BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Mütercim Tercümanlık Bölümü

 

Ders İçeriklerine "Burayı" Tıklayarak ve LESSONS Kısmının Altında Bulunan Tablodan Ulaşabilirsiniz.

Bölümümüzün kuruluş amacı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Programımız, kuramsal bilgi ve uygulamalarla piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı konu alanlarına yönelik olarak açılan her çeviri dersi, bilgi ve altyapı açısından çeviri edimine katkı sağlayacak şekilde konu alanına ilişkin destek derslerle eşleştirilmiştir.

Batı ve Doğu arasında stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Kıbrıs adasında uzman çevirmen ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin farklı dilleri konuşan ve bu diller arasında sözlü ve yazılı çeviri yapabilecek çevirmenlere olan gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır.

Programımızda çeşitli teknolojik araçlar kullanılmakta ve farklı uluslardan gelen öğrencilerin de varlığıyla kültürlerarası iletişime değer veren bireyler yetişmektedir. Bölümümüzde bilimsel yöntemler ışığında Ekonomi, Edebiyat, Psikoloji, Tıp, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi gibi birçok konuda İngilizce / Türkçe ve Türkçe / İngilizce çeviri yapabilecek kültürlü ve araştırmacı adaylar geleceğe hazırlanmaktadır.

Girne Amerikan Üniversitesi farklı kültürlere sahip kişilere saygı gösteren ve farklı dil ve kültürlere ilgi duyan, disiplinlerarası çalışmalara yatkın, araştırmacı ve kendini geliştirmeye istekli çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik prensiplerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktadır.

Dört yıllık eğitim süresince piyasanın beklentileri de göz önüne alınarak disiplinlerarası bir yaklaşımla verilen eğitim, mezunlarımıza haber ajansları, özel T.V.’ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı, uluslarası ihracat ve ithalat şirketleri, bankaların kambiyo bölümleri gibi kuruluşlarda çevirmenlik, yayınevleri editörlükleri, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap-belge çevirmenliği gibi ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanakları sağlamaktadır.BİLGİLERDERSLER

TRA101 – İngilizce Toplum Önünde Konuşma I

Toplum önünde konuşma için gerekli temel unsurlar. İletişim becerilerinin edinimi için gerekli etkili konuşma biçiminin yöntem ve ilkeleri. Mesajın hazırlanması, toplum önünde konuşma korkusunun yenilmesi, dinleyici analizleri, sözel olmayan iletişim, dilin etkili bir şekilde kullanımı, metin okuma, konuşmadaki hedef ve konu seçimi, konuşmanın planlanması, kısa sözlü sunumlar.

TRA103 – Okuma Becerileri I

Gerçek metinler aracılıyla öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi ve kelime hazinesi, dil yapısı ve anlam arasındaki ilişkiyi kavramalarının sağlanması.

TRA105 – Dinleme ve Not Alma I

İngilizce sözlü metinlerin içeriğini hatırlamada gerekli olan teknik bilginin ve pratiğin kazanılması. Hızlı konuşmaların anlaşılması, detayların hatırlanması ve özetleme. Ardıl çeviriye hazırlık.

TRA107 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

Bu dersin amacı Türkçe ve İngilizce dillerini Çeviri bilim bağlamında karşılaştırmaktır. Bir dilin diğer dilin gramer ve kullanımına etkisini inceler.

TRA109 – İngilizce Yazma Becerileri

Bu ders açıklama, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkileri oluşturarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefler.

TRA102 - İngilizce Toplum Önünde Konuşma II

TRA101 dersinde sunulan bilginin uygulamaları. Farklı bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar, özel günlerde yapılan konuşmalar, küçük gruplarda konuşmalar ve tartışmalar. Uzun sözlü sunumlar.

TRA104 - Okuma Becerileri II

Bu ders öğrencilere yapısal ve anlambilimsel açıdan daha zor olan metinleri anlama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

TRA106 - Dinleme ve Not Alma II

İngilizce sözlü sunumların içeriğini hatırlama teknik ve becerilerinin kazandırılması. Hızlı konuşmaların anlaşılması, detayların not alınması ve özetleme. Ardıl çeviriye hazırlık.

