BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Psikoloji Bölümü

 

Psikoloji, insane davranışı ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Seyahat, göç, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme sayesinde psikologlar, teori ve araştırma tekniklerini bir arada kullanarak, farklı bağlamlarda görülen herhangi bir davranış veya davranış örüntülerini gözlemlemeye, tanımlamaya, açıklamaya ve tahmin etmeye çalışırşlar. Başka hiçbir disiplin, bireyin analitik becerilerini psikoloji kadar kullanmasını sağlamaz çünkü bu alan başka bir insanın davranışını anlayabilmek için yeterli bilgi ve eğitim gerektirmektedir.

 

Psikoloji Bölümü, kapsamındaki dersleri ve kazanılacak olan deneyimleri, öğrencilerin teorik ve psikoloji yöntemlerine olan becerilerini üst seviyelere taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Gelişim, bilişsel, fizyolojik, çevresel, kültürlerarası ve psikopatolojik gibi belirli psikolojik bakış açıları tüm derslerin temellerini oluşturmaktadır. Bu dersler karmaşık psikolojik konuları için analitik araç görevlerini görmektedir ve hem araştırmacı hem de uygulayıcı yaklaşımlara yönelik bir anlayış geliştirmektedir. Ayrıca birinci elden kazanılacak olan deneyimler sayesinde de, profesyonel bir psikoloğun en önemli özelliklerinden biri olan empati yeteneğini de geliştirerek desteklemektedir. Bu nedenle GAU Psikoloji Anadal Bölümü iki farklı yol seçenği sunmaktadır; Araştırma ve Profesyonel olmak üzere, çalışma alanınnıza en uygun olan rotayı seçebilirsiniz.

Buna ek olarak, hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda tanınan Yüksek Lisans Programları, Uygulamalı Sosyal Psikoloji ve Danışmanlık Psikolojisi olarak iki farklı şekilde sunulmaktadır.BİLGİLERDERSLER

PSY101 Psikolojiye Giriş I

Bu ders öğrencilere psikoloji alanına dair genel bir bilgi verebilmek için dizayn edilmiştir. Psikolojiye giriş 1 dersinin, psikolojideki yaklaşımlar, genel teoriler, psikolojik araştırma ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktadır. Derste işlenecek konu başlıkları, başlıca şunlardır; duyu, algı ve hafıza mekanizmalarının işleyişi, sosyal psikolojide temel tanımlar, sosyalleşme, kişilik, öğrenme teorileri, ve psikolojide genel yaklaşımlar.

PSY103 Temel Matematik 

 

Bu derste öğrenciler temel dört işlem, işlem sırası, kesirler, ondalık hesabı gibi temel işlemlerin nasıl yapıldığının revizyonu yapılacaktır. Aynı zamanda alan çevre hesapları ve geometrik şekillerin temel hacim hesaplamalarını öğrenecekler. Kesir, ondalık ve yüzde arasındaki geçişler hesaplanacaktır. Problem çözme ve problemlerin sonuçlarını ifade etmek, tablo ve grafiklerdeki verileri inceleyip analiz etmek ve basit denklemler işlenecektir.

PHIL101 Felsefeye Giriş

 

Bu derste, felsefe hakkında çeşitli tanımlar olmasına rağmen gerçek realite, nedenleri, varoluşun altında yatan prensipler ve düşünmek gibi genel terimlerin tanımlanması olarak da algılanabilir. Ayrıca bu derste varoluş teorileri, bilgi, değerler, ve özellikle hayata dair kişisel tutumlar, yansıtıcı düşünce, bütünün algılanması, lisanın mantık analizi ve bunları içeren problemlerin çözümü gibi konular işlenmektedir.

EGL101 Okuma Becerilerini Geliştirme

 

Bu dersin amacı öğrencilere İngilizce olarak seçilen metinleri okuma ve anlama yetilerini kazandırmak hedeflenir. Metin okudukça beceri kazanılacaktır. Anlama yetilerinin geliştirilmesi dışında da satır aralarında gizlenen anlamlar da incelenip irdelenecektir.

