EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

 

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler:

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2008–2009 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bir öğretmen yetiştirme programıdır. Uygulanan program, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0–6 yaş çocuklarının gelişimleri, psikolojisi ve eğitimlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Programda geleceğin yaratıcı, bağımsız, girişimci, özgüven sahibi, yenilikçi ve değişime inanan, sosyal, ekip çalışması yapabilen, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip bireylerini eğitecek olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Uygulanan programda, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0-6 yaş çocuklarının gereksinimlerinin ve gelişim özelliklerinin belirlenmesi; belirlenen gereksinim ve gelişimsel özelliklere uygun eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme; okul öncesi çocuklarının eğitiminde farklı yaklaşım ve uygulamalar; çocuklar ve aileleriyle yakın ilişkiler kurma; okul öncesi eğitiminde ailelerle işbirliği ve aile eğitimi; okul öncesi çocukları ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde aileler, kurumlar ve diğer profesyonellerle işbirliği yapabilme konularında bilgi, beceri, olumlu tutum ve yeterlikler kazandırılması amaçlanmaktadır. Programın hedeflerine ulaşılabilmesi için aşağıdaki uluslar arası standartlar göz önünde bulundurularak okul öncesi öğretmenliği program çıktıları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.


DERS İÇERİKLERİ

I.             YARIYIL

OKÖ 101 Okul Öncesi Eğitime Giriş      (3-0-3)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi adlı konular bu ders kapsamında işlenmektedir.

 

OKÖ 103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi   (3-0-3)

İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi ders boyunca işlenen konulardır.

 

OKÖ 105 Psikoloji   (2-0-2)

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları bu dersin kapsamında işlenen konulardır.

 

TURK 101 Türkçe I:Yazılı Anlatım     (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme bu dersin konularını oluşturmaktadır.

 

TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I     (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması bu dersin konuları arasındadır.

 

BIL 103 Bilgisayar I  (2-2-3)

Bu ders bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlar konularını kapsamaktadır.

 

EFL 101 Yabancı Dil I     (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

EGT 115 Eğitim Bilimine Giriş     (3-0-3)

Bu dersin içeriğinde eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler konuları yer almaktadır.

 

II. YARIYIL

 OKÖ 102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım     (3-0-3)

Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

TURK 104 Türkçe II:Sözlü Anlatım   (2-0-2)

Bu dersin kapsamında sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri; sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.); hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu); konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.); değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme konularına yer verilmektedir.

 

TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II    (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler; 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) ve Bütünleyici ilkeler konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

BIL 104 Bilgisayar II (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeler, kuramsal temeller, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EFL 102 Yabancı Dil II   (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

EGT 112 Okulöncesi Eğitimde Farklı Yaklaşım ve Uygulamalar (2-0-2)

Okulöncesi dönemde uygulanan çağdaş eğitim yaklaşımlarının (Reggio Emilio, Montessori, High Scope, Proje Yaklaşımı, Waldorf Okulları ve Steiner Yaklaşımı, Bank-Street Yaklaşımı, Ev Okulu Yaklaşımı, Çocuktan Çocuğa Eğitim Yaklaşımı vb. gibi) temel felsefesi; eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve eğitimde kullanılan araç-gereçler; her bir yaklaşıma özgü öğretmen yetiştirme programları (hizmetöncesi ve hizmetiçi programlar); aile katılımı; özel gereksinimi olan çocuklara yönelik uygulamalar; eğitim programları; eğitim programlarında kullanılan yöntemler ve program içeriği; eğitim uygulamaları; eğitim programlarının yaygınlığı ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırılmasına ilişkin bilgi ve beceriler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 114 Eğitim Psikolojisi      (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) bu dersin konularını oluşturmaktadır.

 

III. YARIYIL

 

OKÖ 201 Anne-Çocuk Beslenmesi  (2-0-2)

Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için  menü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 203 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (3-0-3)

0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki ve iki dillilik dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi   (2-2-3)

Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 207 Çocukta Oyun Gelişimi     (2-0-2)

Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 209 Eğitim Sosyolojisi   (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet konuları dersin içeriğini oluşturan konulardır.

