EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

 

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler:

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2008–2009 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bir öğretmen yetiştirme programıdır. Uygulanan program, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0–6 yaş çocuklarının gelişimleri, psikolojisi ve eğitimlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Programda geleceğin yaratıcı, bağımsız, girişimci, özgüven sahibi, yenilikçi ve değişime inanan, sosyal, ekip çalışması yapabilen, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip bireylerini eğitecek olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Uygulanan programda, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0-6 yaş çocuklarının gereksinimlerinin ve gelişim özelliklerinin belirlenmesi; belirlenen gereksinim ve gelişimsel özelliklere uygun eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme; okul öncesi çocuklarının eğitiminde farklı yaklaşım ve uygulamalar; çocuklar ve aileleriyle yakın ilişkiler kurma; okul öncesi eğitiminde ailelerle işbirliği ve aile eğitimi; okul öncesi çocukları ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde aileler, kurumlar ve diğer profesyonellerle işbirliği yapabilme konularında bilgi, beceri, olumlu tutum ve yeterlikler kazandırılması amaçlanmaktadır. Programın hedeflerine ulaşılabilmesi için aşağıdaki uluslar arası standartlar göz önünde bulundurularak okul öncesi öğretmenliği program çıktıları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


I. Yarıyıl

MB-Eğitime Giriş (2-0-2-3)

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

 

MB-Eğitim Felsefesi (2-0-2-3)

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

 

GK-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0-2-3)

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

GK-Yabancı Dil 1 (2-0-2-3)

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-verişyerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

GK-Türk Dili 1 (3-0-3-5)

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

 

GK-Bilişim Teknolojileri (3-0-3-5)

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

 

AE-Erken Çocukluk Eğitimine Giriş (3-0-3-5)

Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri; erken çocukluk eğitiminde temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi; Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk eğitimi; çocuğun gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri; okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri; erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi.

 

 

AE-Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (2-0-2-3)

Çocuk sağlığının tanımı; ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu; anne karnında çocuk gelişimi; hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri; 0-8 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-8 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.); aşılar; kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları; aile planlaması; kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilk yardım.

 

 

II. Yarıyıl

 

MB-Eğitim Sosyolojisi (2-0-2-3)

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

 

MB-Eğitim Psikolojisi (2-0-2-3)

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

 

GK-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2-0-2-3)

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

GK-Yabancı Dil 2 (2-0-2-3)

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

GK-Türk Dili 2 (3-0-3-5)

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

AE-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (3-0-3-5)

36-72 aylık çocukların fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanları ile ilgili temel kavramlar; ilgili gelişim kuramları; gelişim alanlarını etkileyen faktörler; gelişim özellikleri; gelişim alanlarının ilişkisi.

 

 

AE-Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim (2-0-2-5)

Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık, bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal) ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

 

III. Yarıyıl

 

MB-Türk Eğitim Tarihi (2-0-2-3)

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

 

MB-Eğitimde Araştırma Yöntemleri (2-0-2-3)

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

 

AE-Erken Çocuklukta Fen Eğitimi (3-0-3-6)

Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanımı ve önemi; fen eğitiminde ilke ve standartlar; bilimsel süreç becerileri; bilimin doğası, fen eğitimi kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; fen eğitiminde öğrenme merkezleri düzenlenmesi; erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları (Wings of Discovery, Tool Kit for early childhood science education, Eller Hamurda); temel fen eğitimi kavramlarının kazanılması; fen etkinlikleri planlama ve uygulama.

 

AE-Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (3-0-3-5)

Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar; matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; matematik eğitimi ve oyun; matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids); temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma,

sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, mekanda konum, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık; matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.

 

AE-Okul Öncesi Eğitim Programları (3-0-3-5)

Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri; Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci; Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar, göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme; okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar.

 

IV. Yarıyıl

 

MB-Öğretim Teknolojileri (2-0-2-3)

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

MB-Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0-2-3)

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

GK-Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2-3)

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

 

AE-Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi (3-0-3-4)

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi; 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri; okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma; çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler; okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması; müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli.

 

AE-Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi (3-0-3-3)

Erken çocukluk döneminde oyunun eğitsel ve gelişimsel değerleri; oyunu, çocuğu tanıma ve değerlendirmede ve etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanma; oyunun tanımı, önemi, gelişimi, toplumsal rolü, oyun kuramları, oyunu etkileyen faktörler, oyunu destekleme, oyun etkinlikleri planlama ve uygulama.

