BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Türkçe Psikoloji

 

Psikoloji günümüzün en önemli  ve en popüler alanlarından biridir. GAU Psikoloji bölümü dört yıllık bir lisans programıdır. Psikoloji insan davranışını ve  zihinsel süreçlerini  inceleyen  bilim dalıdır. Psikologlar farklı ortamlardaki herhangi bir davranış ya da davranış desenini gözler, açıklar, betimler veya belirlerken teori ve araştırmadan yararlanırlar. Psikoloji bölümü derslerini ve pratiklerini öğrencilerin psikolojinin kavramları, teorileri ve metotları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi yönünde düzenlemiştir.   Gelişimsel, bilişsel, fizyolojik, çevresel, kültürlerarası gibi farklı bakış açıları derslerin temelini oluşturmaktadır. Ana yaklaşımlardan gelen bilgiler neyin “normal” neyin “psikopatolojik” olduğunun eleştirel incelenmesi sürecinin temelini oluşturmaktadır. Söz konusu dersler karmaşık psikolojik konuların çalışılmasında analitik araçlar haline gelerek alandaki araştırmacı ve profesyonel uygulamacı yaklaşımlarının kavranmasına, yanı sıra ilk elden deneyimlerle psikoloji alanında yeterli bir profesyonelin en önemli karakteristikleri olan anlayış ve empatinin geliştirilmesine olanak yaratmaktadır.   Kişinin izlemek isteyeceği alanlara göre, GAU Psikoloji lisansı iki farklı yolda gelişme olanağı vermektedir; araştırma yolu  ve profesyonel yol. İlave olarak, Uygulamalı Sosyal Psikoloji ve Danışmanlık Psikolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası tanınmış yüksek lisans programları olanağı sunulmaktadır.

 

 BİLGİLERDERSLER

TPSY101 Psikolojiye Giriş I

Bu ders öğrencilere psikoloji alanına dair genel bir bilgi verebilmek için dizayn edilmiştir. Psikolojiye giriş 1 dersinin, psikolojideki yaklaşımlar, genel teoriler, psikolojik araştırma ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktadır. Derste işlenecek konu başlıkları, başlıca şunlardır; duyu, algı ve hafıza mekanizmalarının işleyişi, sosyal psikolojide temel tanımlar, sosyalleşme, kişilik, öğrenme teorileri, ve psikolojide genel yaklaşımlar.

 

TPSY103 Temel Matematik

Bu derste öğrenciler temel dört işlem, işlem sırası, kesirler, ondalık hesabı gibi temel işlemlerin nasıl yapıldığının revizyonu yapılacaktır. Aynı zamanda alan çevre hesapları ve geometrik şekillerin temel hacim hesaplamalarını öğrenecekler. Kesir, ondalık ve yüzde arasındaki geçişler hesaplanacaktır. Problem çözme ve problemlerin sonuçlarını ifade etmek, tablo ve grafiklerdeki verileri inceleyip analiz etmek ve basit denklemler işlenecektir.

 

TPHIL101 Felsefeye Giriş

Bu derste, felsefe hakkında çeşitli tanımlar olmasına rağmen gerçek realite, nedenleri, varoluşun altında yatan prensipler ve düşünmek gibi genel terimlerin tanımlanması olarak da algılanabilir. Ayrıca bu derste varoluş teorileri, bilgi, değerler, ve özellikle hayata dair kişisel tutumlar, yansıtıcı düşünce, bütünün algılanması, lisanın mantık analizi ve bunları içeren problemlerin çözümü gibi konular işlenmektedir.

 

EFL101 Okuma Becerilerini Geliştirme

Bu dersin amacı öğrencilere İngilizce olarak seçilen metinleri okuma ve anlama yetilerini kazandırmak hedeflenir. Metin okudukça beceri kazanılacaktır. Anlama yetilerinin geliştirilmesi dışında da satır aralarında gizlenen anlamlar da incelenip irdelenecektir.

