BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çin Dili & Edebiyatı

 

Çin Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, öğrencilerin Çince dilbilimsel veya edebi çalışmalarını yürütebilmeleri için onları uzmanlık seviyesinde eğitmeyi amaçlar.

Öğrenciler, Çin dilinde uzmanlık seviyesine ulaşırken, hem Çin edebiyatından modern eserleri, hem gazeteleri, hem de klasik eserleri inceleyecekler, ayrıca Çin dilini inceleyip anlamaya yönelik dilbilimsel yaklaşımları öğreneceklerdir.

Bu bölüm, Çin Tarihi, Kültür ve Toplum, Yazılı İngilizce ve Bilgisayar derslerinde de eğitim sunmakta, öğrencilere çok toplumlu bir eğitim sistemi için gerekli olan bilgileri sağlayarak, Çin kültürünü anlamaya yönelik bir köprü görevi görmektedir.BİLGİLERDERSLER

CLL101-102  TEMEL ÇİNCE  I – II                                                           (3-0-3)

 

Temel Çince’nin dilbilgisi özelliklerinin öğretilmesi. Çince’nin ses bilgisinin ve dört ses tonunun öğretilmesi, Çin’cenin fonetik sisteminin tipolojik özelliklerinin öğretilmesi. Çince fonetik alıştırmaların yaptırılması. Çin Dili fonetiği doğrultusunda öğrencilerin aksanlarını geliştirmek. Çin alfabesinin öğretilmesi.

 

CLL 103-104 KONUŞMA  I – II                                                                (3-0-3)

Temel Çince düzeyinde konuşma diyaloglarının işlenerek öğrencilerin temel düzeyde duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerinin sağlanması. Vurgulu, vurgusuz, uzun ve kısa hecelerin söylenişlerinin öğretilmesi. Çin alfabesinin ezbere okunması. Cümle kurma yöntem ve tekniklerini öğrenmek.

 

 

 

 

CLL 105-106  DİNLEME I – II                                                                   (3-0-3)

 

Temel Çince düzeyinde ses kasetlerinin öğrencilere dinletilmesi, bunlar üzerinde çeşitli alıştırmaların yapılması. Cümle yapılarını analiz etmek ve öğrencilerin dinleme, anlama becerilerinin geliştirilmesi. Televizyon programlarının ve haberlerin kayıtlarının öğrencilere dinletilerek anında cümleleri anlayabilme yeteneğini geliştirmek.

 

CLL 107-108 TEMEL YAZMA  I – II                                                          (3-0-3)

    

Temel Çince düzeyinde çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılarak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazı dilinde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi. Çince karakterlerini yazma yöntem ve tekniklerini öğrenmek. Cümle kurma yöntem ve tekniklerini öğrenmek. Kompozisyon yazma yöntem ve tekniklerini öğrenmek

 

EGL101-EGL102  İNGİLİZCE I – II                                                          (3-0-3)

                                                        

İngilizce’nin dilbilgisi özelliklerinin öğretilmesi. Konuşma diyaloglarının işlenerek öğrencilerin temel düzeyde duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerinin sağlanması. Kompozisyonlar yazdırılarak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazı dilinde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi. Dinleme yoluyla da anında İngilizce metinleri anlama yeteneğinin kazandırılması. Bu derste, öğrenciler planlama, araştırma yapma, bilgi toplama ve düzenleme aşamalarından oluşan etkili bir yazı yazma sürecinden geçerek İngilizce yazı yazma becerilerini geliştirirler. Akademik yazı yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerine önem ve ağırlık verilen bu derste, öğrenciler eğitim hayatlarında karşılarına çıkabilecek metinlerin benzerleri üzerinde çalışmanın yanı sıra İngilizce bilgi aktarma, özet çıkarma ve not tutma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

 

 

 

COMP 103 BİLGİSAYARA GİRİŞ                                                        (3-0-3)

 

Bu ders, bilgisayarlara ve bilgi işleme giriş olarak tasarlanmıştır. Geniş bir kapsamı olmasına rağmen aşırı teknik detaylara girmemektedir. Günümüz ticari ve kişisel uygulamalara dönüktür. Dersin amacı, öğrencilere çalışmalarında ve ileride iş hayatlarında gerekecek temel bilgilerin verilmesidir. MS Word, MS Excel ve MS Power Point uygulamaları öğretilmektedir. Word ve Excell programları, internet kullanımı, web sitesi oluşturma gibi temel bilgisayar becerilerinin geliştirilmesi. Uygulamalı çalışmalarla ve projelerle temel bilgisayar yeteneklerinin pekiştirilmesi. Öğrencileri kendi sitelerini oluşturmalarının sağlanması. Sosyal paylaşım sitelerinin nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin bilgi verilmesi.