 

AE-Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (2-0-2-3)

Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.

V. Yarıyıl

 

MB-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2-3)

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

 

MB-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2-0-2-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

 

AE-Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi (3-0-3-4)

Sanatın tanımı ve işlevi; sanat eğitimi tarihi; çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi; bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme; erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitiminin tanımı ve önemi; gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri; okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler; müzede sanat eğitimi; erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitimi ile ilgili kuram ve uygulamalar; çocukların yaratıcı ifade becerilerini ve estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması.

 

AE-Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme (3-0-3-4)

Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri); erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon.

 

AE-Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları (3-0-3-5)

Öğrenme ile ilgili temel ilke ve kavramlar; erken cocukluk doneminde öğrenmeyi etkileyen faktörler (geri bildirim, motivasyon, pekiştireçler); öğrenme kuram ve yaklaşımları (Davranışçı öğrenme kuramları, Bilişsel Kuramlar, sosyal öğrenme kuramı ve beyin temelli öğrenme kuramları); erken çocukluk döneminde etkili öğrenme için, öğretmenin yapabileceği ortam ve eğitim içeriği düzenlemeleri.


VI. Yarıyıl


MB-Eğitimde Ahlâk ve Etik (2-0-2-3)

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

 

MB-Sınıf Yönetimi (2-0-2-3)

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

 

AE-Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi (3-0-3-5)

Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar; çevre eğitiminin önemi; okul öncesi dönemde çevre eğitimi; okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama (doğada yaşayan canlılar, bitkiler, hava, toprak, su, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, çevre kirliliği, doğal afetler vb.).

 

AE-Çocuk Ruh Sağlığı (3-0-3-5)

Ruh sağlığının tanımı, önemi; ruh sağlığının tarihsel gelişimi; ruh sağlığı ile ilgili kuramlar; ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri; çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin [kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi; aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.

 

AE-Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı (2-0-2-3)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli edebi yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 


VII. Yarıyıl

 

MB-Öğretmenlik Uygulaması 1 (2-6-5-12)

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

MB-Okullarda Rehberlik (2-0-2-3)

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

 

AE-Karakter ve Değer Eğitimi (2-0-2-3)

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani- kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

 

AE-Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi (3-0-3-4)

Okula hazırbulunuşluğun tanımı ve hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler; ilkokula hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazırbulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama; okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi, erken okuryazarlık, okuma becerileri ve alt alanları; alfabe bilgisi (alfabe öncesi aşama, logografik düzeyi, kısmi alfabe aşaması/yarı fonetik düzey, tam alfabe aşaması, birleştirilmiş alfabe aşaması/telaffuz), fonolojik süreç becerileri (ses farkındalığı, ses hafızası, ses kullanımı), sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi gelişimi; yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı), okul öncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

VIII. Yarıyıl

MB-Öğretmenlik Uygulaması 2 (2-6-5-12)

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

MB-Özel Eğitim ve Kaynaştırma (2-0-2-3)

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

 

AE-Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları (3-0-3-4)

Türkiye'de ve dünyadaki erken çocukluk politikalarını tanıma ve bu politikaların uygulamalarını inceleme; erken çocukluk politikaları bağlamında öğretmen adaylarının mesleki algı ve anlayışlarını oluşturma; erken çocukluk politikaları kapsamındaki konulara ilişkin anlayış geliştirme; erken çocukluk hizmetlerinin kapsam ve önemini açıklama; farklı erken çocukluk programlarının gelişimi, amaçları ve kapsamı ile ilgili karşılaştırmalar yapma; erken çocukluk eğitimi politikası kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası örnekleri inceleme.