 

BİL 103 Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerine Giriş I

Bu ders sosyal bilim öğrencilerini bilgisayar prensipleri ve becerilerini ve bu becerileri bir paket program halinde etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Temel DOS ve WINDOWS programları hakkında bazı detaylar gözden geçirilecektir. Bu ders Microsoft Word’de dosya oluşturma, yükleme ve muhafazasını ve menünün ne şekilde kullanılacağını öğretecektir.

 

TURK 100 Türkçe Yazım I

Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir. Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık,kabuledilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TPSY102 Psikolojiye Giriş II

Bu ders PSY101 dersinin devamı olarak programa konulmuştur. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır; yaşam boyu gelişim, dil gelişimi ve düşünme, sosyal baskı, kişilik ve ölçümü, anormal davranış psikolojisine giriş, stres ve başa çıkma yöntemleri, terapi yaklaşımları ve temel teknikler.

 

TPSY104 Psikoloji için İngilizce

Bu dersin amacı psikoloji biliminde kullanılan temel yazım kurallarını, yani APA formatını tanıtmaktır. Bu derste öğrenciler çalışmalarına şekil vermeyi 

öğrenmekle birlikte kullandıkları yazılı lisandaki yanlılığı nasıl azaltacaklarını, intihal nedir ve nasıl önlenir, yazı içinde atıf nasıl yapılır ve referanslar nasıl yazılır öğretilecektir.

TSOC104 Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji psikoloji ile iç içe olan bir bilim dalıdır. Bu derste toplumun sistematik incelenmesi ve gözlemlenmesi üzerinde durulacaktır. Sosyolojinin temel prensip ve kuramları dışında çeşitli kültürler, kurumlar ve sosyal olgular ele alınacaktır.

 

EFL102 Yazım Becerilerini Geliştirme

Bu destekleyici ders yazma becerilerini kazandırmayı, yapı oluşumunu, paragrafları ve özet yazmayı hedeflemektedir. Öğrenciler üst düzey okuma becerileri geliştirecek, satır aralarını okumasını öğrenecek , okunulan metinden alıntılar yaparak gerçek hayata uygulayabilecek ve kültürel benzerliklerle farklılıklar hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yazdıkları kompozisyonları analiz, sentez, tepki ve değerlendirme yapabilecek. Öğrenciler aynı zamanda da farklı türden makaleler üretebilecek. İnternet, kütüphane araştırmalarının yanı sıra temel araştırma becerilerini geliştirecekler ve akabinde atıf, kendi cümlelerini oluşturma ve referans yazma gibi temel rapor yazma ve araştırma becerilerine hakim olacaklar.

 

BİL 104 Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerine Giriş II

Bu dersin temel amacı bilgisayarda kullanılan temel yazılımların kullanılmasını, örneğin Powerpoint ve Excel gibi programların öğretilmesidir. Bu ders, öğrencilere hem öğrencilik yaşamlarında hem de profesyonel yaşamlarında gerekli olan teknolojik becerileri kazandırmaktadır. COMP103`te kazanılan becerilerin üzerine ek beceriler kazandırmaktadır.

 

TURK200 Türkçe Yazım II

TURK001`in devamıdır. Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir. 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme

 

TPSY211 Psikolojide Araştırma Tasarımı

Bu ders psikolojide temel araştırma yöntemlerinin çalışılmasını içermekte ve deneysel tasarımı vurgulamaktadır. Bu çerçevede, farklı deneysel tasarımlar, verilerin incelenmesinde kullanılan uygun istatistiksel yöntemler ve rapor yazılımı tartışılacaktır.

