EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Öğretmenliği Bölümü

 

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

 

 

I. Yarıyıl 

  

MB( MESLEK BİLGİSİ) EĞİTİME GİRİŞ

 Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik te- melleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler. 

  MB EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon. 

  GK(GENEL KÜLTÜR) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 1

 Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Dev- leti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepki- ler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaş- ması’nın imzalanması. 

   GK YABANCI DİL 1

 Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.). 

  GK TÜRK DİLİ 1

 Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluştur- ma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uy- gulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerara- sılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma. 

 GK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algo- ritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu program- ları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri. 

  AE (ALAN EĞİTİMİ) BATI MÜZİĞİ TEORİ ve UYGULAMASI 1

Müzikte ölçü, ritim, anahtar kavramı, aralık ve tonalite kavramı, akorların oluşumu; müziksel oku- ma ve yazmada kullanılan temel müzik terimleri (süre uzunluğunda yardımcı işaretler, ifadelen- dirme işaretleri, süslemeler, hız ve gürlük terimleri vb.); majör ve minör diziler; temel konumda akorlar; düzeyine uygun farklı tonlarda tek sesli ezgi okuma ve yazma. 

   AE PİYANO EĞİTİMİ 1

Piyano çalgısını tanıma, piyanonun kullanım alanlarını ve literatürünü inceleme, ellerin klavye üzerindeki konumu ile; bilek, kol ve vücudun doğru konumlandırılmasına yönelik çalışmalar, sol ve fa anahtarlarını tanımaya ve pekiştirmeye yönelik tek el ve iki el çalışmaları, klavye üzerinde orta do çevresinde parmak çalışmaları, Burkard metodundan seviyeye uygun çalışmaların seslendirilmesi. 

 

AE SES EĞİTİMİ 1

 İnsan sesinin oluşumu, gelişimi ve bireysel ses eğitiminin müzik eğitiminde yeri ve önemi. ses ve ses organlarının yapısı, mekanizması ve fonksiyonları ile sesin oluşumu, bedensel ve zihinsel olarak şarkı söylemeye hazırlanma, gevşeme ve uyanık olma bilinci kazanma çalışmaları; doğru solunum alışkanlığının kazandırılmasına dönük alıştırmalar; sesin doğru yerde ve doğru bir entonasyonla üretilmesi ve rezonans bölgelerinde sesin doğuşkanları bakımından güçlendirilmesine yönelik alış- tırmalar; okul şarkıları ve piyano eşlikli halk türkülerinden yararlanılarak dilimizin ünlü ve ünsüzlerini doğru artikülasyonla seslendirme çalışmaları; ses genişliği alanlarını (register) fark ederek doğru ve uygun ton geçişlerinin kazanılmasına yönelik alıştırmalar; sesin “doğru – güzel ve etkili” kullanımı için gereken eşgüdümün sağlanabilmesine ve doğru entonasyonla müzikal duyarlılığın geliştirilmesine yönelik bireye özgü ses eğitimi gereçlerinin (solunum ve ses alıştırma ve etütleri, düzeyine uygun eserler) kullanılması 

 

 

AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1

 Akordeon: Akordeon çalgısının tarihsel süreçte gelişim aşamaları ve kullanım allanları ile ilgili bil- gilerin aktarılması, piyano klavye üzerinde parmak egzersizler ve uygun seviyede etüd çalışma- larının yapılması, bas klavye yapısını kavrama, ana ses ve akor seslerle ilgili parmak egzersizi ve uygun seviyede etüd çalışmalarının yapılması, sağ el ve sol eli ayrı çalışmalarla geliştirip iki eli eş güdümlü çalabilme kazanımlarını elde etme, düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Bağlama: Bağlama çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziği’ndeki yeri ve önemi, teknik özellikleri, bağlama yapımı ve icracıları, bağlama çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, ses alanı ve pozisyonları, bos tellerde teknik seviyeyi geliştirecek sağ el çalış- maları, temiz baskı için egzersiz çalışmaları ve her iki çalışmayı içeren senkron çalışmaları, çeşitli makam dizilerinde dizi, gam, pozisyon çalışmaları yapabilme, Ankara, Orta ve Batı Karadeniz, Orta Anadolu yörelerinden çeşitli halay ve kaşık havaları hakkında bilgi edinme ve yöresel çalım teknik- leriyle bu eserleri icra edebilme ve repertuvar oluşturma. 

Flüt: Flütün öğeleri, flüt çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler, flüt çalmaya uygun duruş ve doğru pozisyon alma. Diyafram, uzun ses, aralık ve gam çalışmaları yoluyla temel flüt teknikleri ve uygu- lamalı çalışmalar. Düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Gitar: Gitarın oluşum yapısını, ölçülerini ve bölümlerini tanıma. Öğrencinin fiziksel özelliklerine uy- gun gitarın tutuş pozisyonun belirlenmesi. Çalgı öğrenme süreci, çalgı öğrenme sürecinde sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığı edinmenin önemi, klasik gitarın gelişimine tarihsel bakış, gitar çalma pozisyonuyla ilgili çeşitli yaklaşımlar, parmakları çalma pozisyonda konumlandırma ve temel hare- ket mekaniği, parmak bağımsızlığına yönelik çalışmalar, apoyando, tirando, arpej teknikleri ve bu teknikleri içeren dizi, etüt ve müzikal parçaları seslendirme, klasik gitar müziğindeki başlıca eserler ve bu eserleri dinleme, gitarda müzikal ifade araçları ile ilgili sorgulamalar. Tırnak şekillerini tanı- ma, kişiye uygun olan şekili belirleme, törpüleme yöntemlerini öğrenme. 

 

Kabak Kemane: Kabak Kemane çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziğin- deki yeri, Kabak Kemane’nin yapımı ve başlıca icracıları, Kabak Kemane çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Kabak Kemane’de akort, ses alanı ve pozisyonları, açık tellerde, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları ve kromatik ses egzersizleri, ve usul çalışmaları, düz kerem, Yahyalı kerem dizilerinde gam çalışmaları, zeybek formunun tanımlanması ve örnek eserlerinden dinletiler, ağır ve yarı ağır zeybek örnekleriyle, ege ve iç egeden seçilen örneklerin tanıtılması ve tavrının geliştirilmesi ve yorumlanması, Gurbet havalarına yönelik çalışmalar, Bölün- müş yay çalışmaları ve bunlara yönelik repertuvar çalışması. 

Kanun: Kanunda tutuş, oturuş, el-parmak-bilek-dirsek-kol pozisyonları ve açıları, bacakların açısı, sağ el-sol el ayrı ayrı ve birlikte kullanılan etütlerle mızrap vuruşlarının kavratılması, farklı tartım kalıplarında sağ el-sol el kullanımı, tek tel üzerinde etütler, gam, arpej çalışmaları, mandal kullanı- mına giriş, makamsal etütler. 

Kaval: Kaval çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziğindeki yeri, kaval yapımı ve başlıca icracıları, kaval çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, horlatma tekniğine giriş ve bu teknik içerisinde serbest ve ölçülü uzun ses çalışmaları, Horlatma tekniği için birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota değerlerini ihtiva eden çalışmalar, Horlatma tekniğinin geliştirilme- sine yönelik 1 oktavlık alan içerisinde egzersizler, Farklı horlatma tonları elde edebilmeye ve dudak hakimiyeti geliştirmeye yönelik Repertuvar uygulamaları, Horlatma tekniğine yönelik genel reper- tuvar çalışmaları, 1. – 4. kademeler arası geçiş ve repertuvar çalışmaları. 

Keman: Keman ve öğeleri, keman çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Keman çalmaya uygun duruş alma, kemanı doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe ve legato çalma teknikleri ve bu tekniklere ilişkin uygulamalar, sol el parmaklarını ilgili seslere doğru olarak düşürme, iki eli eşgü- dümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Klarnet: Klarnet ve öğeleri, klarnet çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Nefes teknikleri üzerine uygulamalar, Dudak-Diş-Parmak pozisyonları üzerine uygulamalar, doğru entonasyonda dizi gam ve arpej çalışmaları, teknik çalışmaların pekiştirilmesi için etüt çalışmalarının yapılması, düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Kontrbas: Kontrbas ve yayın tanıtımı, kontrbas çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Kontrbas çalmaya uygun duruş alma, kontrbası ve yayı doğru tutma, boş telde ses üretme, temel yay teknik- lerinden detaşe ve legato çalma teknikleri, sol el pozisyonunu ilgili seslerde doğru olarak konum- landırma, iki eli eş güdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Mey: Mey çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Halk Müziğindeki yeri, mey yapımı ve başlıca icracıları, mey çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Mey’de akort, ses alanı ve pozisyonları, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları ve kromatik ses egzersizleri, ve usul çalışmaları, Segah/Muhalif dizisinde uzun hava, açış, sözlü ve sözsüz eser icra etme, Doğu Anadolu bölgesine ait sözlü, sözsüz halaylar ve sallamaların icrası, Orta ve Doğu Karadeniz Bölge- lerinde ki horonların icrası. 

Ney: Ney çalgısı ve çeşitleri hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Neyzenler Tarihi hakkında genel bilgiler, Türk Müziğindeki yeri, mey yapımı ve başlıca icracıları, Ney çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Ney’de akort, ses alanı ve pozisyonları, uzun seslerle entonasyon, vib- rasyon, gam çalışmaları, ses egzersizleri ve usul çalışmaları, Irak Perdesinde karar eden makamlar hakkında bilgiler, Irak Perdesinde segâh dörtlüsünün icrası, Eviç, Dilkeşhaveran ve Ferahnak Ma- kamlarının öğrenilmesi ve icrası.Piyano: Doğru oturuş ve temel davranışları kazandırma alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, duate çalışmaları, staccato ve legato tekniği üzerine alıştırmalar, deşifre çalışmaları, zıt yönde ve paralel dizi ile beş parmak çalışmaları; etüt ve eserlerin çalışılmasında izlenecek yöntemler; gürlük terimlerini uygulama, cümleleme ve uygulamalı çalışmalar, düzeyine uygun etüt ve eserler çalma. Şan: Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını genişletmeye yönelik ses alıştırmaları ve ses etütleri çalışmaları (oktav, 9’lu, 12’li, sıralı ve atlamalı seslerle legato ve staccato çalışmaları). Müzik öğ- retmenliğinin gerekleri doğrultusunda, öğrencilerinin seslerini, bulundukları yaş ve eğitim düzeyi- ni dikkate alarak kullandırma becerisi kazandırmaya ilişkin bilgi ve uygulamalar. Erken çocukluk,çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemi ile ses değişim dönemindeki (mutasyon) ses özellikleri. Bu dönemlere uygun ses eğitimi çalışmaları, öğrencilerin teknik ve müzikal problemlerinin giderilme- sine yönelik çalışmalar. Tambur: Tambur çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Müziği’ndeki yeri ve önemi, teknik özellikleri, tambur yapımı ve icracıları, tambur çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, ses alanı ve pozisyonları, bos tellerde mızrap çalışmaları, Dügah kararlı makam eserle- rinin icra edilmesi. Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Saba, Bayati, Muhayyer, Karcığar makamlarını öğrenme, bu makamlarda belirlenen eserleri oktavlarıyla birlikte icra edebilme. Taksim hakkında bilgilenme. Tar: Tar çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, tar yapımı ve başlıca icracıları, tar çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Tarın akort sisteminin, ikinci çizgideki do (mezzo- soprano) anahtarının, etüt ve eserlerde kullanılan çalgıya özel işaretler, Tarın ve mızrabın düzgün tutulması ve genel durum, Üst - alt mızrap çalışmaları, Tremolo çalışmalarına giriş, Tarda 1. Ve 2. pozisyon perdelerinin öğrenilmesi, Parmakların bu perdeler üzerine konulması ve hareketi, Tarda 1. ve 2. pozisyon seslerini içeren etüt ve eser icrası. Ud: Ud çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelisimi, Türk Müzigi’ndeki yeri ve önemi, teknik özel- likleri, ud yapımı ve icracıları, ud çalarken vücudun durumu, oturus ve tutus özellikleri, ses alanı ve pozisyonları, bos tellerde mızrap çalısmaları, I. Pozisyon ve ana kolonlardaki nota yerleri, bos tellerde çesitli tartım çalısmaları, degisik metronome edegerlerinde icra edilmesi. Gerdaniye, Dü- gah, Hüseyniasiran, Kaba buselik tellerinde degisik tartımlarla mızrap vurusları, etütlerde d.rtlük, sekizlik nota, sus ve isaret degerleri, bütün tellerde I. pozisyonda ana kolonda yer alan notalara sol el dört parmagı da kullanarak mızrap ve baskı çalısmaları, Gerdaniye, Neva, Dügah ve Hüseyniasi- ran tellerinde kü.ükmelodic ezgileri ve etütleri çalma. celli Kemençe: Üç telli Kemençe çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Müziğin- deki yeri, Kemençe’nin yapımı ve başlıca icracıları, Kemençe çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, Üç telli Kemençe’de akort, ses alanı ve pozisyonları, açık tellerde, uzun seslerle entonasyon, vibrasyon, gam çalışmaları ve kromatik ses egzersizleri, ve usul çalışmaları, Nişabu- rek makamı ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Pençgâh makamı ve aralıklarını seslendire- rek eser icrası, Ferahnak makamı ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Nişaburek, Pençgâh ve Ferahnâk makamlarında transpoze yapabilme, Sözlü eserleri icra ve eşlik yeteneğini geliştirme, Geleneksel, modern tavır ve üslubu geliştirme. Viyola: Viyola ve öğeleri, viyola ve yay tutuşu, viyola çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler, temel yay teknikleri, sol elde 1,2,3 ve 4. parmakları tele düşürme alıştırmaları, iki elin eşgüdümlü olarak kullanımı, küçük ölçekli ulusal ve evrensel solo veya eşlikli eserler seslendirme. Viyolonsel: Viyolonsel ve öğeleri, viyolonsel çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Viyolonsel çal- maya uygun duruş alma, viyolonseli doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe ve legato çalma teknikleri ve bu tekniklere ilişkin uygulamalı çalışmalar, sol el parmaklarını ilgili seslere doğru olarak düşürüp kaldırma, iki eli eşgüdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal ve evrensel bo- yuttaki eserleri seslendirme. 

 

II. Yarıyıl 

 MB EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

 Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin ön- cüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal taba- kalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekono- mi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul. 

  

MB EĞİTİM FELSEFESİ

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğa- sı, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de mo- dernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. 

 GK ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 2

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş de- nemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Pak- tı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası. 

  

GK YABANCI DİL 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko- nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.). 

  

GK TÜRK DİLİ 2

 Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. 

  

AE BATI MÜZİĞİ TEORİ ve UYGULAMASI 2

Müzikte motif, cümle ve dönem kavramları, kök ve çevrilmiş akorlar, transpoze, farklı ritmik yapılar, en az iki bemollü ve iki diyezli tonlarda ezgiler okuma ve yazma.

