EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, beş yıl süreli (ingilizce hazırlıkla birleştirilmiş) bir lisans programıdır. Bu programın eğitim yaklaşımı öğrencilerine Bilgisayar donanımı, yazılımı ve özellikle eğitim amaçlı; bu konular üzerinde materyal geliştirme temelerini kuramsal olarak inceleyip geliştiren  bağımsız, yaratıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici karar verebilme yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir.

Bölüm, öğrencilerin bireysel ve sosyal yönlerini geliştirmelerinede olanak sağlamaktadır. Bilgisayar öğretmenliği bölümünde dersler; öğrencilerin aktif katılımını hedefleyen en çok 30 kişilik sınıflarda eğitim yapmaktadırlar. Sınıfların çoğunda internete bağlı bilgisayarlar ve projeksiyon aletleri ile desteklenmiş interaktif beyaz tahtalar kullanılmaktadır. Bilgisayar donanım dersleri için ayrıca donanım laboratuvarlarıda mevcuttur.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, programlama dileri, veri tabanı sistemleri, performans modellemesi, bilgisayar ağları, internet bilgi erişimi, web dizaynı konularını içeren her türlü materyal geliştirme tekniklerini öğrencilerine sunmaktadır. Bölüm dersleri, içerik konularına göre online olarak açık platform moodle ile desteklenmiştir.

Bölüm mezunları, üstün alan bilgisine, eğitim kurumlarında kullanılan bilgisayar ve eğitim teknolojisi araçlarını en iyi şekilde kullanacak, geliştirecek ve öğretim yazılımları hazırlayacaklardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullarda  öğretmenlik yapabileceklerdir. Ayrıca almış oldukları eğitim, öğrencilerin bulunmuş bulundukları kurumlarda bilgisayar altyapısı kurulması, kullanılması ve geliştirilmeleri konularında direkt olarak öğretmenlik yeterliklerine hakimiyet sürdürebileceklerdir. Bu sayede eğitim ve teknolojide meydana gelen tüm gelişmeleri takip eden ve bunları bulundukları çevrelerine uygulayabilecek öğretmenler yetiştirmektedir.


DERS İÇERİKLERİ

I. Yarıyıl

CIT 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (T: 3 / P: 2 / K: 4)

Eğitimde bilişim sistemleri ve bilgisayarlara giriş. Bilgisayar sistemlerinin temel bileşenler, bilgisayar tarihi, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve iletişim, internet tarihi. Kelime işlemciler, Elektronik tablolar. Sayfa düzenlemesi, tablolar, resim, form, menü ve araç çubukları. Çizelge çizme, şablonlar, notlar, bültenler. Bilgisayar toplumunun etkisi, bilgisayar etiği ve güvenlik.

MTHS 101 – Matematik I (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Kümeler, Sayılar, Fonksiyon kavramları, çeşitleri ve çizimi. Artan ve azalan fonksiyonlar. Bire bir fonksiyonlar. Fonksiyonun tersi. Trigonometric fonksiyonlar. Limit ve süreklilik, Fonksiyon çizimi teknikler.               

EGL 101 – İngilizce I (T: 2 / P: 2 / K: 3)

İngilizce okuma becerileri ve stratejileri, okumanın bileşenlerini entegre etmek. Eleştirel düşünme ve okuma. Okuma becerilerini kullanarak okuma stratejilerini geliştirmek.

TRK 001 – Türkçe I (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Dil bilimi açısından dil olgusunu belirlemek. Sosyal bir müessese olan dilin ilişkili olduğu kavramlarla bağlantılarını kurmak. Türkçenin yapı ve akrabalık açısından dünya dilleri arasındaki yerini belirlemek.   Yazı ve konuşma dili arasındaki ayrımı çizmek. Öğrencinin yazma becerisini geliştirmek ve onu yazım kuralları konusunda bilinçlendirmek. Türkçenin anlatım tekniklerini öğretmek; doğru ve etkili anlatım ilkelerini aktarmak. Yazılı anlatım türlerini tanıtarak öğrencinin okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek. Öğrencinin, analitik düşünme etkinliklerini düzenlemek; yazılı anlatımda düşünceyi geliştirme yollarını kavratmak. Resmî kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışma yöntem ve çeşitlerini öğretmek. Araştırma, yorumlama ve çözümleme kabiliyeti kazandırmak. Akademik dürüstlüğü ilke edindirmek; akademik çevrelerce kabul gören uluslararası atıf ve kaynak gösterme kurallarını kavratmak.