TRA108 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

Dilin karışık yapılarının incelenmesi. İngilizce’nin yapısına göre metnin kullanım biçimi ve stilini vurgulayarak öğrencilerin çeviri yapabilmesinin sağlanması.

TRA110 – İngilizce Yazma Becerileri II

Bu ders açıklama, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkileri oluşturarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefler.

TRA201 – Sözcükbilim

Çeviride sözcüklerin anlamları önemli bir rol oynar. Dolayısıyla kelime bilgisi çeviride kelimelerin doğru kullanılması gerektiğinden çok önemlidir. İyi bir çevirmenin zengin bir kelime hazinesi olmalı ve farklı sözlükleri nasıl kullanacağını bilmelidir. Dersin amacı öğrenciye bu becerilerin kazandırılmasıdır.

TRA203 - Batı Medeniyetleri

Batı Medeniyetleri’nin ve Batı düşüncesinin analizleri.

TRA205 – Çağdaş Batı Edebiyatı I

Çağdaş Batı edebiyatının temel kavramları; metin analizleri ve eleştirileri, bazı başyapıtlara örnekler.

TRA207 – Çeviri’ye Giriş

Çevirinin kısa tarihi. Başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi ve uygulama. Farklı metin türlerinin çevirisi. Sınıf sunumları ve yazılı ödevler.

TRA209 - Türkçe Yazım Becerileri

Türkçe’nin yapısı. Sözdizimi, kelime türemesi ve imla kuralları. Yazılı anlatım teknikleri. Sunumlar, yazılı ödevler ve sınıfta tartışma.

TRA202 – Çeviri bilim için Dilbilim

20. yüzyıldaki dilbilim okulları. Basit kavramlar, ilke ve yöntemler. Dilbilimin alt dalları; diğer bilim dallarıyla bağları. Cümle, metin ve anlam incelemeleri. Genel bir terminoloji ve Türkçe için bir terminolojinin oluşturulması.

TRA204 – Sosyal Bilimler için Çeviri

Sosyal bilimler alanında çeviri becerilerinin kazandırılması, örneğin uluslararası siyaset, uluslararası örgütler, tarih, müzik, sanat, v.b.

TRA206 – Çağdaş Batı Edebiyatı II

Çağdaş Batı Edebiyatı temel kavramlarının anlaşılması, metin analizleri ve eleştirileri; bazı başyapıtların tanıtımı.

TRA208 – Sözlü Çeviri’ye Giriş

İngilizce konuşmaların anlaşılması ve Türkçe’ye çevrilmesi. Farklı konulardaki konuşmalar ile öğrencinin telaffuz ve vurgulama yeteneğinin geliştirilmesi. Gerekli terminolojinin öğrenciye sunulması.

TRA210 – Türkçe Toplum Önünde Konuşma

Farklı amaçlarda konuşmaların yapılması: bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar, özel gün konuşmaları, küçük gruplara ayrılarak konuşma hazırlanması ve tartışmalar. Uzun sözlü sunumlar.

TRA301 – Söylem Çözümlemesi

Anlambilimin temel kavramları, felsefe ve psikolojide temel akımlar ve söylem kuramı.

TRA303 – İşletme Çevirisi

Ekonomi, İş idaresi, bankacılık, finans, ticaret, sigortacılık ve iş hukuku alanında İngilizce ve Türkçe çevirilerin yapılması. Gazete makalelerinin çevirisi. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA305 – Hukuk Çevirisi

Hukuk terimlerinin kazanılması ve hukuki metinlerin İngilizce ve Türkçe çevirileri. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA307 On-sight Çeviri

İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye yazılı metin çevirileri; farklı alanlarda konferans çevirmenliği uygulamaları.

TRA309 – Çeviri bilim’de Araştırma Yöntemleri

Araştırma tekniklerine giriş. Çeviri bilim alanında bir araştırma projesinin yapımı: konu seçimi, planlama ve araştırma teknikleri.

TRA302 – Çeviri Kuramı ve Eleştiri

Kuramsal Çeviri bilim yaklaşımları.

TRA304 – Ardıl Çeviri

Öğrencilerin anında ve ardıl çeviri becerileri kazanmasını amaçlar. Dinleme, not alma ve zihin geliştirme teknikleri.

