EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.Yarıyıl

 

MB-Eğitime Giriş (2-0-2-3)

 

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

 

MB-Eğitim Sosyolojisi (2-0-2-3)

 

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

 

 

GK-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0-2-3)

 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

GK-Yabancı Dil 1 (2-0-2-3)

 

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-verişyerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

 

GK-Türk Dili 1 (3-0-3-5)

 

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

 

GK-Bilişim Teknolojileri (3-0-3-5)

 

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

 

AE- İlkokulda Temel Matematik 

 

Sayı sistemleri ve hiyerarşik modeli, sayı sistemlerinin dört işleme göre kapalılık özellikleri, matematiksel modelleme, dört işlem içeren problem çözme ve kurma, 10’luk tabandaki bir sayıyı başka tabanlarda yazma ve başka tabanlarda yazılmış bir sayıyı 10’luk tabana çevirme, 10’luk tabanı dışındaki tabanlarda dört işlem, ispatlarıyla birlikte 2, 3, 4, 5 ve 10 için bölünebilme kuralları, en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen, kesir ve kesirlerle dört işlem, kesir ve oran ilişkisi, ondalık kesirde sayıların yazılması ve dört işlem, örüntü, temel geometrik şekiller, temel uzay geometri –geometrik cisimler ve açınımları ile ölçü kavramı ve temel ölçü birimleri.

 

AE- Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 

Türkiye'nin yeri ve konumu: Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askerî, ekonomik, kültürel organizasyonlar), Türkiye'nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).

 

II. Yarıyıl

 

MB-Eğitim Psikolojisi (2-0-2-3)

 

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

 

MB-Eğitim Felsefesi (2-0-2-3)

 

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

 

GK-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2-0-2-3)

 

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

 

GK-Yabancı Dil 2 (2-0-2-3)

 

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

GK-Türk Dili 2 (3-0-3-5)

 

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

AE-Çevre Eğitimi (2-0-2-3)

 

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ilkokul programlarında çevre eğitimi.

 

AE- İlkokulda Temel Fen Bilimleri (3-0-3-5)

 

Doğa/fen bilimlerinin konusu ve ilkeleri, fen biliminin temel kavramları, fen bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, fen bilimleri öğretiminin amaçları, ilkokul programında yer alan fen bilimleri konularına ilişkin genel bilgiler, özellikleri ve günlük hayattaki karşılıkları ve kullanım alanları.

 

AE -Türk Tarihi ve Kültürü (2-0-2-4)

 

Türklerin ilk anayurdu-Anayurtta kurulan ilk uygarlıklar, Hunlardan önceki Türklerin yaşayışları, Hunlar: Büyük Hun Devleti-Kavimler göçü ve Avrupa Hunları-Akhunlar, Tolunoğulları-İhşitler-Karahanlılar- Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti-Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti (Kuruluş ve Yükşeliş dönemleri), Osmanlı Devleti (Duraklama ve Çöküş Dönemleri), Diğer Türk Devletleri (Azerbaycan-Kazakistan-Kırgızistan-Türkmenistan-Özbekistan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve toplulukları), Kültür ve Uygarlık.

 

 

III. Yarıyıl

 

MB- Öğretim Teknolojileri

 

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

MB -Türk Eğitim Tarihi

 

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

 

AE- İlkokulda Drama

 

Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanine eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.

 

AE -Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları

 

Fen bilimleri öğretiminde laboratuvarın amacı ve önemi; laboratuvarda güvenlik; bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları; ilkokula yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi), deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama; basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri; grup çalışmaları.

 

AE- İlkokuma ve Yazma Öğretimi

 

Okuma ve önemi, dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma, yazma öğrenme alanları ve aralarındaki ilişki, Türkçenin özellikleri ve ilkokuma-yazma öğretimine etkisi; okuma ve yazma öğretim yaklaşımları, ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, ilkokuma ve yazma öğretimi açısından birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilk okuma ve yazmaya hazır oluşluk (öğrenci) ve hazırlık (öğretmen), ilkokuma ve yazma öğretiminde başarısızlık ve nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (araçların özellikleri, seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları, kelime hazinesinin geliştirilmesi, ilkokuma ve yazmanın değerlendirilmesi, ilk okuma yazma öğretimi ve teknoloji kullanımı.

