EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Yüksek Lisans - YÖK - YÖDAK)

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir. Bu bağlamında, lisans mezunlarında aranacak şartlar; herhangi bir lisans programından 4 üzerinden en az 2.25 derecesi ile mezun olmak, Türkiye’den başvuran lisans mezunlarında ayrıca ALES sınavının  en az 55 puan almış olmak koşulu aranmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.  


DERS İÇERİKLERİ

Zorunlu Dersler:

ARM 500 ARAŞTIRMA     METOTLARI ( 3 0 3)

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavram, ilke ve yaklaşımlar; araştırma problemini tanımlama, literatür tarama, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar; araştırma model ve türleri, nitel ve nicel veri toplama; evren ve örneklem seçimi, uygun veri toplama aracının seçimi ve uyarlanması, veri toplama süreçleri, SPSS ile veri girişi ve basit veri analizi, tablo ve grafik hazırlama, bulgu ve tartışma yazımı, sonuç ve öneriler geliştirme, rapor hazırlamada bazı ilkeler; araştırma etiği.

 

MEDU 511 EĞİTİM YÖNETİMİ  ( 3 0 3)

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar; örgüt ve yönetim kavramları; uygulamada eğitim yönetimi ve araştırmalar.

 

TSEM 580 TEZ SEMİNERİ ( 3 0 3)

Bu ders (kurs), yüksek lisans tezinin planlanmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Bu dersin amacı, araştırma alanını tasarlama, metodolojisine uyarlama ve tasarlanan alanı tez önerisine uyarlayabilme becerisi kazandırmaktır. Ders aynı zamanda, planlanan, geliştirilen ve hazırlanan önerinin sunulabilir, tartışılabilir ve eleştirilebilir boyuta taşınmasını da amaçlar.

Alan Seçmeli Dersler

MEDU 562 EĞİTİM DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  ( 3 0 3)

Bu derste eğitim örgütlerindeki denetime ilişkin temel kavramlar,öğretimsel ve klinik denetim ilkeleri ve uygulama biçimleri ile eleştirisel denetimdeki yeni eğilimleri ele alınmaktadır.

 

MEDU 550 YÖNETİM KURAMLARI    ( 3 0 3)      

Bu ders (kurs), örgüt ve yönetim teorilerini içermektedir. Ders içeriğinde değinilecek önemli konular, eğitim liderliği, örgüt geliştirme ve Türk eğitim sisteminde liderliktir. Ders, kalite ve toplam kalite yönetimi kavramlarının tanımlarını da içermektedir. Toplam kalite yönetiminin eğitim sürecine yönelik prensip ve prosedürleri de inceleme alanındadır.

 

MEDU 588 OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE DENETİM ( 3 0 3)

Bu derste okul öncesi ve ilköğretim sistemi, okul öncesi ve ilköğretimde denetim sistemi, müfettişlerin rol ve sorumlulukları, okul öncesinde ve ilköğretimde denetim süreci, uygulamadaki sorunlar, çeşitli ülkelerdeki okul öncesi ve ilköğretim denetim sistemleri ve uygulamaları ele alınmaktadır.

 

MEDU 553 İSTATİSTİK (3 0 3)

İstatistik ile ilgili kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel ve çıkarımsal istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamaları.
Parametrik ve Parametrik olmayan testlerle ilgili istatistik paket programlarinda uygulamalar. Temel istatistiksel kavramları ve sosyal bilimlerdeki uygulamalarını öğrenme. Verilen veriyi düzenleyebilmek, sunabilmek ve yorumlayabilmek için temel istatistik becerilerinin geliştirilmesi, Bir istatistik analizinin sonuçlarını değerlendirebilme ve yorum yapabilme becerilerinin geliştirilmesi. Veri analizi için bir plan çıkartarak, bilgisayarda veri dosyaların oluşturup SPSS(Statistical Package for Social Sciences) paket programını kullanarak analiz edebilme


MEDU 575 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ ( 3 0 3)
Yönetim psikolojisi nedir?, yönetimde psikolojik sorunlar; beşeri kaynakların kullanılması; personelin seçilmesi ve eğitimi; gruplaşma ve grup psikolojisi; yönetim-çevre ilişkileri konuları kamu yönetimi 
perspektifinden ele alınacaktır.
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
ARM 500  Araştırma Metotları  3 0 3 0 Zorunlu 
MEDU 511  Eğitim Yönetimi  3 0 3 0 Zorunlu 
MEDU 575  Yönetim Psikolojisi  3 0 3 0 Alan Seçmeli 
FREL 500  Serbest Seçmeli  3 0 3 0 Serbest Seçmeli 
Toplam 12 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MEDU 562  Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar  3 0 3 0 Zorunlu 
MEDU 560  Yönetimsel ve Organizasyonel Davranışlar  3 0 3 0 Alan Seçmeli 
MEDU 578  Eğitimde Program Geliştirme  3 0 3 0 Alan Seçmeli 
MEDU 588  Okulöncesi ve İlköğretimde Denetim  3 0 3 0 Alan Seçmeli 
MEDU 550  Yönetim Kuramları  3 0 3 0 Alan Seçmeli 
MEDU 553  İstatistik  3 0 3 3  
Toplam 18 3
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TSEM 580  Tez Semineri  3 0 3 0 Zorunlu 
THES 590  Tez  3 0 3 0  
Toplam 6 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
THES 590  Tez  3 0 3 0 Zorunlu 
Toplam 3 0