TRA306 – Simultane Çeviri I

Mesleğin kısa bir tarihi ile birlikte simultane çeviri kuramlarının öğretilmesi ve simultane çeviri uygulamaları.

TRA308 – Tıbbi Çeviri

İngilizce ve Türkçe tıbbi metin çevirileri. Hastane raporlarının çevirisi. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA310 – Teknik Çeviri

Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Bilim, teknoloji ve belli başlı endüstriler hakkında uygulamalar. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA401 – Edebi Çeviri I

Edebi makalelerin, şiirlerin, kısa öykülerin ve tiyatro oyunlarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri.

TRA403- Simultane Çeviri II

Gerçek konferanslarda mesleki becerilerin sağlanması. Eğitici gözetiminde kampüs dışı çalışma.

TRA405 – Çeviri Projesi

İngilizce’den Türkçe’ye uzun bir metnin çevirisi. Öğrenciler hazırladıkları çeviriyi analiz edeceklerdir.

TRA407 – Dublaj ve Altyazı Çevirisi

Film, belgesel ve televizyon programları üzerinde dublaj amaçlı çeviri çalışmaları.

TRA402 – Çevirmenler için Bilgi-İşlem Teknolojileri

Gerekli bilgisayar kavramları ve çeviri programlarının öğretilmesi.

TRA404 – Edebi Çeviri – II

Edebi makalelerin, şiirlerin, kısa öykülerin ve tiyatro oyunlarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri.

TRA406 – Sözlü Çeviri Projesi

İngilizce’den Türkçe’ye ve / veya Türkçe’den İngilizce’ye kayıtlı bir konferans metninin ya da sözlü çeviri ile ilgili bir metnin çevirisi ya da bir fakülte üyesinin gözetiminde sözlü çeviriye ilişkin bilimsel bir araştırma projesi.

TRA408 – Kültürlerarası İletişim

Kültürlerarası iletişimin önemi ve Mütercim – Tercümanlık işindeki rolü

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA101  Public Speaking in English I  3 0 3 0
TRA103  Reading Skills I  3 0 3 0
TRA105  Listening & note taking I  3 0 3 0
TRA107  Comparative Structure I  3 0 3 0
TRA109  Writing Skills in English I  3 0 3 0
COM103  Intro to Computers  3 0 3 0
Toplam 18 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA102  Public Speaking in English II  3 0 3 0
TRA104  Reading Skills II  3 0 3 0
TRA106  Listening & note taking II  3 0 3 0
TRA108  Comparative Structure II  3 0 3 0
TRA110  Writing Skills in English II  3 0 3 0
  Elective I  3 0 3 0
Toplam 18 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA201  Lexicology  3 0 3 0
TRA203  Western Civilizations  3 0 3 0
TRA205  Contemporary Western Literature I  3 0 3 0
TRA207  Intro to Translation  3 0 3 0
TRA209  Writing Skills in Turkish  3 0 3 0
NH001  National History I  0 0 0 0
Toplam 15 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA202  Linguistics for Translation  3 0 3 0
TRA204  Translation for Social Sciences  3 0 3 0
TRA206  Contemporary Western Literature II  3 0 3 0
TRA208  Intro to Interpreting  3 0 3 0
TRA210  Public Speaking in Turkish  3 0 3 0
NH002  National History II  0 0 0 0
Toplam 15 0
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA301  Discourse Analysis  3 0 3 0
TRA303  Translation for Business  3 0 3 0
TRA305  Translation for Law  3 0 3 0
TRA307  On-sight Interpreting  3 0 3 0
TRA309  Research Techniques in Translation  3 0 3 0
  Elective III  3 0 3 0
Toplam 18 0
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA302  Translation Theory and Criticism  3 0 3 0
TRA304  Consecutive Interpreting  3 0 3 0
TRA 306  Simultaneous Interpreting I  3 0 3 0
TRA308  Medical Translation  3 0 3 0
TRA310  Technical Translation  3 0 3 0
Toplam 15 0
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA401  Literary Translation I  3 0 3 0
TRA403  Simultaneous Interpreting II  3 0 3 0
TRA405  Project in Translation  3 0 3 0
TRA407  Translation for Dubbing and Subtitling  3 0 3 0
  Elective IV  3 0 3 0
Toplam 15 0
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TRA402  Information Technology for Translators  3 0 3 0
TRA404  Literary Translation II  3 0 3 0
TRA406  Project in Interpreting  3 0 3 0
TRA408  Intercultural Communication  3 0 3 0
  Elective V  3 0 3 0
Toplam 15 0