 

IV. Yarıyıl

 

MB- Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

 

MB -Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

 

GK -Topluma Hizmet Uygulamaları

 

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

 

AE- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi

 

İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikleri dersi (1-4. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın

yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı, çalışma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.

 

AE -Türkçe Öğretimi

 

Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; şiirlerin, bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, kelime hazinesinin geliştirilmesi, medya okuryazarlığı (görsel okuma ve sunu), okuma ve teknoloji kullanımı, metinlerden anlam kurmayla ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi

ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; İlkokul Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi konuları işlenecektir.

 

 

 

 

 

V. Yarıyıl

 

MB- Sınıf Yönetimi

 

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması;

okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

 

MB- Eğitimde Ahlâk ve Etik

 

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin

ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve

öğretmen.

 

AE- Hayat Bilgisi Öğretimi

 

Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları; Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram vb. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara

göre dağılımı, Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.

 

AE- Matematik Öğretimi 1

 

Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilkokul matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme,

ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; aritmetik işlemler, ilkokul matematik dersi programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

AE -Fen Öğretimi

 

Fen ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar; fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlkokul fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.

 

VI. Yarıyıl

 

MB-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının

analizi; değerlendirme ve not verme.

 

MB -Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

 

AE -Sosyal Bilgiler Öğretimi

 

Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilkokul programındaki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, vb.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi,

Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar.

 

AE- Matematik Öğretimi 2

 

Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, veri yönetimi, tablo ve grafikler, matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri, ilkokul matematik dersi programındaki ilgili konular,

kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

AE -Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi

 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde temel kavramlar: din kültür-ahlak kavramları; İslamiyet ve diğer dinler; inanç kavramı: İslam dininde imanın koşulları, müslümanlığın temel ilkeleri; ibadet: ibadet kavramı; ahlak ve ahlakın birey ve toplumla ilgili esasları; yaşamın temel değerleri ve öğretimi; ilkokul din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programının incelenmesi; kazanımlar, içerik, öğretim yaklaşımları, öğrenmenin değerlendirilmesi.

 

VII. Yarıyıl

 

MB-Öğretmenlik Uygulaması 1

 

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

MB- Özel Eğitim ve Kaynaştırma

 

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

 

AE -Müzik Öğretimi

 

Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.

 

AE -İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi

 

Türkçe ve İngilizce öğretimin karşılaştırılması, ilkokul düzeyinde İngilizce öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulamalar, ilkokul yabancı dil dersi 2, 3 ve 4. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

 

 

VIII. Yarıyıl

 

MB- Öğretmenlik Uygulaması 2

 

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

MB- Okullarda Rehberlik

 

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen

ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve

uygulanması.

 

AE - Karakter ve Değer Eğitimi

 

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden

değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

 

AE- Görsel Sanatlar Öğretimi

 

Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, çocuklara görsel sanatları sevdirme ve kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerini sağlama; programa uygun sanat etkinliklerini sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinleri bağlamında uygulama; görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi.

 


 

Dönemsel Seçmeli Dersler

 

III. Yarıyıl

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 

 1. SNOMS 205
 2. SNOMS 207
 3. SNOMS 209

 

Genel Kültür Seçmeli Dersleri

 1. SNOGS 201
 2. SNOGS 203
 3. SNOGS 205
 4. SNOGS 207

 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 

 1. SNOAS 205
 2. SNOAS 207

 

 

IV.Yarıyıl

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 

 1. SNOMS 206
 2. SNOMS 208
 3. SNOMS 210

 

 

Genel Kültür Seçmeli Dersleri

 1. SNOGS 202
 2. SNOGS 204
 3. SNOGS 206
 4. SNOGS 208

 

 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 

 1. SNOAS 206
 2. SNOAS 208

 

 

V. Yarıyıl

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 

 1. SNOMS 305
 2. SNOMS 307
 3. SNOMS 309
 4. SNOMS 311

 

 