 

TPSY213 Eleştirel Düşünme Becerileri

Bu dersin amacı öğrencilerin kritik düşünme / eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Karar verirken kritik/eleştirel düşünme becerileri bizleri doğru veya yanlış sonuca götürmektedir. İletişimsel anlamda karşımızdaki insanın söylemek istediğni gerçekten doğru anlayıp anlamadığımızı, söylenilenlerin yeterli olup olmadığında, güçlü ve zayıf argüman arasındaki farklılıkları, sunmuş olduğumuz argümanın arkasında sağlam gerekçe(leri) ortaya koyabilmek ve gelecekteki olası problemleri görebilmek eleştirel düşünce becerileri arasında olup bu becerileri geliştirmeyi hedefler.

 

TPSY251 Sosyal Psikoloji I

Bu derste, alanda var olan teorilere, metotlara ve araştırma konularına giriş yapılmaktadır. Ayrıca derste verilen konu başlıkları arasında, sosyal algı, sosyal tutum, kişilerarası etkileşim gibi konular yer almaktadır.

 

TPSY221 Gelişim Psikolojisi I

Bu derste yaşam boyu gelişime dair geliştirilen tüm teori ve yaklaşımlar öğrenciye sunulmaktadır. Ayrıca bu ders, kişilik gelişimi, psiko-sosyal gelişim, zihinsel/entelektüel gelişim, dil gelişimi, fiziksel gelişim gibi gelişimin farklı alanlarına dair konular içermektedir.

 

CS201 İletişim Becerileri I

Hükümet ve özelde (iş) çok kullanılmakta olan ileri derecede yazı becerilerine daha çok özel ilgi verilerek yapılmaktadır. Bu dersin amacı yönetici düzeyinde yapılan yazışmalarda standart ve formatlarda bilgi sağlamak, bilgilendirici ve analitik rapor hazırlanmasında bilgi sağlamaktır.

 

TAR100 Milli Tarih I

Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir. Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı,I.ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

TPSY204 Davranışın Biyolojik Temelleri

Bu dersin amacı nöronların yapısına ve işlevine, beyinin anatomisi, psikofarmakoloji, duyum ve motor sistemlerine bir giriş sağlamaktır. Aynı zamanda da davranış ve fizyoloji arasındaki ilişkiyi anlatmaktır

 

TPSY218 İstatistik ve Araştırma Metotları I

Bu dersin amacı Psikoloji ve davranış bilimlerinde sıklıkla kullanılan istatistik analizlerini irdelemektedir. Psikoloji bir bilimdir. Bilim çeşitli hipotezleri test eder, bulguları konfirmasyon eder veya çürütür. Bu dersin başka bir amacı da psikolojik araştırma için araştırma becerilerini geliştirmektir. Derste işlenecek konular arasında çoklu ANOVA, hipotez sınaması, çoklu regresyon, parametrik olmayan yöntemler ve genel lineer modeli. Öğrencilere çeşitli analitik felsefeler tanıtılacaktır. Aynı zamanda bu ders bilgisayar uygulamalı olacaktır ve yoğun olarak SPSS uygulamaları öğretilecektir.

 

TPSY240 Klinik Psikoloji I

Bu ders klinik psikolojide takip edilen geleneksel uygulamaların çalışılmasını içerir. Temel vurgu, davranış değerlenmesinde kullanılan teori ve teknikler ve psikolojik bozuklukların tedavisi üzerindedir. Aynı zamanda farklı ekollerin çeşitli psikopatolojik yaklaşımları, "normal" ve "anormal" tanımları hem tarihsel anlamda hem de modern bir yaklaşımla incelenecektir. Bunun dışında da etik sorunları ele alınacaktır.

 

TPSY284 Deneysel Psikoloji

Bu derste öğrenciler öğrenme teorilerine ve konu ile ilintili araştırma konuları hakkında bilgi ediniyorlar. Derste işlenen temel konular şunlardır; klasik ve edimsel koşullanma yolları ile öğrenme, pekiştireç ve pekiştireç tabloları. Ayrıca, bu derste öğrencilere dikkat ve hafıza ile ilgili süreçler, uzun ve kısa süreli belleğin yapısı ve işleyişi, bilgilerin belleğe depolanması, kodlanması ve gerektiğinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmektedir

CS202 İletişim Becerileri II

Bu dersin amacı, deneysel araştırmanın prensipleri ve girişlerine bir başlangıçtır. Uygulamalı araştırma metotlarında,problemleri belirlemede, hipotezlerin üretiminde, araştırma dizaynında, veri toplamada ve analiz etmekte siyasi konular ile sosyal, ekonomik, yöneticilikle ilgili alanları içerir.

