BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Ders İçeriklerine "Burayı" Tıklayarak ve LESSONS Kısmının Altında Bulunan Tablodan Ulaşabilirsiniz.

Bölümümüz dil hakimiyeti, kültürel donanım, bilgi ve iletişimin ayrılmaz bir bütün olduğu ilkesine dayalıdır. İngilizce dilinin tüm nüanslarına hakim olmanın yanısıra, bilgisi, kültürü, özgüveni, üretkenliği, bağımsız düşünceye verdiği önem ve sosyal sorumluluk alma hevesiyle çağdaş dünyada kendine saygın bir yer edinecek bireyler yetiştirme amacıyla Beşeri Bilimler Fakültesi’nin bir parçası olarak kurulmuştur.

Kültürel metinler aracılığıyla Batı toplumlarının (İngiliz ve Amerikan) tarihsel ve kültürel süreçleri hakkında bilgi edindirmeyi; detaylı metin inceleme ve tartışma yöntemleri yoluyla da analitik ve diyalektik düşünme becerisini kazandırmayı amaçlıyoruz. Derslerimiz, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının seçkin örneklerini--şiir, kısa hikaye, roman, drama--içermektedir. Hedefimiz bu örneklerin detaylı incelenmesi sayesinde mantıklı ve tutarlı düşünme, farklı perspektiflerden bakabilme ve yaratıcı sonuçlara ulaşma becerilerinizi geliştirmektir. Bu becerileri hayatınızın her alanında kullanacak ve faydasını göreceksiniz. Edebiyat derslerinin yanısıra alacağınız yazı, çeviri, dilbilim, Yunan mitolojisi, araştırma teknikleri ve eleştiri kuramı dersleri eğitimimizin önemli bir parçasını oluşturmakta ve tam donanımlı olarak mezun olmanızı sağlamaktadır. Kendi seçeceğiniz dersler--yabancı dil (Fransızca ya da Almanca) ya da diğer bölüm dersleri (Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler gibi)--ise ilgi alanlarınıza yönelik ek çalışmalar yapmanıza yardımcı olacaktır.

Tutarlı, eleştirel, bağımsız ve çok yönlü düşünme, okuma, anlama ve tartışmayla kazanılan becerilerdir. Derslerimiz okuma, anlama ve anlatmanın yanısıra tartışmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Sınıflarımız kendinizi özgürce ve açıkça ifade edebileceğiniz ortamlardır. Kişisel ifade becerisinin iletişim ve özgüven kazanmada ne kadar önemli bir rol oynadığının farkındayız. Dolayısıyla amacımız, öğretimin yanısıra, kendinizi yazılı ve sözlü olarak etkili biçimde ifade edebileceğiniz araçları size sağlamaktır. Bu araçları, Batı dili ve kültürünü öğrenirken ve ayrıca kendi dil ve kültürünüzü Batı ile karşılaştırırken kullanma olanağına sahip olacaksınız. Bölümümüz karşılaştırmalı düşünmeyi önemsemektedir; böylesi bir karşılaştırmanın kendi kültürel mirasınızın farkına varmanızı ve bunu bilgi üretiminde kullanmanızı sağlayacağını düşünüyoruz.

Sevgili öğrenciler, alanımız ezebere değil, bilgi edinmeye ve çok yönlü düşünmeye yönelik son derece zevkli bir alandır. Mezun olduğunuzda da çok geniş bir yelpazede çeşitli iş alanlarında pozisyonlar bulacak, farklı sektörlerde gücünüzü ve bilginizi gösterme olanağına sahip olacaksınız. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki pek çok alan önünüzde açılacak. Unutmayın bu bölümde bilgi edinmeye değer verdiğiniz sürece karşılığını alacaksınız. Hepinize başarılar diliyor ve sizleri bu dinamik, zevkli ve heyecanlı alana davet ediyoruz.BİLGİLERDERSLER

ELIT 101 KONUŞMA I

Metinlere yönlendirme, anlamayı geliştirme, konuşma ödevleri biçiminde çeşitli aktiviteler yoluyla öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirme.