Genel Kültür Seçmeli Dersleri

 1. SNOGS 301
 2. SNGOS 303
 3. SNGOS 305
 4. SNGOS 307
 5. SNGOS 309

 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 1. SNOAS 311
 2. SNOAS 313

 

 

VI. Yarıyıl

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 

 1. SNOMS 306
 2. SNOMS 308
 3. SNOMS 310
 4. SNOMS 312
 5. SNOMS 314
 6. SNOMS 316

 

 

Genel Kültür Seçmeli Dersleri

 

 1. SNGOS 302
 2. SNGOS 304
 3. SNGOS 306
 4. SNGOS 308

 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 

 1. SNOAS 310
 2. SNOAS 310

 

VII. Yarıyıl 

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 1. SNOMS 405
 2. SNOMS 407
 3. SNOMS 409

 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 1. SNOAS 407
 2. SNOAS 409

 

 

VIII. Yarıyıl

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 1. SNOMS 406
 2. SNOMS 408

 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 1. SNOAS 406
 2. SNOAS 408

 

 

 

 


 

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

 

 

SNOMS 205 Açık ve Uzaktan Öğrenme

 

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali

geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

SNOMS 206 Eğitim Tarihi

 

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

 

SNOMS  206 Eleştirel ve Analitik Düşünme

 

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

SNOMS 207 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

 

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

 

SNOMS 208 Kapsayıcı Eğitim

 

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

 

SNOMS 209 Karşılaştırmalı Eğitim

 

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar

ve kuruluşlar.

 

SNOMS 210 Mikro Öğretim

 

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

SNOMS 305 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

SNOMS 306 Eğitim Hukuku

 

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

SNOMS 307 Eğitim Antropolojisi

 

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

 

SNOMS 308 Eğitimde Drama

 

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

 

SNOMS 309  Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

 

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

 

SNOMS 310 Müze Eğitimi

 

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

SNOMS 311 Okul Dışı Öğrenme Ortamları

 

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

SNOMS 312 Öğrenme Güçlüğü

 

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

 

SNOMS 405 Eğitimde Program Geliştirme

 

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

SNOMS 406 Eğitimde Proje Hazırlama

 

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

 

SNOMS 407 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

 

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

 

SNOMS 408 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

 

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

 

 

SNOMS 409 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

 

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

 

 

Genel Kültür Seçmeli Dersleri

 

SNOGS 201   Bilim Tarihi ve Felsefesi

 

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

 

SNOGS 202 Bilim ve Araştırma Etiği

 

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

SNOGS 203  Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

 

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

 

SNOGS 204 Beslenme ve Sağlık

 

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

 

SNOGS 205 Kültür ve Dil

 

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.

 

SNOGS 206 Medya Okuryazarlığı

 

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

 

SNOGS 207 Türk Kültür Coğrafyası

 

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.

 

SNOGS 208 Türk Musikisi

 

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

 

SNOGS 209 Türk Sanatı Tarihi

 

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

SNOGS 301 Ekonomi ve Girişimcilik

 

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

 

SNOGS 302 Geleneksel Türk El Sanatları

 

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel

Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

 

SNOGS 303 İnsan Hakları ve Demokrasi

 

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

 

SNOGS 304 İnsan İlişkileri ve İletişim

 

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

 

SNOGS 305 Kariyer Planlama ve Geliştirme

 

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

 

 

SNOGS 306 Mesleki İngilizce

 

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak  yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

 

SNOGS 307 Sanat ve Estetik

 

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

 

SNOGS 308 Türk Halk Oyunları

 

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları

 

SNOGS 309 Türk İşaret Dili

 

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

 


 

Alan Eğitimi Seçmeli Dersler

 

SNOAS 204 Afetler ve Afet Yönetimi

 

Afet ve risk kavramları; afet, risk ve zararlarının azaltılması; afet eğitimleri ve önemi; afetlere hazırlık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi; doğal ve beşeri afetler; afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri; iklim değişikliği ve meteorolojik afetler; Türkiye’de ve dünyada afet zararlarını azaltma çalışmaları; deprem yönetmeliği, afet yönetiminde etkinlik; afet yönetimi döngüsü, afet terminolojisi; afet yönetiminde koordinasyon, acil ve afet koordinasyon merkezleri; afet yönetiminde etik değerler, proje sunumları.