 

TAR200 Milli Tarih II

NH001`in devamdır. Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir. Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

TPSY321 Bilişsel Psikoloji

Bu dersin amacı bilişsel psikolojinin temel konu ve terimlerini öğretmek, tarihsel gelişimi, algı, dikkat, bilinç halleri, hafıza, dil, düşünme ve problem çözme süreçlerini incelemektir. Bilişsel psikoloji deneysel ağırlıklı bir konu olması nedeniyle de güncel araştırmalar incelenerek bilişsel süreçlerin altında yatan nörolojik mekanizmalar ele alınacaktır.

 

TPSY331 Psikolojik Testler ve Ölçümler

Bu derste psikolojik testler ve ölçümlerin temel prensipleri kapsanacaktır. İçerikte test geliştirme, testlerin güvenirlik ve geçerlilik endeksleri, testlerin genele uyarlaması gibi konular yer almaktadır. Bu ders çerçevesinde zeka testleri, beceri testleri, kişilik testleri ve envanterler tartışılacaktır.

 

TPSY337 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji

Bu derste iş dünyasında personelin çalışma ortamı, davranışları ve iyi olma hali arasındaki ilişki irdelenip incelenecektir. İş analizi, ölçme teknikleri, personel eğitimi, çalışma motivasyonu gibi konular insan kaynakları perspektifinden incelenecektir. Sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli olan ihtiyaçlar öğrencilere tanıtılacaktır.

 

TPSY361 Kişilik ve Değerlendirilmesi

Bu dersin amacı kişilik teorilerin temel taşlarını aktarmak ve temel kişilik analizlerinin nasıl yapıldığını anlatmaktır. Davranışsal gözlem, klinik görüşme, test seçimi, test uygulaması ve puanlaması ve yorumu işlenecek olan konular arasındadır. Çocuk ve yetişkinlerde kullanılan kişilik testleri bu derste tanıtılacaktır. Kişiliğin tanımları, tartışmalar, kişilik kuramlarının yapısı, psikodinamik, hümanistik, varoluşçu yaklaşımlar, erken duygusal ve sosyal gelişimi, bilişsel benlik ve kendilik yeterliği, denetim odağı, başarma, cinsiyete özgü değişiklikler, kişilik  testlerinde temel varsayımlar, değerlendirme ölçekleri, yaygın olarak kullanılan projektif ve objektif kişilik testlerinin uygulanması.

 

TPSY301 Ön Tez Çalışması

Bu ders Tez I ve Tez II dersleri için ön hazırlık dersidir. Bu derste öğrenciler tez konularını belirlerken tez tasarısını oluşturacak ve tez danışmanlarıyla birlikte izleyecekleri yolu çizecekler.

 

TPSY312 Etik ve Psikoloji Tarihi

Bu derste modern psikolojinin tarihsel kökleri incelenecek ve felsefe, fizyoloji ve kültürün psikolojinin gelişmesindeki etkileri incelenecektir. Aynı zamanda psikolojide etkin olan temel ekollerin nasıl geliştiği, karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştıkları irdelenecektir. Bunun dışında modern psikolojinin şekil almasında rol oynayan önemli şahsiyetlerin alana olan katkıları incelenecektir. Ayrıca psikoloji alanının temelinde yatan etik kurallarla psikologları bekleyen sorumluluk ve yükümlülükler tartışılacaktır.