 

 

MB                                                                                            MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açık ve Uzaktan Öğrenme (2-0-2-4)

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

Çocuk Psikolojisi (2-0-2-4)

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (2-0-2-4)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

Eğitim Hukuku (2-0-2-4)

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

Eğitim Antropolojisi (2-0-2-4)

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

 

Eğitim Tarihi (2-0-2-4)

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

 

Eğitimde Drama (2-0-2-4)

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

 

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler (2-0-2-4)

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

 

Eğitimde Program Geliştirme (2-0-2-4)

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

Eğitimde Proje Hazırlama (2-0-2-4)

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

 

Eleştirel ve Analitik Düşünme (2-0-2-4)

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

Kapsayıcı Eğitim (2-0-2-4)

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

 

Karşılaştırmalı Eğitim (2-0-2-4)

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

 

Mikro Öğretim (2-0-2-4)

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

Müze Eğitimi (2-0-2-4)

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2-0-2-4)

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

Öğrenme Güçlüğü (2-0-2-4)

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

 

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama (2-0-2-4)

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim (2-0-2-4)

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

 

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (2-0-2-4)

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

 

 

GK                                                                                                   GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (2-0-2-3)

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

 

Beslenme ve Sağlık (2-0-2-3)

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

 

Bilim Tarihi ve Felsefesi (2-0-2-3)

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

 

Bilim ve Araştırma Etiği (2-0-2-3)

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

Ekonomi ve Girişimcilik (2-0-2-3)

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

 

Geleneksel Türk El Sanatları (2-0-2-3)

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (2-0-2-3)

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

 

İnsan İlişkileri ve İletişim (2-0-2-3)

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

 

Kariyer Planlama ve Geliştirme (2-0-2-3)

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

 

Kültür ve Dil (2-0-2-3)

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.

 

Medya Okuryazarlığı (2-0-2-3)

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

 

Mesleki İngilizce (2-0-2-3)

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

 

Sanat ve Estetik (2-0-2-3)

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

 

 

Türk Halk Oyunları (2-0-2-3)

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları

 

Türk İşaret Dili (2-0-2-3)

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

Türk Kültür Coğrafyası (2-0-2-3)

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.

 

Türk Musikisi (2-0-2-3)

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

 

Türk Sanatı Tarihi (2-0-2-3)

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

 

 AE                                                                                               ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aile Eğitimi ve Katılımı (2-0-2-4)

Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar; aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri; aile eğitimi modelleri; aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram); Türkiye'de ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) incelenmesi.

 

Çocuk ve Medya (2-0-2-4)

Çocuk ve dijital medya ürünleri (çizgi filimler, reklamlar, bilgisayar oyunları, internet siteleri vb.) arasındaki ilişkileri inceleyen medya kuramları; medya ve şiddet; medya ve zorbalık; medya ve çocuk hakları; çocuğun gelişiminde medyanın etkisi; medya ve çocukluk obezitesi; dijital medyaya erişim ve kullanımda aile ve okulun rolü.

 

Çocukta Davranış Yönetimi (2-0-2-4)

Çocuklarda olumlu ve olumsuz davranışları belirleme, tanımlama; olumlu davranışları desteklemeye, olumsuz davranışları söndürmeye yönelik teknikleri öğrenme; davranış yönetiminde öğretmen ve ebeveyn tutumları; davranış yönetimi için ev ve okul ortamlarının düzenlenmesi; sınıfta görülen

problem davranışlara yönelik uygulama örnekleri geliştirme, değerlendirme.

 

 

 

 

Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi (2-0-2-4)

Çocukta motor gelişimi ve özellikleri; hareket becerilerinin ve fiziksel yeteneklerin gelişimi; oyun ve hareket arasındaki ilişki; yaşlara göre hareket gelişimi, hareket gelişimine yönelik eğitim ortamlarının planlanması; okul öncesi eğitim programına uygun hareket etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi (2-0-2-4)

Davranışın tanımı; olumlu ve olumsuz davranışlar; davranış gelişiminin kuramsal temelleri; sosyal becerilerin tanımı, sosyal becerilerin kazanılmasının önemi, değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolü; sosyal beceri eksikliğinin nedenleri, sosyal becerilerin kapsamı; problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması; problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması; sosyal beceri ve problem; sosyal beceri ve problem davranışlarda etkili olan faktörler; okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı; okul öncesinde sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma; sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışların azaltılmasına ilişkin eğitim programı örnekleri hazırlama.

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları (2-0-2-4)

Halk biliminde geleneksel çocuk oyunları, bu oyunların eğitimsel, kültürel değeri, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş Türk kültüründeki çocuk oyunlarını hatırlama ve yeni nesillere aktarma; bu oyunların tanımı, önemi, kuralları, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan geleneksel çocuk oyunları; geleneksel oyunlarının çocukların gelişim alanlarına etkisi; bu oyunları planlama ve uygulama.