 

SNOAS 206 Çocuk Edebiyatı

 

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

SNOAS 207 Çocuk Psikolojisi

 

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

SNOAS 208 Geleneksel Çocuk Oyunları

 

Halk biliminde geleneksel çocuk oyunları, bu oyunların eğitimsel, kültürel değeri, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş Türk kültüründeki çocuk oyunlarını hatırlama ve yeni nesillere aktarma; bu oyunların tanımı, önemi, kuralları, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan geleneksel çocuk oyunları; geleneksel oyunlarının çocukların gelişim alanlarına etkisi; bu oyunları planlama ve uygulama.

 

SNOAS 310 İlkokul Ders Kitapları İncelemesi

 

Öğretmen adaylarının, ilkokulda ders kitabı seçiminde ve düzenlemede kullanılacak ilkeleri kavrayabilmesi; uygulamada kullanılan ders kitaplarını öğretim programı bakımından inceleyebilmesi; öğretim programında benimsenen kuram, yaklaşım, felsefe ve programın ögeleri (amaç, içerik, öğretme- öğrenme süreçleri, değerlendirme) bakımından inceleyebilmesi ve ders kitaplarını bu ögeler ve ders kitabı hazırlamada dikkat edilen ölçütler (bilimsel dil, içerik ve fiziksel özellikler) bakımından inceleyebilmesi.

 

SNOAS 311 İlkokul Programı

 

Eğitim programlarıyla ilgili temel kavramlar; ilkokul öğretim programlarının ögeleri, amaçları (davranışsal hedefler, kazanımlar), alanları; ilkokul öğretim programlarının felsefi, tarihî, psikolojik ve sosyal temelleri konuları işlenecektir.

 

SNOAS 312 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi

 

Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, suça yönelmiş çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar, elverişsiz çevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler, risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler.

 

SNOAS 406  İlkokulda Alternatif  Eğitim Uygulamaları

 

Türkiye’de eğitime etki eden coğrafi, sosyal ve ekonomik faktörler, kırsal ve dağınık yerleşim birimlerinde çocukların eğitim gereksinimlerini karşılama yolları; taşımalı eğitim, taşımalı eğitimin avantajları ve dezavantajları; yatılı ilköğretim bölge okulları, yatılı ilköğretim okullarının avantajları ve dezavantajları; birleştirilmiş sınıflarda öğretim, birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel dayanakları ve öğretim biçimini, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin planlanması, sınıf yönetimi ve değerlendirme etkinlikleri ve birleştirilmiş sınıflarda öğretmenin görev ve sorumlulukları, dünyada birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamaları.

 

SNOAS 408 Kapsayıcı Dil Öğretimi

 

Bu derste, tespit edilebilir zihinsel ve fiziksel engeli olmadığı hâlde düzeyine uygun okuma, yazma, konuşma, dinleme ve görsel okuryazarlık becerileri kazanamamış öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla, zenginleştirilmiş dil öğretim etkinlikleri hazırlama ve uygulama çalışmaları üzerinde durulur; ana dili farklı olan çocuklara nasıl okuma yazma öğretimi yapılacağıyla ilgili teknik, yöntem ve etkinlikler üzerinde durulur; farklı sosyo-ekonomik kesimlerden farklı düzeyde ön bilgilerle okula gelmiş ve bundan dolayı dil becerilerini kazanma ve kullanmada sorun yaşayan

öğrencilerle, okul ve ev ortamında değişik nedenlerden dolayı (öğretmen değişikliği, uyum sağlayamama, ev şartlarının yetersizliği, aile içi şiddet ve geçimsizlik vb.) dil becerilerini yeterli düzeyde kazanıp kullanamayan öğrencilere nasıl öğretim yapılacağı hususları üzerinde durulur; göç yoluyla gelen çocuklara Türkçenin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi ve öğretim sürecinde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve uygulamalar.

 

SNOAS 409 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

 

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.