 

TPSY318 İstatistik ve Araştırma Metotları II

Bu ders daha çok verilerin toplanmasında kullanılan nicel tekniklerle ilgilidir. Bunlar arasında gözlem, yapılandırılmamış mülakatlar ve detaylı mülakatlar yer almaktadır. Bu dersin amacı bu teknikleri uygulamada öğrenciye gerekli olacak uzman becerilerini öğretmektir.

 

TPSY322 Gelişim Psikolojisi II

Bu derste öğrencilere yaşam boyu gelişim dönemlerinde yaşanan psikolojik problemler hakkında bilgi verilmektedir. Gelişim psikoloji I dersinin devamı olan bu derste ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde insan yaşamında meydana gelen fiziksel, psikososyal ve zihinsel gelişim değişikliklerinin yarattığı etki anlatılmaktadır.

 

TPSY352 Sosyal Psikoloji II

Bu ders sosyal psikoloji 1 dersinin devamı olarak öngörülmektedir. Ek olarak grup, gruplararası etkileşim, grup oluşum ve devam süreçleri, işbirliği, rekabet, yardım ve şiddet eğilimi gibi konu başlıkları öğrencilere sunulmaktadır. Aynı zamanda bu derste, iş psikolojisi, çevresel psikoloji, sağlık psikolojisi gibi alanlara da giriş yapılmaktadır.

TPSY338 Sağlık Psikolojisi

Bu ders, gelişmekte olan sağlık psikolojisinde yer alan teorik yaklaşımların incelenmesini hedefler. Bu çerçevede psikolojik olguların sağlık üzerindeki etkisini tanımlayan güncel araştırmalar incelenecektir. Kapsanan konular: Sağlıkla ilgili inançlar ve atıflar, stres, stres ve hastalık, sızı yönetimi, aşırı yemek ve içmek, sigara ve uyuşturucu kullanımı, AIDS ve kanser tedavisi ve iyileşmede psikolojinin rolü.

 

TPSY344 Klinik Psikoloji II

Klinik psikoloji II dersinin amacı psikolojik rahatsızlıkların incelenmesidir. Verilen kriterler doğrultusunda bu rahatsızlıkların belirlenmesi, sınıflandırılması ve vakalar üzerinde çalışılmasıdır. Klinik psikolojinin kapsamı daha geniş bir şekilde incelenecektir. Psikolojik rahatsızlıkların nasıl sınıflandırıldığı öğretilecektir. Bu ders bu rahatsızlıkların nereden kaynaklandığını ve danışanlara bu gibi psikolojik rahatsızlıklardan kurtulması için nasıl yardımcı olunacağını öğrenmektir. Vaka konseptlerini yapmakta gerekli, hastayla uyum sağlama becerilerini kazanmaya yardımcı olur. Kaygı derecelerini öğrenmek, takıntılar, tetikleyicileri öğrenip onlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek, modern psikoterapi metotlarının temel prensiplerini öğrenmektir.

 

TPSY348 Danışmanlık ve Psikoterapi

Bu derste öğrencilere psikoterpötik uygulamalar hakkında bilgi verilecektir ve farklı uygulamaların nasıl geliştirildiği aktarılacaktır. Etikler çerçevesi dahilinde psikoterapötik araştırmanın etkinliği ve pratik uygulamaları değerlendirilecektir. Psikoanalitik yaklaşım, KDT ve çeşitli klinik yaklaşımlar incelenecektir.

 

TPSY401 Tez II

PSY401 dersinin devamıdır.

 

PSY001 Staj

Öğrenciler 3. sınıfın derslerini bitirdiklerinde yaz aylarında yapılmak üzere ve önceden ayarladıkları bir kurumda 30 iş günü boyunca staj yapacaklardır. Psikoloji Bölümü öğrencileri psikolojinin ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanlarını tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile kendi belirlemiş oldukları kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak stajlarını gerçekleştirmektedirler. 