HIST 001 – Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeleri günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

EDU 103 – Eğitim Bilimine Giriş (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II. Yarıyıl

CIT 102 – Eğitimde Bilişim Teknolojileri II (T: 3 / P: 2 / K: 4)

İnternetin temelleri. Veri ve veri tabanı yapıları. Programlama dilleri. Yapılandırılmış program tasarımı. Programlama temelleri, aritmetik ve mantıksal işlemler, temel kontrol yapıları, modüler programlama. Eğitimde bilgisayar kullanımı. Veritabanı, tablo, sorgu, form ve rapor oluşturma. Video ve sunum programları. İşletim sistemleri ve kullanım alanları. Farklı programlama teknikleri (Yapısal, nesne tabanlı), farklı programlama dilleri(C, C#, Java), script dilleri (JavaScript, VBScript), sunucu taraflı diller(ASP, PHP, JSP) ve kullanımları. Akış diyagramları, temel algoritmalar ve veri yapıları. Yeni teknolojik gelişmeler ve bunların eğitime katkısı.

MTHS 102 – Matematik II (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Limit ve türev, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi. Üstel fonksiyonların ve anti-türevlerin uygulamaları. İntegral teknikleri, belirli integral, çoklu değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev.

EGL 102 – İngilizce II (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Etkili yazım becerilerini kazandırmak. Cümle yapılarında ustalaşıp bu cümleleri belirli bir tezi desteklemek amacı ile etkili paragraf yazımında kullanmak

TRK 002 – Türkçe II (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Konuşma dilini yazı dilinden ayıran yönleri tanıtmak. Doğru ve etkili konuşma ilkelerini öğretmek.  Konuşma becerilerini geliştirmek ve konuşulanları değerlendirebilmek. Konuşmaları planlanmak ve önemli günler için konuşma hazırlayabilmek. Amaca ve hazırlanma şekline göre konuşma türlerini tanıtmak, ilkelerini aktarmak. Türkçenin diksiyon kurallarını öğretmek. Beden dilini doğru kullanmak. Dinleme becerilerini geliştirmek. Türkçenin söz varlığını tanıtmak, atasözü, deyim,vecize gibi kalıp sözlerin konuşma diline getirdiği renkliliği kavratmak, kelime dağarcığını zenginleştirmek. Görüşmeye dayalı anlatım türlerini tanıtmak. Tartışmaya dayalı anlatım türlerini tanıtmak

HIST 002 – Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeleri günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

EDU 102 – Eğitim Psikolojisi (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

III. Yarıyıl

CIT 203 – Programlama Dilleri I (T: 3 / P: 2 / K: 4)

Programlama dillerinde temel kavramlar: değişkenler, sıra, seçme, koşullu ifadeler, döngüler. Veri tipleri, yerel ve global değişkenler. Aritmetik ve mantıksal  kıyaslamalar. Koşullu ifadeler(if, if / else) ve iç içe koşullu ifadeler. Döngüler (while, do / while, for); sonsuz döngüler ve kullanım alanları, iç içe döngüler. Programlama dillerinin kütüphane ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Rastsal sayı üretimi ve kullanımı. Dizi ve dosya işlemleri. Yapısal programlama teknikler.

EDU 210 – Öğretim Tasarımı (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt -organizasyon) analizi, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi, bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.

CIT 205 – Bilgisayar Donanımı (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Bilgisayar donanımının kurulumu, işlevi, bakım ve desteği hakkında bilgi. Kişisel bilgisayar sistemini kurmak. Kişisel bilgisayarlar, mikroişlemciler, RAM, güç kaynakları, anakartlar, BIOS, CMOS, veriyolu, ISA, PCI, giriş/çıkış irimleri ve diğer donanımlar hakkında temel bilgi.

PHS 201 – Fizik I (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Vektörler, hareket kanunları. Dinamik ve Newton hareket kanunları. Evrensel yerçekimi kanunları. İş ve Enerji. Moment, rotasyon ve açısal moment. Çarpışma, ısı ve sıcaklık.

EDU 209 – Öğretim İlke ve Yöntemleri (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

VI. Yarıyıl

CIT 204 – Programlama Dilleri III (T: 3 / P: 2 / K: 4)

Görsel programlamanın kavram ve prensipleri. Görsel ortamın genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart fonksiyonlar, koşullu ifadeler, olay güdümlü özellikler, kullanıcı tanımlı veri türleri ve fonksiyonlar, döngüler, iç içe döngüler. Dosya ve veritabanı bağlantıları ve işlemleri.

EDU 203 – Eğitimde Materyal Tasarımı (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

CIT 206 – Eğitimde Grafik ve Animasyon (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Grafik ile iletişim, grafik tasarım, tasarım süreci ve tasrımın prensipleri, grafik tasarımın tarihi, grafik tasarımda yaratıcılık, temel tasarım öğeleri, grafik tasarımıın uygulama alanları(tipografya, amblem, ikon, logo, vs..), temel grafik terminolojisi(piksel derinliği, sıkıştırma, resim düzeni, çözünürlük), grafik ve animasyon yazılım paketleri(Photoshop, Fireworks, Flash) ve araçları(araç kutusu, katmanlar, filtreler), animasyon, animasyonda script dilleri.