COMP 103 Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerine Giriş I

 

Bu ders sosyal bilim öğrencilerini bilgisayar prensipleri ve becerilerini ve bu becerileri bir paket program halinde etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Temel DOS ve WINDOWS programları hakkında bazı detaylar gözden geçirilecektir. Bu ders Microsoft Word’de dosya oluşturma, yükleme ve muhafazasını ve menünün ne şekilde kullanılacağını öğretecektir.

TURK 001 Türkçe Yazım I

Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir.

 

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık,kabuledilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

PSY102 Psikolojiye Giriş II

 

Bu ders PSY101 dersinin devamı olarak programa konulmuştur. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır; yaşam boyu gelişim, dil gelişimi ve düşünme, sosyal baskı, kişilik ve ölçümü, anormal davranış psikolojisine giriş, stres ve başa çıkma yöntemleri, terapi yaklaşımları ve temel teknikler.

PSY102 Psikolojiye Giriş II

Bu ders PSY101 dersinin devamı olarak programa konulmuştur. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır; yaşam boyu gelişim, dil gelişimi ve düşünme, sosyal baskı, kişilik ve ölçümü, anormal davranış psikolojisine giriş, stres ve başa çıkma yöntemleri, terapi yaklaşımları ve temel teknikler.

 

PSY104 Psikoloji için İngilizce

Bu dersin amacı psikoloji biliminde kullanılan temel yazım kurallarını, yani APA formatını tanıtmaktır. Bu derste öğrenciler çalışmalarına şekil vermeyi öğrenmekle birlikte kullandıkları yazılı lisandaki yanlılığı nasıl azaltacaklarını, intihal nedir ve nasıl önlenir, yazı içinde atıf nasıl yapılır ve referanslar nasıl yazılır öğretilecektir.

SOC104 Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji psikoloji ile iç içe olan bir bilim dalıdır. Bu derste toplumun sistematik incelenmesi ve gözlemlenmesi üzerinde durulacaktır. Sosyolojinin temel prensip ve kuramları dışında çeşitli kültürler, kurumlar ve sosyal olgular ele alınacaktır.

EGL102 Yazım Becerilerini Geliştirme

Bu destekleyici ders yazma becerilerini kazandırmayı, yapı oluşumunu, paragrafları ve özet yazmayı hedeflemektedir. Öğrenciler üst düzey okuma becerileri geliştirecek, satır aralarını okumasını öğrenecek , okunulan metinden alıntılar yaparak gerçek hayata uygulayabilecek ve kültürel benzerliklerle farklılıklar hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yazdıkları kompozisyonları analiz, sentez, tepki ve değerlendirme yapabilecek. Öğrenciler aynı zamanda da farklı türden makaleler üretebilecek. İnternet, kütüphane araştırmalarının yanı sıra temel araştırma becerilerini geliştirecekler ve akabinde atıf, kendi cümlelerini oluşturma ve referans yazma gibi temel rapor yazma ve araştırma becerilerine hakim olacaklar.

COMP 104 Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerine Giriş II

Bu dersin temel amacı bilgisayarda kullanılan temel yazılımların kullanılmasını, örneğin Powerpoint ve Excel gibi programların öğretilmesidir. Bu ders, öğrencilere hem öğrencilik yaşamlarında hem de profesyonel yaşamlarında gerekli olan teknolojik becerileri kazandırmaktadır. COMP103`te kazanılan becerilerin üzerine ek beceriler kazandırmaktadır.

 

TURK002 Türkçe Yazım II

TURK001`in devamıdır. Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir. 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme

PSY211 Psikolojide Araştırma Tasarımı

Bu ders psikolojide temel araştırma yöntemlerinin çalışılmasını içermekte ve deneysel tasarımı vurgulamaktadır. Bu çerçevede, farklı deneysel tasarımlar, verilerin incelenmesinde kullanılan uygun istatistiksel yöntemler ve rapor yazılımı tartışılacaktır.

PSY213 Eleştirel Düşünme Becerileri

Bu dersin amacı öğrencilerin kritik düşünme / eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Karar verirken kritik/eleştirel düşünme becerileri bizleri doğru veya yanlış sonuca götürmektedir. İletişimsel anlamda karşımızdaki insanın söylemek istediğni gerçekten doğru anlayıp anlamadığımızı, söylenilenlerin yeterli olup olmadığında, güçlü ve zayıf argüman arasındaki farklılıkları, sunmuş olduğumuz argümanın arkasında sağlam gerekçe(leri) ortaya koyabilmek ve gelecekteki olası problemleri görebilmek eleştirel düşünce becerileri arasında olup bu becerileri geliştirmeyi hedefler.