 

TPSY401 Tez I

 

Öğrenciler mezun olabilmek için lisans eğitim ve öğretimi boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanı gözetiminde bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar. Psikolojideki araştırma yöntemleri hakkında yeterli bilgiyle donanmış olan öğrenciler seçtikleri konular üzerine varsayım geliştirip, kurdukları desenler doğrultusunda betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda bir proje hâlinde yazacaklardır.

 

SEÇMELİ DERSLER

 TPSY301 – Pre-Dissertation Research

 Bu ders üçüncü sınıfta verilen zorunlu bir seçmelidir. Bu dersin amacı öğrencilerin araştırma alanı veya profesyonel alanda seçecekleri psikoloji ile ilgili alanlarda bir araştırma projesini tamamlamaya yardımcı olmasını sağlamaktır. Bu dersin araştırma sürecinde öğrencilerin danışmanlarının rehberliği gerekmektedir.

 TPSY341 - Environmental Psychology

 Bu ders, fiziki çevre ile bağlantılı olan ana davranışların öğrenimindeki konuları ve gelişmeleri öğrencilere aktarmayı hedefler. Kişi-çevre bağlamındaki teorileri ve  araştırma yöntemleri araştırılacaktır. Bu 

dersin ana konuları arasında çevresel algı ve bilişler, çevresel stres kaynakları, kirlilik, kalabalıklık, bölgeselcilik ve kişisel alan gibi konular yer alacaktır.

TPSY342- Psychopathology

 Bu dersin başlıca amacı ruhsal hastalıkların belirtileri ve tanımları, belli başlı teorilere göre etiyolojileri ve tedavi yöntemleri gibi psikopatolojinin ana konularında kapsamlı bilgi kazandırılmasıdır. Alandaki farklı bakış açılarının ve  psikopatoloji, ruhsal hastalık gibi kavramlarla ilgili eleştirel bir bakış açısının kazandırılması  gibi konular yer alacaktır.

TPSY380 – Educational and School Psychology

Bu ders, egitim sistemlerinin Psikolojik temellerine giriştir. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişimini ve öğrenmesini, ögretmen davranışlarını ve psikolojinin eğitim alanındaki diğer uygulamalarını inceler. Sınıftaki ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırılmasını, geçerliliğini ve kullanımını kapsar

TPSY382 – Cross-Cultural Psychology

Bu dersin başlıca konuları, psikolojik teorinin, kültürlerarası metodoloji ve uygulamalarıdır. Aynı zamanda kültürel temaslarda kültürel farklılıklarının nasıl uygulandıgı bilgisini de içerir.

TPSY347 - Psychology of Aging

Bu ders, yaşlı bireylerin etkileyan faktörlerin analizidir.Yaşla oluşan fizyolojik, bilişsel,algısal, kişilikle ilgili ve kişiler arası değişiklikler vurgulanmaktadır.

 

TPSY449 - Psychology and Gender Issues

Bu ders, toplumsal cinsiyet ve seksüalite ile ilgili Psikolojide baskın methodolojileri ve değişen ana temaları ve farklı teorik bakış açılarının çeşitli açılımını ve tarihsel gelişimini incelemektedir. Buna ek olarak, kadınlık- erkeklik kavramlarının etrafındaki tartışmalı konular, tecavüz,pornografi ve şiddet konuları işlenmektedir.

 TPSY451 – Drugs and Individual Behavior

Bu dersin amacı, ilaç kullanımı, bağımlılık ve davranışın biyokimyasını incelemektir. Aynı zamanda, Psikotropik ilaçların reçetelenmesinin tarihçesi, biyokimyası ana etkileri ve yan etkileri incelenmektedir. Amaç, Psikotropik ilaç kullanan hastalarla çalışmayı öğrenmek ve bu hastaları yan ekiler ve kontra endikasyonlar için gözlemlemeyi öğrenmektir. Ayrıca, Sağlık personeli ile çalışmanın etiği ve metodları kapsamaktadır.

TPSY460 - Forensic Psychology

Bu dersin amacı, klinik adli psikolojisine bir bakış kazandırmak ve adli psikoloji, etik meseleler, yasal yeterlilik, uzman tanıklık ve suçun sorumlarının doğası gibi konuları öğretmektir.