Çeviri ve Tercümanlık bölümünün amacı, farklı dilleri konuşan bireyler veya gruplar arasında etkili iletişimi kolaylaştırmaktır. Bu bölüm, çeşitli profesyonel ortamlarda diller ve kültürler arasındaki boşluğu kapatmayı sağlayan dil hizmetleri sunmaktan sorumludur. Çeviri ve Tercümanlık bölümünün temel amaçları şunları içerir:

 

Dil Çevirisi: Bölüm, yazılı metinleri, belgeleri veya içeriği bir dilden diğerine doğru ve doğru bir şekilde çevirmeyi amaçlar. Bu süreç, orijinal içeriğin anlamını, tonunu ve tarzını korurken hedef dil konuşucularının erişimine uygun hale getirmeyi sağlar.

 

Tercüme: Bölüm, farklı dilleri konuşan taraflar arasında gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırmak için anlık dil tercüme hizmetleri sağlar. Tercümanlar, bireyler veya gruplar arasında konuşulan mesajları aktarırlar, etkili anlayış ve iletişim sağlarlar.

 

Kültürel Anlayış: Dil yeterliliği ile birlikte bölüm, kültürel anlayışı ve duyarlılığı teşvik etmeyi amaçlar. Etkili çeviri ve tercüme için, kaynak ve hedef dillerle ilişkilendirilen kültürel incelikler, bağlam ve gelenekleri bilmek gereklidir.

 

Profesyonellik ve Gizlilik: Çeviri ve Tercümanlık bölümü, yüksek standartlarda profesyonellik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalır. Tüm çevirilen ve tercüme edilen materyallerin güvenliğini sağlar ve bunların en yüksek hassasiyetle ele alınmasını temin eder.

 

Çeşitli Sektörlere Destek: Bölüm, iş dünyası, sağlık hizmetleri, hukuk, uluslararası ilişkiler, eğitim ve daha birçok sektöre hizmet verir. Bu sektörlerde dil bariyerlerini kaldırmayı, küresel iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlar.

 

Kalite Güvencesi: Çeviri ve tercümelerin doğruluğunu ve kalitesini sağlamak önemli bir hedeftir. Bölüm, yüksek kalitede dil hizmetleri sunmak için düzeltme, düzenleme ve gözden geçirme gibi kalite kontrol önlemleri uygulayabilir.

 

Dil Erişimi ve Dahil Edilme: Çeviri ve tercümanlık hizmetleri sunarak, bölüm, bölge veya kuruluşun baskın dilinde sınırlı yeterliliğe sahip bireyler için dil erişimini ve dahil edilmeyi teşvik etmeyi amaçlar.

 

Genel olarak, Çeviri ve Tercümanlık bölümü, etkili kültürlerarası iletişimi teşvik eden ve dil engellerini aşan kritik bir rol oynar, sonuç olarak küresel anlayış ve işbirliğine katkıda bulunur.

Çeviri sırasında teknolojiyi uygun bir şekilde anlama ve kullanma yeteneği, 

 

Bilgi teknolojilerinin geliştirme süreçlerini anlama yeteneği,

 

Teknoloji ile çalışırken mesleki sorumluluk ve etik davranış sergileme yeteneği ve;

 

Çeviri alanındaki teknolojinin gelişimini etkileyen farklı teorileri anlama yeteneğini kazanmış

 

Bilgisayar Destekli Tercüme ve İnsan Destekli Makine Tercümesi konusundaki bilgiyi edinmiş,

 

Makine Tercümesini İnsan Destekli Makine Tercümesinden ayırma yeteneği, 

 

Makine Tercümesini bir araç olarak kullanma yeteneği kazanmış,

 

Dersin sonunda öğrencilerin CAT, IDMT ve HAMT konusundaki bilgileri güçlendirmiş olmaları gerekmektedir.