 

SNOAS 410 Sosyal Beceri Öğretimi

 

Sosyal beceri kavramının tanımı, boyutları, boyutların birbirleriyle ilişkisi; öğrencilere sosyal becerisi kazandırma ve becerileri genelleme yöntem ve tekniklerin seçimi; hedef becerilerin seçimi; beceriyi analiz yapma, çocuğa model olma, çocuklara rol oynattırma ve beceriyi prova ettirme; çocuklara beceriyi tekrar ettirme; çocukların performanslarını değerlendirme; sosyal becerileri genelleştirme ve ilkokul ders programlarının incelenmesi; derslerdeki becerilerin belirlenmesi ve örnek etkinlik uygulamaları konuları işlenecektir.

 

SNOAS 411 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim

 

Kültürün tanımı; eğitim ve kültür ilişkisi; çocuk gelişimi ve eğitimde kültürün yeri; Türk kültürünün gelişimi ve özellikleri; Türk kültüründe çocuk; Türk toplumda ve ailede çocuğun yeri ve değeri, geçmişten günümüze Türk kültüründe çocuk eğitimi, özellikleri ve unsurları konuları işlenecektir.


1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EFLY101 Yabancı Dil 1 2 0 2 3 İndir
BİLY103 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5 İndir
SNOA101 İlk Okulda Temel Matematik 3 0 3 5 İndir
TAR101 Atatürk İlke ve İnkilapları 2 0 2 3 İndir
TURKY 101 Türk Dili 1 3 0 3 5 İndir
SNOM 101 Eğitime Giriş 2 0 2 3 İndir
SNOM103 Eğitim sosyolojisi 2 0 2 3 İndir
SNOA103 Türkiye Çoğrafyası ve Jepolitiği 2 0 2 3 İndir
Toplam 19 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EFLY102 Yabancı Dil 2 2 0 2 3 İndir
TAR102 Atatürk İlke ve İnkilapları 2 2 0 2 3 İndir
SNOM104 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3 İndir
SNOA102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri 3 0 3 5 İndir
SNOA104 Çevre Eğitimi 2 0 2 4 İndir
SNOA106 Türk Tarihi ve kültürü 2 0 2 4 İndir
TÜRKY102 Türk Dili 2 3 0 3 5 İndir
SNOM 102 Eğitim Psikolojisi 2 2 3
Toplam 18 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SNOA205 Fen Bilimleri Lab. Uygulamaları 1 0 2 1 3 İndir
SNOM203 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3 İndir
SNOGS209 SEÇMELİ 1-Türk İşaret Dili 2 0 2 3 İndir
SNOAS207 SEÇMELİ1-İlkokul Programı 2 0 2 4 İndir
SNOM201 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3 İndir
SNOA201 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 3 6 İndir
SNOA203 İlkokulda Drama 2 0 2 4 İndir
SNOMS213 SEÇMELİ 1-Öğrenme Güçlüğü 2 0 2 4 İndir
Toplam 16 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SNOA204 Çocuk Edebiyatı 2 0 2 4 İndir
SNOM202 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3 İndir
SNOM204 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3 İndir
SNOG206 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3 İndir
SNOA2014 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi 3 0 3 5
SNOA216 Türkçe Öğretimi 3 0 3 5 İndir
SNOGS SEÇMELİ 2- 2 0 2 3
SNOMS208 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 4 İndir
Toplam 18 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SNOA301 Fen Öğretimi 3 0 3 4 İndir
SNOA305 Hayat Bilgisi Öğretimi 3 0 3 5 İndir
SNOM303 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 İndir
SNOA307 Matematik Öğretimi 1 3 0 3 4 İndir
SNOMS315 SEÇMELİ 3-Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 2 0 2 4 İndir
SNOGS303 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 2 3 İndir
SNOAS309 İlkokul Ders Kitapları İncelemesi 2 0 2 4 İndir
SNOM 301 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 2 3
Toplam 19 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SNOA304 Din Kültürü ve Ahlak Bilg. Öğr 3 0 3 4 İndir
SNOM304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3 İndir
SNOA306 Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 3 5 İndir
SNOAS310 Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 2 4 İndir
SNOMS306 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 2 4 İndir
SNOA308 Matematik Öğretimi 2 3 0 3 4 İndir
SNOGS302 SEÇMELİ 4-Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 2 3 İndir
SNOM302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3 İndir
Toplam 19 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SNOA403 İlköğretimde Yabancı Dil Öğretimi 3 0 3 5 İndir
SNOM401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10 İndir
SNOM403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3 İndir
SNOA401 Müzik Öğretimi 3 0 3 4 İndir
SNOMS4 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 4 İndir
SNOAS406 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 2 0 2 4 İndir
Toplam 17 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SNOMS408 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 2 4 İndir
SNOM404 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3 İndir
SNOM402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 12 İndir
SNOA402 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 3 İndir
SNOA404 Görsel Sanatlar Öğretimi 3 0 3 4 İndir
SNOAS406 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 2 0 2 4 İndir
Toplam 16 30

Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir. Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilir. 

Sınıf öğretmeninin, çocukların pedagojik gelişimine katkı sağlaması beklenir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun olarak eğitim ve öğretim vermesi gereken sınıf öğretmeninin, başlıca görevleri şöyle sıralanır; Çocuklara okuma ve yazma öğretmek, çocukların matematik ve fen bilgisi gibi alanlarda temel bilgileri edinmesini sağlamak, müfredatın öngördüğü bilgileri ve becerileri çocuklara kazandırmak, başarısızlığı ya da uyumsuzluğu olan çocukları tespit etmek ve rehberlik servisi ile görüşmek, öğrencilerin öğrenme kapasitelerindeki farklılıkları algılamak, çocukların akıl yürütme becerisini geliştirmeye çalışmak, çağdaş eğitim metotlarından yararlanmak.

Sınıf öğretmeni olmak isteyen kişilerin 4 senelik Sınıf Öğretmenliği bölümünü okuması ve başarıyla bitirmesi gerekiyor. Sınıf öğretmenlerinde olması beklenen ilk nitelik, çocuklar ile iyi ve seviyeli bir iletişim geliştirmektir. Bunun dışında sınıf öğretmenlerinde bulunması gereken nitelikler şöyle sıralanır; Dayanıklı, disiplinli ve özverili olmak, zamanı kullanmayı bilmek, düzgün diksiyon ve etkili hitabete sahip olmak, çocukların sorunlarını anlayacak düzeyde psikoloji bilmek, özel okullarda çalışmak isteyen erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve öğrencilerin velileri ile iletişim kurabilmek.

Bu program Atatürk İlke ve İnkılâplarına, ülkesine ve milletine bağlı, ahlâklı, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip ve evrensel bakış açısıyla öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 1. Mesleki yaşamı boyunca tüm eğitim uygulamalarında, Türk Milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alabilme
 2. Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanabilme; öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
 3. Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri takip edebilme. 
 4. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, ilgili kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme
 5. Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme 
 6. Sınıf öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur; çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri bilme ve kullanabilme. 
 7. Öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmek için programın önerdiği uygun eğitimsel araç ve gereçleri etkin bir biçimde kullanma becerisine sahip olabilme
 8. Bilgi ve iletişim teknolojilerini, becerisine sahip olur. Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerilerine sahip olabilme.
 9. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inancına sahip olabilme, Türk millî, manevi, ahlakî ve kültürel değerlerinin bilincine ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösterme becerisine sahip olabilme.
 10. Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımları kullanabilme
 11. Kendini  birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır; zayıf yönlerini geliştirir; kendi öz değerlendirmesini yapabilme becerisine sahip olabilme.
 12. Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur; topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve  yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştir becerisine sahip olabilme.
 13. Mesleki etik bilincine sahip olabilme. 
 14. Sınıf öğretmenliği programında yer alan derslere ilişkin konu alan bilgisine sahip olabilme
 15. Ulusal ve uluslararsı eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 
 16. Bilimsel yöntem ve teknikleri bir süreç olarak uygulayabilme.
 17. Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme
 18. İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme ve saygı duyabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanabilme. 
 1. Kazandığı bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilme, öğrenmeyi öğrenme  ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme.