 AE PİYANO EĞİTİMİ 2

Do majör ve la minör tonlarında bir oktav diziden başlayarak dört oktava kadar dizi çalışmaları, majör ve minör tonları tanıma, diğer majör-minör tonlarda dizi çalışmaları, kadans çalışmaları ve uygulanması, staccato ve legato tekniklerinin kısa eserler üzerinde uygulanarak incelenmesi, parmak ve bileklerin güçlenmesine yardımcı olacak etüt ve egzersizlerin seslendirilmesi, eşlikli okul şarkılarını seslendirme, piyano eserlerinde cümleleme ve deşifre çalışmaları ve müzikaliteye yönelik çalışmalar. 

  

AE SES EĞİTİMİ 2

Sesin konuşurken ve şarkı söylerken doğru/güzel/etkili kullanılmasına ilişkin koordinasyon çalış- malarını olumlu alışkanlık hâline getirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar; öğrencilerin bireysel ses özelliklerine uygun alıştırmalar (5’li, 6’lı, 8’li, arpej ve atlamalı seslerle legato ve staccato alıştırma- ları); çalışılan alıştırma ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizi yapmaya ilişkin bilgi ve beceriler; sesinin bireysel özelliklerine uygun olarak, ton geçişlerinin doğal ve kolay yapıl- masına ilişkin teknik çalışmalar, bu tekniklerin alıştırma ve eserlerde uygulanması; rezonans geliş- tirme çalışmaları; müzikaliteyi arttırıcı cümleleme, ifade, gürlük çalışmaları; sesini etkili ve verimli kullanabilmesine dönük yeterli düzeyde ulusal ve uluslararası eserlerden (halk türküleri, lied, arie antiche, aria, vb.) oluşan bir dağarcık seslendirme; ses genişliği, tını özelliği ile teknik ve müzikal düzeye uygun seslendirme/yorumlama etkinliklerini planlama ve gerçekleştirme. 

  AE MÜZİK KÜLTÜRÜ

İnsanın ve kültürün tanımı, kültürel, sosyal ve felsefi boyutuyla müziğin doğuşu, gelişimi, “müzik” ile “kültür” kavramları, müziğin, kültür içerisinde edindiği önemli işlevler; müziğin bireysel ve toplumsal etkileri, ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri, çalgıların oluşumu-gelişimi; dünya ve Türki- ye’deki müzik türleri, müziği üreten, icra eden ve dinleyen insanların, müzikal süreç içinde gösterme- leri gereken tutum ve davranışlar; müzikte ses sistemleri, müziğin temel ögeleri; Türkiye’deki müzik kurumlarının yapı ve gelişimleri; müzikte estetik ve güzel kavramı; müzik kültüründe geleneksellik, çağcıllık; Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, müzik eğitiminin önemi, işlevleri. 

  

AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 2

 Akordeon: Çalgı üzerinde staccato, legato ve vibrato icra tekniklerini pekiştirici uygun seviyede etütlerle çalışmalarının yapılması, ağır, orta hızda ve hızlı çalma teknik ve becerilerini kazandırmaya dönük diziler, etütlerin seslendirilmesi, sağ el ile seslendirilen diziler, sol el eşlikli ritmik yapıda akorlar eşliğinde armonize etme çalışmaları, ulusal ve evrensel çoksesli solo veya eşlikli küçük ölçekli eserleri seslendirme. 

Bağlama: Pozisyon, Tezene ve Parmak üçgeninde etüt uygulaması yapma, Alıştırmalar ve pozis- yon kuruluşları ile ilgili eser uygulamaları, Metronom sahası hızlı ezgi ve etütlerle ile ilgili tezene çalışmalarına örnek uygulayabilme, Tavır kavramı, Teke ve Karadeniz yöresi ezgilerinin genel özel- likleri, bu yörelere ilişkin tezene tavrı çalışmaları yapma, Türk Halk Müziği Repertuvarındaki Teke ve Karadeniz tavrına yönelik seviyeye uygun, bu yörelere ait karakteristik özellik gösteren, seçilmiş eserleri icra edebilme, Sağ ve sol el teknik seviyeyi artıracak kondisyon çalışmaları yapma. 

Flüt: Birinci ve ikinci oktav sesle ve bu oktavlarda doğru ve temiz ses üretme. Bağlı ve dilli çalışma- ların farklı artikülasyonlarla uygulanması, diyafram, uzun ses aralık ve gam çalışmaları. Düzeyine uygun etütler, sonatinleri ve sonatları çalma. Barok, klasik ve romantik dönemlerden düzeye uygun küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Gitar: Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devamı için apoyando, tirando, arpej, bare ve legato (çıkıcı) çalışmaları ve bu teknikleri içeren düzeye uygun etüt ve müzikal parçaları seslendirme, iki oktav tek ses dizi çalışmaları, klasik gitar müziği dağarından seçilen çeşitli dönemlere ait eserler dinleme ve bu eserlerin yorum özelliklerini tartışma, estetik, müzikalite ve yorum kavramlarını sor- gulama. 

Kabak Kemane: 9 zamanlı usulün 8 ve 16’lık mertebelerindeki Kıvrak ve Çok Kıvrak Zeybek (Teke Zortlatmaları) örnekleri ile bu formlara ait tavırları geliştirme, Yanık Kerem dizisi ve örnek ezgilerle çalışmalar ile bu diziyi pekiştirme, Maya ve Ağıt çalışmaları ile bu Uzun Hava Formunu öğrenme, Teke ve yöresinden seçilen ezgilerin dinletilerek tanıtılması verilen örnek ezgilerin tavrına uygun çalınmasını kazanma, Transpoze çalışmaları, aynı ezgiyi farklı notalar üzerinde çalabilmeyi kazan- ma, Bölümlü yay çalışmaları için egzersizler yay hâkimiyetini arttırma. 

Kanun: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Rast, Uşşak, Hüseynî, Muhayyer, Buselik, Hicaz (Hümayûn, Uzzâl, Zirgüleli Hicaz) makamlarını nazarî olarak inceleyip bu makamlar- da eserler icra etme. Süsleme teknikerinin öğretimi ve eser içinde kullanımı. 

Kaval: Dilsiz Kaval’da genel olarak ritmik horlatma tekniğini kullanabilme, Dilsiz Kaval ’da 1. ve 2. perde düzenlerinde farklı ritmik kalıplarda farklı ritmik horlatma birleşimlerini kullanabilme, 1, 2, 3 ve 4. kademeler arasında geçişler yaparak ses sahasını en etkin biçimde kullanır, İcra edeceği eserlerde farklı ritmik horlatma tonlarını kullanarak etkili sunum yapma 

Keman: Birinci konumda dört telin kullanımına ilişkin sağ ve sol el tekniklerine ilişkin bilgi ve be ceriler. Aynı ve farklı teller üzerinde parmak-yay geçişleri, detaşe ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, basit çift ses çalışmalarını uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi ça- lışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Klarnet: İkinci oktavda ses üretme çalışmaları, bağlı ve dilli çalışmaların farklı artikülasyonlarla uygulanması, diyafram, uzun ses aralık ve gam çalışmaları. Düzeyine uygun etütler, sonatinleri ve sonatları çalma. Barok, klasik ve romantik dönemlerden düzeye uygun küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

 Kontrbas: Birinci konumda dört telin kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerin sağ ve sol elde uygulan- ması, aynı ve farklı teller üzerinde parmak geçişleri ve yay geçişlerini uygulama, detaşe ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, dört teli kapsayan dizi çalışmaları, teknik ve müzikal bece-rileri kapsayan düzeye uygun eserleri seslendirme. 

Mey: Tatyan dizisi içerisinde bulunan sesleri çıkarma, Tatyan dizisi ile ilgili sözlü – sözsüz ezgileri icra etme, Tatyan dizisinde uzun hava çalma, Bileşik usullerde sözlü – sözsüz ezgileri icra etme, Karma usullerde sözlü – sözsüz ezgileri icra etme, Erkek barları ve halay ile ilgili eserleri çalma, Hora, Karşılama ve Kol havaları ile ilgili eser icralarını ileri seviyede icra etme. 

Ney: I. Ve II. Ses bölgelerinde egzersizler, I. Ve II. Ses bölgelerinde Saba ve Hicaz makamlarında eg- zersizler, Kar formu ve Nevakârın icrası, Evcara makamı ve aynı makamda etüt çalışmaları, Evcara eserlerin icrası ve Neyzenler Tarihine giriş, Günümüz neyzenleri hakkında bilgiler edinme, Dönem repertuvarının genel tekrarı. 

Piyano: Düzeyine uygun dizi ve kadans çalışmaları; deşifre çalışmaları, parmak değişimi uygulamaları; portato tekniği, pedal ve arpej çalışmaları; düzeye uygun etüt ve değişik döneme ait ulusal ve evrensel eserleri çalma, eserlerin armonik yapılarının ve eşlik figürlerinin incelenmesi. Okul müziklerine eşlik edebilmeye yönelik çalışmalar yapma. 

Şan: Bu yarıyıla temel oluşturan ilk yarıyıldaki sesin güçlendirilmesi ve ses sınırlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin düzeyine uygun teknik ve müzikal özellikler içeren ses alıştırmaları yapma, ses etütleri ve eserler (halk türküleri, okul şarkıları, lied, arie antiche) seslendirme. Piyano ya da eserin niteliğine uygun eşlik yapabilecek farklı çalgılarla eşlikli etüt ve eser seslendirme çalışmaları yapma. 

Tambur: Sol ve sağ el üzerine teknik düzeyi geliştirici çalışmalar, Segâh makamında saz semai ve peşrevicraetme, Müstearmakamındasazsemaivepeşrevicraetme,Hüzzammakamınınsazsemai ve peşrev icra etme, Segâh, Müstear, Hüzzam makamlarının karşılaştırılması ve taksim çalışmalarına başlama. 

Tar: Tarda 3. pozisyon perdelerini tanıma ve kullanabilme, Tarda 4. pozisyon perdelerini tanıma ve kullanabilme, Tarda 5. pozisyon perdelerini tanıma ve kullanabilme, Çeşitli pozisyon geçişlerinde çalgıya hâkimiyet ve teknik yeterlik kazanma, Azerbaycan müziğinde yer alan çeşitli makamlarla ilgili teorik bilgileri edinme, Makamsal repertuvara ait muhtelif eser örneklerini icra etme. 

Ud: I. Pozisyonda çalınan Çargah, Aşkefza, Acemaşiran, Mahur, Nihavend, Kürdi, Buselik gibi çeşitli makamlar ve bunlarla ilgili örnek alıştırmalar, II. Pozisyona geçiş ve Segah çalışmaları. 

Üç Telli Kemençe: Sûznâk makamı ve örnek eserler hakkında kısa bilgi, aranağmeler, dördüncü pozisyon etüdleri, Sûznâk makamında çeşitli formlara(peşrev, saz semaisi, taksim) ait çalışmalar, sözlü repertuvar ve transpoze çalışmaları, Karcığar makamı ve örnek eserler hakkında kısa bilgi, Karcığar makamında çeşitli formlara(peşrev, saz semaisi, taksim) ait eser icrası ve çalışmalar, Kar- cığar Köçekçelerden bölümler, sözlü repertuvar ve transpoze çalışmaları, Bayatiaraban makamına ait örnek eserlerden oluşan çeşitli formlara ait eser icraları. Viyola: Birinci döneme ilişkin kazanılan davranışların denetimi, I. pozisyonda dört telin kullanımına ilişkin sağ ve sol el koordinasyonuna yönelik gerekli teknik bilgi ve beceriler, aynı ve farklı teller üzerinde parmak/yay çalışmaları, detaşe ve legato yay teknikleri, boş tel kullanılarak çift ses çalış- maları, dört teli kapsayan dizi çalışmaları, ulusal ve evrensel solo veya eşlikli küçük ölçekli eserleri seslendirme. 

Viyolonsel: Birinci konumda dört telin kullanımına, sağ ve sol el tekniklerine ilişkin bilgi ve bece rileri, aynı ve farklı teller üzerinde parmak-yay geçişleri, detaşe ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, basit çift ses çalışmalarını uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi ça- lışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

  

III. Yarıyıl 

 MB TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’n- de eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eği- tim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları. 

 MB ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ

 Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, strate- jileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenme- lerin değerlendirilmesi. 

 AE MÜZİK ÖĞRENME ve ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

 Müzik öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; müzik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; müzik öğ- retiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının müzik öğretimine yansımaları; müzik öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; müzik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir müzik öğretiminin bileşenleri; müzik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış. 

  

AE TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ ve UYGULAMASI 1

 Türk Halk Müziğini oluşturan temel felsefe ve ögeler; Türk Halk müziğinin tanımı, oluşumu; Türk Halk müziğinin gelenek ve kültürümüz içerisindeki yeri, kültürel aktarımı; Türk halk müziğinde te- mel kavramlar (kırık havalar, uzun havalar karma ritimli ezgiler, türkü, vb.); usul kavramı (basit, birleşik ve karma usuller); Türk halk müziği perde sistemi (makam-dizi) ve aralıklar; basit ma kam-dizilerde seyir, deşifre ve solfej; basit makam-dizilerde seviyeye uygun farklı usul özelliği ta- şıyan dikte çalışmaları ve ezgi yaratma. 

  

AE BAĞLAMA EĞİTİMİ 1

 Bağlama çalgısı hakkında genel bilgiler, müzik öğretmenliği meslek yaşantısında bağlamanın öne- mi, genel özellikleri; bağlamada akort ve çeşitleri, Türk müziği perdelerinin bağlamadaki yeri; bağ- lama çalmada temel davranışlar, doğru oturuş ve tutuş pozisyonu, sağ ve sol el tutuşları, tartım- larda seviyeye uygun etüt ve basit makam-dizi çalışmaları; basit makam-dizilerde (hüseyni, uşşak, hicaz, ..) basit ezgilerin çalınması, farklı usullerde eserlerin çalınması; bağlamada üst ve orta tel kullanımı. 

  

AE ÇOK SESELİ KORO 1

 Koroda ses eğitiminin hedefleri doğrultusunda bireye, bedensel ve zihinsel olarak hazır olma, doğ- ru duruş, bedensel gevşeme, esneklik ve ruhsal rahatlama alışkanlığı kazandırılmasına yönelik uygulamalar; birlikte soluk alma, tutma, denetimli ve rahat olarak verme, uzun ve kısa- kesik so- luklar, farklı dinamiklerde soluk alıştırmaları; doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde büyüterek zenginleştirme, koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları; doğru, birlikte ve kaynaşık dil ve konuşmanın sağlanması- na yönelik ses-soluk bağlantılı diksiyon, artikülasyon çalışmaları; öğrencilerin ses genişliklerine ve özelliklerine göre gruplandırılmasıyla oluşturulacak ses grupları arasında (soprano, alto, tenor, bas) uyum ve tınıyı gerçekleştirmeye dönük alıştırmalar; ses grupları üzerinde ayrıntılı teknik ve müzikal; nota, cümleleme, ifade çalışmaları; düzeye uygun koro eserlerinde (kanon, tek sesli, iki sesli, üç sesli ve küçük ölçekli dört sesli ulusal ve uluslararası eserler) uygulamalar; koro kültürü ve koro disiplinine ilişkin temel konularda ve koro üyelerinin birbirleriyle ve şefle iletişimi konularında bilgi ve bakış açısı kazanma; eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlama (şefi takip etme, birlikte soluk alma/verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, gürlük ve ifade); düzeye uygun ulusal ve uluslararası eserlerden oluşan, seslendirme/yorumlama etkinlikleri planlama ve gerçekleştirme (madrigal, koral, özgün ya da koro için çoksesli olarak düzenlenmiş Türk Müziği örnekleri vb). 