PSY251 Sosyal Psikoloji I

Bu derste, alanda var olan teorilere, metotlara ve araştırma konularına giriş yapılmaktadır. Ayrıca derste verilen konu başlıkları arasında, sosyal algı, sosyal tutum, kişilerarası etkileşim gibi konular yer almaktadır.

PSY221 Gelişim Psikolojisi I

Bu derste yaşam boyu gelişime dair geliştirilen tüm teori ve yaklaşımlar öğrenciye sunulmaktadır. Ayrıca bu ders, kişilik gelişimi, psiko-sosyal gelişim, zihinsel/entelektüel gelişim, dil gelişimi, fiziksel gelişim gibi gelişimin farklı alanlarına dair konular içermektedir.

CS201 İletişim Becerileri I

Hükümet ve özelde (iş) çok kullanılmakta olan ileri derecede yazı becerilerine daha çok özel ilgi verilerek yapılmaktadır. Bu dersin amacı yönetici düzeyinde yapılan yazışmalarda standart ve formatlarda bilgi sağlamak, bilgilendirici ve analitik rapor hazırlanmasında bilgi sağlamaktır.

 

NH001 Milli Tarih I

Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir.

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı,I.ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

PSY204 Davranışın Biyolojik Temelleri

Bu dersin amacı nöronların yapısına ve işlevine, beyinin anatomisi, psikofarmakoloji, duyum ve motor sistemlerine bir giriş sağlamaktır. Aynı zamanda da davranış ve fizyoloji arasındaki ilişkiyi anlatmaktır

 

PSY218 İstatistik ve Araştırma Metotları I

Bu dersin amacı Psikoloji ve davranış bilimlerinde sıklıkla kullanılan istatistik analizlerini irdelemektedir. Psikoloji bir bilimdir. Bilim çeşitli hipotezleri test eder, bulguları konfirmasyon eder veya çürütür. Bu dersin başka bir amacı da psikolojik araştırma için araştırma becerilerini geliştirmektir. Derste işlenecek konular arasında çoklu ANOVA, hipotez sınaması, çoklu regresyon, parametrik olmayan yöntemler ve genel lineer modeli. Öğrencilere çeşitli analitik felsefeler tanıtılacaktır. Aynı zamanda bu ders bilgisayar uygulamalı olacaktır ve yoğun olarak SPSS uygulamaları öğretilecektir.

PSY240 Klinik Psikoloji I

Bu ders klinik psikolojide takip edilen geleneksel uygulamaların çalışılmasını içerir. Temel vurgu, davranış değerlenmesinde kullanılan teori ve teknikler ve psikolojik bozuklukların tedavisi üzerindedir. Aynı zamanda farklı ekollerin çeşitli psikopatolojik yaklaşımları, "normal" ve "anormal" tanımları hem tarihsel anlamda hem de modern bir yaklaşımla incelenecektir. Bunun dışında da etik sorunları ele alınacaktır.

PSY284 Deneysel Psikoloji 

Bu derste öğrenciler öğrenme teorilerine ve konu ile ilintili araştırma konuları hakkında bilgi ediniyorlar. Derste işlenen temel konular şunlardır; klasik ve edimsel koşullanma yolları ile öğrenme, pekiştireç ve pekiştireç tabloları. Ayrıca, bu derste öğrencilere dikkat ve hafıza ile ilgili süreçler, uzun ve kısa süreli belleğin yapısı ve işleyişi, bilgilerin belleğe depolanması, kodlanması ve gerektiğinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmektedir

CS202 İletişim Becerileri II

Bu dersin amacı, deneysel araştırmanın prensipleri ve girişlerine bir başlangıçtır. Uygulamalı araştırma metotlarında,problemleri belirlemede, hipotezlerin üretiminde, araştırma dizaynında, veri toplamada ve analiz etmekte siyasi konular ile sosyal, ekonomik, yöneticilikle ilgili alanları içerir.