PHS 202 – Fizik II (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Coulomb kanunu ve elektrik alan. Gauss kanunu ve elektrik potansiyeli. Kapasitans ve elektrik enerjisi. Akım ve resistans, devre enerjisi. Manyetik alan. Faraday kanunu, indüktans.

EDU 208 – Ölçme ve Değerlendirme (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

V. Yarıyıl

CIT 303 – İşletim Sistemleri ve Uyg.. (T: 2 / P: 2 / K: 3)

İşletim sistemlerinin temel kavramları ve tarihi. İşletim sistemlerinin temel kavramları ve evrimi. İşletim sistemlerinin özellikleri. Von Neumann mimarisi. Standart işletim sistemleri ve yapıları. İşletim sistemlerini kullanarak yazılımları izleme. Konsol programlama ve grafik kullanıcı arayüz. İşlemler, hafıza yönetimi ve dosya sistemleri. İşletim sistemlerinin genel işleyişi ve masaüstü kavramı. Menü ve yazılımların kontrolü, dosya ve dizin seçenekleri, kullanıcı ve grup operasyonları. Dosya ve yazıcı paylaşımı, sistem performansı yönetimi, işletim sistemlerinin denetlenmesi.

CIT 307 – Web Tabanlı Tasarım ve Programlama (T: 3 / P: 2 / K: 4)

Web sayfalarını oluşturma ve denetimi. XHTML ve programlamaya giriş. Web sayfası tasarımı, arkaplan, renk, yazı, köprü, tablo, liste, çerçeve ve katman kullanımı. HTML formalrı ve öğeleri, HTML şablonlarının kullanımı. HTML ve diğer medya türleri, HTML’ye nesneler ekleme(PDF, word dokümanları, video, ses, animasyon), internet programlama kavramları. CSS’nin web tasarımında kullanımı ve internet programlama dilleri(Javascript).

EDU 303 Uzaktan Eğitim (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri.

GCC 303 – Bilim Tarihi (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Öğrencinin,bilim tarihinin ana hatlarını öğrenmesi. Öğrencinin bilim tarihinin kırılma noktalarını öğrenmesi.

EDU 309 – Sınıf Yönetimi (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EDU 311 – Özel Öğretim Yöntemleri I (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

EDU 313 – Özel Eğitim (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

VI. Yarıyıl

 CIT 314 – Multimedia Üretim & Tasarımı. (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Ders geliştirme yazılımlarına giriş, elektronik ders planlaması, tasarımı geliştirme süreçleri ve görünüm tasarımı prensipleri, dijital resim/ses/video yazılımları, animasyon, kullanıcı etkileşimi, dönüt teknikleri, navigasyon, multimedya ders değerlendirilmesi. Multimedya uygulamalarının oluşturulması, yayınlanması ve değerlendirilmesi

CIT 306 – Bilgisayar Ağları ve İletişim (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Bilgisayar ağlarının kavram ve prensipleri. Ağların değişik bileşenleri ve bunların bir araya getirilmesi. Ağ yazılımlarının tasarımı ve uygulanması. Internet, ATM, Ethernet, Token Ring ağları. Yerel Alan ağlarında kullanılan haberleşme teknolojileri. Geniş Aian ağlarında kullanılan haberleşme teknolojileri technologies (x25, DSL ISDN, FR, etc). TCP/IP ve internetin mimarisi, IP yönlendirmesi, internet ve e-posta ile yapılan haberleşme, çevrimiçi yazılımlar. Protokoller. Güvenlik, uzaktan erişim, ağ servis sağlayıcıları ve görevleri.

CIT 312 – Veritabanı Yönetim Sistemleri (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Veritabanı sistemlerinin temelleri. Veri, veri modelleri ve ilişkisel veritabanı tasarımı. E/R şemaları ve normalizasyonu. SQL. SQL komutları ve fonksiyonları. SQL’de birçok tablo kullanımı, SQL programlama, SQL’de hata durumu işlemleri. Veritabanı Yönetim Sistemlerinin kurulumu ve yönetici işlemleri.

GCC 302 – Toplumsal Hizmet Uygulaması (T: 1 / P: 2 / K: 2)

Toplumsal hizmetin önemi, toplumsal sorunları tanımlama ve çözüm getiren projeleri önerme. Panel düzenlemek veya katılmak. Okullarda toplum hizmeti uygulamasında gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

EDU 314 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 EDU 312 – Özel Öğretim Yöntemleri II (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuvar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.