 

Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi (2-0-2-4)

Dil gelişimi ve aşamaları; dil kazanımına ilişkin görüşler; dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri; yaşlara göre kavram gelişimi, kavram gelişimine yönelik yaklaşımlar, kavramların sınıflandırılması; dilin semantik ögesinde kavramların yeri, örgütlenmesi ve düzenlenmesi; kavram ve dil gelişimindeki ilişki, değerlendirme.

 

Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi (2-0-2-4)

Duyu kavramı duyuların gelişimi, algı gelişimi; duyusal sistemlerin işlevi; okul öncesi dönemde duyusal farkındalık, duyu eğitiminin gelişimdeki yeri ve önemi, duyusal farkındalığı destekleyici eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyaller ve kullanımı; duyu eğitiminde öğretmenin rolü, eğitim programında duyu odaklı etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi (2-0-2-4)

Müziğe ilişkin temel kavramlardan ritimsel algının gelişimi, ses, tempo gelişimi, bu kavramların gelişim alanları ile ilişkisi; eğitim ortamı düzenleme, ritim-ses-tempo ve dans çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü, Orff yaklaşımı ile çalma, söyleme, dinleme, dans hareket, kendini ifade etme, kendi müziğini oluşturma ve Orff aletlerini kullanabilme; okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri (2-0-2-4)

Yaratıcılığın tanımı; yaratıcı düşünmeyi açıklayan kuramlar; yaratıcılığın boyutları; çocukta yaratıcılığın gelişimi; yaratıcılık ve zekâ ilişkisi; yaratıcılık ve sanat alanları; yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığı etkileyen etmenler, yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü; yaratıcılığın değerlendirilmesi; okul öncesi eğitim programına uygun yaratıcı etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme.

 

Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi (2-0-2-4)

Farklı ülkelerde eğitim sistemi, farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin tarihçesi, yaygınlığı, kurum türleri, program türleri, eğitim ortamları, aile katılımı, özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması, okul öncesi eğitimde öğretmen yetiştirme sistemi.

 

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi (2-0-2-4)

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

 

 

 

Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi (2-0-2-4)

Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, suça yönelmiş çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar, elverişsiz çevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler; risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler.

 

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi (2-0-2-4)

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.

 

Türk Kültüründe Aile ve Çocuk (2-0-2-4) 

Türk aile yapısı; farklı Türk devletlerinde çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; Anadolu'da aile kültürü, gelenek ve görenekler; geniş aile ile çekirdek aile etkileşimi; evlilik törenleri, cenaze merasimleri, toplulukçu kültüre duyarlı aile danışmanının rol ve görevleri.