 

 

NH002 Milli Tarih II

NH001`in devamdır. Bu ders online olarak YÖK`ün ön gördüğü koşul ve müfredata uygun olarak işlenmektedir. Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

PSY321 Bilişsel Psikoloji

Bu dersin amacı bilişsel psikolojinin temel konu ve terimlerini öğretmek, tarihsel gelişimi, algı, dikkat, bilinç halleri, hafıza, dil, düşünme ve problem çözme süreçlerini incelemektir. Bilişsel psikoloji deneysel ağırlıklı bir konu olması nedeniyle de güncel araştırmalar incelenerek bilişsel süreçlerin altında yatan nörolojik mekanizmalar ele alınacaktır.

 

PSY331 Psikolojik Testler ve Ölçümler 

Bu derste psikolojik testler ve ölçümlerin temel prensipleri kapsanacaktır. İçerikte test geliştirme, testlerin güvenirlik ve geçerlilik endeksleri, testlerin genele uyarlaması gibi konular yer almaktadır. Bu ders çerçevesinde zeka testleri, beceri testleri, kişilik testleri ve envanterler tartışılacaktır.

PSY337 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji

Bu derste iş dünyasında personelin çalışma ortamı, davranışları ve iyi olma hali arasındaki ilişki irdelenip incelenecektir. İş analizi, ölçme teknikleri, personel eğitimi, çalışma motivasyonu gibi konular insan kaynakları perspektifinden incelenecektir. Sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli olan ihtiyaçlar öğrencilere tanıtılacaktır.

PSY361 Kişilik ve Değerlendirilmesi

Bu dersin amacı kişilik teorilerin temel taşlarını aktarmak ve temel kişilik analizlerinin nasıl yapıldığını anlatmaktır. Davranışsal gözlem, klinik görüşme, test seçimi, test uygulaması ve puanlaması ve yorumu işlenecek olan konular arasındadır. Çocuk ve yetişkinlerde kullanılan kişilik testleri bu derste tanıtılacaktır. Kişiliğin tanımları, tartışmalar, kişilik kuramlarının yapısı, psikodinamik, hümanistik, varoluşçu yaklaşımlar, erken duygusal ve sosyal gelişimi, bilişsel benlik ve kendilik yeterliği, denetim odağı, başarma, cinsiyete özgü değişiklikler, kişilik  testlerinde temel varsayımlar, değerlendirme ölçekleri, yaygın olarak kullanılan projektif ve objektif kişilik testlerinin uygulanması.

 

PSY301 Ön Tez Çalışması

Bu ders Tez I ve Tez II dersleri için ön hazırlık dersidir. Bu derste öğrenciler tez konularını belirlerken tez tasarısını oluşturacak ve tez danışmanlarıyla birlikte izleyecekleri yolu çizecekler.

 

PSY312 Etik ve Psikoloji Tarihi

Bu derste modern psikolojinin tarihsel kökleri incelenecek ve felsefe, fizyoloji ve kültürün psikolojinin gelişmesindeki etkileri incelenecektir. Aynı zamanda psikolojide etkin olan temel ekollerin nasıl geliştiği, karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştıkları irdelenecektir. Bunun dışında modern psikolojinin şekil almasında rol oynayan önemli şahsiyetlerin alana olan katkıları incelenecektir. Ayrıca psikoloji alanının temelinde yatan etik kurallarla psikologları bekleyen sorumluluk ve yükümlülükler tartışılacaktır.

PSY318 İstatistik ve Araştırma Metotları II

Bu ders daha çok verilerin toplanmasında kullanılan nicel tekniklerle ilgilidir. Bunlar arasında gözlem, yapılandırılmamış mülakatlar ve detaylı mülakatlar yer almaktadır. Bu dersin amacı bu teknikleri uygulamada öğrenciye gerekli olacak uzman becerilerini öğretmektir.

 

PSY322 Gelişim Psikolojisi II

Bu derste öğrencilere yaşam boyu gelişim dönemlerinde yaşanan psikolojik problemler hakkında bilgi verilmektedir. Gelişim psikoloji I dersinin devamı olan bu derste ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde insan yaşamında meydana gelen fiziksel, psikososyal ve zihinsel gelişim değişikliklerinin yarattığı etki anlatılmaktadır

PSY352 Sosyal Psikoloji II

Bu ders sosyal psikoloji 1 dersinin devamı olarak öngörülmektedir. Ek olarak grup, gruplararası etkileşim, grup oluşum ve devam süreçleri, işbirliği, rekabet, yardım ve şiddet eğilimi gibi konu başlıkları öğrencilere sunulmaktadır. Aynı zamanda bu derste, iş psikolojisi, çevresel psikoloji, sağlık psikolojisi gibi alanlara da giriş yapılmaktadır.