  

AE ARMONİ ve EŞLİKLEME 1

 Majör ve minör tonalite bilgisi; akorların oluşumu ve çevrilmeleri; dar serimde dört sesli, majör-mi- nör akor bağlantıları (plagal, otantik, tam kadans) ve bu bağlantılarla piyanoda eşlik modellerini oluşturma, beş ses aralığındaki ezgilerin armonik analizi ve bu ezgilere piyano ile uygun çevrimler- de blok akorlar kullanarak eşlik oluşturma. 

  

AE BATI MÜZİĞİ TARİHİ

 Batı müzik kültürünün geçirmiş olduğu evreler, tarihsel kökleri; Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönem ile 20.yy ve günümüze kadar olan süreçteki farklı oluşum ve gelişen akımlar; bu süreçteki Batı müzik kültürünün müzik teorisi, çalgıları, oluşan müzik türleri ve başlıca bestecile- ri; dönemlere göre farklılaşan edebî, mimari, siyasi ve sosyal özellikler ve birbiriyle olan sanatsal ilişkileri. 

  

AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 3

 Akordeon: Polka, Vals ve Tango müzik türlerinin yapısı ve bu müzik türlerinin popüler olan eser- leri incelenerek kültürel alanda kazanımların sağlanması, bu müzik türlerinde kullanılan diziler ve ritmik yapılarla ilgili parmak egzersizleri ve etütler çalışılmalarının yapılaması, öğrenilen ritmik ya- pılarla birlikte iki el eş güdümlü çalabilme davranışının kazandırılması, ulusal ve evrensel çoksesli solo veya eşlikli eserleri seslendirme. 

Bağlama: Bağlama ailesinde kullanılan ana ve diğer düzenler arasındaki pozisyonel bağlantıları öğrenme, Ana ve Diğer düzenlerle ilgili geleneksel eser icraları yapabilme, Ankara ve Azeri tavrı hakkında bilgi edinir, bu tavra ilişkin hazırlanmış etütleri icra eder, THM repertuvarından bu tavra yönelik karakteristik özellik gösteren türküleri icra eder, Bağlama düzenine ait temel pozisyonlar, dizi çalışmaları, bağlama düzenine yönelik hazırlanmış etütleri seslendirir. THM repertuvarından seçilmiş olan türküleri çeşitli pozisyonlarda seslendirir. 

Flüt: Üçüncü oktavda ses üretme ve yeni parmak düzenleri. Dil, parmak ve nefes çalışmaları, çift dil tekniği, ton geliştirmeye yönelik egzersizler, vibratoya ilişkin temel bilgiler, ilgili eserlerle uygula- malı çalışmalar. Diatonik ve kromatik diziler, bu diziler üzerinde arpej çalışmaları, Barok, Klasik ve Romantik dönemlerden düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Gitar: Klasik gitar için düzenlenmiş ve bestelenmiş Türk eserlerini ve bestecilerini tanıma ve çal- ma. Bu eserlerin yorum özelliklerini, varsa hikayelerini, öğrenme, fikir üretme, çalıma yansıtma. Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devamı için apoyando, tirando, arpej, bare ve legato (çıkıcı-i- nici) çalışmalarını ve bu teknikleri içeren uygun etüt ve müzikal parçaları seslendirme, üç oktav tek ses dizilerle çalışma, klasik gitar müziği dağarından seçilen çeşitli dönemlere ait eserleri dinleme. Farklı tonları duyurma, tastiera ve ponticello çalım yerlerini tanıma. Ritim ve arpej eşliğinde temel akor yapılarını tanıma ve çalma. 

Kabak Kemane: Bölümlü Halay örnekleriyle çalışmalar yaparak Halay formunu öğrenme, Beşiri, Kalenderi dizileri ve örnek ezgi çalışmalarıyla bu dizileri öğrenme, Hoyrat örnekleriyle bu Uzun Hava formunu çalışma, Güneydoğu Anadolu yöresi ezgilerindeki tavır özelliklerinin tanıtılması ve çalgıda icrası bu yöreye olan tavır hâkimiyetini arttırma, Transpoze çalışmaları, aynı ezgiyi farklı no- talar (tonaliteler) üzerinde çalabilmeyi kazandırma, Bölümlü yay egzersizleri yay hâkimiyetini art- tırma, Ezgi kalıplarıyla; yavaş, orta, hızlı tempo çalışmaları her metronomda icra imkanı sağlama. 

Kanun: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Nevâ, Isfahan, Bayâti, Tâhir, Kar- cığar, Acem, Acemaşîran, Kürdî makamlarını nazarî olarak inceleyip bu makamlarda eserler icra etme. Bağlı mızrap tekniğinin öğretimi. Deşifre çalışmaları. 

Kaval: Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Yahyalı Kerem Dizisi (Hüseyni-Uşşak- Muhayyer -Beyati vb.)’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Düz Kerem Dizisi (Karcı- ğar vb.)’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Kalenderi Dizisi (Saba vb.)’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 2.ve 1. perde düzenlerinde Yanık Kerem Dizisi (Nikriz vb.)’ni uy- gulayabilme, Dilsiz Kaval’da 2.ve 1. perde düzenlerinde Beşiri Dizisini (GerdaniyeRast-Mahur vb.) uygulayabilme. 

Keman: Becerileri pekiştirici çalışmalar, sağ elde karmaşık yay teknikleri ve uygulamalar, dört tel- de değişik sol el becerilerini içeren çalışmalar ve yeni bir konuma geçiş. Bulunulan konumda deği- şik parmak düşürme ve çabuklaştırma çalışmalar, dört teli kapsayan karma yay kullanımı uygula- maları, detaşe ve legato tekniklerini geliştirme, vibratoya ilişkin temel bilgiler, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

 Klarnet: Üçüncüoktavda ses üretme çalışmaları, ton geliştirmeye yönelik egzersizler, Dil, parmak ve nefes çalışmaları, vibratoya ilişkin temel bilgiler, oktavlar arasında geçişleri sağlayan etüt-dizi- gam-arpej çalışmalarının yapılması, Barok, Klasik ve Romantik dönemlerden düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Kontrbas: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, sağ el yay tekniklerini çeşitlendirme, dört tel- de değişik sol el becerilerini içeren çalışmalar ve yeni bir konuma geçiş. Dört teli kapsayan karma yay kullanımlarını uygulama, detaşe ve legato tekniklerini geliştirme, pizzicatoya ilişkin temel bilgi- ler, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun eserleri seslendirme. 

Mey: Burundan sürekli kesintisiz nefes alma tekniğinin öğrenme, Kalenderi dizisi içindeki sesleri çıkarma, Kalenderi dizisinde sözlü ve sözsüz ezgi icra etme, Basit ve bileşik usullere örnek halay türü ezgiler icra etme, Nanay ve Yallı ezgiler üzerinde eser çalışma, Trakya yöresi sözlü ve sözsüz kırık havalar örnek ezgiler üzerinde icra çalışmaları. 

Ney: Taksim formu hakkında genel bilgiler ve taksim çalışmaları, Ferahfeza makamının öğrenilme- si ve icrası, Dilkeşide makamının öğrenilmesi ve icrası, Tasavvuf musikisi hakkında genel bilgilerin edinilmesi, örnek eser icralarının kazandırılması. 

Piyano: 4 oktav içinde düzeye uygun dizi, arpej ve kadans çalışmaları, bu aralıkta küçük düzeyde yapıtlarda sağ pedal kullanımı, pedal uygulamaları ile birlikte nüansları uygulama, Czerny, Duvernoy, Burgmüller, Loschhorn, Gedike vb bestecilerin etüt ve egzersizlerinin çalışılması, barok ve klasik dönemlerden seçilmiş kısa eserlerin çalışılması ve dönem özelliklerinin incelenmesi. 

Şan: Birinci yılda öğrenilen doğru ses üretme, kullanma ve korumaya yönelik davranışları, ulusal ve evrensel ses eğitimi dağarına ilişkin eserlerde uygulayarak repertuvar geliştirme. Öğrencilerin ses özellikleri ve teknik düzeylerine uygun etüt ve eserleri çalma çalışmaları (Klasik ve Romantik döne-me ait liedler, barok döneme ait antik aryalar, klasik döneme ait aryalar, düetler, piyano eşlikli halk türküleri ve okul şarkıları örnekleri, eserlerin dönem özelliklerine ilişkin yorumlar ve uygulamalar). Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analiz alışkanlığı kazandırma çalış-maları. Şan literatürünün tarihi gelişimi ve bu eserleri yorumlama. Temel ses tekniği problemlerine ilişkin kişiye özel ses alıştırmaları. 

Tambur: Rast, Mahur, Nikriz, Nihavend, Neveser, Suzinak ve Kürdilihicazkar makamlarını özellik- lerinin incelenmesi bu makamların birbirleri ve diğer makamlarla olan ilişkilerinin öğrenilmesi, ve bu makamlara ait çeşitli formlardaki (peşrev, saz semaisi, longa, sirto, Taksim) eserlerin icra edilmesi, Sol el tekniğini geliştiren teknik etüt, egzersiz ve eser çalışmaları. 

Tar: Tarda 6. pozisyon perdelerini tanıma ve kullanabilme, Tarda 7. pozisyon perdelerini tanıma ve kullanabilme, Polifonik eserlerde parti takibi becerisini kazanma, Öğretici yardımı olmaksızın akort yapabilme, Çeşitli tonlarda yapılacak gam çalışmaları ile teknik yeterlik kazanma, Makamsal reper-tuvara ait daha teknik eserleri icra edebilme. 

Ud: Hüseyni, Bayati, Uşşak gibi Segah ve eviç perdesi içeren makamların kolaydan zora doğru ör- nek eserlerini icra etme, II. Pozisyon, Segah ve Eviç perdelerinin ud icrasındaki uygulamaları (bu perdeler kullanılarak). Türk musikisi aksak usullerinden Türk Aksağı, Devri Hindi ve Devri Turan usulleri ve örnek eser çalışmaları, tremolo tekniği. 

Üç Telli Kemençe: Segah makamı ve örnek eserler hakkında kısa bilgi, aranağmeler, dördüncü pozisyon etütleri, Segah makamında çeşitli formlara(peşrev, saz semaisi, taksim) ait çalışmalar, sözlü repertuvar ve transpoze çalışmaları, Hüzzam makamı ve örnek eserler hakkında kısa bil- gi, Hüzzam makamında çeşitli formlara(peşrev, saz semaisi, taksim) ait eser icrası ve çalışmalar, sözlü repertuvar ve transpoze çalışmaları, Müstear makamına ait örnek eserlerden oluşan çeşitli formlara ait eser icraları, Segâh, Müstear, Hüzzam makamlarında transpoze ve taksim yapma, Po- zisyonlarda hakimiyetini arttırma için teknik çalışmalar, Sözlü eserleri çalabilme ve eşlik yeteneğini geliştirme. 

 Viyola: Birinci sınıfa ilişkin kazanılan davranışların denetimi ve korunumu, I. pozisyonda karma yay kullanımları ve tel atlamalı çalışmalar, detaşe ve legato yay tekniklerinin geliştirilmesi, dizi çalışmaları, I. pozisyonda basit çift ses ve dizi - arpej çalışmaları, II. pozisyonda kalıcı ve I-II. pozis- yon geçişli çalışmalar, vibratoya ilişkin temel bilgiler, ulusal ve evrensel solo veya eşlikli eserleri seslendirme. 

Viyolonsel: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, sağ elde karmaşık yay tekniklerini uygula- ma, dört telde değişik sol el becerilerini içeren çalışmalar ve yeni bir konuma geçiş. Bulunulan konumda değişik parmak düşürme ve çabuklaştırma çalışmaları, dört teli kapsayan karma yay kul- lanımlarını uygulama, detaşe ve legato tekniklerini geliştirme, vibratoya ilişkin temel bilgiler, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

  

IV. Yarıyıl 

 MB ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim tek- nolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okurya- zarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendir- me ölçütleri. 

 

MB EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTTEMLERİ

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob- lemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçla- rının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uy- gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması. 

  

AE MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; müzik dersi öğretim programlarının geçmişten gü- nümüze gelişimi; güncel müzik dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaç- ladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki müzik dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

  AE TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ ve UYGULAMASI 2

Türk halk müziğinde çalgılar, ülkemizdeki yöresel farklılıklar (ağız, tavır, hançere, vb.) türkü form- ları ve özellikleri, farklı makam-dizilerde Türk halk müziği çalgılarıyla seviyeye uygun solfej, dikte çalışmaları ve ezgi yaratma. 

 

AE BAĞLAMA EĞİTİMİ 2

Bağlamada farklı kararlarda eser çalışmaları, teknik gelişimi sağlayan etütler, farklı tezene teknik- lerinde etüt ve eserler (çırpma, tarama, tril, vb.) 5, 7, 9 zamanlı usullerde ezgiler; bağlama icrasında farklı tavırlar, (Karadeniz, Teke, Silifke, Zeybek vb.) okul müzik eğitimine yönelik repertuvar oluşturma. 

AE ÇOK SESELİ KORO 2

Ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte ses-soluk bağlantısını güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar; farklı dinamiklerde ses üretme, koroda ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya yö- nelik rezonans çalışmaları; bağlı, kesik seslendirmeyi sağlamaya dönük etkili çalışmalar; alt, orta ve üst ses bölgelerini birleştiren, sese alt ve üst ses sınırlarında genişleme ve çeviklik kazandıran alıştırmalar; seslendirilen eserlerde cümlelerin ses-soluk-söz bağlantısını doğru uygulamaya dö- nük çalışmalar; eserlerin seslendirilmesinde ses grupları arasında, “eserin gerektirdiği” denge ve bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmalar; düzeye uygun eserlerin, gerektirdiği teknik ve müzi- kal özelliklere uygun seslendirilmesi; eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlamaya ilişkin kazanımların olumlu alışkanlık olarak kazanılması (cümlelerin başlangıç ve bitiminde mutlaka şefi takip etme, birlikte soluk alma/verme, soluk denetimini sağ- lama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, gürlük ve ifade); teknik ve müzikal kazanımların sergilenmesine dönük konser ve dinleti hazırlıkları; düzeye uygun ulusal ve uluslararası çeşitli tür, biçim, dönem ve kültürleri kapsayan geniş bir dağar oluşturulması ve seslendirilmesi; müzik öğ- retmenliği gereklerine uygun olarak; ilköğretim, ortaöğretim ve Güzel Sanatlar Liseleri müzik bö- lümü programlarında uygulanabilecek koro etkinlik ve çalışmaları konularında bilgilenmeye dönük çalışmalar, uygulamalar. 