 

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SNOM101

3

3

1

5

1

1

2

1

3

3

1

5

1

1

2

1

3

2

2

SNOM103

3

1

2

4

5

5

1

3

3

1

2

4

5

5

1

3

3

3

3

SNOA101

3

4

3

3

1

3

4

1

3

4

3

3

1

3

4

1

3

3

3

SNOA103

3

3

1

5

1

1

2

1

3

3

1

5

1

1

2

1

3

4

4

BİLY103

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

5

2

TURKY101

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

3

TAR101

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

5

EFLY101

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

SNOM 102

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

SNOM 104

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

1

SNOA 102

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

2

SNOA 104

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

3

SNOA 106

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

1

TURKY 102

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

3

TAR 102

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

5

EFLY       102

4

1


3

1

2


4

4

1


3

1

2


4

3

2

4

SNOM201

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

5

SNOM203

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

SNOA201

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

SNOA203

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

SNOA205

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

SNOMS

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

SNOGS

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

SNOAS

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

SNOA 204

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

3SNOMS208

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

3SNOGS202

5

4

2

3

4

3

3

3

5

4

2

3

4

3

3

3

3SNOM 202

5

3

3

3

3

4

3

2

5

3

3

3

3

4

3

2

3


2

SNOM 204

4

2

1

5

2

3

4

2

4

2

1

5

2

3

4

2

3


4

SNOG 206

52

1
52

1
1


2

SNOA 214

5

1

1

2

2

2

2

1

5

1

1

2

2

2

2

1

2


2

SNOA 216

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

3


3

SNOA 204

5

3

2

4


4

4

1

5

3

2

4


4

4

1

3


2

SNOMS208

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

3SNOGS202

4

3

2

4

4

3

4

3

4

3

2

4

4

3

4

3

4


2

SNOM301

3

1

1

2


3

2

2

3

1

1

2


3

2

2

2


4

SNOM303

3

4

2

3


3

2

2

3

4

2

3


3

2

2

3


2

SNOA301

2


1

4


3

1

3

2


1

4


3

1

33

SNOA305

3

1

2

4

2

3

3

3

3

1

2

4

2

3

3

3

2


3

SNOA307

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3


2

SNOMS

4

4

2

3

2

3

4

3

4

4

2

3

2

3

4

3

3


5

SNOGS

3

4

2

3


3

2

4

3

4

2

3


3

2

4

3


2

SNOAS

4

4

3

4

1

4

3

4

4

4

3

4

1

4

3

4

3


4

SNOM 302

4

5

3

4

1

3

3

4

4

5

3

4

1

3

3

4

3


2

SNOM 304

4

5

3

4

1

4

3

5

4

5

3

4

1

4

3

5

3


4

SNOA 304

4

1

1

2

3

4

3

1

4

1

1

2

3

4

3

1

4SNOA 306

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5


SNOA 308

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

SNOMS306

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

4

SNOAS310 

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2


SNOGS 302

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

 

SNOM401

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

 

SNOM403

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

5

 2

SNOA401

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

3


 5

SNOA403

4

1

1

2

3

4

3

1

4

1

1

2

3

4

3

1

4


 4

SNOMS

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

 2

SNOAS

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

 3

SNOA402

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

 3

SNOM404

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

 3

SNOA404

4

1

1

2

3

4

3

1

4

1

1

2

3

4

3

1

4


 4

SNOM402

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

 3

SNOMS408

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

 2

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High4

 

 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sınıf Öğretmenliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 142 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Alanında uzman öğretim elemanları liderliğinde kamu sektörü ile özel sektörün, ülkemiz çocuklarının ihtiyaç duyduğu donanımlı, sorumluluk sahibi, kültürel değerlerimize ve evrensel değerlere sahip, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi; araştırma ve projeler ile bilimsel yayınlar sunarak gerek ulusal gerekse uluslararası alanda eğitim kalitesi, sosyal ve kültürel olanakları ile alanında söz sahibi olurlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, Sınıf Öğretmeni olmaya hak kazanır.