 

TPSY455 - Child Abuse

Bu derste, çocuk istismarının tipleri ve psikolojik süreçleri tartışılacaktır. Araştırma methodolojileri ve bulgularının yanı sıra psikolojik mülakat ve terapinin önemli faktörleri açıklanır.Ayrıca çocuk istismarı ve ihmalinin kanuni yönleri ele alınır.

TPSY476 – Criminology

Bu ders, suçun etkilerini,sebeplerini ve çeşitlerini inceler ve insan davranışı içinde suçun psikolojik bağlamını araştırı.Bu dersin başlıca konuları arasında suç, suçluluk, adli kurumlar ve bunlarla ilgili psikolojik süreçler yar almaktadır.

PSY477 – Special Topics in Experimental Psychology

Bu ders, ders verenin özelleşme alanına göre deneysel psikoloji alanında bilişsel, sosyal ve gelişim konuların birinde yoğunlaşmayı içermektedir.

TPSY478 – Special Topics in Applied Psychology

Bu ders, ders verenin uzmanlık alanına göre uygulamalı psikolojinin bir  alanında yoğunlaşmayı içermektedir.

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY101  Psikolojiye Giriş I  3 0 3 0
TPSY103  Temel Matematik  3 0 3 0
TPHIL101  Felsefeye Giriş  3 0 3 0
EFL101  Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi  3 0 3 0
BİL103  Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş  3 0 3 0
TURK100  Türkçe I  0 0 0 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY102  Psikolojiye Giriş II  3 0 3 0
TPSY104  İngilizce Psikoloji Terminolojisi  3 0 3 0
TSOC104  Sosyolojiye Giriş  3 0 3 0
EFL102  Yazım Becerilerinin Geliştirilmesi  3 0 3 0
BİL104  Bilgisayar Uygulamaları  3 0 3 0
TURK200  Türkçe II  0 0 0 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY211  Psikolojiye yönelik Araştırma Tasarımı  3 0 3 0
TPSY213  Eleştirel Düşünce  3 0 3 0
TPSY221  Gelişim Psikolojisi I  3 0 3 0
TPSY251  Sosyal Psikolojisi I  3 0 3 0
CS201  İletişim Becerileri I  3 0 3 0
TAR100  Milli Tarih I  0 0 0 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY204  Biyolojik Davranış Temelleri  3 0 3 0
TPSY218  İstatistik ve Araştırma Yöntemleri  3 0 3 0
TPSY240  Klinik Psikoloji I  3 0 3 0
TPSY284  Deneysel Psikoloji  3 0 3 0
CS202  İletişim Becerileri II  3 0 3 0
TAR200  Milli Tarih II  0 0 0 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY321  Bilişsel Psikoloji  3 0 3 0
TPSY331  Psikolojiye yönelik Test ve Ölçümler  3 0 3 0
TPSY337  Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji  3 0 3 0
TPSY361  Kişilik ve Değerlendirme  3 0 3 0
TPSY301  Tez öncesi Seçmeli  6 0 6 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY338  Sağlık Psikolojisi  3 0 3 0
TPSY344  Klinik Psikoloji II  6 0 6 0
TPSY348  Danışmanlık ve Psikoterapi  3 0 3 0
TPSY312  Psikoloji Tarihi ve Etik  3 0 3 0
TPSY318  İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II  6 0 6 0
TPSY322  Gelişim Psikolojisi II  3 0 3 0
TPSY352  Sosyal Psikoloji II  3 0 3 0
Toplam 27 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY 401  TEZ I  6 0 6 0
  Seçmeli Ders  3 0 3 0
Toplam 9 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TPSY101  Psikolojiye Giriş I  3 0 3 0
TPSY 401  TEZ II  6 0 6 0
  Seçmeli Ders  3 0 3 0
Toplam 12 0