 AE ARMONİ ve EŞLİKLEME 2

Yan derecelerin kullanımı, kırık genişletilmiş kadans bağlantıları, marş armoni, yedili ve dokuzlu akorlar ve kullanımı, bir oktav ve daha büyük ses aralığındaki ezgilerin armonik analizi ve bu ezgi- lere piyano ile eşlik oluşturma; okul şarkılarının armonik analizi ve piyano ile eşliklenmesi, düzeyine uygun deşifre ezgilere basit eşlik yapılması. 

 AE TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ

Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri; Orta Asya’dan itibaren Türk toplumlarının yaşantılarına mal olan kültür ve müzik ögeleri, bu ögelerin çevre müzik kültürleriyle etkileşimleri; Türklerin Anado- lu’ya gelişi ile eski Anadolu topraklarında var olan müzik kültürleri ve Mezopotamya müzik kültürleri ile olan etkileşimleri; İslamiyet’in kabulü ile oluşan süreçteki müzik kültürü; Osmanlı imparatorluğu dönemindeki müzik teorisi, çalgılar, türler ve başlıca bestecileri; Osmanlı dönemi müzik yazmala- rı, saz ve söz mecmuaları; Batılılaşma hareketleri çerçevesinde Batı ile artan ilişkilerin müzikteki yansımaları, Türkiye’de batı müziğine yönelik ilk gelişmeler, müzik kurumları ve oluşumlarındaki yapısal değişimler; Cumhuriyet dönemindeki müzik, Türk müzik inkılabı, Anadolu’da çok kültürlü müzik yapısı ve yeni müzik oluşumları kurum kuruluşlar. 

 

AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 4

Akordeon: Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Modern müzik dönemlerinin, müzikal form ya- pıları ve bestecileri ile ilgili bilgiler aktarılması, dönemlere göre müzikal açıdan icra tekniklerinin incelenip seslendirilmesi, dönemlerin ünlü Türk ve Yabancı bestecilerinin eserlerinin akordeon ile icra edilerek, bireysel ve grupla çalma alışkanlıkları kazandırılması. 

Bağlama: Kırşehir, Kayseri ve Silifke tavrını boş teller ve sabit seslerde tüm varyasyonlarıyla icra edebilme, bu tavrı uygulamaya yönelik ilişkin hazırlanmış olan etütleri ve THM repertuvarından se- çilmiş karakteristik özellik gösteren türküleri icra edebilme, bu tavırlar arasındaki icra farklılıkla- rını öğrenir, sağ ve sol elde kondisyon, hız ve entonasyon çalışmaları yapma, TSM repertuvarından seçilmiş çeşitli makamlardaki saz eserlerini seslendirme. Bağlama düzeninde ileri düzey pozisyon çalışmaları yapabilme, bu çalışmalara yönelik etüt ve sözlü-sözsüz eserleri seslendirme. 

Flüt: Temel teknikler içeren etütlerin devamına ek olarak, müzik terimleriyle ilgili etüd ve eserleri seslendirme. Müzik dönemleri hakkında genel bilgi, çalışılan parçaların dönem özelliklerine uygun olarak süsleme ve nüanslar. Düzeye uygun solo, düet ve piyano eşlikli ulusal ve evrensel eserleri yorumlama. 

Gitar: Farklı çalım sitillerini( Flamenko,Latin,vb..) tanıma ve dinleme. Bu tarzlara ait temel çalım tekniklerini tanıma. Floje tekniğini kavrama, Tremolo tekniğini farklı parmak çalımlarıyla uygula- ma. Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devamı için apoyando, tirando, arpej, bare, legato, (çıkıcı-i- nici) ve süsleme (çarpma, apogiatür) teknikleri, bu teknikleri içeren uygun etüt ve müzikal parçaları seslendirme,çift ses iki oktav, üç oktav tek ses dizileri çalma. 

Kabak Kemane: Bengi, Mengi ve Dımıdan ezgi örnekleri ile çalışmalar, bu formları öğrenmesini sağlama, Misket dizisi ve örnek ezgi çalışmalarıyla bu diziyi öğrenme, Arguvan ağzı örneklemeleri nin dinletilmesi ve uygulamalarıyla, bu yöre ağzı tavrı öğrenme, Doğu Anadolu yöresi ve çalgıda ic- rası bu yöre tavır özelliklerinin tanıtılmasını sağlama, Transpoze çalışmaları, aynı ezgiyi farklı nota- lar (tonaliteler)üzerinde çalabilmeyi kazanma, Yay tekniği çalışmaları ile yay hakimiyetini arttırma. 

Kanun: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Acemkürdî, Muhayyerkürdî, Fe- rahfeza, Sultaniyegâh, Şehnaz, Mâhur, Suzinak makamlarını nazarî olarak inceleyip bu makamlar- da eserler icra etme. tranpozisyon ve deşifre çalışmaları. 

Kaval: Dilsiz Kaval’da 2. ve 1. perde düzenlerinde Garip (Hicaz vb.) dizisi ’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 2. ve 1. perde düzenlerinde Bozlak (Kürdi vb.) dizisi ’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 1. ve 2. perde düzenlerinde Misket (Irak- Evç vb.) dizisi’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 1. ve 2. perde düzenlerinde Muhalif ve Tatyan Kerem (Segah-Hüzzam vb.) dizisi’ni uygulayabilme, Dilsiz Kaval’da 1. ve 2. perde düzenlerinde Müstezat (Çargah vb.) dizisi’ni uygulayabilme. 

Keman: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, öğrenilecek yeni konumda kalıcı ve geçişli ça- lışmalar, martele ve staccato yay teknikleri. Farklı konumlarda kalıcı ve geçişli olarak çalma, öğ- renilen teknikleri yeni konumda uygulama, martele ve staccato yay tekniklerini uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Klarnet: Temel teknikler içeren etütlerin devamına ek olarak, müzik terimleriyle ilgili etüd ve eser- leri seslendirme. Müzik dönemleri hakkında genel bilgi, çalışılan parçaların dönem özelliklerine uygun olarak süsleme ve nüanslar. Düzeye uygun solo, düet ve piyano eşlikli ulusal ve evrensel eserleri yorumlama. Kontrbas: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, öğrenilecek yeni konumda kalıcı çalışmalar ve diğer konumlarla geçişli çalışmalar, martele ve staccato yay teknikleri. Öğrenilen teknikleri yeni konumda uygulama, martele ve staccato yay tekniklerini uygulama, ört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Mey: Acemaşiran / Müstezat dizisi bünyesinde bulunan seslerini icra etme, Acemaşiran / Müstezat dizisinde uzun hava icra etme, Acemaşiran / Müstezat dizisinde sözlü-sözsüz eser icra etme, Halay Bölgelerinde örnek halaylar çalma, Bar bölgesinde örnek barlar icra etme, Teke havalarını çalma, Divan ezgilerini icra etme. Ney: Neva perdesi üzerinde Hicaz dörtlüsünün icrası, Mevlevi Müziği hakkında genel bilgi verilmesi, Bayati Makamı ve Bayati Ayin icrası, Kar-ı Natık bünyesinde bulunan dügâh kararlı makamlardan örnekler, Bayati Araban Makamı ve örnek eserlerin icrası. Piyano: Piyano da öğrenilen temel beceri ve teknikleri pekiştirebilmek için barok, klasik, romantik ve çağdaş dönem eserlerini dönem özelliklerine göre analiz ederek pekiştirme. Özellikle klasik dönem eserleri üzerinde sol pedal kullanımına uygun eserleri deşifre etme ve sol pedalın konsol piyano ve kuyruklu piyano arasındaki mekanik farklılıklarını algılayarak uygulama. Piyano çalmada deşifreyi geliştirici uygun etüt ve eser çalışmaları ile birlikte tonalite kavramını anlama. Solo veya küçük çalgı gruplarına piyano eşlik becerisini geliştirici çalışmalar. Türk müziği örneklerini deşifre çalışmaları yapma. Şan: Teknik davranışların pekiştirilmesine yönelik alıştırma ve etütler (sıralı ve atlamalı seslerle legota, staccato çalışmaları, 2’lik ve 1’lik değerdeki tiz seslerde rezonans ve vibrato çalışmaları). Öğrencilerin ses özellikleri ve teknik düzeylerine uygun etüt ve eserleri çalma çalışmaları (Klasik ve romantik döneme ait liedler, barok döneme ait antik aryalar, klasik döneme ait aryalar, düetler, pi yano eşlikli halk türküleri ve okul şarkıları örnekleri, eserlerin dönem özelliklerine ilişkin yorumlar ve uygulamalar). Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analiz alışkanlığı kazandırma çalışmaları. Şan literatürünün tarihi gelişimi ve bu eserleri yorumlama. Temel ses tek- niği problemlerine ilişkin kişiye özel ses alıştırmaları. Tambur: Sol ve sağ el etüt ve egzersizler ile teknik çalışmalar, Acemaşiran makamı üzerine çalış- ma, Acemaşiran makamındaki saz eserlerini icra etme, Şevkefza makamını nazari ve teknik açıdan öğrenme, Acemaşiran ve Şevkefza makamlarında taksim çalışması yapma, Transpoze çalışmaları yapabilme. Tar: Tarda 9. pozisyon perdelerini tanıma ve kullanabilme, Zeng telleri kullanabilme, Çok diyez ve bemollü tonlardaki gam ve etütleri çalabilme, Çarpma, gruppetto, tril, mordent, glissando gibi özel çalış tekniklerini tanıma ve uygulama, Azerbaycan halk müziği türlerinden mahnı, reks vd. hakkında teorik bilgilerin edinilmesi, Bu türlere ait çeşitli eser örneklerini icra edebilme. 

Ud: II. Pozisyonda parmakları hızlı bir şekilde kullanma, I. ve II. Pozisyonu birlikte kullanarak pozis- yon geçişlerini yapma, çarpma, vibrato, tril, staccato, glissando teknikleri, çarpma tekniği ile eser- leri yorumlama, etüt ve eserlerde çarpma, tril ve vibratonu birlikte uygulama, nüansları ve işaret- leri uygulama, Hüzzam, Karcığar, Uşşak makamları, kolaydan zora doğru örnek etüt ve eserlerin icrası, Aksak, Aksak Semai, Curcuna usullerinde örnek eser çalışmaları, değişik mızrap vuruşlarını uygulama, Taksim hakkında bilgi, taksim yapmaya başlangıç, taksim yaparak müziksel yaratıcılığı ve makam bilgisini geliştirme, Türk musikisi usullerinden 7/8, 9/8, 10/8’lik usuller ve örnek reper- tuvar, çalgı akordunu yapma. Üç Telli Kemençe: Yegâh makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Evic makamını ve ara- lıklarını seslendirerek eser icrası, Hicazkâr makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Ye- gâh, Evic, Hicazkâr makamlarında transpoze ve taksim yapabilme, Sözlü eserleri çalabilme ve eşlik yeteneğini geliştirme, Sirto ve longa tavrında çalabilme. Viyola: Üçüncü döneme ilişkin kazanılan davranışların denetimi ve korunumu, III.pozisyonda ka- lıcı ve I-III pozisyon geçişli çalışmalar, martelé ve staccato yay teknikleri, pizzicato çalışmaları, I. pozisyonda akor ve düzeye uygun dizi çalışmaları, ulusal ve evrensel solo veya eşlikli eserleri seslendirme. iyolonsel: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme,öğrenilecek yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalar, martele ve staccato yay teknikleri. Farklı konumlarda kalıcı ve geçişli olarak çalma, öğrenilen teknikleri yeni konumda uygulama, martele ve staccato yay teknikleri uygulamaları, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

 

V. Yarıyıl 

 MB TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler. 

  MB EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kav- ramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde pu- anlarının analizi; değerlendirme ve not verme. 

 AE TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ ve UYGULAMASI 1

Türk Sanat Müziğini oluşturan temel felsefe ve ögeler; Türk Sanat Müziğinin tanımı; Türk Müziği Ses Sistemi: koma kavramı, aralıkların isimlendirilmesi ve değiştirici işaretler; Türk müziğinde ana dizi, akort sistemi, bir oktav içindeki perdelerin yerleri ve isimleri; Makam Bilgisi: makamı oluşturan dörtlü ve beşliler, diğer perdelere aktarım, makam türleri, makamda seyir, karar sesleri, dereceler ve önemleri; Usûl Bilgisi: temel kavramlar, Nim Sofyan, Semai, Sofyan Usûlleri, Basit Makamlar ve Bu Makamlarda Solfej Uygulamaları: Rast, uşşak, bayati, hüseyni, muhayyer, hicaz, uzzal, zirgüleli hicaz, çargah, buselik, kürdi, neva, tahir, karcigar ve basit suzinak makamı. 

 AE GİTAR EĞİTİMİ ve EŞLİKLEME 1

Gitar çalgısının yapısal özellikleri, kısa tarihi, kullanım alanları ve türleri, temel gitar tutuşu ve farklı tutuş şekilleri, nota ve “Tab” sistemi, “p-i-m-a” parmakları ile destekli vuruş (Apoyando), destek- siz vuruş (Tirando) teknikleri, ezgi, dizi veya parmak çalışmaları, arpej tekniği, 2/4, 3/4, 4/4 ritim çalışmaları, I. pozisyonda temel akor yapıları, I-IV-V. armonik yürüyüş şekline uygun, 1.pozisyonda çalınabilecek ritimler ile şarkılara eşlik çalışmaları, kelepçe (capo) kullanımı; öğrendikleri çalım tek- nikleri ile eğitim müziğine uygun, çocuk, gençlik ve popüler şarkılarını eşliklendirilmesi. 

  AE TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 1

 Doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde büyüterek zenginleştirme koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları; Türk müziği ses sistemi ve ses türleri; bireysel ve toplu eser seslendirmede temel davranışları sergi- leme; yorumlama yeteneklerini geliştirme; koro kültürü ve disiplinini kazanma; Türk halk müziği eserlerini yöresel özelliklerine göre seslendirme; farklı yöre, form, usul, makam-dizide düzeye uy- gun Türk Halk müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturma. 