Bölüm bünyesinde, temel eğitim sistemi basamağındaki öğrencilere Türk Milli Eğitimi’nin hedef, amaç ve ilkeleri uyarınca ihtiyaç duydukları yeterlilikleri kazandırmak üzere eğitim verilmektedir. Mezularımız, devlete veya özel sektöre ait ilkokullar, dershane ve etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Akademik eğitimlerini daha ileriye taşımak isteyen mezunlarımız için lisansüstü eğitim imkanları mevcuttur. Branşı itibariyle ülkelere göre farklılık gösteren temel eğitim alanı, yurt dışında tercih edilen lisansüstü eğitim dallarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumumuz bünyesinde yer alan kolejlerimizde teorik eğitimlerini yoğun saat pratik eğitim ile zengileştiren öğrencilerimizin mezuniyeti sonrasında uluslararası eğitim arenasında yerini alabilecek düzey ve kapatisedir. Alanında uzman kadromuzun mentorluğu ve akredite olmuş kurumlarımızın deneyimi ile mezunlarımız hayallerine yönelik lisansüstü eğitim basamaklarını emin adımlarla çıkabileceklerdir. Lisans programından sonra öğrencilerin bu alanda yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır. Sınıf Öğretmenliği anabilim dalı mezunları; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahiptirler. Bu kurumlarda sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin;

1. Bu program Atatürk İlke ve İnkılâplarına, ülkesine ve milletine bağlı, ahlâklı, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip ve evrensel bakış açısıyla öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Öğretmen adaylarının uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamalarını gerektirmektedir.

3. Eğitim teknolojilerindeki yenilikleri takip eden, öğretmenlik meslek bilgisi ve görgüsüne sahip, farklı disiplinlerdeki eğiticilerin eğitim teknolojilerini kullanmaları konusunda rehber ve destekleyici, yardımsever, kanunlara ve meslek etiği ilklerine duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi amaçlarlar.

4. Ulusal ve uluslararası alan yazına katkı sağlamak amacıyla, bilimsel araştırma- geliştirme faaliyetlerini yürüterek, elde ettiği bulguları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak.

Dünyada ekonomik ve sosyal alanlardaki değişimlerin yanı sıra bilginin üretilmesi ve yaygınlaşması ile ilgili değişimler eğitim alanındaki hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Eğitim niteliği konusundaki kaygılar, ülkelerin eğitim sistemlerine, farklı düzeylerdeki eğitim kademelerine müdahale etmeyi bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerin rekabet ortamında birbirlerinden geri kalmaması, yenilik ve değişim ile ilgili hazırbulunuşluklarının artırılmasını gerektirmektedir. Eğitim kurumlarının son yıllarda daha hesap verebilir kurumlar olma yolunda değişimi ve dönüşümü geniş bir kitleyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Yükseköğretim kurumları, küreselleşme ile birlikte global ekonominin gereksinimlerine yanıt olacak uluslararası düzeyde yetkin kurumlar olma çalışmalarını ön plana çıkarmaktadırlar. Ülkeler günümüzde birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu nedenle yükseköğretimde verilen eğitimin niteliği de dünya ülkelerinin eğitim profilleri ile benzer amaçlara odaklanmalıdır. Yükseköğretim, ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden refaha ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yükseköğretimin kalkınmadaki önemli fonksiyonlarının bilincinde olan ülkeler yükseköğretime katılımın artırılması için politikalar geliştirmektedirler.

Kullanılan Metotlar:

Anlatım: Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.

Tartışma: Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.

Gösterip Yaptırma: Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

Örnek Olay: Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.

Problem Çözme: Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.

İşbirlikli Öğrenme: İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.

Soru-Cevap: Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Kavram Haritaları: Kavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.

Mikro Öğretim: Bu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.

Benzetişim (Simülasyon): Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.

Proje  Proje tabanlı öğrenim: Öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Fakülte öğrencilerimiz, tüm derslerini ve öğretmenlik uygulamasını öngörülen ders kredisi oranında başarı ile tamamladığında programdan Lisans derecesi ile mezun olurlar. Bu konuda Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü hükümleri geçerlidir.

Sınıf Öğretmenliği alanından mezun olmak isteyen öğrencilerin 142 krediyi tamamlaması ve en az 2.00 akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir. Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir. Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.