ELIT 102 KONUŞMA II

Öğrencilerin konuşma ve dinleme yetilerini geliştirmek üzere düzenlenmiş 101’in devamı niteliğinde bir derstir.

ELIT 103 OKUMA I

Dersin amacı metinlere yönlendirerek ve sözcük, dilsel yapı ve anlam arasındaki ilişkileri kurmayı öğreterek öğrencilerin anlama yeteneklerini geliştirmektir.

ELIT 104 OKUMA II

Bu ders, anlamsal ve yapısal olarak daha karmaşık İngilizce metinleri anlama ve çözümlemeyi öğretmeyi amaçlar.

ELIT 105 DİLBİLGİSİ I

Öğrencinin dil kullanım yetisini geliştirmeyi, dilin yapısını öğretmeyi, yapı ve sözcükler arasındaki ilişkiyi göstermeyi ve öğrencinin yapıyı kavrama yoluyla anlamı kavramayı öğrenmesini amaçlar.

ELIT 106 DİLBİLGİSİ II

Öğrencinin metin ve bağlam düzeyinde dilsel yetilerini geliştirmesini hedefler. Metinsel biçem ve bağlam arasında ilişki kurarak dil yapılarını bir bağlam içinde kullanma ve yeni metinler üretmeyi öğrenmesini sağlar.

ELIT 107 YAZMA I

Bu ders, paragraftan başlayarak çeşitli yazım tekniklerinin öğrenilmesini, plan dahilinde yazmayı, özetlemeyi ve sınav sorusu cevaplamayı içerir.

ELIT 108 YAZMA II

Kompozisyon yazımını öğretmeyi amaçlar; karşılaştırma, sebep-sonuç ve tezli kompozisyon biçimlerini öğretir.

ELIT 110 İNGİLİZ TARİHİ

İngiltere tarihini başlıca siyasal, sosyal ve kültürel olaylara referans yaparak Batı tarihi bağlamında öğretmeyi amaçlar.

TDE 103 TÜRKÇE I: YAZMA

Yazım kurallarının, cümle yapısının ve dilbilgisinin öğretimini içerir. Çeşitli yazım biçimlerini gösterir.

BUS 103 BİLGİSAYARA GİRİŞ

Veri işlemeye dair temel kavramların öğretilmesini içerir. Öğrencilerin bilgisayar uygulamalarına ve yazılıma dair bilgileri geliştirilir.

NH001 ULUSAL TARİH I

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini işler. Atatürk ilke ve devrimlerinin öğretilmesini ve bu devrimler ışığında Türk devriminin kronolojik bir dökümünü yapar.

ELIT 201 ELEŞTİREL OKUMA

İngilizce metinleri eleştirel biçimde çözümleme, fikir ve tezlerin nasıl temellendirildiğini, mantıksal bağların ve akıl yürütmenin nasıl geliştirildiğini anlamayı içerir.

ELIT 202 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE TARİHİ

Sömürge döneminden başlayarak günümüze kadar gelişen Amerikan tarihinin sosyal, siyasal ve kültürel olaylarını ele alarak kapsamlı bir Amerikan tarihi ve kültürü özeti verir.

ELIT 203 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİSİ I

Tarihe yayılmış edebiyat teorisi ve eleştirel kuramların incelemesini içerir. Platon ve Aristo’yu içeren Klasik gelenekten başlayarak Rönesans dönemindeki edebiyat ve sanat anlayışına kadar olan süreçteki yazar ve kuramcıları gözden geçirir.

ELIT 204 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİSİ II

Rönesans’tan başlayarak günümüze kadar olan Marksizm, feminizm, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası kuramları da içeren, edebiyat ve eleştiri kuramlarını inceler.

ELIT 205 EDEBİYATA GİRİŞ

Edebiyatın temel kavramlarını, edebiyat türlerini, biçim ve biçemleri, çözümleme ve eleştirel çözümlemeyi öğretmeyi hedefler.