AE ORKESTRA – ODA MÜZİĞİ 1

Türk ve Batı Müziği gruplarında Orkestra ve Oda müziği yerleşimi ve çalışma disiplini, grup içi görev dağılımları; orkestra ve oda müziğinin çalgı çeşitlemesi ve oturum planlarının tarihsel süreç içeri- sindeki gelişimi ve değişimi; orkestrada yer alan çalgılar ve çalgıların orkestradaki görev ve ses renkleri; Türk ve dünya müziklerinden alınan örnek eserleri, ses özelliklerine ve düzeylerine uygun olarak çalma; eserlerin zor bölümlerini birlikte çalışarak, eserleri daha iyi seslendirme ve kendini geliştirme; Türk Müziği, popüler müzik ve evrensel müzik türlerinde orkestra dağarı oluşturma ve oluşturulan bu dağarı çalma; müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirme; Türk Müziği ve Klasik Müzik arasındaki fark ve benzerlikleri anlama; Türk müziğinin dünya müziği içindeki yeri. 

  AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 5

 Akordeon: Türk Müziğinin yapısal ve genel özellikleri, makamların oluşumu hakkında bilgilerin ka- zandırılması, Buselik, Çargah ve Kürdi makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, basit ölçülerin ritmik yapılarının akor- deon bas klavyesi üzerinde etüt çalışmaları ile pekiştirilmesi, eğitimi verilen makamlara ait eserlerin iki el eş güdümlü olacak şekilde çalışmalarının yapılması, Makamsal müzik özelliklerini içeren ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi. 

Bağlama: Bağlama da tril ve süsleme teknikleriyle ilgili tezene ve parmak egzersizleri yapabilme, Zeybek tavrının özellikleri hakkında bilgi sahibi olma, THM repertuvarından bu tavırlara ilişkin seçilmiş karakteristik özellik gösteren türküleri icra edebilme, Alevi-Bektaşi müziğinin Türk halk müziği için- deki yeri ve önemi, Âşıklık geleneği ve özellikleri, farklı yörelere ait deyiş ve semah repertuvarı edin- me, Aşık tavrı ve düzeninde eser çalışmaları, performansa, teknik çalışmalara ve kondisyona yönelik dikey ve yatay etüt çalışmaları yapabilme. 

Flüt: Üçlü dil tekniği, Konçerto formu. Deşifre çalışmaları. Küçük ölçekli parçalar üzerinde ezber ça- lışmaları. Teknik etütleri ve gamları metronomla değişik hız ve artikülasyonlarla çalma, entonasyon çalışmaları ve yapılan bu çalışmaları eser ve etütler üzerinde uygulama. 

Gitar: Öğrendiği çalım teknikleri ile çeşitli müziklere eşlik etme. Gitar için düzenlenmiş farklı mü- zikleri tanıma ve çalma. Bireysel teknik ve müzikal gelişimin devamı için apoyando, tirando, arpej, bare, legato (çıkıcı-inici) ve süsleme (çarpma, apogiatür, mordant, grupetto), glisando teknikleri, bu teknikleri içeren uygun etüt ve müzikal parçaları seslendirme, üç oktav tek ses diziler, pizzicato, tre- molo, bu teknikleri içeren uygun alıştırma ve etütler, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerden eserleri seslendirme. 

Kabak Kemane: Karşılama form örnekleriyle çalışmalar, bu form hakkında bilgi sahibi olmayı sağla- ma, Trakya yöresi ve çalgıda icrası bu yöre tavır özelliklerinin tanıtılmasını sağlama, Farklı yörelerde kullanılan Karşılamaların, benzerlik ve farklılıklarının bulunup çalgıda icrası bu formdaki ezgilere olan hakimiyeti arttırma, Garip dizisine yönelik seyir ve transpoze çalışmaları ile bu dizi aralıklarını kavra- mayı sağlama, Farklı düzümlerde Aksak yay uygulamaları ile yay hakimiyetini arttırma. 

Kanun: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Pençgâh, Çargâh, Sabâ, Bestenigâr, Dügâh, Şevkefzâ, Pesendîde, Sûzidilârâ makamlarını nazarî olarak inceleyip bu makamlarda eserler icra etme. Taksim ve transpoze çalışmaları. 

Kaval: Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi kırık ve uzun hava re- pertuvarından eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Doğu Anadolu Bölgesi kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Azerbaycan kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme. 

Keman: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalarla pekiş- tirme, yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, detaşe, legato, martele ve staccato yay tek- niklerini yeni konumda karma olarak uygulama, öğrenilen konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Klarnet: Büyük formlu eserler üzerine çalışmaların yapılması, değişik hız ve artikülasyonlarla etüt-di- zi-gam-arpej çalışmalarının yapılması, Buselik, Çargah ve Kürdi makamlarının özelliklerinin aktarıla- rak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, çalışılan makamların özelliklerine uygun ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi. 

Kontrbas: Öğrenilen teknik bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalarla pekiş- tirme. Yeni bir konumda kalıcı ve geçici olarak çalma, detaşe, legato, martele ve staccato yay tek- niklerini yeni konumda karma olarak uygulama, vibratoya ilişkin temel bilgiler, öğrenilen konum- ları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleri ile çalma, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

Mey: Hicaz / Garip dizileri hakkında bilgi sahibi olma, Hicaz / Garip dizisinde bulunan sesleri çıkarma, Bileşik usuller için örnek sözlü ve sözsüz ezgileri icra etme, Deyiş ezgilerini çalma, Garip dizisinde uzun hava ve açış yapma, Azerbaycan bölgesine ait örnek sözlü ve sözsüz ezgileri icra etme. Ney: Hüseyni perdesinde hicaz dörtlüsü egzersizleri yapma, Suzidil makamında peşrev, saz semaisi ve sözlü eserlerin icrası, Şehnaz makamında peşrev, saz semaisi ve sözlü eserlerin icrası, Arazbar makamında peşrev, saz semaisi ve sözlü eserlerin icrası, üslup, tavır çalışmaları, Eski kayıtların din- lenmesi. Piyano: Barok ve Klasik dönem süslemeleri üzerine eser çalışmaları ve bu süslemelerde kullanı- lacak standart parmak numaralarını anlama. Barok dönem bas pedal özelliklerini kavrayabilmek için orta pedal kullanımına uygun dönem eserlerini deşifre etme. Teknik, deşifre ve tuşe hızını geliştirici dizi ve arpej çalışmalarını dizi sonu kadansları ile birlikte çalma. Türk bestecilerini tanıma ve çağdaş Türk müziği armonisi ile yazılmış eserlerdeki armonik farklılıkların akor parmak numarası değişken- liğini kavrama. an: Şan eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları, teknik düzey ile öğrencinin ses özellikleri- ni dikkate alarak seçilen repertuvar üzerinde uygulama. Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandır- ma çalışmaları. Müzik öğretmenliği mesleğinin gereği olarak, genel müzik eğitiminde öğrencilerin eğitim ve yaş düzeylerine uygun ses eğitimi çalışmaları ile repertuvar belirleme ve buna uygun öğretim yöntemlerini kullanma (okul şarkıları, İstiklal marşı, marşlar, ve halk türküleri). 

Tambur: Yegâh ve Şedaraban makamları üzerine nazari ve uygulamalı çalışma, Tamburi Cme il Bey’in kayıtlarını dinleme ve üslup analizi, Şedaraban makamında Peşrev ve Saz semailerinin icra etme, Fe- rahfeza ve Sultanîyegâh makamları üzerine nazari ve uygulamalı çalışmalar, Ferahfeza makamında teknik eserlerin icrası, Bu dönemde işlenen makamlar üzerine taksim çalışması yapma. 

Tar: Muğam/destgah müziğine dair teorik bilgilerin edinilmesi, Muğam icrası için gereken altyapının oluşturulması, Rast muğamı icrası, Mahnı, reks türlerine ait daha teknik eserlerin icrası, Azerbaycanlı besteciler tarafından tar için yazılmış eşlikli eserlerden çeşitli örnekleri çalabilme. 

Ud: Ud icrasını geliştirici üst düzey teknikleri gerektiren eserlerin icra edilmesi, en çok kullanılan 50 makamda repertuvar oluşturma. 

Üç Telli Kemençe: Kürdilihicazkar makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Muhayyerkürdi makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Muhayyer makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Acemkürdi makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Kürdîlihicazkâr, Muhayyer- kürdî, Acemkürdi makamlarında transpoze ve taksim yapabilme, Pozisyon ve hız çalışmalarında ha- kimiyetini arttırma. 

Viyola: İkinci sınıfa ilişkin kazanılan davranışların denetimi ve korunumu, I-II-III pozisyon ge- çişli çalışmalar, martele ve staccato yay tekniklerinin ilgili pozisyonlarda karma olarak kullanımı, düzeye uygun çift ses ve dizi çalışmaları, ulusal ve evrensel solo veya eşlikli eserleri seslendirme. 

Viyolonsel: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalarla pe- kiştirme. Yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, detaşe, legato, martele ve staccato yay tekniklerini yeni konumda karma olarak uygulama, öğrenilen konumları kapsayan değişik tonlar- daki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 

  

VI. Yarıyıl 

 MB EĞİTİMDE AHLÂK ve ETİK

 Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, mes- lektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, ve- liler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı dav- ranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen. 

 MB SINIF YÖNETİMİ

 Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar. 

 AE TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ ve UYGULAMASI 2

 Şed makamlar ve bileşik makamların değişik müzik formlarında Türk Sanat Müziği çalgılarıyla se- viyeye uygun solfej, dikte çalışmaları, makam analizleri çalışmaları; okul müzik eğitimine yönelik repertuvar oluşturma. 

  AE GİTAR EĞİTİMİ ve EŞLİKLEME 2

 Basit ve aksak ritim yapılar ve bu ritmik yapıları çeşitlendirme çalışmaları; bareli akorlar; çeşitli türlerdeki şarkıların ezgilerini (soloları) nota veya tab şeklinde yazma çalışmaları; temel düzeyde öğrendiği ritimlerden daha farklı ritim çeşitlendirmeleri ile çalışmalar; öğrendikleri çalım teknikleri ile eğitim müziğine uygun, Türk halk müziği, sanat müziği, popüler müzik türlerine ait (farklı usul veya ölçülerde olan) şarkılarını eşliklendirme. 

 AE TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 2

 

Ses-soluk bağlantısını güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar; farklı dinamiklerde ses üretme, koroda ses bütünlüğü ve tını kazandırmaya yönelik rezonans çalışmaları; eserleri anlamla- rına uygun müzikal duyarlılıkla seslendirme çalışmaları, toplu icra, performans ve iletişim becerisi, eser seslendirmesinde koroda tını ve koro şefi ile uyum; bilinçli bir halk müziği dinleyicisi oluştur- maya yönelik çalışmalar; ülkemizdeki farklı yöre, form, usul, makam-dizide düzeye uygun Türk Halk müziği eserlerinden oluşturulan repertuvarın oluşturulması; özellikle eğitim müziğine yönelik repertuvar zenginliğinin kazandırılması. 

 AE ORKESTRA – ODA MÜZİĞİ 2

 Orkestra ve oda müziği çalışmalarında parti dinleyebilme, takip edebilme; orkestra üyesi ve şef uyumu ve disiplini; orkestra ile ilgili, Türk Müziği, popüler müzik ve evrensel müzik türlerinde edin- diği dağarı seslendirme ve konser etkinlikleri düzenleme; müziksel duyarlılık, düşünme, yorumla- ma ve yaratma becerileri; ülkemizi ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde grupla temsil etme, müzik yoluyla millî birlik ve beraberlik bilincini geliştirme; yakın çevresindeki müzik etkinliklerini izleme alışkanlığı kazanma. 

  AE OKUL MÜZİĞİ DAĞARI

 İlkokul, ortaokul ve ortaöğretime yönelik genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun repertuvar oluşturma çalışmaları; okul içi ve dışındaki tüm müziksel etkinliklerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için müzik programlarında öngörülen amaçların öğrenciye kazandırılmasında ve geliş- tirilmesinde eğitim–öğretim malzemesi olarak kullanılmak üzere uygun şarkıların seçimi; seçilen ve oluşturulan repertuvarın sınıf ortamında eşlikleme ve yönetme çalışmaları. 

 AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 6

 Akordeon: Hüseyni, Uşşak, Nikriz ve Nihavent makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, aksak ölçülerin ritmik yapılarının akordeon bas klavyesi üzerinde etüt çalışmaları ile pekiştirilmesi, eğitimi verilen ma- kamlara ait eserlerin iki el eş güdümlü olacak şekilde çalışmalarının yapılması, Makamsal müzik özelliklerini içeren ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi. 

Bağlama: Teknik seviyeyi artıracak Sağ el tezene çalım şekilleri ve ajilite için sol el etüd çalışmala- rı yapma, Karşılama ve Konya tavırlarının karakteristik özelliklerini öğrenme, bu tavırlara yönelik hazırlanmış etütler ve THM repertuvarından seçilmiş örnek eserleri seslendirme, çeşitli düzenlerde eserler icra edebilme, üst düzey çalım teknikleri ve kondisyon gerektiren sözlü-sözsüz eserlerden oluşan bir repertuvar oluşturma ve seslendirme. İleri düzey teknik etüd ve eser analizleri yapabilme ve bu alana yönelik eserler üretebilme. 

Flüt: Türk ritim ve ezgilerini çalma, deşifre çalışmaları, basit makamlarda entonasyon, uygun piyano eşlikli eserlerin analizi ve eserler üzerinde yorum çalışmaları. 

Gitar: Apoyando, tirando, arpej, bare, legato (çıkıcı-inici) ve süsleme (çarpma, apogiatür, mordant, grupetto), glisando teknikleri ve bu teknikleri içeren etüt ve eserler; üç oktav tek ses diziler; pizzi- cato, tremolo, rasqueado ve golpe tekniklerini içeren eserleri çalma. Çocuk şarkılarına, Türkülere , eşlik etme, gitar için temel düzeyde düzenlemeler yapma. 

Kabak Kemane: Horon form örnekleriyle çalışmalar, bu form hakkında bilgi sahibi olmayı sağlama, Tatyan Kerem dizisine yönelik seyir ve transpoze çalışmaları, bu dizi aralıklarını kavramayı sağla- ma, Karadeniz yöresi ve çalgı da icrası bu yöre tavır özelliklerinin tanıtılmasını sağlama, Yol havası örneklerinin dinletilmesi ve çalgıda icra çalışmalarıyla bu uzun hava tavrını öğrenme, Karadeniz yöresinde kullanılan özel yay uygulamaları ile hem bu yöre hakkında bilgi sahibi olmayı hem de yay hakimiyetini arttırma. 

Kanun: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar, taksim ve transpoze çalışmaları, kanun icrasını geliştirici üst düzey eserlerin icra edilmesi. 