 

 

 

 

 

                                              

NH001-NH002   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - II     ( 0-0-0)

                                                                                                                        

Bu dersin amacı öğrencilere Türk Devriminin anlamını ve önemini öğretmektir. Dersin ana konusunu Kurtuluş Savaşı oluşturmaktadır. İnkılap kavramının anlamının ve tarihteki başka inkılaplardan Türk İnkılabının farkının öğretilerek, Osmanlı ‘nın gerileme nedenlerine, Cumhuriyet Dönemi ve Atatürk’ün yaptığı devrimlerin önemine ilişkin bilgilerin kazandırılması. Devrimlerin günümüz Türkiye’si için öneminin örneklerle ortaya konulması.

 

                                                                                            

TURK 001-002  TÜRK DİLİ I - II                                                            (0-0-0)

Bu ders, dil bilgisi, dil-kültür ilişkisi, yazım kuralları, yazım yanlışları, noktalama işaretleri, sözcük ve sözlük çalışması, edebi yazı türleri, dergi tanıtımı, gezi yazısı, sözcük ve kurum kısaltmaları ve yaratıcı yazma denemelerini içermektedir. Türkçe’nin temel dilbilgisi kurallarının öğretilerek, duygu ve düşüncelerini yazı ve konuşma dilinde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi. Çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılarak, metinlerin okutulması ve metinlerle ilgili gramer, kelime bilgisi ve içerik hakkında çeşitli alıştırmaların yapılması.

                                                                                                                    (3-0-3)

CLL 201-202  ORTA DÜZEY  ÇİNCE   I  - II                            

 

Daha karışık ve zor imlerin yazılışlarının, açılımlarının ve anlamlarının öğretilmesi. Çince’nin daha karmaşık dilbilgisi ve ses bilgisi özelliklerinin öğretilmesi.  Çağdaş Çince dil bilgisinin temel bilgilerinin sistemli şekilde öğretilmesi. İsim, fiil, sıfat gibi kelime türlerini özne, yüklem, tümleç gibi cümle değerlerinin özellikleriyle  öğretmek. Yazma, okuma ve konuşma becerilerini aynı zamanda orta düzeye çıkartarak, öğrencilerin yanlış cümlelerini analiz etmek.

 

 CLL 203-204  KONUŞMA   III - IV                                                      (3-0-3)                                               

 

Konuşma diyaloglarının işlenerek öğrencilerin ileri düzeyde duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerinin sağlanması. Öğrencilere belirli konular verilerek, belirli bir süre içinde bu konu hakkında duygu ve düşüncelerini Çince, akıcı bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması ve konuşma pratiklerinin geliştirilmesi.

 

 

CLL 205-206 OKUMA VE KAVRAMA I – II                                           (3-0-3)

                          

Orta Çince düzeyindeki metinlerin okutulması ve metinlerle ilgili gramer, kelime bilgisi ve içerik hakkında çeşitli alıştırmaların yapılması. Çince hikaye ve efsane, mitos, kahramanlık ve aşk hikayelerinin okunarak metinlerin analiz edilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

CLL207-208 YAZMA I – II                                                                              (3-0-3)

 

Orta Çince düzeyinde dilbilgisi kurallarının ve cümle yapılarının öğretilmesi. Çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılarak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazı dilinde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi.

 

CLL 213-214   ÇİN TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ I – II                                      (3-0-3)

 

Çin Kültürü, felsefesi, eğitimi, siyaseti, sanatı ve tarihi hakkında bilgiler verilmesi. Asya, Anadolu ve Batı kültürünün felsefesi, sanatı ve toplumsal değerleriyle, eğitim ve inanç sistemleriyle Çin kültürünün karşılaştırılmasının yapılmasını sağlamak.