ELIT 206 MİTOLOJİ

Dünya mitolojisinden çeşitli örnekleri inceler, mitlerin oluşumuna antropolojik açıdan yaklaşır ve mitlerin geçmişte ve günümüzde edebiyat ve yazarlar üzerindeki etkilerine bakar.

ELIT 207 İNGİLİZ TARİHİ VE TOPLUMU

İngiltere’nin toplum, aile, kültür yapısını (farklı etnik grupları ve kimlikleri), tarihsel geçmişini, politik yapısını, gelenek ve göreneklerini, eğitim ve hukuk sistemini öğretmeyi hedefler. İngiltere’de okuma ve çalışma olanaklarını ve kraliyet, hükümet, polis, ordu ve gizli servis gibi çeşitli kurumlarını inceler.

ELIT 208 KISA ÖYKÜ

Kısa öykü türünü tanıtır ve Çehov, Maupassant, Poe gibi yazarların öykülerinden örneklerle türün gelişimini aktarır. Çağdaş öykücüleri ve Türk yazarları tanıtır.

ELIT 209 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Bu derste öğrenciler, araştırma, kütüphane ve elektronik kaynakları kullanmanın yanısıra, araştırma konusu bulma, konuya uygun kaynak seçme, kartoteks ve not kağıtları yöntemleri kullanarak kaynakça oluşturma, kaynakların MLA yöntemi kullanarak dökümünü yapma, makaleyi planlayarak genel bir çatı oluşturma ve makalenin son şeklini alması için gereken hazırlıkları yapmayı öğrenir.

ELIT 301 İNGİLİZ ŞİİRİ VE NESRİ I

İngiliz edebiyatının Anglo-Saxon döneminden itibaren geçirdiği evreleri, çeşitli şiir ve düzyazı örneklerine bakarak ve sosyal, kültürel ve politik etkenlerin edebiyat üzerindeki etkilerini göstererek işler.

ELIT 302 İNGİLİZ ŞİİRİ VE NESRİ II

17. yüzyıldan günümüze İngiliz edebiyatının gelişim evrelerini, İngiliz edebiyatının başlıca yazar ve eserlerini inceleyerek işler.

ELIT 303 İNGİLİZ ROMANI I

Bu ders, öğrencilere, İngiliz romanının doğuşunu, gelişim evrelerini ve farklı türlerini, romanın başlıca örneklerini okuyarak öğretmeyi ve metinleri analiz ederek eleştirel yorumlar yapabilmeyi amaçlar.

ELIT 304 İNGİLİZ ROMANI II

19. yüzyıl Viktorya dönemi romanı ve Conrad, Forster, Lawrence, Joyce, Woolf gibi 20. yüzyılın ileri gelen İngiliz yazarları üzerinde yoğunlaşır ve eserlerini, dönemin soyal, tarihsel ve siyasal süreçleri çerçevesinde inceler.

ELIT 305 İNGİLİZ DRAMASI I

Ortaçağ İngiltere’sinde tiyatronun önem kazanmasını ve ‘mystery, miracle, morality plays’ gibi bu dönemin belirgin tür ve örneklerini işler. Elizabeth ve Jacobean dönemlerinde tiyatronun gelişimini, son olarak Restorasyon dönemindeki tiyatro örneklerini inceler.

ELIT 306 İNGİLİZ DRAMASI II

19. yüzyıldan 1960’lara kadar olan süreçte ortaya çıkan İngiliz dramasının örneklerini inceler.

ELIT 307 & 308 ÇEVİRİ I & II

Bu dersin amacı öğrencilere çevirinin temel ilkelerini öğretmek ve çeviri becerisi kazandırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilerin Türkçe ve İngilizce bilgilerini geliştirmeyi de amaçlar.

ELIT 309 AMERİKAN DRAMASI

1920’lerden günümüze Amerikan dramasının örneklerini incelemeyi içerir. Eugene O’Neill, Tennessee Williams, Thornton Wilder, Arthur Miller, Edward Albee, Sam Shepard gibi yazarların eserlerini drama kuramları çerçevesinde ele alır.