Kaval: Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi kırık ve uzun hava reper- tuvarından eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Batı Karadeniz Bölgesi kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Rumeli ve Marmara Bölgesi kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme. Keman: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve farklı konumlarda geçişli olarak pe- kiştirme çalışmaları, vibratonun geliştirilmesine yönelik sol el çalışmaları, spiccato yay tekniğini uygulama, öğrenilen konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun ulusal ve evrensel eserler. Klarnet: Büyük formlu eserler üzerine çalışmaların yapılması, hız kazandırıcı tekniklerin çalışılması, Nihavent, Rast ve Hüseyni makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, çalışılan makamların özelliklerine uygun ulu- sal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi. Kontrbas: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda (pus konumunda) kalıcı ve geçişli olarak uy- gulama. Farklı konumlarda geçişli olarak çalmayı pekiştirici çalışmalar, vibratonun geliştirilmesine yönelik sol el çalışmaları, spiccato yay tekniği, farklı konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleri ile çalma, teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun ulusal ve evrensel eserler. Mey: Bozlak dizisi sözlü ve sözsüz kırık havaları çalma, Bozlak dizisi için açış ve uzun hava çalma, Elazığ yöresi Elezber dizisi üzerinde örnek Kırık ve Uzun Hava icra etme, Elazığ yöresi, Kürdi dizisi üzerinde örnek Kırık ve Uzun Hava icra etme, Arguvan, Erzincan ve Sivas yöresi semahlarını çalma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kadın halaylarını icra etme, Karadeniz Kadın horon ve sallamaları ve Orta Anadolu kadın halaylarını icrasını yapma. 

 Ney: Rast perdesinde karar veren makamlar hakkında bilgiler edinme, Pesendide makamının öğ- renilmesi ve aynı makamda eser icrası, Pençgah makamının öğrenilmesi ve aynı makamda eser icrası yapabilme, Neyzenler Tarihi hakkında bilgi edinme, Taksim Çalışmaları, Vibrato, tavır ve üs- lup çalışmaları yapabilme. 

Piyano: Barok dönem polifonik yapıtlarından prelüd, süit, envansiyon gibi formlardaki eserleri dö- nem özelliklerine göre seslendirebilme. Bu dönem eserleri ile klasik dönem eserleri arasındaki stilistik farklılıkları ayırt edebilme. Klasik dönem sonat formunun yapısal özelliklerini anlayıp örnek eser çalışmaları yapma. Çalgı ve okul müziği eşlikleri yaparak etkinliklerde görev alma ve istiklal marşı eşliğinin değişik düzenlemelerini tanımaya yönelik deşifre yapma. Tonalite kavramını gelişti- rici tonlarda dizi ve arpej çalışmalarına her çalışma saatlerinde yer verme. 

Şan: Şan eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları, teknik düzey ile öğrencinin ses özellikleri- ni dikkate alarak seçilen repertuvar üzerinde uygulama. Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandır- ma çalışmaları. Müzik öğretmenliği mesleğinin gereği olarak, genel müzik eğitiminde öğrencilerin eğitim ve yaş düzeylerine uygun ses eğitimi çalışmaları ile repertuvar belirleme ve buna uygun öğretim yöntemlerini kullanma (Antik aryalar, liedler, napolitenler, düetler...vb). 

Tambur: Irak, Bestenigâr ve Eviç makamları üzerine çalışmalar, Irak makamında sözlü eserler icrası, Evcara ve Ferahnâk makamlarında Peşrev ve Saz semailerinin icrası, Eviç, Ferahnâk ma- kamlarında sözlü eserlerin icrası, Evcara makamında Peşrev ve Saz semailerinin icrası ve Taksim çalışmaları yapma. 

Tar: Bayat-ı Şiraz muğamı icrası, Tarı çeşitli topluluk ve orkestralarda icra edebilmek için gerekli bazı bilgi ve becerilerin (deşifre, transpoze vb.) edinilmesi, Farklı müzik türlerine ait çeşitli örnekleri tar ile icra edebilme, Tar için yeni uyarlamalar yapabilme. 

Ud: Ud icrasını geliştirici üst düzey teknikleri gerektiren eserlerin icra edilmesi, en çok kullanılan 50 makamda repertuvar oluşturma. 

Üç Telli Kemençe: Saba makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Bestenigâr makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Şevkefza makamını ve aralıklarını seslendirerek eser icrası, Saba, Bestenigâr, Şevkefza makamlarında göçürme ve taksim yapabilme, 3. telde pozisyon çalabil- me, Sözlü eserleri çalabilme ve eşlik yeteneğini geliştirme. 

Viyola: IV. pozisyonda kalıcı ve I-II-III-IV pozisyon geçişli çalışmalar, spiccato yay tekniği, I-II-III pozisyon geçişli çift ses ve dizi çalışmaları, ulusal ve evrensel solo veya eşlikli eserler. 

Viyolonsel: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak uygulama. Farklı konumlarda geçişli olarak çalma, vibratonun geliştirilmesine yönelik sol el çalışmaları, spiccato yay tekniği, farklı konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun ulusal ve evrensel eserler. 

  

VII. Yarıyıl 

 

MB ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

 Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yan- sıtma yapma. 

 MB OKULLARDA REHBERLİK

 Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müda- haleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğret- men ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uy- gulanması. 

 

AE ORKESTRA – ODA MÜZİĞİ 3

 Ülkemizde ve dünyada çeşitli müzik türlerindeki oda müziği ve orkestralar; konser etkinliği ve/veya oda müziği etkinliği hazırlama/düzenleme ve uygulama çalışmaları; repertuvar oluşturma ve prova disiplini; ülkemizi ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde grupla temsil etme, müzik yoluyla milli birlik ve beraberlik bilincini geliştirme; etkinliklerde Türk ve dünya müziklerinden örnekleri suna- bilme, birlikte müziği paylaşma becerisi kazanma. 

 

 AE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 1

 Doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanır, koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları; Türk sanat müziği ses sistemi ve ses türleri; bireysel ve toplu eser seslendirmede temel davranışları sergiler; yorumlama yeteneklerini geliştir, koro kültürü ve disiplinini kazanır, Türk sanat müziği eserlerini yapısal özelliklerine göre seslendirir; farklı form, usul, makamlarda düzeye uygun Türk sanat müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturur. 

 

AE ORF ÇALGILARI

 Carl Orff ve Orff Yaklaşımı (oluşumu, gelişimi, amacı) hakkında bilgi sahibi olma; Orff çalgılarını tanıma; Orff çalgılarının özelliklerini bilme; Orff çalgıları ile basit tek ve çok sesli ezgiler seslendirebilme; Orff çal- gılarını genel müzik eğitimi aracı olarak kullanabilme; Orff çalgıları ile kapsamlı çok sesli eserler seslen- direbilme; Orff çalgılarını Orff yaklaşımının içerdiği alt uygulamalarda kullanabilme (eşlik, dramatizasyon, ritim, hareket, canlandırma vb.); Orff çalgılarını kullanarak doğaçlamalar yapabilme; Orff orkestrası oluşturarak Türk ve dünya müzik örneklerinden birlikte müzik yapma becerisini geliştirme, pekiş- tirme. 

 AE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 7

 Akordeon: Rast, Karcığar, Neva ve Hicaz makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgi- li çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, aksak ölçülerin ritmik yapı- larının akordeon bas klavyesi üzerinde etüt çalışmaları ile pekiştirilmesi, eğitimi verilen makamlara ait eserlerin iki el eş güdümlü olacak şekilde çalışmalarının yapılması, Makamsal müzik özelliklerini içeren ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi. 

Bağlama: Serbest ritimli ezgiler ve uzun havaların türsel özellikleri üzerine genel bilgilendirmeler edinebilme, doğaçlamalar yapabilme, Değişik akort ve dizilerde açış yapabilme, Usta icracıların ka- yıtlarından Uzun havalar üzerinde (Bozlaklar, Baraklar, Gurbet havaları, Yol havaları, Mayalar, Di- vanlar, Müstezatlar, Hoyratlar, Elezberler vb) müzikal, üslup ve icra analizleri yapabilme, Solistlere uzun havalar kapsamında eşlik edebilme. Dünya Müziklerinden seçilmiş çeşitli müzikal özelliklere sahip ezgiler seslendirme, Bağlama düzeni, Bozuk düzen ile çeşitli düzenle ve dünya müziklerini de içeren resital verebilme. 

Flüt: Teknik bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Çağdaş döneme ait eserlerin tanıtımı, seslen- dirilmesi ve yorumlanması. Dünya flüt dağarcığından seçilen solo, düet ve trio eserleri inceleme, ortaöğretim programına uygun okul şarkılarını ve İstiklal Marşını çalma. Flüt eserlerinin üzerine transpoze çalışmaları yapma, 7 diyez, 7 bemol’ün sonuna kadar tüm gamlarla ilgili çalışmalar. 

Gitar: Apoyando, tirando, arpej, bare, legato (çıkıcı-inici) ve süsleme (çarpma, apogiatür, mordant, grupetto), glisando teknikleri ve bu teknikleri içeren teknik düzey paralelinde etüt ve eserler, üç ok- tav tek ses diziler, öğrencinin teknik düzeyine uygun pizzicato, tremolo, rasquado ve golpe teknik- lerini içeren alıştırma, eser ve etütler, Türk eserleri ve Rönesans, Barok, Klasik, Romantik, Çağdaş dönemlerden eserler, müzikal ve teknik sorunların giderilmesi için etüt ve eserler üzerinde teknik ve müzikal çözümleme etkinlikleri. Temel düzeyde ezgi oluşturma gitara düzenleme. Kabak Kemane: Bar ve Semah form örnekleriyle çalışmalar, bu form hakkında bilgi sahibi olma- yı sağlama, Bozlak dizisine yönelik seyir ve transpoze çalışmaları, bu dizi aralıklarını kavramayı sağlama, Bara ve Bozlak yöresi ezgilerindeki tavır özelliklerinin tanıtılması ve çalgıda icrası, bu yöre tavır özelliklerinin tanıtılmasını sağlama, Uzun hava formundaki Bara ve bozlak örneklerinin dinletilmesi ve çalgıda icra çalışmalarıyla, bu uzun hava formunu öğrenme, Ezgi repertuvarını zen- ginleştirmeye yönelik ilgili yöre ezgileriyle karşılaştırmalı çalışmalar bu yöre hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı ve yöre ezgilerine hakimiyeti kazanma. Kanun: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri pekiştirici çalışmalar. Nikriz, Zâvil, Nihavend, Neveser, Şedaraban, Hicazkâr, Kürdîlihicazkâr makamlarını nazarî olarak inceleyip bu makamlarda eserler icra etme. Taksim ve transpoze çalışmaları. Kaval: Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Ege Bölgesi kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde Akdeniz Bölgesi kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1.ve 2. perde düzenlerinde İç Anadolu Bölge- si kırık ve uzun hava repertuvarından eserler icra edebilme. Dilsiz Kaval’da Bulgar/Makedon per- de düzeninde eserler icra edebilme, Dilsiz Kaval’da Bulgar/Makedon perde düzeninde Türk müziği repertuvarı icra edebilme, Dilsiz Kaval’da 1. perde düzenine göre Do ve Re perdelerine transpoze uygulayabilme, Mahalli kaval icracılarının kullandıkları pozisyonlar, tavır ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Keman: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak pekiştirici çalışmalar. Yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, yay tekniklerini yeni konumda uygulama, öğrenilen konumlara ilişkin dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, spiccato yay tekniği, pizzicato tekniği ve sol elle ditme, flajöle (flütsü, ıslıksı) vb. teknikler teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun ulu- sal ve evrensel eserler. 

  Klarnet: Büyük formlu eser, etüt ve dizi-gam-arpej çalışmalarının yapılması, Uşşak, Hicaz ve Kar- cığar makamlarının özelliklerinin aktarılarak, makamlar ile ilgili çalgı üzerinde parmak egzersizi ve uygun etüt çalışmaları yapılması, çalışılan makamların özelliklerine uygun ulusal ve evrensel boyutta eserlerin seslendirilmesi. Kontrbas: Teknik bilgi ve becerilerin yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak uygulama. Yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, yay tekniklerini yeni konumda uygulama, farklı konumlara ilişkin dizileri değişik yay teknikleri ile çalma, spiccato yay tekniğini öğrenilen konumlarda uygu- lama, çift sesleri çalışma, ilgili pozisyon ve teknikleri içeren etütleri çalışma, seviyeye uygun bir konçertonun tüm bölümlerini

Calma.Mey:DüzKeremDizisiiçerisindebulunansesleriçıkarma,YanıkKeremDizisiiçerisindebulunan sesleri çalma, Kerem dizilerine örnek sözlü , sözsüz kırık hava ve uzun hava çalma, Eviç / Misket di- zisi seslerini çıkarma, Zeybek ezgilerini icra etme, Halay bölgelerinde örnek ezgiler icra etme, İlahi ve Nefesleri icra etme, Barak ve Barana havalarını çalma, Horon oyun müziklerini icra etme, Aşık Tarzı ezgileri , Deyişler ve Ağıtlar icra etme, Kına havaları icra etme, Oturak Havaları icra etme, Mey üzerine çalışan araştırmacılar, Mahalli sanatçılar, Profesyonel icracılar hakkında bilgi sahibi olma. Ney: Hüseyni ve Hüseynîaşiran perdelerinde uşşak çalışmaları yapabilme, Nühüft makamını na- zari ve uygulamalı olarak çeşitli türlerde ki eserlerle icra etme, Görülen makamlarda şah-man- sur-kız-süpürde, yıldız, müstahsen, bolahenk akortlarında göçürmeler yapabilme, , Tavır Çalışma- ları ve ekoller hakkında bilgiler edinme, Son dönem Türk Musikisi Repertuvarından seçme eserlerin icrasını yapabilme, Bestekar neyzenlerin hayatları üzerine çalışmalar yaparak eserlerini icra ede- bilme, Çeşitli neyzenlerden taksimler dinleyerek icra analizleri yapabilme, üslup ve tavır farkında- lığı ortaya koyma, çalım şekilleri ve üslupları geliştirebilme, ileri düzey teknik egzersizler çalabilme ve üretebilme. Piyano: Piyano edebiyatı ve literatürünü geliştirmek adına her dönemden eserleri farklı yorum- culardan dinleme ve düzeyine uygun eserleri çalma, her tonda dizi arpej ve kadans çalışmalarına yer verme. Çalışılan eserlerin armonik ve form analizlerini edisyon üzerinde inceleme. 4 el piyano eserlerinden örnekler inceleme ve çalma. Tuşede ton hakimiyetini geliştirmek amacıyla kromatik egzersizler çalışma. Çağdaş eserleri armonik ve formsal bakımdan analiz ederek düzeyine uygun eserlerden örnekler çalışma. Çağdaş Türk bestecilerinden örnekler çalışma. Jazz müziğinden düze- ye uygun eserleri inceleme analiz etme ve çalma. Sahne deneyimini geliştirmek için solo ve eşlikçi pozisyonlarda konser organizasyonlarına katılma. Şan: şan literatürünün kapsamlı tanıtımı, örneklerin incelenmesi, Türk ve yabancı besteciler, ilgili dağarın içeriksel analizi, doğru pozisyon aktarımı için soyut kavramlar geliştirme. Tambur: Tekniği geliştirici etütlerle sağ ve sol eli güçlendirme, Çeşitli makamlardan Taksim ça- lışmaları yapabilme, Taksim kayıtlarından dikte çalışması, Çeşitli tambur icracılarının Taksim ka- yıtlarından İcra analizleri yapabilme ve üslup farkındalığı ortaya çıkartma. Değişik akort şekillerini öğrenme, Taksimlerde farklı akort türleri uygulama, Tambur metodundan teknik bölümdeki alıştır- maları çalabilme, Taksim çalışmalarının değişik perdelere göçürülmesi, Yaylı tambur hakkında bil gileri öğrenilmesi, Teknik çalışmalar üretebilme, Edindiği kazanımlar sonucunda resital verebilme. Tar: Şur muğamı icrası, Segâh muğamı icrası yapabilme, Ritmik (Zerbi) muğam icrası, İleri teknik gerektiren eser yorumlama, Azerbaycan ve Türkiye dışındaki tar bölgelerinin repertuvarı ile tanış- ma, Vokaliste eşlik etmenin inceliklerini uygulayabilme. Tar repertuvarının en önemli ve incelikli eserleri olan konçertolar ile tanışma ve icra edebilme, Çalıp okuma becerisini edinme, Tarda ileri parmak ve mızrap tekniklerini uygulayabilme ve bunlara yönelik etütler ve eserler geliştirme, Eser analizi yapabilme. Ud: Saba, Bestenigar makamları ve kolaydan zora doğru örnek etüt ve eserlerin icrası; Peşrev, Saz semaisi, Medhal, Longa, Oyun Havası, Şarkı, Yürük Semai, Kar-natık gibi formlarda eser icraları ile Türk Müziği repertuvarını geliştirme, transpoze çalışmaları, çeşitli perdeler üzerinden yazılmış alıştırmalar, akor teknikleri, çeşitli makamlarda eser icraları ve taksim çalışmaları. Uç Telli Kemençe: Şehnaz, Şehnazbuselik, Şedaraban, Hisarbuselik, Evc-ara makamını ve aralık- larını seslendirerek eser icrası yapabilme ve bu makamlarda transpoze ve taksim yapabilme, Sözlü eserleri çalabilme ve eşlik yeteneğini geliştirme. Pozisyon ve acilite hakimiyetini arttırma, Sözlü eserleri çalabilme ve eşlik yeteneğini geliştirme.Viyola: V. pozisyonda kalıcı ve I-II-III-IV-V pozisyon geçişli çalışmalar, düzeye ilişkin çift ses ve dizi çalışmaları, ulusal ve evrensel solo ve eşlikli eserleri seslendirme. Viyolonsel: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak pekiştirici çalışmalar. Yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, farklı yay tekniklerini yeni konumda uygulama, öğrenilen konumlara ilişkin dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, spiccato yay tekniğini farklı konumlarda uygulama, teknik ve müzikal becerileri kapsayan uygun ulusal ve evrensel eserler. Pus ve 7. pozisyon çalışılmaları. Viyolonselde dağarcık geliştirme. 