GENEL TOPLAM

T

U

K

AKTS

SAAT

MESLEK BİLGİSİ

44

12

50

93

56

GENEL KÜLTÜR

26

2

27

42

28

ALAN EĞİTİMİ

64

0

64

105

64

TOPLAM

134

14

141

240

1481. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖA 105 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ 3 0 3 5
EFLY101 YABANCI DİL 1 2 0 2 3 İndir
BİLY103 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 3 5 İndir
OKÖM103 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 2 3 İndir
TÜRKY 101 TÜRK DİLİ 1 3 0 3 5 İndir
TAR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 2 0 2 3 İndir
OKÖM 101 EĞİTİME GİRİŞ 2 0 2 3 İndir
OKÖA 107 ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM 2 0 2 3 İndir
Toplam 19 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EFLY102 YABANCI DİL 2 2 0 2 3 İndir
OKÖM 104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 2 3
OKÖGS116 SEÇMELİ 1- DİL VE KÜLTÜR 2 0 2 3 İndir
OKÖM 102 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 2 3 İndir
OKÖA 106 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM 3 0 3 5
OKÖA 108 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM 2 0 2 5 İndir
TAR 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 2 3 İndir
TÜRKY 102 TÜRK DİLİ 2 3 0 3 5 İndir
Toplam 18 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖM 201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 2 3
OKÖA 207 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ 3 0 3 5
OKÖA 209 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI 3 0 3 5
OKÖA205 ERKEN ÇOCULUKTA FEN EĞİTİMİ 3 0 3 6 İndir
OKÖMS211 SEÇMELİ 2- ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2 0 2 4 İndir
OKÖAS219 SEÇMELİ 1- TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK 2 0 2 4 İndir
OKÖM 203 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2 3 İndir
Toplam 17 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖA 210 ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 3 0 3 3
OKÖMS214 SEÇMELİ 2-KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2 0 2 4 İndir
OKÖGS216 SEÇMELİ 2- BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2 0 2 3 İndir
OKÖAS218 SEÇMELİ 2-ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTM, DANS VE ORFF EĞİTİMİ 2 0 2 4 İndir
OKÖA212 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA 2 0 2 3 İndir
OKÖM 202 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 2 3 İndir
OKÖM 204 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 2 3 İndir
OKÖG 206 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 2 3 İndir
OKÖA 208 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ 3 0 3 4 İndir
Toplam 20 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖA 305 ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ 3 0 3 4
OKÖA 307 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME 3 0 3 4
OKÖA309 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI 3 0 3 5
OKÖMS*** SEÇMELİ 3 2 0 2 4
OKÖGS SEÇMELİ 3 2 0 2 3
OKÖAS SEÇMELİ 3 2 0 2 4
OKÖM 301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 2 3 İndir
OKÖM 303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 2 3 İndir
Toplam 19 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖM 302 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 0 2 3
OKÖMS320 SEÇMELİ 4- DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2 0 2 4 İndir
OKÖGS314 SEÇMELİ 4- İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 2 3 İndir
OKÖAS316 SEÇMELİ 4-ERKEN ÇOCUKLUKTA YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ 2 0 2 4 İndir
OKÖA310 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYATI 2 0 2 3 İndir
OKÖM 304 SINIF YÖNETİMİ 2 0 2 3 İndir
OKÖA 306 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ 3 0 3 5 İndir
OKÖA 308 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 3 0 3 5 İndir
Toplam 18 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖM 401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2 6 5 12
OKÖM 403 OKULDA REHBERLİK 2 0 2 3
OKÖA 407 OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ 3 0 3 4
OKÖMS SEÇMELİ 5 2 0 2 4
OKÖAS*** SEÇMELİ 5 2 0 2 4
OKÖMS*** SEÇMELİ 6 2 0 2
OKÖA 405 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 2 3 İndir
Toplam 18 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OKÖM 402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2 6 5 15
OKÖA 406 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI 3 0 3 4
OKÖMS*** SEÇMELİ 6 2 0 2 4
OKÖAS*** SEÇMELİ 6 2 0 2 4
OKÖM 404 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 0 2 3 İndir
Toplam 14 30

Uygulanan program, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0–6 yaş çocuklarının gelişimleri, psikolojisi ve eğitimlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Programda geleceğin yaratıcı, bağımsız, girişimci, özgüven sahibi, yenilikçi ve değişime inanan, sosyal, ekip çalışması yapabilen, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip bireylerini eğitecek olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. 

Uygulanan programda, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0-6 yaş çocuklarının gereksinimlerinin ve gelişim özelliklerinin belirlenmesi; belirlenen gereksinim ve gelişimsel özelliklere uygun eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme; okul öncesi çocuklarının eğitiminde farklı yaklaşım ve uygulamalar; çocuklar ve aileleriyle yakın ilişkiler kurma; okul öncesi eğitiminde ailelerle işbirliği ve aile eğitimi; okul öncesi çocukları ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde aileler, kurumlar ve diğer profesyonellerle işbirliği yapabilme konularında bilgi, beceri, olumlu tutum ve yeterlikler kazandırılması amaçlanmaktadır. Programın hedeflerine ulaşılabilmesi için aşağıdaki uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak okul öncesi öğretmenliği program çıktıları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Bu program Atatürk İlke ve İnkılâplarına, ülkesine ve milletine bağlı, ahlâklı, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip ve evrensel bakış açısıyla öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 1. Çocukların özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilme ve anlama
 1. Gelişim ve öğrenmeyi etkileyen etmenleri bilme ve anlama
 1. Gelişimsel bilgiyi her bir çocuk için uygun ortamlar(sağlıklı, saygılı, destekleyici ve mücadeleye sevk eden) hazırlamak üzere kullanma
 1. Farklı aile yapıları ve toplumsal özellikleri bilme ve anlama
 1. Aile ve toplumla saygılı ve karşılıklı ilişkiler yaratma
 1. Aileleri ve toplumu çocukların gelişim ve öğrenmesine dâhil etme
 1. Gelişimsel değerlendirmenin amaçlarını, yararlarını ve kullanımını anlama
 1. Gözlem yapma, kayıt tutma ve diğer uygun değerlendirme araç ve yaklaşımlarını bilme ve kullanma
 1. Çocukların gelişim ve öğrenmelerini olumlu şekilde etkilemek üzere değerlendirmeyi sorumlu şekilde kullanma
 1. Değerlendirme sürecinde aileler ve meslektaşlarla işbirliği yapma
 1. Çocuklarla çalışmada pozitif ilişkiler ve destekleyici etkileşimlerin önemine inanma
 1. Erken çocukluk eğitiminde etkili stratejiler ve araçları bilme ve anlama
 1. Gelişimsel olarak etkili öğrenme ve öğretme stratejileri kullanma
 1. Deneyimlerini her bir çocuğun yararı için kullanma
 1. Akademik disiplinler ya da alanlardaki önemli bilgilere sahip olma
 1. Her bir çocuk için uygun bir eğitim programı planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için bilgilerini, erken öğrenme standartlarını ve diğer kaynakları kullanma
 1. Kendini erken çocukluk eğitimcisi olarak tanımlama
 1. Etik ve diğer mesleki standartları rehber alma
 1. Sürekli ve işbirlikçi öğrenici olma
 1. Erken eğitimde bilgili, yansıtıcı ve kritik bakış açısını entegre etme
 1. Çocuklar, aileler ve meslektaşlar için bilgili bir savunucu olma