PSY338 Sağlık Psikolojisi

Bu ders, gelişmekte olan sağlık psikolojisinde yer alan teorik yaklaşımların incelenmesini hedefler. Bu çerçevede psikolojik olguların sağlık üzerindeki etkisini tanımlayan güncel araştırmalar incelenecektir. Kapsanan konular: Sağlıkla ilgili inançlar ve atıflar, stres, stres ve hastalık, sızı yönetimi, aşırı yemek ve içmek, sigara ve uyuşturucu kullanımı, AIDS ve kanser tedavisi ve iyileşmede psikolojinin rolü.

PSY 344 Klinik Psikoloji II

Klinik psikoloji II dersinin amacı psikolojik rahatsızlıkların incelenmesidir. Verilen kriterler doğrultusunda bu rahatsızlıkların belirlenmesi, sınıflandırılması ve vakalar üzerinde çalışılmasıdır. Klinik psikolojinin kapsamı daha geniş bir şekilde incelenecektir. Psikolojik rahatsızlıkların nasıl sınıflandırıldığı öğretilecektir. Bu ders bu rahatsızlıkların nereden kaynaklandığını ve danışanlara bu gibi psikolojik rahatsızlıklardan kurtulması için nasıl yardımcı olunacağını öğrenmektir. Vaka konseptlerini yapmakta gerekli, hastayla uyum sağlama becerilerini kazanmaya yardımcı olur. Kaygı derecelerini öğrenmek, takıntılar, tetikleyicileri öğrenip onlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek, modern psikoterapi metotlarının temel prensiplerini öğrenmektir.

 

PSY348 Danışmanlık ve Psikoterapi

Bu derste öğrencilere psikoterpötik uygulamalar hakkında bilgi verilecektir ve farklı uygulamaların nasıl geliştirildiği aktarılacaktır. Etikler çerçevesi dahilinde psikoterapötik araştırmanın etkinliği ve pratik uygulamaları değerlendirilecektir. Psikoanalitik yaklaşım, KDT ve çeşitli klinik yaklaşımlar incelenecektir.

PSY401 Tez II

PSY401 dersinin devamıdır

PSY001 Staj 

Öğrenciler 3. sınıfın derslerini bitirdiklerinde yaz aylarında yapılmak üzere ve önceden ayarladıkları bir kurumda 30 iş günü boyunca staj yapacaklardır. Psikoloji Bölümü öğrencileri psikolojinin ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanlarını tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile kendi belirlemiş oldukları kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak stajlarını gerçekleştirmektedirler. 

 

PSY401 Tez I

 