 

EGT 211 Öğretim İlke ve Yöntemleri   (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları ve öğretmen yeterlikleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

IV. YARIYIL

 

OKÖ 202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II      (3-0-3)

0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar;   0-8 yaş çocuklarının bedensel, motor,sosyal ve duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişimlerini destekleyici stratejileri tartışma; bedensel, motor,sosyal ve duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ile cinsel gelişimin desteklenmesinde eğitimcinin rolü konuları dersin içeriğini oluşturan konulardır.

OKÖ 204 Çocuk Edebiyatı (2-0-2)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 206 Matematik Eğitimi  (3-0-3)

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 208 Çocuk Ruh Sağlığı    (3-0-3)

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 210 Drama  (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel dramada özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi dersin içeriğinde yer alan konulardır.

 

EGT 212 Erken Çocukluk Tarihi (2-0-2)

Dünyada  çocukluk kavramını bilme; çocukluğun dünü ve bugününü anlama; Türkiye’de çocukluk kavramını bilme; Türkiye’de çocukluk tarihinin gelişimini bilme; Türkiye’de erken çocukluk eğitimi mevcut durumu, eleştiri ve önerilerini anlama; modern çocukluk paradigmasını anlama, kapitalizm, modernizm ve çocuk hakları ilişkisini kurma konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EGT 214 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

V. YARIYIL

 

OKÖ 300 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi     (2-2-3)

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişimindeki rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 301 Müzik Eğitimi I    (1-2-2)

Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları ve eşlik çalgısı eğitimi dersin konularını oluşturmaktadır.

 

OKÖ 303 Fen Eğitimi    (2-2-3)

Fen eğitimi ile ilgili temel kavramların bilgisi, okul öncesinde fen eğitiminin öneminin farkında olma, okul öncesinde fen eğitiminin amaçlarını kavrama, okul öncesi fen eğitiminde temel konular ve çalışmaları açıklama, fen eğitimi materyalleri ve fen-doğa köşesi hazırlama, fen eğitiminde öğretmenin rolü-aileyle işbirliğini tartışma, fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklama, okul öncesi çocukları için fen çalışmaları planlama, uygulama ve değerlendirme konuları dersin içeriğinde yer alan konulardır.

 

OKÖ 305 Görsel Sanatlar Eğitimi     (2-2-3)

Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler ve müze eğitimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

IST 307 İstatistik    (2-0-2)

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 309 Sınıf Yönetimi      (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler) konuları dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

EGT 311 Özel Öğretim Yöntemleri I     (2-2-3)

Okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve aile katılımı konuları dersin içeriğini oluşturan konulardır.

 

EGT 313 Okul Deneyimi     (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir etkinlik uygularken etkinliği nasıl düzenlediği, etkinliği hangi aşamalara böldüğü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığı, planında ne tür etkinliklerden yararlandığı, etkinliğin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığı,  öğretmenin etkinliği nasıl bitirdiği ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

VI. YARIYIL

 

OKÖ 302 Özel Öğretim Yöntemleri II   (2-2-3)

Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi (drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi ve mikro öğretim uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 304 Müzik Eğitimi II (2-2-3)

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 306 Materyal Geliştirme    (2-2-3)

Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçlar (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme konuları bu dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

ILT 308 Etkili İletişim    (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve iletişim uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

BIL 310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri     (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması dersin içeriğinde yer alan konulardır.

 

UYG 312 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 314 Özel Eğitim (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 316 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

VII. YARIYIL

 

OKÖ 401 Anne-Baba Eğitimi (2-0-2)

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı etkinlikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

OKÖ 403 Araştırma Projesi I (1-2-2)

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama ve yapılan çalışmaları raporlaştırma dersin içeriğini oluşturmaktadır .

 

EGT 405 Rehberlik (3-0-3)

Rehberlikle ilgili temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği ve öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri bu dersin konularını kapsamaktadır.

 

EGT 407 Öğretmenlik Uygulaması I      (2-6-5)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma ve portfolyo hazırlama dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

VIII. YARIYIL

 

OKÖ 402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (2-0-2)

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama ve okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri bu dersin içerdiği konulardır.