 

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

OKÖM 101

3

2

1

5

1

3

 

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

2

2

5

2

OKÖM 103

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

5

5

3

OKÖA 105

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

3

3

5

OKÖA 107

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

4

5

TAR 101

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

4

5

EFLY 101

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

3

3

5

1

TÜRKY 101

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

3

3

5

2

BILY 103

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

3

3

1

3

OKÖM 102

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

2

2

4

1

OKÖM 104

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

2

2

4

3

OKÖA 106

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

3

3

5

OKÖA 108

4

1


3

1

2


4

4

1


3

1

2


4

3

3

3

2

4

OKÖGS116

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

3

3

5

TAR 102

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

3

3

5

2

EFLY 102

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

2

2

5

2

TÜRKY 102

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

3

3

5

3

OKÖM 201

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

1

1

2

2

OKÖM 203

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

2

2

1

OKÖA 205

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

3

3

2

4

OKÖA 207

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

3

3

5

3

OKÖA 209

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

2

2

5

2

OKÖMS211

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

2

5

2

OKÖAS219

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

5

5

3

OKÖM 202

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

3

3

5

OKÖM 204

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

4

5

OKÖG 206

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

5

4

5

OKÖA 208

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

3

5

1

OKÖA 210

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

3

5

2

OKÖA 212

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

3

1

3

OKÖMS214

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

2

4

1

OKÖGS216

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

2

4

3

OKÖAS218

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

2

5

3

3

5

OKÖM 301

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

3

2

4

OKÖM 303

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

3

3

5

OKÖA 305

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

3

5

2

OKÖA 307

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

2

5

2

OKÖA309

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

3

5

3

OKÖMS311

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

1

2

2

OKÖGS321

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

2

2

1

OKÖAS315

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

3

2

4

OKÖM 302

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

3

5

3

OKÖM 304

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

2

5

2

OKÖA 306

4

1


3

1

2


4

4

1


3

1

2


4

3

2

4

 

 

OKÖA 308

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

5

 

 

OKÖA 310

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

 

 

OKÖMS320

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

 2

OKÖGS314

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

 

 2

OKÖAS316

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

 

 2

OKÖM 401

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

 5

OKÖM 403

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

 2

 2

OKÖA 405

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

 5

 4

OKÖA 407

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

 2

 2

OKÖMS415

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

 3

 1

OKÖAS417

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

 2

 4

OKÖM 402

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

 4

 2

OKÖM 404

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

 2

 3

OKÖA 406

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

 2

 2

OKÖMS414

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

 

 4

OKÖAS420

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

 

 

 2

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Okul Öncesi Öğretmenliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 141 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Alanında uzman öğretim elemanları liderliğinde kamu sektörü ile özel sektörün, ülkemiz çocuklarının ihtiyaç duyduğu donanımlı, sorumluluk sahibi, kültürel değerlerimize ve evrensel değerlere sahip, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi; araştırma ve projeler ile bilimsel yayınlar sunarak gerek ulusal gerekse uluslararası alanda eğitim kalitesi, sosyal ve kültürel olanakları ile alanında söz sahibi olurlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmeni olmaya hak kazanır.