  

VIII. Yarıyıl 

MB ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yön- tem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yö- netme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma. 

 

MB ÖZEL EĞİTİM ve KAYNAŞTIRMA

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaş- tırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi. 

 GK TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel de- ğerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen top- lumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme. 

 AE ORKESTRA – ODA MÜZİĞİ 4

Orkestra ve oda müziği yönetimi üzerine tarihsel süreç içerisinde geçmişten günümüze yaşanan değişimler, gelişmeler; partitür okuma ve takip edebilme; orkestra oda müziği yönetimi konusunda temel olarak sağ el ve sol el kullanımı ve özellikleri; şef ve orkestra uyumu ve disiplini. 

 AE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 2

Eserleri anlamlarına uygun müzikal duyarlılıkla seslendirme çalışmaları, toplu icra, performans ve iletişim becerisi, eser seslendirmesinde koroda tını ve koro şefi ile uyum, bilinçli bir sanat müziği dinleyicisi oluşturmaya yönelik çalışmalar, ülkemizdeki farklı tür (kar, şarkı, ilahi, vb.) usul, ma- kamlarda düzeye uygun Türk sanat müziği eserlerinden oluşturulan repertuvarın oluşturulması, özellikle eğitim müziğine yönelik repertuvar zenginliğinin kazandırılması. 

SEÇMELİ DERSLER

MB______MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

 Açık ve uzaktan öğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Tür- kiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişisel- leştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim ma- teryali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme. 

 

Çocuk psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dö- nemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar. 

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belir- tileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması. 

 

Eğitim hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları. 

 

Eğitim antropolojisi

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kül- türleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temel- leri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri. 

 Eğitim tarihi

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıkların- da) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve me- deniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler. 

 Eğitimde drama

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pe- dagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yara- tıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlan- ması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı. 

 Eğitimde program dışı etkinlikler

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal et- kinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler. 

 

Eğitimde program geliştirme

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program tür- leri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program ge- liştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılma- sı ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlen- dirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulan- ması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler. 

 Eğitimde proje hazırlama

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje prog- ramları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin ince- lenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri. 

Eleştirel ve analitik düşünme

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşün- menin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma. 

Hastanede yatan çocukların eğitimi

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumla- rı; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim. 

Kapsayıcı eğitim

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders mater- yallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları. 

Karakter ve değer eğitimi

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insa- ni-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen. 

Karşılaştırmalı eğitim

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finans- manı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden kar- şılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis- temleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

Mikro öğretim

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tu- tum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sı- nırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygula- maları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi;kayıtlardanyararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi. 

Müze eğitimi

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk mü- zeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik. 

Okul dışı öğrenme ortamları

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortam- larda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğ- renme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının gelişti- rilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. 

Öğrenme güçlüğü

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yay- gınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki mo- deli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme. 

Öğretimi bireyselleştirme ve uyarlama

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfreda- ta dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri. 

Sürdürülebilir kalkınma

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürüle- bilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalış- maları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi. 

Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eği- timiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları. 

GK______GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

 

Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağım- lılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlam- da risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hiz- metin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci. 

Beslenme ve sağlık

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım. 

Bilim tarihi ve felsefesi

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kül- tür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri. 

Bilim ve araştırma etiği

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araş- tırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler. 

Ekonomi ve girişimcilik

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlev- leri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilik- te başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama. 

 Geleneksel Türk el sanatları

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Gök- türkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuri- yet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması. 

İnsan hakları ve demokrasi

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yak- laşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı. 

İnsan ilişkileri ve iletişim

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşım- lar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sos- yal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; ile- tişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri. 

Kariyer planlama ve geliştirme

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluş- turulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler. 

Kültür ve dil

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kül- türlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük. 

Medya okuryazarlığı

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerin- deki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme. 

Mesleki İngilizce

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavram- lar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavram- lar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluştur- ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları. 

 Sanat ve estetik

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat fel- sefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İs- lam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak. 

 Türk halk oyunları

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunla- rında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yö- resel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyun- larının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları 

 

Türk işaret dili

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma. 

 

Türk kültür coğrafyası

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması. 

 Türk sanatı tarihi

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları. 


 AE______ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLERİ

 Batı müziği tür ve biçim bilgisi

Biçim kavramı ve gerekliliği; müzikte biçimin temel ögeleri, motif cümle, dönem (periyod) ve tema, şarkı formları (bir bölmeli, iki bölmeli ve üç bölmeli şarkı formu, katlı şarkı formu, rondo formları); uluslararası popüler müzik formları. 

 Dini musıki

Din ve musiki ilişkisi, cami müziği ve tekke müziği türleri ve kavramları hakkında bilgiler, bunlar arasındaki ilişkiler; din musikisinin Türk İslam sanatları arasındaki yeri; klasik İslam müziğinden örnekler, din musikisi formlarına giriş ve bu formların icrasına dair temel bilgiler; dinî musikide bu formların kullanımı; ilahi formuna dair bilgi sahibi olma ve repertuvar oluşturma; Arapça ilahileri bilme ve repertuvar oluşturma; tevşihleri bilme ve repertuvar oluşturma; mevlit formunu bilme ve musikideki makamlara uygulama; Türk dinî musikisi formlarındaki öne çıkan bestekârları tanıma ve bu sahaya dair literatür sahibi olma. 

Drama ve müzikli oyunlar

Drama ve müziğin oyuna uyarlanmasına yönelik genel kavramsal bilgiler, drama ve müziğin baş- langıç noktalarının yaratıcılığa ve doğaçlamaya dayalı oluşu ve duyguların aktarım aracı olmaları nedeniyle her iki alanın da ortak yanlarına yönelik kavramsal ilişkiler kurma; sahne sanatları ala- nındaki disiplinlerin (müzikal, operet, opera, oratoryo vb.) müzikle ilişkisinden yararlanarak basit müzikal oyunlar hazırlama; yazın türleri olan şiirden, öyküden, destandan vb. yararlanarak müzikal etkinlikler hazırlama; örgün eğitimde kutlanan belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler hazırlama. 

Eğitim müziği besteleme teknikleri

Motif ve cümle yazma, bir dönemli şarkı formunda ezgiler yazma, prozodi kuralları, çocuk şarkısı yazma, okul şarkılarında iki seslilik (koşut 3’lü, koşut 6’lı, korno beşlisi vb.), kanon, çalgı eğitimine yönelik alıştırma, etüt ve ezgi yazma çalışmaları. 

Müzik toplulukları yönetimi

Müzik topluluklarını tanımaya dönük olarak, çalgı ve ses topluluklarının tanımı, oluşum ve dağarları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalar; çalgı türleri; çalgı topluluklarının tür ve özellikleri; koro türleri ve özellikleri, koro ve orkestra eğitimi, yönetimi ve teknikleri; okul koroları, çalgı toplulukları ve popüler müzik toplulukları kurma, eğitme, yönetme ve repertuvar çalışmaları. 

Müziksel organizasyon ve iletişim

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonlarda gerekli olan mekân, ekip- man, ses, ışık ve görüntü sistemi gibi gereksinimlerin farkına varılması ve organizasyon sürecinde iletişim süreci yönetim bilgileri; müzik sektöründe görev alacak, etkinliklerde performans sergile yecek ve organizasyonunu yapacak olan bireyler, organizasyon süresince görev alacak elemanların temini ve yönetiminin sağlanması; etkinliklerin sevk ve idaresine hakim olmak, buna bağlı olarak müziksel organizasyonların gerçekleştirilmesinde gerekli teknik ve iletişim becerilerini kavramak. 

 Okul öncesi müzik eğitimi

Okul öncesi dönem çocukların müziksel gelişim özellikleri; okul öncesi dönem müzik eğitiminin amacı ve önemi; okul öncesi dönem müzik eğitiminin çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz bakım becerilerine olan etkileri; okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergelere ulaşmada müzik etkinliklerinin kullanımı. müzik etkinliklerinin planlan- ması ve uygulanması; okul öncesi müzik eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler; okul ön- cesi dönemde ortam düzenleme. 

Popüler müzik ve uygulamaları

Popüler müziğin tarihsel gelişimi (jazz, rock, blues); major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I ka- dansları ve marş armonik; düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi ve bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamalarına yönelik etkinliklerin hazırlanması. 

Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınav- lar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değer- lendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme. 

Türk halk müziği tür ve biçim bilgisi

Türk halk müziğinde biçim-form ve tür kavramı; Türk halk müziğinde analiz yöntemleri; Türk halk müziğinde yer alan halay, bar, zeybek, divan, semah vb. türlerin yapısal analizleri. 

Türk müziği çok seslendirme

Türk Müziğinde çokseslilik çalışmalarının tarihsel gelişimi; tamperan sistemde makamların adlan- dırılması ve transpoze bilgisi; makamsal çocuk şarkılarına üçlü armoni sisteminde piyano ile eşlik oluşturma; ilerici armonisi hakkında genel bilgiler (akorların oluşumu, adlandırılması, çevrilmesi, kalışlar); ilerici armonisi kullanılarak dar serimde alt ve üst bölgede makamsal çocuk şarkılarında piyano ile eşlikleme çalışmaları. 

Türk sanat müziği tür ve biçim bilgisi

Türk Sanat Müziğinde üslup kavramı; usul ve ritim, çalgısal eserler yapısal analizi (peşrev, saz se- maisi, tasvir, methal, taksim, ara nağme, oyun havası, sirto, longa vb.); sözlü eserlerin yapısal ana- lizi (kar, beste, semai, şarkı vb. 

Vurmalı çalgılar

Geleneksel Türk Müziğinde kullanılan vurmalı enstrumanların yapıları ve kullanım alanları hakkın- da kültürel anlamda eğitici bilgilerin verilmesi, basit ölçülerin oluşumu hakkında teorik bilgilerin gösterimi, basit ölçülerden oluşan eserleri pekiştirici parmak egzersizleri ve düzeye uygun etüt çalışmalarının yapılması; düzeye uygun verilen eserlerin ritim kompozisyonlarının oluşturularak seslendirilmesi; karma ölçülerin oluşumu hakkındaki teorik bilgilerin verilip örnekliyici eserlerle pekiştirilmesi, karma ölçülerden oluşan eserleri pekiştirici parmak egzersizleri ve düzeye uygun etüt çalışmalarının yapılması, largodan prestoya kadar olan ölçü hızlarında çalışmaların yapılması, düzeye uygun verilen eserlerin ritim kompozisyonlarının oluşturularak seslendirilmesi. 

  

Bu dersler öğretmen ve öğrencinin bireysel olarak bire bir yaptığı derslerdir.
 