 

CLL 301-302 İLERİ DÜZEY ÇİNCE OKUMA   I - II                                   (3-0-3)

             

Daha karışık ve zor imlerin yazılışlarının, açılımlarının ve anlamlarının öğretilmesi.Öğrencilerin seviyesine uygun çeşitli metinlerin hızlı bir şekilde öğrencilere okutulması ve öğrencilere metinle ilgili sorular sorularak, alıştırmalar yapılarak okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi.

 

CLL 303-304 İLERİ  DÜZEY ÇİNCE  KONUŞMA  I - II                             (3-0-3)

               

Çeşitli konuşma diyaloglarından yararlanılarak öğrencilerin daha karmaşık duygu ve düşüncelerini akıcı ve doğru bir biçimde ifade edebilmelerinin sağlanması. Öğrencilerin seviyesine uygun çeşitli ses kasetlerinden metinler, hikayeler ve diyaloglar dinletilerek ve daha sonra bunlarla ilgili alıştırmalar yapılarak dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi.

 

CLL 305-306-407-408 ÇİN  EDEBİYATI  I - II – III – IV                                 (3-0-3)

 

Çin Edebiyatı üzerine genel bilgiler verilmesi ve Çin Edebiyatından çeşitli metinlerin işlenmesi. Masalların, atasözlerinin, öykülerin, destanların okunarak analiz edilmesi ve karşılaştırmalı metin analizlerinin yapılması. Çince eski, klasik metinlerdeki hikayelerden en önemli ve ilginç hikayelerin seçilip, okunması, tercüme edilmesi.

 

CLL  307  KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE METİNLERİ ÇEVİRİSİ                    (3-0-3)

 

Kültür ve sosyal bilim alanlarından seçilen Çince metin çevirilerinin  yapılması. Felsefi, bilimsel, edebi ve diğer sosyal alanlardan seçilen metinlerin çevrilerek yorumlanması.  Çindeki çağdaş ve klasik metinlerde gösterilen hikayelerinden en önemli ve ilginç hikayelerinin seçilip, okunarak, tercüme edilerek  Çin edebiyatı, felsefesi ve kültürünün öğrenilmesi.

 

 

CLL 308  ÖZEL ALAN ÇEVİRİLERİ                                                       (3-0-3)

 

Turizm, ekonomi, uluslararası ilişkiler, hukuk, eğitim ve siyaset gibi farklı alanlardan seçilen Çince  metinlerin çevirisinin yapılması. Karşılaştırmalı çevirilerin yorumlarının yapılması. Özel alan çevirilerinin hem yazılı yapılıp hem de çevirilerin okunarak ve yanlışların analiziyle cümle yapılarının ve gramerin pekiştirilmesi.

 

CLL  401-402 MODERN ÇİNCE  I – II                                                   (3-0-3)

 

Modern Çince’nin dilbilgisi kurallarının ve cümle yapılarının öğretilmesi. çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılarak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazı dilinde doğru olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi. İmlerin yazılışlarının, açılımlarının ve anlamlarının öğretilmesi.

 

CLL 403-404 BITIRME TEZI   I – II                                                        (3-0-3)

 

Tez konusunun belirlenerek, tez çalışmasında hangi araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılması, bir tezin nasıl yazılması, materyallerin nasıl toplanması gerektiği gibi konularda öğrencilerin  bilgilendirillmesi. Tez yazımının sonuçlandırılması.

 

 

CLL  405-406 ÇEVİRİ  I - II                                                                            (3-0-3)

 

Gazete ve dergilerden seçilen metinlerin Çince’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Çince’ye  çevrilmesi. Öykü, masal, destan gibi edebiyat metinlerinin, atasözlerinin, sosyal ve bilimsel alanlarla ilgili metinlerin çevirilerinin yapılarak yorumlanması. Seçilen metinler yoluyla da Çin kültürünün daha iyi analiz edilmesinin sağlanması.

 

 

 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

 

 

CLL 215 ÇİN  TARİHİ                                                                               (3-0-3)

 

Çin Tarihi’nin ilkçağ’dan günümüze kadar ki gelişiminin önemli olaylarıyla, kişileriyle öğretilmesi. Çin tarihinin farklı dönemlerinin sosyal, ekonomik ve düşünsel gelişimlerinin karşılaştırmasının yapılması. Çin tarihindeki önemli olayların aynı ve farklı coğrafyalardaki ülkelere olan etkisinin ortaya çıkarılıp, yorumlanması. Günümüzde güçlenen Çin’in tarihini bu günün perspektifinden değerlendirmek.