 

T.C. ve KKTC Milli Eğitim Sistemi’nin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapabilecek temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek amacıyla eğitim vermekte olan bölümümüz T.C. ve KKTC’de yer alan özel ve devlet okullarının anasınıfları ile özel kreş ve anaokullarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Haricen, almış oldukları kuramsal ve uygulamalı eğitimin kendilerine kazandırdığı becerileri girişimcilik ruhu ile birleştirerek kendi özel okul öncesi kurumlarını açabilme kabiliyet ve yeterlilikleri ile donatılmış olarak mezun olunmaktadır. Haricen, kurumumz bünyesinde veya farklı yerlerdeki lisansüstü eğitim dallarında almış oldukları eğitimlerler akademik kariyerlerinin de devamını getirebilmektedirler. Üniveristemiz ile aynı çatıda yer almakta olan kolejlerimiz ve anasınıflarımız dahilinde almış oldukları kuramsal eğitimlerinin uygulama şansı ile üst düzeye çıkaran öğrencilerimiz farklı ülkelerde okul öncesi eğitimi ile ön plana çıkmış kurumlarda yabancı dillerinin geliştirdikten sonra lisansüstü eğitim alabilecek donanımla mezun olmaktadırlar. Resmî ve özel ilköğretim okullarının birinci kademesinde, kamu ve özel bakım evleri, etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Lisans programından sonra öğrencilerin bu alanda yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin;

1. Bu program Atatürk İlke ve İnkılâplarına, ülkesine ve milletine bağlı, ahlâklı, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip ve evrensel bakış açısıyla öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Öğretmen adaylarının uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamalarını gerektirmektedir.

3. Eğitim teknolojilerindeki yenilikleri takip eden, öğretmenlik meslek bilgisi ve görgüsüne sahip, farklı disiplinlerdeki eğiticilerin eğitim teknolojilerini kullanmaları konusunda rehber ve destekleyici, yardımsever, kanunlara ve meslek etiği ilklerine duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi amaçlarlar.

4. Ulusal ve uluslararası alan yazına katkı sağlamak amacıyla, bilimsel araştırma- geliştirme faaliyetlerini yürüterek, elde ettiği bulguları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak.

Dünyada ekonomik ve sosyal alanlardaki değişimlerin yanı sıra bilginin üretilmesi ve yaygınlaşması ile ilgili değişimler eğitim alanındaki hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Eğitim niteliği konusundaki kaygılar, ülkelerin eğitim sistemlerine, farklı düzeylerdeki eğitim kademelerine müdahale etmeyi bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerin rekabet ortamında birbirlerinden geri kalmaması, yenilik ve değişim ile ilgili hazırbulunuşluklarının artırılmasını gerektirmektedir. Eğitim kurumlarının son yıllarda daha hesap verebilir kurumlar olma yolunda değişimi ve dönüşümü geniş bir kitleyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Yükseköğretim kurumları, küreselleşme ile birlikte global ekonominin gereksinimlerine yanıt olacak uluslararası düzeyde yetkin kurumlar olma çalışmalarını ön plana çıkarmaktadırlar. Ülkeler günümüzde birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu nedenle yükseköğretimde verilen eğitimin niteliği de dünya ülkelerinin eğitim profilleri ile benzer amaçlara odaklanmalıdır. Yükseköğretim, ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden refaha ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yükseköğretimin kalkınmadaki önemli fonksiyonlarının bilincinde olan ülkeler yükseköğretime katılımın artırılması için politikalar geliştirmektedirler.

Kullanılan Metotlar:

Anlatım: Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.

Tartışma: Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.

Gösterip Yaptırma: Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

Örnek Olay: Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.

Problem Çözme: Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.

İşbirlikli Öğrenme: İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.

Gösteri: Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.

Soru-Cevap: Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Kavram Haritaları: Kavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.

Mikro Öğretim: Bu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.

Benzetişim (Simülasyon): Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.

Proje  Proje tabanlı öğrenim: Öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Fakülte öğrencilerimiz, tüm derslerini ve öğretmenlik uygulamasını öngörülen ders kredisi oranında başarı ile tamamladığında programdan Lisans derecesi ile mezun olurlar. Bu konuda Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü hükümleri geçerlidir.

Okul Öncesi Öğretmenliği alanından mezun olmak isteyen öğrencilerin 141 krediyi tamamlaması ve en az 2.00 akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir. Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir. Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.