EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Öğretmenliği Bölümü

 

DERS İÇERİKLERİ

TURK 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

MEG 101 FELSEFE (2-0-2)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

EFL 101 Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

MEG 103- Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21. Yüzyılda eğitimin biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Tüm Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

MUS 1005 BİREYSEL SES EĞİTİMİ I (1-0-1)

Piyano eşliğinde yapılan ses egzersizlerinin, çeşitli nefes çalışmalarının ve bunların uygulandığı etüt parçalarının çalışılması.

MUS 1011 ARMONİ KONTURPUAN EŞLİK I (2-0-2)

Bu dersin içeriği birçok akor kuruluşunu ve yazılışını çevrimleriyle tam teşekkürlü öğrenmek. Kurallarına göre dört sesli konturpuan yazmak. J.S.Bach’ın dört bölümlü Chorale armonizasyonlarını incelemek, çözümlemek ve değerlendirmektir. 

MUS 1001 ENSTRÜMAN-I (1-0-1)

Bu derste klasik gitar tekniği detaylı bir şekilde işlenmekte ve öğretilmektedir. Bu dersin temel içeriği klasik gitar icracılığını iyi bir seviyede öğrenmek ve belirli müzikal eserleri stiline, tarzına, türüne ve dönemine uygun bir biçimde yorumlayabilmektir.

MUS 1009 MUZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA I (2-2-3)

Bu derste sesin fiziksel özelliklerine ilişkin temel bilgiler, müzik dilinin öğeleri (ritim, melodi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım-yorum-stil) yatay ve dikey aralıklar, ikişerli ölçülerde bir bemollü ve bir diyezli tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık ritimlerde tek sesli ezgi okumak ve yazmak. Majör, minör, diminished ve augmented akor kuruluşlarını duyabilmek ve tanımlayabilmek.

MUS 1007 OKUL ENSTRÜMANLARI I (0-2-1)

Bu derste farklı okul enstrümanlarını (Gitar) yakından tanımak ve çalmasını öğrenmek. Çeşitli eğitim müziklerini seslendirebilmek ve yorumlayabilmek. Farklı okul enstrümanlarıyla toplu olarak çalmayı öğrenmek. 

MUS 1003 PİYANO I (1-0-1)

Uluslararası müzikte kullanılan Piyano enstrümanı üzerinde bilgi, beceri kazanma, Geleneksel kültür içerisinde geleneksel müziklere bakış açısını geliştirip, enstrümanın teknik gücünü kullanarak temel piyano zeminini oluşturmak ve uygulamalı olarak müzik eğitiminde kullanmak.