ELIT 401 İNGİLİZ ŞİİRİ VE NESRİ III

Romantik ve Viktorya dönemi İngiliz edebiyatından şiir ve düzyazı örneklerini ele alır.

ELIT 402 İNGİLİZ ŞİİRİ VE NESRİ IV

20. yüzyıl İngiliz şiiri ve düz yasından örnekleri, tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamları içinde inceler.

ELIT 403 İNGİLİZ ROMANI III

20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’deki sosyal, siyasal, kültürel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan roman örneklerini ele alarak, edebiyat ve estetik kuramları çerçevesinde bu örnekleri inceler.

ELIT 404 İNGİLİZ ROMANI IV

1950’lerden günümüze İngiliz romanının örneklerini, tarihsel, sosyal, siyasal gelişmeler ışığında inceler. Özellikle 1960’lardan sonra post modern romanın ortaya çıkışını ve gelişimini ele alır.

ELIT 405 İNGİLİZ DRAMASI III

1960-80’lerde yazılmış oyunlardan örnekleri inceler.

ELIT 406 İNGİLİZ DRAMASI IV

1980’lerden günümüze İngiliz dramasında ortaya çıkan yenilikleri inceler.

ELIT 407 AMERİKAN ŞİİRİ

Bu derste başlıca Amerikan şairleri ele alınarak Amerikan şiirinin gelişimi incelenir.

ELIT 408 AMERİKAN ROMANI

Bu dersin amacı, Amerikan romanının başlıca eser ve romancıları tanıtmak, gelişim evrelerini ve değişimleri ele almaktır.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT101  Speaking Skills I  3 0 3 0
ELIT103  Reading Skills I  3 0 3 0
ELIT105  Grammar I  3 0 3 0
ELIT107  Writing Skills I  3 0 3 0
ELIT113  Turkish: Writing  3 0 3 0
BUS103  Introduction to Computers  3 0 3 0
Toplam 18 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT102  Speaking Skills II  3 0 3 0
ELIT104  Reading Skills II  3 0 3 0
ELIT106  Grammar II  3 0 3 0
ELIT108  Writing Skills II  3 0 3 0
ELIT110  British History  3 0 3 0
Toplam 15 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT201  Critical Reading  3 0 3 0
ELIT203  Literary Theory and Criticism I  3 0 3 0
ELIT205  Introduction to Literature  3 0 3 0
ELIT207  Life and Society in Britain  3 0 3 0
ELIT209  Literary Research Techniques  3 0 3 0
NH001  National History I  0 0 0 0
Toplam 15 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT202  American History and Culture  3 0 3 0
ELIT204  Literary Theory and Criticism II  3 0 3 0
ELIT206  Mythology  3 0 3 0
ELIT208  The Short Story  3 0 3 0
NH002  National History II  0 0 0 0
  Elective I  3 0 3 0
Toplam 15 0
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT301  British Poetry and Prose I  3 0 3 0
ELIT303  British Novel I  3 0 3 0
ELIT305  British Drama I  3 0 3 0
ELIT307  Translation I  3 0 3 0
ELIT309  American Drama  3 0 3 0
  Elective II  3 0 3 0
Toplam 18 0
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT302  British Poetry and Prose II  3 0 3 0
ELIT304  British Novel II  3 0 3 0
ELIT306  British Drama II  3 0 3 0
ELIT308  Translation II  3 0 3 0
  Elective III  3 0 3 0
Toplam 15 0
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT401  British Poetry and Prose III  3 0 3 0
ELIT403  British Novel III  3 0 3 0
ELIT405  British Drama III  3 0 3 0
ELIT407  American Poetry  3 0 3 0
  Elective IV  3 0 3 0
Toplam 15 0
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELIT402  British Poetry and Prose IV  3 0 3 0
ELIT404  British Novel IV  3 0 3 0
ELIT406  British Drama IV  3 0 3 0
ELIT408  American Novel  3 0 3 0
  Elective V  3 0 3 0
Toplam 15 0