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TRA101

4

3

3

5

4

3

4

3

4

4

4

TRA103

 

3

2

3

2

4

4

3

 

2

4

TRA105

4

3

4

5

4

3

4

3

4

4

4

TRA107

3

4

4

3

3

5

5

2

3

3

4

TRA109

4

3

4

3

4

5

5

3

3

3

5

COMP103

4

3

4

3

3

3

4

2

4

3

3

TRA102

3

3

3

3

4

4

4

3

5

3

4

TRA104

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

4

TRA106

1

4

3

4

4

3

3

4

3

4

3

TRA108

1

3

3

4

4

5

5

3

3

3

5

TRA110

3

3

4

3

4

3

4

5

3

5

4

TRGE001

2

4

4

3

4

5

4

4

3

4

5

TRA201

4

4

5

4

5

4

3

4

3

4

4

TRA203

4

5

4

5

4

4

3

5

3

4

4

TRA205

3

4

4

4

4

4

4

3

5

3

4

TRA207

3

5

4

4

4

3

4

4

4

4

4

TRA209

2

3

2

5

5

5

5

3

3

3

4

NH001

5

4

4

4

4

4

4

4

5

3

4

TRA202

1

3

2

4

5

5

4

3

3

4

5

TRA204

2

2

3

3

4

4

4

3

3

4

4

TRA206

3

4

3

4

3

4

4

3

4

4

4

TRA208

3

3

4

3

5

4

4

5

3

5

4

TRA210

2

3

4

3

4

4

4

5

3

5

4

NH002

3

4

4

4

5

3

4

5

4

5

4

TRA301

1

1

1

4

5

5

4

3

3

3

5

TRA303

1

1

1

4

5

5

4

3

3

3

5

TRA305

2

3

2

2

4

3

3

3

4

3

3

TRA307

2

4

4

3

5

3

4

5

3

4

3

TRA309

2

3

3

2

4

3

3

5

3

4

3

TRGE002

3

3

2

3

4

3

3

3

3

4

3

TRA302

4

3

3

4

4

3

3

3

5

3

4

TRA304

4

3

3

2

3

3

3

2

5

3

4

TRA306

2

3

3

3

3

3

3

 

4

3

3

TRA308

2

4

3

4

4

3

3

5

3

4

3

TRA310

2

3

2

3

4

3

3

3

3

4

3

TRA401

3

4

3

4

3

3

3

3

4

3

4

TRA403

2

3

4

2

3

3

3

5

3

4

3

TRA405

3

3

3

2

4

3

3

3

4

3

4

TRA407

2

3

3

4

3

3

4

5

3

5

3

TRGE003

2

3

3

4

3

3

3

5

3

4

3

TRA402

2

3

2

3

4

5

4

3

4

3

5

TRA404

3

2

4

3

3

3

3

3

5

3

4

TRA406

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

3

TRA408

5

3

4

3

3

3

3

 

5

 

3

TRGE004

1

2

2

 

3

4

3

 

3

 

3

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

 

Beşeri Bilimler Fakültesi, Çeviri ve Tercümanlık, Lisans Diploması (220 AKTS).

 

Lisans programını tamamlamak için Çeviri ve Tercümanlık lisans programı öğrencilerinin 45 ders almaları gerekmektedir. 

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin herhangi bir dersten "F" notu almamış olması gerekmektedir. 

 

Mezun olan öğrenciler, en az 129 kredi tamamlamış ve 2.00 GANO veya üstü dereceye sahip olmak şartı ile diplomalarını alabilirler.

Çeviri ve Tercümanlık bölümü, çeviri ve tercümanlık alanında uzman dil profesyonellerine geniş bir iş imkanı sunar. Bu fırsatlar çeşitli sektörlerde ve ortamlarda bulunabilir. Bu alandaki bazı yaygın iş fırsatları şunları içerir:

 

Çeviri Ajansları: Birçok dil profesyoneli, çeviri ajanslarında şirket içi çevirmenler veya serbest çalışanlar olarak çalışır. Bu ajanslar, iş, hukuk, tıp, teknik, pazarlama gibi farklı sektörlerden müşterilere çeviri hizmetleri sunarlar.

 

Tercüme Hizmetleri: Dil profesyonelleri, konferanslar, toplantılar, etkinlikler ve hastaneler, mahkemeler, göçmenlik büroları ve devlet kurumları gibi halk hizmeti alanlarında tercüman olarak çalışabilirler.

