6 5 0  
Toplam 16 0