VII. Yarıyıl

CIT 403 – Proje Gelişimi & Yönetimi I (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Öğretim teknolojilerinde proje yönetiminin ana bileşenleri. Proje yönetimi sürecinin teorisi ve uygulaması. Proje yönetiminin kaynakları ve süreci, proje entegrasyonu, zaman yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi, takım yönetimi ve öğretim yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında planlama. Microsoft Project yazılımı kullanarak proje planlaması ve yönetimi

CIT 407 – Web Tasarımı (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Sunucu taraflı programlama dillerinin temelleri ve çalışma prensipleri(asp, asp.net, php, perl, jsp). Sunucu taraflı web uygulamasının geliştirilmesi. Sunucu taraflı programlama dillerinde veri türleri, değişkenler, oturumlar, fonksiyonlar ve çevresel değişkenler. Veritabanına gönderilen HTTP istek ve tepkileri internet üzerinden veritabanına bağlamak ve veritabanı operasyonlarını yapma.

EDU 413 – Okul Deneyimi (T: 1 / P: 4 / K: 3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

EDU 423 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri (T: 2 / P: 0 / K: 2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

VIII. Yarıyıl

CIT 404 – Proje Gelişimi & Yönetimi II (T: 2 / P: 2 / K: 3)

Öğretim yazılımlarının tasarımı ve değerlendirilmesi için gerekli adım ve teknikler. Proje yönetimi yaşam döngüsünü Öğretim yazılımı tasarımı, geliştirlmesi ve değerlendirilmesinde kullanmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak.

EDU 406 – Rehberlik (T: 3 / P: 0 / K: 3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

EDU 404 – Öğretmenlik Uygulaması (T: 2 / P: 6 / K: 5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT101  Information Tech. in Education I  3 2 4 7   İndir
MTHS101  Calculus I  2 2 3 6   İndir
EGL101  English I  3 0 3 5   İndir
HIST001  National History I  2 0 2 3   İndir
EDU103  Introduction to Educational Sci.  3 0 3 6   İndir
TRK001  Turkish I: Writing  2 0 2 3   İndir
Toplam 17 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT102  Information Tech. in Education II  3 2 4 7 CIT101  İndir
MTHS102  Calculus II  2 2 3 6 MTHS101  İndir
EGL102  English II  3 0 3 5 EGL101 
TRK002  Turkish II : Speaking  2 0 2 3 TRK001  İndir
HIST002  National History II  2 0 2 3 HIST001  İndir
EDU102  Educational Psychology  3 0 3 6 EDU103  İndir
Toplam 17 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT203  Programming Languages I  3 2 4 6 CIT102  İndir
CIT205  Computer Hardware  2 2 3 5   İndir
PHS201  Physics I  3 0 3 5 MTHS101  İndir
EDU209  Methods of Instruction  3 0 3 5   İndir
EDU 231  Vocational Elective  3 0 3 4   İndir
EDU 210  Instructional Design  2 2 3 5   İndir
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EDU203  Material Design in Education  2 2 3 5 EDU210  İndir
CIT204  Programming Languages II  3 2 4 6 CIT203  İndir
CIT206  Graphics and Animation in Edu.  2 2 3 5   İndir
PHS202  Physics II  3 0 3 5 MTHS102, PHS101  İndir
CIT224  Major Area Elective  3 0 3 4   İndir
EDU 208  Measurement & Evaluation  3 0 3 5   İndir
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT303  Operating Systems and App.  2 2 3 5   İndir
CIT307  Web-based design and programming  3 2 4 6 CIT102  İndir
EDU303  Distance Education  2 2 3 5 EDU203  İndir
GCC303  History of Science  2 0 2 3   İndir
EDU309  Classroom Management  2 0 2 3   İndir
EDU311  Special Teaching Methods I  2 2 3 5   İndir
EDU313  Special Education  2 0 2 3   İndir
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT314  Multimedia Production & Desgn  2 2 3 5   İndir
CIT306  Computer Network and Comm.  2 2 3 5   İndir
CIT312  Database Management Systems  2 2 3 5   İndir
GCC302  Community Service Applications  1 2 2 3   İndir
EDU312  Special Teaching Methods II  2 2 3 5 EDU311  İndir
CIT332  Major Area Elective  2 2 3 4   İndir
EDU 314  Turkish Ed. Sys. & School Management  2 0 2 3   İndir
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT403  Project Development & Mngmt I  2 2 3 7   İndir
CIT407  Web Design  2 2 3 5 CIT307  İndir
EDU413  School Experience  1 4 3 7   İndir
EDU423  Research Methods in Education  2 0 2 4   İndir
CIT 413  Major Area Elective  3 0 3 4   İndir
Elective  GCC  2 0 2 3  
Toplam 16 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CIT404  Project Development & Mngmt II  2 2 3 8 CIT403  İndir
EDU406  Guidance  3 0 3 6   İndir
EDU404  Teaching Practice  2 6 5 9 EDU413  İndir
CIT 408  Major Area Elective  2 2 3 4   İndir
Elective  GCC  2 0 2 3  
Toplam 16 30