Öğrenciler mezun olabilmek için lisans eğitim ve öğretimi boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanı gözetiminde bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar. Psikolojideki araştırma yöntemleri hakkında yeterli bilgiyle donanmış olan öğrenciler seçtikleri konular üzerine varsayım geliştirip, kurdukları desenler doğrultusunda betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda bir proje hâlinde yazacaklardır.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EGL101  Okuma Becerilerini Geliştirme  3 0 3 0
COMP103  Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerine Giriş I  3 0 3 0
TURK001  Türkçe Yazım I  0 0 0 0
PHIL101 Introduction to Philosophy 2 1 3 8 İndir
PSY101 Introduction to Psychology 1 2 1 3 6 İndir
PSY103 Elementary Mathematics 2 1 3 8 İndir
Toplam 15 22
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY102  Psikolojiye Giriş II  3 0 3 0
SOC104  Sosyolojiye Giriş  3 0 3 0
EGL102  Yazım Becerilerini Geliştirme  3 0 3 0
COMP104  Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerine Giriş II  3 0 3 0
TURK002  Türkçe Yazım II  0 0 0 0
PSY104 English for Psychology 2 1 3 8 İndir
PSY102 Introduction to Psychology II 2 1 3 6
SOC104 Introduction to Sociology 2 1 3 6
Toplam 21 20
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY221  Gelişim Psikolojisi I  3 0 3 0
PSY251  Sosyal Psikoloji  3 0 3 0
CS201  İletişim Becerileri  3 0 3 0
NH001  Milli Tarih I  0 0 0 0
PSY211 Research Design in Psychology 2 1 3 7 İndir
PSY213 Critical Thinking 2 1 3 6 İndir
PSY221 Developmental Psychology I 2 1 3 6 İndir
PSY251 Social Psychology I 2 1 2 6 İndir
Toplam 20 25
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY204 Biological Bases of Behavior 2 1 3 6 İndir
PSY204  Davranışın Biyolojik Temelleri  3 0 3 0
PSY218  İstatistik ve Araştırma Metotları I  3 0 3 0
PSY218 Research Methods and Statistics I 2 1 3 7 İndir
PSY240  Klinik Psikolojisi I  3 0 3 0
CS202  İletişim Becerileri II  3 0 3 0
PSY240 Clinical Psychology I 2 1 3 6 İndir
PSY284  Deneysel Psikoloji  3 0 3 0
NH002  Milli Tarih II  0 0 0 0
PSY284 Experimental Psychology 2 1 3 6 İndir
Toplam 27 25
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY321  Bilişsel Psikoloji  3 0 3 0
PSY301 Pre-Dissertation (Elective) 3 3 6 8 İndir
PSY337  Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji  3 0 3 0
PSY301  Ön-Tez Çalışması  6 0 6 0
PSY331  Psikolojik Testler ve Ölçümler  3 0 3 0
PSY361  Kişilik ve Değerlendirilmesi  3 0 3 0
PSY331 Testing and Measurement 2 1 3 6 İndir
PSY337 Industrial & Organizational Psychology 2 1 3 6 İndir
PSY361 Personality and its Assessment 2 1 3 6
Toplam 33 26
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY312 Ethics & History of Psychology 2 1 3 6 İndir
PSY318 Statistics and Research Method II 6 3 3 12 İndir
PSY322 Developmental Psychology II 2 1 3 6 İndir
PSY338  Sağlık Psikolojisi  3 0 3 0
PSY344  Klinik Psikolojisi II  6 0 6 0
PSY338 Health Psychology 2 1 3 6 İndir
PSY348  Danışmanlık ve Psikoterapi  3 0 3 0
PSY312  Etik ve Psikoloji Tarihi  3 0 3 0
PSY318  İstatistik ve Araştırma Metodu II  6 0 6 0
PSY344 Clinical Psychology II 3 3 6 10
PSY322  Gelişim Psikolojisi II  3 0 3 0
PSY352  Sosyal Psikoloji II  3 0 3 0
PSY348 Counselling and Applied Psychotherapy 2 1 3 6
PSY352 Social Psychology II 2 1 3 6
Toplam 51 52
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY341 Environmental Psychology 2 1 3 6 İndir
PSY344 Psychology of Adjustment 2 1 3 6
PSY347 Psychology of Aging 2 1 3 6
PSY401  TEZ I  6 0 6 0
  Seçmeli Ders  3 0 3 0
PSY401 Final Dissertation ı 3 3 6 10
PSY449 Gender Issues 2 1 3 6
PSY451 Drugs and Individual Behaviour 2 1 3 6
PSY455 Child Abuse 2 1 3 6
PSY467 Developmental Psychopathology 2 1 3 6
PSY471 Psychopharmacology 2 1 3 6
PSY477 Special Topics in experimental Psychology 2 1 3 6
PSY479 Introduction to Human Sexuality 2 1 3 6
Toplam 45 70
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
PSY342 Psychopathology 2 1 3 6
PSY401  TEZ II  6 0 6 0
  Seçmeli Ders  3 0 3 0
PSY380 Psychology of Education 2 1 3 6
PSY382 Cross Cultural Psychology 2 1 3 6
PSY402 Final Dissertation II 3 3 6 10
PSY460 Forensic Psychology 2 1 3 6
PSY470 Special Topics in Applied Social Psychology 2 1 3 6
PSY476 Criminology 2 1 3 6
PSY478 Special Topics in experimental Psychology 2 1 3 6
Toplam 36 52