 

OKÖ 404 Araştırma Projesi II       (1-2-2)

Araştırma Projesi I dersinde başlatılan (verileri toplanmış olan) projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 406 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler ve okula toplumsal katılım dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

EGT 420 Öğretmenlik Uygulaması II     (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması ve portfolyo hazırlama dersin içeriğinde yer alan konulardır.

 

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ101  OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ  3 0 3 4   İndir
OKÖ 103  İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ  3 0 3 4   İndir
OKÖ 105  PSİKOLOJİ  2 0 2 3   İndir
TÜRK101  TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM  2 0 2 3   İndir
TAR101  ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-I  2 0 2 3   İndir
BIL103  BİLGİSAYAR I  2 2 3 5   İndir
EFL101  YABANCI DİL I  3 0 3 4   İndir
EGT115  EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ  3 0 3 4   İndir
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ102  ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM  3 0 3 5   İndir
TÜRK 104  TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM  2 0 2 3   İndir
TAR102  ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-II  2 0 2 3   İndir
BİL104  BİLGİSAYAR II  2 2 3 6   İndir
EFL102  YABANCI DİL II  3 0 3 4   İndir
EGT112  OKULÖNCESİ EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR  2 0 2 4   İndir
EGT114  EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  3 0 3 5   İndir
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ201  ANNE ÇOCUK BESLENMESİ  2 0 2 3   İndir
OKÖ203  ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I  3 0 3 5   İndir
OKÖ205  YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ  2 2 3 5   İndir
OKÖ207  ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ  2 0 2 4   İndir
  SEÇMELİ I  3 0 3 5  
EGT209  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ  2 0 2 3   İndir
EGT211  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  3 0 3 5   İndir
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ202  ERKEN ÇOÇUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II  3 0 3 5   İndir
OKÖ204  ÇOCUK EDEBİYATI  2 0 2 4   İndir
OKÖ206  MATEMATİK EĞİTİMİ  3 0 3 5   İndir
OKÖ208  ÇOCUK RUH SAĞLIĞI  3 0 3 4   İndir
OKÖ210  DRAMA  2 2 3 5   İndir
EGT212  ERKEN ÇOCUKLUK TARİHİ  2 0 2 3   İndir
EGT214  ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI  2 2 3 4   İndir
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ300  BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ  2 2 3 4   İndir
OKÖ301  MÜZİK EĞİTİMİ I  1 2 2 3   İndir
OKÖ303  FEN EĞİTİMİ  2 2 3 4   İndir
OKÖ305  GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ  2 2 3 4   İndir
İST307  İSTATİSTİK  2 0 2 3   İndir
EGT309  SINIF YÖNETİMİ  2 0 2 3   İndir
EGT311  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I  2 2 3 4   İndir
EGT313  OKUL DENEYİMİ  1 4 3 5   İndir
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ302  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II  2 2 3 4   İndir
OKÖ304  MÜZİK EĞİTİMİ II  2 2 3 4   İndir
OKÖ306  MATERYAL GELİŞTİRME  2 2 3 4  
İLT308  ETKİLİ İLETİŞİM  3 0 3 3   İndir
BİL310  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  2 0 2 3   İndir
UYG312  TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  1 2 2 4   İndir
EGT314  ÖZEL EĞİTİM  2 0 2 3   İndir
EGT316  ÖLÇME DEĞERLENDİRME  3 0 3 5   İndir
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ401  ANNE-BABA EĞİTİMİ  2 0 2 3   İndir
OKÖ403  ARAŞTIRMA PROJESİ I  1 2 2 6   İndir
  SEÇMELİ  3 0 3 4  
EGT405  REHBERLİK  3 0 3 4   İndir
EGT407  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I  2 6 5 10   İndir
Toplam 15 27
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
OKÖ402  İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI  2 0 2 3   İndir
OKÖ404  ARAŞTIRMA PROJESİ II  1 2 2 6   İndir
  SEÇMELİ IV  2 0 2 3  
EGT406  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ  2 0 2 4   İndir
EGT420  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II  2 6 5 10   İndir
Toplam 13 26