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 1001  Enstrüman I  1 0 1 3  
MUS 1003  Piyano I  1 0 1 3  
MUS 1005  Bireysel Ses Eğitimi I  1 0 1 1  
MUS 1007  Okul Enstrümanları I  0 2 1 3  
MUS 1009  Müziksel İşitme Okuma Yazma I  2 2 3 3  
MUS 1011  Armoni Konturpuan Eşlik I  2 0 2 2  
MEG 101  Felsefe  2 0 2 3  
EFL 101  İngilizce I  3 0 3 3  
TAR 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2 0 2 2  
TURK 101  Türkçe I: Yazılı Anlatım  2 0 2 2  
MEG 103  Eğitim Bilimine Giriş  3 0 3 5  
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 1002  Enstrüman II  1 0 1 3  
MUS 1004  Piyano II  1 0 1 3  
MUS 1006  Bireysel Ses Eğitimi II  1 0 1 2  
MUS 1008  Okul Enstrümanları II  0 2 1 2  
MUS 1010  Müziksel İşitme Okuma Yazma II  2 2 3 5  
MUS 1012  Koro I  0 2 1 3  
MUS 1014  Armoni Konturpuan Eşlik II  2 0 2 2  
MEG 102  Eğitim Psikolojisi  3 0 3 3  
EFL 102  İngilizce II  3 0 3 3  
TAR 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2 0 2 2  
TURK 102  Türkçe II: Sözlü Anlatım  2 0 2 2  
Toplam 20 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 2001  Enstrüman III  1 0 1 3  
MUS 2003  Piyano III  1 0 1 3  
MUS 2005  Bireysel Ses Eğitimi III  1 0 1 2  
MUS 2007  Okul Enstrümanları III  0 2 1 2  
MUS 2009  Müziksel İşitme Okuma Yazma III  2 2 3 4  
MUS 2011  Armoni Konturpuan Eşlik III  2 0 2 3  
MUS 2013  Koro II  2 2 3 3  
MUS 2015  Geleneksel Türk Halk Müziği  2 0 2 2  
MUS 2017  Müzik Kültürü  2 0 2 2  
MEG 201  Öğretim İlke ve Yöntemleri  3 0 3 3  
BİL 103  Bilgisayar I  2 0 3 3  
Toplam 22 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 2002  Enstrüman IV  1 0 3 2  
MUS 2004  Piyano IV  1 0 1 2  
MUS 2006  Bireysel Ses Eğitimi IV  1 0 1 2  
MUS 2008  Müziksel İşitme Okuma Yazma IV  2 2 3 3  
MUS 2010  Koro III  0 2 3 4  
MUS 2012  Armoni Konturpuan Eşlik IV  2 0 2 2  
MUS 2014  Genel Müzik Tarihi  2 0 2 2  
MUS 2016  Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması  0 2 1 2  
MEG 202  Ölçme ve Değerlendirme  3 0 3 3  
MEG 204  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı  2 2 3 5  
BİL 104  Bilgisayar II  2 2 3 3  
Toplam 25 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 3001  Enstrüman V  1 0 1 1  
MUS 3003  Piyano V  1 0 1 1  
MUS 3005  Müziksel İşitme Okuma Yazma V  2 2 3 4  
MUS 3007  Koro IV  0 2 2 3  
MUS 3009  Eğitim Müziği Dağarı  2 0 2 3  
MUS 3011  Orkestra/Oda Müziği I  1 2 2 4  
MUS 3013  Eşlik Çalma  0 2 1 2  
MUS 3015  Türk Müzik Tarihi  2 0 2 3  
MUS 3017  Geleneksel Türk Sanat Müziği  2 0 2 3  
MUS 3019  Güncel ve Popüler Müzikler  2 0 2 3  
MUS 3021  Özel Öğretim Yöntemleri I  2 2 3 3  
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 3002  Enstrüman VI  1 0 1 2  
MUS 3004  Piyano VI  1 0 1 2  
MUS 3006  Müziksel İşitme Okuma Yazma VI  2 2 3 3  
MUS 3008  Koro V  2 2 2 3  
MUS 3010  Orkestra/Oda Müziği II  1 2 2 3  
MUS 3012  Enstrüman Bakım ve Onarım Bilgisi  0 2 1 2  
MUS 3014  Müzik Biçimleri  2 0 2 3  
MEG 302  Sınıf Yönetimi  2 0 2 3  
MUS 3016  Özel Öğretim Yöntemleri II  2 2 3 3  
MEG 304  Türk Eğitim Tarihi  2 0 2 2  
MUS 3018  Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması  0 2 1 2  
MUS 3020  Elektronik Org Eğitimi  0 2 1 2  
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 4001  Enstrüman VII  1 0 1 2  
MUS 4003  Piyano VII  1 0 1 2  
MUS 4005  Koro VI  2 2 3 4  
MUS 4007  Orkestra/Oda Müziği III  1 2 2 4  
MUS 4009  Oyun Dans ve Müzik  0 2 1 2  
MUS 4011  Türk Müziği Çok Seslendirme  0 2 1 3  
MUS 4013  Bilimsel Araştırma Yöntemleri  2 0 2 2  
MEG 401  Topluma Hizmet Uygulamaları  1 2 2 3  
MEG 403  Okul Deneyimi  1 4 3 5  
MEG 405  Rehberlik  3 0 3 3  
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
MUS 4002  Enstrüman ve Öğretimi VIII  1 0 1 2  
MUS 4004  Piyano ve Öğretimi  1 0 1 2  
MUS 4006  Koro ve Yönetimi VII  2 2 1 2  
MUS 4008  Orkestra ve Oda Müziği Yönetimi  1 2 2 4  
MUS 4010  Eğitim Müziği Besteleme  2 2 3 4  
MUS 4012  Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar  0 2 1 2  
MEG 402  Öğretmenlik Uygulaması  2 6 5 8  
MEG 404  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi  2 0 2 3  
MEG 406  Özel Eğitim  2 0 2 3  
Toplam 18 30