** Bu dersler öğretim elemanı sayısına göre en fazla 5 kişilik guruplar halinde yapılır. 

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EFLY101 Yabancı Dil 1 2 0 2 3 İndir
BİLY103 Bilişim Teknoloileri 3 0 3 5 İndir
MUSM 101 Eğitime Giriş 2 0 2 3 İndir
MUSM 103 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 3 İndir
TURKY 101 Türk Dili I 3 0 3 5 İndir
MUSA 101 Batı Müziği Teori ve Uygulaması I 2 2 3 5 İndir
MUSA 103 Piyano Eğitimi I 1 0 1 1 İndir
MUSA 105 Ses Eğitimi I 1 0 1 1 İndir
MUSA 107 Bireysel Çalgı Eğitimi I 1 0 1 1 İndir
Toplam 20 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EFLY102 Yabancı Dil 2 2 0 2 3 İndir
MUSM 102 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3 İndir
MUSM 104 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3 İndir
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 3 İndir
TURKY 102 Türk Dili 2 3 0 3 5 İndir
MUSA 104 Piyano Eğitimi 2 1 0 1 1 İndir
MUSA 106 Ses Eğitimi 2 1 0 1 1 İndir
MUSA 108 Müzik Kültürü 2 0 2 2 İndir
MUSA 110 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 1 0 1 1 İndir
MUSA 102 Batı Müziği Teori ve Uygulaması 2 2 2 3 5 İndir
MUSGS 102 Seçmeli I-Türk Halk Oyunları 2 0 2 3 İndir
Toplam 21 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUSM 201 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3 İndir
MUSM 203 Öğretim İlke Ve Yöntemleri 2 0 2 3 İndir
MUSA 201 Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2 0 2 3 İndir
MUSA 203 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 1 1 2 2 3 İndir
MUSA 205 Bağlama Eğitimi 1 1 0 1 1 İndir
MUSA 207 Çoksesli Koro 1 1 2 2 3 İndir
MUSA 209 Armoni ve Eşlikleme 1 2 0 2 3 İndir
MUSA 211 Batı Müziği Tarihi 2 0 2 2 İndir
MUSA 213 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 1 0 1 1 İndir
MUSAS 201 VURMALI ÇALIGILAR 2 0 2 4 İndir
MUSMS 201 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 4 İndir
Toplam 20 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUSM 202 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3 İndir
MUSM 204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3 İndir
MUSA 202 Müzik Öğretimi Programları 2 0 2 3 İndir
MUSA 204 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 2 1 2 2 2 İndir
MUSA 206 Bağlama Eğitimi 2 1 0 1 1 İndir
MUSA 208 Çoksesli Koro 2 1 2 2 2 İndir
MUSA 210 Armoni ve Eşlikleme 2 2 0 2 2 İndir
MUSA 212 Türk Müziği Tarihi 2 0 2 2 İndir
MUSA 214 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 1 0 1 1 İndir
MUSGS202 Seçmeli 2-Sanat ve Estetik 2 0 2 3 İndir
MUSMS202 Seçmeli 2- Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 2 4 İndir
MUSAS 202 Okul Öncesi Müzik Eğitimi 2 0 2 4 İndir
Toplam 22 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUSM 301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3 İndir
MUSM 303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3 İndir
MUSGS 301 Seçmeli 3 2 0 2 3 İndir
MUSAS 301 Seçmeli 3 2 0 2 4 İndir
MUSA 301 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması 1 1 2 2 3 İndir
MUSA 303 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme 1 1 0 1 1 İndir
MUSA 305 Türk Halk Müziği Korosu 1 1 2 2 4 İndir
MUSA 307 Orkestra – Oda Müziği 1 1 2 2 4 İndir
MUSA 309 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 1 0 1 1 İndir
MUSMS 301 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 4 İndir
Toplam 18 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUSM 302 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
MUSMS 302 Seçmeli 4-Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 2 4 İndir
MUSGS 302 Seçmeli 4-Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 2 3
MUSAS 302 Seçmeli 4-Batı Müziği Tür ve Biçim Bilgisi 2 0 2 4 İndir
MUSA 302 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması 2 1 2 2 3 İndir
MUSA 304 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme 2 1 0 1 1 İndir
MUSA 306 Türk Halk Müziği Korosu 2 1 2 2 1 İndir
MUSA 308 Orkestra – Oda Müziği 2 1 2 2 3 İndir
MUSA 312 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 1 0 1 2 İndir
MUSA310 Okul Müzik Dağarı 2 0 2 3 İndir
MUSM304 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 İndir
Toplam 20 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUSM401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10 İndir
MUSM 403 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
MUSMS 401 Seçmeli 5- 2 0 2 4
MUSAS 401 Seçmeli 5- 2 0 2 4
MUSA 401 Orkestra – Oda Müziği 3 1 2 2 3 İndir
MUSA 403 Türk Sanat Müziği Korosu 1 1 2 2 3 İndir
MUSA 405 Orff Çalgıları 2 0 2 2 İndir
MUSA407 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 1 0 1 1 İndir
Toplam 18 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUSAS402 Seçmeli 6-Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri 2 0 2 4 İndir
MUSM404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3 İndir
MUSG402 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3 İndir
MUSM402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 10 İndir
MUSA 402 Orkestra – Oda Müziği 4 1 2 2 3 İndir
MUSA 404 Türk Sanat Müziği Korosu 2 1 2 2 3 İndir
MUSMS402 Seçmeli 6- Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 2 0 2 4 İndir
Toplam 17 30

Özel yetenek sınavına girebilmenin ön koşulu, T.C. uyruklu adayların, Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi bir dalından ÖSYM’nin belirlediği baraj puanını veya daha üzerini almaktır. Böylece, Müzik Öğretmenliği Programının düzenlediği özel yetenek sınavına girme hakkı kazanır. KKTC uyruklu adaylar ise Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ve ayrıca YÖDAK sınavında başarılı olma kriterini yerine getirmelidir. 

Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ve YÖDAK sınavı birleşik puanlama sistemindedir. Türkiye ve KKTC dışından gelecek öğrenciler içinde ön koşul, YGS veya YÖS sınavlarının puan türlerinin herhangi birinden, ÖSYM’nin belirlediği baraj puanını veya daha üzerini almak ve Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavından başarılı olmaktır. Ayrıca, çok iyi derecede Türkçe bilmek ön koşuldur.

Müzik Öğretmenliği Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı akademik programı, seçkin öğretim üyesi kadrosu, çeşitli ulusal ve uluslararası akademik etkinlikleri ve çağdaş teknolojik olanakları ile tüm müzik öğretmeni adaylarını bilgi dünyası ile bütünleştirmek için kucak açmaktadır. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri, işbirliği anlaşmaları bulunan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, CAKA, diğer bazı bölümler, orkestra ve bandolarla kapsamlı çalışmalar yapabilme imkanı da bulmaktadır. 

Amacımız, mezunlarımızın, ilk günden iş dünyasına değer yaratacak bir donanımla atılmaları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemleri içerisinde etkin ve başarılı olabilecek bir bilgi birikimi ve tecrübeyle yetişmeleridir. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olabilecekleri gibi, üniversite kadrolarında da görev alabileceklerdir. Ayrıca, Kültür Bakanlığı ve Belediyelere bağlı orkestra ve korolarda çalışabilme imkanına sahip olabileceklerdir.

 1. Bireysel enstrümanını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, yeterli, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 2. Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilmek, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 3. Müzik eğitimi bilgisine sahip olmak ve okul şarkılarına piyano ile eşlik edebilme becerisini kazanmak.
 4. Batı ve Türk müziği eserlerini motifsel, temasal, armonik, tür ve biçim olarak detaylı şekilde çözümleyebilme becerisini ve bilgisini kazanmak.
 5. Sesler arasındaki ilişkileri teorik ve pratik olarak kavramak, müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 6. Tüm dizi ve akorları kavramak, tanımlayabilmek ve oluşturabilmek.
 7. Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönemleri, dönem ve stil özellikleri, önde gelen bestecileri, enstrümanist ve eserleri hakkında geniş donanıma ve bilgiye sahip olmak.
 8. Okul enstrümanları hakkında geniş bilgiye sahip olmak ve eğitim süresi boyunca farklı okul enstrümanları hakkında pratik deneyime sahip olmak.
 9. Okul enstrümanları ile eğitim müziği örneklerini seslendirebilmek.
 10. Orkestra halinde birçok oda müziği eserini toplu şekilde icracılık ilkelerine, tekniklerine ve yaklaşımlarına yönelik seslendirmek.
 11. Müzik topluluklarını çalıştırmak, eğitmek, geliştirmek konusunda geniş donanıma sahip olmak ve yönetme becerisini kazanmak.
 12. Geleneksel Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Klasik Batı Müziği ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde birseysel ve toplu olarak koro halinde seslendirebilme becerisini kazanmak.
 13. Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olmak ve okul şarkıları besteleyebilme becerisini kazanmak.
 14. Enstrümanların fiziksel özelliklerini tanımak, bakım ve onarımı hakkında bilgiye sahip olmak.
 15. Enstrümanların çeşitli yaş gruplarına yönelik öğretim ilkeleri ve sistemi hakkında detaylı ve titiz bilgiye sahip olmak. Insan anatomisine uygun, sistematik yaklaşımlarla enstrüman öğretme becerisini kazanmak.
 16. Eğitim ve Öğretim etkinlikleri planlama ve düzenleme yöntemleri ve teknikleri konusunda yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmak.
 17. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 18. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını bilmek.
 19. Eğitim programı içerisinde alınmış olunan bilgi, donanım ve becerileri kullanarak belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 20. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

MUSM 101

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

2

2

5

 

MUSM 103

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

5

5

 

TAR 101

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

3

3

 

EFLY 101

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

4

 

TURKY 101

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

4

 

MUSA 101

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

3

3

5

 

MUSA 103

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

3

3

5

 

MUSA 105

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

3

3

1

 

MUSA 107

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

2

2

4

 

MUSM 102

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

2

2

4

 

MUSM 104

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

3

3

 

TAR 102

4

1


3

1

2


4

4

1


3

1

2


4

3

3

3

2

 

EFLY 102

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

3

3

 

TURKY 102

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

3

3

5

 

MUSGS 102

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

2

2

5

 

MUSA 102

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

3

3

5

 

MUSA 104

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

1

1

2

 

MUSA 106

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

2

2

 

MUSA 108

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

3

3

2

 

MUSA 110

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

3

3

5

 

MUSM 201

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

2

2

5

 

MUSM 203

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

2

5

 

MUSMS 201

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

5

5

 

MUSAS 203

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

3

3

 

MUSA 201

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

4

 

MUSA 203

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

5

4

 

MUSA 205

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

3

5

 

MUSA 207

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

3

5

 

MUSA 209

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

3

1

 

MUSA 211

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

2

4

 

MUSA 213

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

2

4

 

MUSM 202

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

5

3

3

 

MUSM 204

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

3

2

 

MUSA 202

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

3

3

 

MUSA 204

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

3

5

 

MUSA 206

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

2

5

 

MUSA 208

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

3

5

 

MUSA 210

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

1

2

 

MUSA 212

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

2

2

 

MUSM 301

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

3

2

 

MUSM 303

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

3

5

 

MUSMS 301

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

2

5

 

MUSGS 301

4

1


3

1

2


4

4

1


3

1

2


4

3

2

4

 

 

MUSAS 301

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

5

 

 

MUSA 301

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

 

 

MUSA 303

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

 2

 

MUSA 305

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

 

 

MUSA 307

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

 

 

MUSA 309

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

 

MUSM 302

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

 2

 

MUSM 304

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

 5

 

MUSMS 302

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

 2

 

MUSGS 302

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

 3

 

MUSAS 302

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

 2

 

MUSA 302

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

 4

 

MUSA 304

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

 2

 

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

 

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek basarıyla tamamlayan mezunlar "Müzik Öğretmenliği Lisans Derecesi" ile mezun olurlar. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 156 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezun öğrenciler eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak müzik alanında öğretmen olarak muzun olmakla birlikte, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde müzik dersini öğretebilmek için çok önemli bir taban oluşturan, genel müzik eğitimi, çalgı eğitimi ve ses eğitimi alanlarında temel dersleri içermekle birlikte Lisansüstü Eğitime de hazırlık sağlarlar. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, ilköğretimde öğretmenliği yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Etkili müzik öğretimi yapacak etkin müzik öğretmeni yetiştirmek, toplumun sanatsal yaşamının gelişmesinde sağlam altyapı oluşturmak, bulunduğu çevreden hareketle evrensel müzik sanatını özümsemiş, yaratıcı-teknolojik gelişmeleri takip eden, toplumsal ve çevre sorunlarına duyarlı, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen müzik öğretmeni alınacak derece ile gerçekleşecektir.

Öğrencilerimiz, farklı enstrumanlara hakim olacak şekilde eğitilmekte müzik temel alanı için gerekli olan kuramsal ve pratik bilgiler ile donatılmaktadır. Mezunlarımız, T.C. veya KKTC devlet ve özel okullarında okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğretmenlik yapabilecek donanım ve yeterliliklere sahiptirler. Bunun yanında, almış oldukları temel alan eğitimi ve pedagojik formasyon sayesinde kendi müzik okullarını da açabilme donanımlarına sahiptirler. Haricen, almış oldukları teporik ve pratik müzik eğitimi ile kendi kabiliyetleri gereğince özel ve devlet kurumları/organizasyonları bünyesinde sanatsal faaliyetleri de icra edebilmektedirler. Müziğin dili evensel olsa da bölüm eğitim dili Türkçe’dir. Yine de öğrencilerimizin almış oldukları pratik ve teorik tüm derslerin AKTS değerleri AB üye ülkelerin eğitsel göstergelerine uygun olarak planlanmaktadır. Lisans eğitimi sonrasında geliştirdikleri bireysel etkinlik düzeyleri ile farklı ülkelerde mevcut olan sanat okulları ve lisansüstü eğitim basamaklarında etkililik gösterecek düzeyde donanımla mezun olunmaktadır.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin;

1. Ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, yeterli düzeyde kişisel ve mesleki niteliklere sahip ilköğretim, lise ve dengi okullarında müzik eğitimi dersini okutacak müzik eğitimcilerini yetiştirmektir.

2. Uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamaları gerekmektedir.

3. Müzik eğitimine ilişkin özel bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

4. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, müzik eğitimi ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme.

Dünyada ekonomik ve sosyal alanlardaki değişimlerin yanı sıra bilginin üretilmesi ve yaygınlaşması ile ilgili değişimler eğitim alanındaki hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Eğitim niteliği konusundaki kaygılar, ülkelerin eğitim sistemlerine, farklı düzeylerdeki eğitim kademelerine müdahale etmeyi bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerin rekabet ortamında birbirlerinden geri kalmaması, yenilik ve değişim ile ilgili hazırbulunuşluklarının artırılmasını gerektirmektedir. Eğitim kurumlarının son yıllarda daha hesap verebilir kurumlar olma yolunda değişimi ve dönüşümü geniş bir kitleyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Yükseköğretim kurumları, küreselleşme ile birlikte global ekonominin gereksinimlerine yanıt olacak uluslararası düzeyde yetkin kurumlar olma çalışmalarını ön plana çıkarmaktadırlar. Ülkeler günümüzde birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu nedenle yükseköğretimde verilen eğitimin niteliği de dünya ülkelerinin eğitim profilleri ile benzer amaçlara odaklanmalıdır. Yükseköğretim, ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden refaha ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yükseköğretimin kalkınmadaki önemli fonksiyonlarının bilincinde olan ülkeler yükseköğretime katılımın artırılması için politikalar geliştirmektedirler.

Kullanılan Metotlar:

Anlatım: Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.

Tartışma: Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.

Gösterip Yaptırma: Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

Örnek Olay: Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.

Problem Çözme: Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.

İşbirlikli Öğrenme: İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.

Soru-Cevap: Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Kavram Haritaları: Kavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.

Mikro Öğretim: Bu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.

Benzetişim (Simülasyon): Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.

Proje  Proje tabanlı öğrenim: Öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Fakülte öğrencilerimiz, tüm derslerini ve öğretmenlik uygulamasını öngörülen ders kredisi oranında başarı ile tamamladığında programdan Lisans derecesi ile mezun olurlar. Bu konuda Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü hükümleri geçerlidir.

Müzik Öğretmenliği Programı 156 kredili bir programdır. Programdan mezun olabilmek için 156 krediyi tamamlamak ve en az 2.00 akademik ortalamayı sağlamak gerekmektedir. Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir. Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.