 

 

CLL 216   GAZETE VE MAGAZİN OKUMA                                         (3-0-3)

 

Gazete ve dergilerden seçilen Çince metinlerin doğru, anlaşılır şekilde okunması. Cümle yapılarının analiz edilmesi. Seçilen metinlerin karşılaştırmalar yapılması yoluyla gazete ve magazin dilinin de farklılığının ortaya çıkarılması.

 

 

 

 

   CLL  309  ÇİN  FELSEFESİ VE SANATI                                            (3-0-3)

 

            Çin  Felsefesi’nin,  felsefe tarihindeki  yeri ve önemine ilişkin bilgi verilmesi, filozofları Tao ve Konfüçyüs’ün felsefelerinin ve Çin sanatının örneklendirilerek öğretilmesi. Sanat eserlerinin ve felsefi düşüncenin tarihsel süreçteki gelişimini öğreterek, farklı uygarlıkların sanat ve felsefesiyle karşılaştırmalar yaptırmak.

 

                                                  

CLL 409  UZMANLIK ALANI  METİN  ÇEVİRİSİ             (3-0-3)                      

 

Turizm, ekonomi, uluslararası ilişkiler, hukuk, eğitim ve siyaset gibi farklı alanlardan seçilen Çince  metinlerin çevirisinin yapılması. Metinlerin yorumlanarak Çin kültürünün daha iyi anlaşılmasının sağlanması ve başka kültürlerle karşılaştırma olanağı sağlanması.

            

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CLL101  Basic Chinese I  3 0 3 0
CLL103  Speaking I  3 0 3 0
CLL105  Listening I  3 0 3 0
CLL107  Basic Writing I  3 0 3 0
COMP103  Introduction to Computer  3 0 3 0
EGL101  English I  3 0 3 0
Toplam 18 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CLL102  Basic Chinese II  3 0 3 0
CLL104  Speaking  3 0 3 0
CLL106  Listening II  3 0 3 0
CLL110  Reading Newspapers and Magazines  3 0 3 0
CLL108  Basic Writing II  3 0 3 0
EGL102  English II  3 0 3 0
Toplam 18 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
NH001  Principles of Atatürk and History of Revolution I  0 0 0 0
CLL201  Intermediate Chinese I  3 0 3 0
CLL203  Speaking III  3 0 3 0
CLL205  Reading and Comprehension I  3 0 3 0
CLL207  Writing I  3 0 3 0
CLL213  Chinese Society and Culture I  3 0 3 0
TURK001  Turkish I  0 0 0 0
CLL215  Chinese History  3 0 3 0
Toplam 18 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
NH002  Principles of Atatürk and History of Revolution II  0 0 0 0
CLL202  Intermediate Chinese II  3 0 3 0
CLL204  Speaking IV  3 0 3 0
CLL206  Reading and Comprehension II  3 0 3 0
CLL208  Writing II  3 0 3 0
CLL214  Chinese Society and Culture II  3 0 3 0
TURK002  Turkish II  0 0 0 0
CLL216  Newspaper and Magazine Reading  3 0 3 0
Toplam 18 0
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CLL301  Advanced Chinese Reading I  3 0 3 0
CLL303  Advanced Chinese Speaking I  3 0 3 0
CLL305  Chinese Literature I  0 0 3 0
CLL307  Translation of Culture and Thought Texts  3 0 3 0
CLL309  Chinese Philosophy and Art  3 0 3 0
Toplam 15 0
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CLL302  Advanced Chinese Reading II  3 0 3 0
CLL304  Advanced Chinese Speaking II  3 0 3 0
CLL306  Chinese Literature II  3 0 3 0
CLL308  Special Field Translations  3 0 3 0
Toplam 12 0
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CLL401  Modern Chinese I  3 0 3 0
CLL403  Dissertation I  3 0 3 0
CLL405  Translation I  3 0 3 0
CLL407  Chinese Literature III  3 0 3 0
CLL409  Special Field Translation  3 0 3 0
Toplam 15 0
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CLL402  Modern Chinese II  3 0 3 0
CLL404  Dissertation II  3 0 3 0
CLL406  Translation II  3 0 3 0
CLL408  Chinese Literature IV  3 0 3 0
Toplam 12 0