 

Yerelleştirme Şirketleri: Yerelleştirme, ürünleri, hizmetleri ve içeriği belirli kültürel ve dil bağlamlarına uygun hale getirmeyi içerir. Dil uzmanları, yazılım, web siteleri ve diğer multimedya materyallerinin hedef pazarlar için uygun şekilde adapte edilmesini sağlamak için yerelleştirme şirketleriyle çalışırlar.

 

Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve diğer küresel kurumlar, çok dilli operasyonlarında çeviri ve tercümanlık hizmetleri sunmak için dil profesyonellerini işe alır.

 

Devlet Kurumları: Birçok hükümet, diplomatik ilişkiler, uluslararası işbirliği, göç ve vize hizmetleri ve diğer dil ile ilgili görevler için tercüman ve çevirmenlerden yararlanır.

 

Eğitim Kurumları: Dil profesyonelleri, üniversitelerde, kolejlerde ve dil okullarında çeviri ve tercümanlık çalışmaları alanında öğretmenler veya araştırmacılar olarak iş bulabilirler.

 

Medya ve Eğlence: Bazı çevirmenler ve tercümanlar, medya ve eğlence endüstrisinde çalışır ve filmler, TV şovları ve çevrim içi içerikler için altyazı çevirileri yapar veya röportajlar ve etkinlikler için tercümanlık hizmetleri sunarlar.

 

Serbest Çalışma: Birçok dil profesyoneli, hizmetlerini doğrudan müşterilere veya potansiyel işverenlere bağlayan çevirmen olarak serbest çalışmayı tercih eder.

 

İş ve Şirketler: Büyük çok uluslu şirketler, belgeleri, pazarlama materyallerini, web sitelerini ve uluslararası iş ortakları ve müşterilerle iletişim için çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

 

Sağlık Hizmetleri ve Tıp Kurumları: Çevirmenler ve tercümanlar, tıbbi profesyonellerle sınırlı İngilizce bilen hastalar arasındaki dil engellerini aşmaya yardımcı olmak için sağlık kurumlarında iş bulabilirler.

 

Seyahat ve Turizm: Dil uzmanları, turistlere ve konaklama işletmelerine yönelik çeviri ve tercümanlık hizmetleri sunarak seyahat ve turizm endüstrisinde fırsatlar bulabilirler.

 

Yayıncılık ve Edebi Tercüme: Bazı çevirmenler edebi tercüme konusunda uzmanlaşarak, yayınevleriyle kitapları, şiirleri ve edebi eserleri bir dilden başka bir dile çevirme işi yaparlar.

 

Dünya giderek daha bağlantılı hale geldikçe ve işletmeler küresel olarak genişledikçe, dil profesyonellerine olan talep artmaktadır. Çeviri ve Tercümanlık bölümündeki iş imkanları çeşitlilik gösterebilir ve güçlü dil becerilerine ve kültürel anlayışa sahip bireyler için ödüllendirici kariyer yolları sunar.

Aşağıdaki program eğitim hedefleri, mezuniyet sonrasında mezunlarımızın kariyer ve mesleki başarılarını elde etmeleri beklenen hedeflerdir:

 

Dil Yetkinliği: Çeviri ve tercüme yapılan kaynak dilleri ve çevrilen ya da tercüme edilen materyallere yönlendirilen hedef diller de dahil olmak üzere en az iki dilde yüksek düzeyde dil yetkinliği geliştirmek.

 

Çeviri Becerileri: Yazılı metinleri, belgeleri ve içerikleri bir dilden diğerine doğru ve istenilen anlamı, tarzı ve tonu koruyarak doğru ve etkili bir şekilde çevirmek için gerekli beceri ve teknikleri edinmek.

 

Tercüme Becerileri: Farklı profesyonel ortamlarda farklı dilleri konuşan kişiler arasında ardışık ve eşzamanlı olarak gerçek zamanlı tercüme yapma becerisini geliştirmek.

 

Kültürel Farkındalık: Kaynak ve hedef dillerle ilişkilendirilen kültürel incelikleri ve bağlamı anlamak, kültürel olarak hassas ve uygun çeviriler ve tercümeler sağlamak için.

 

Uzmanlık Alanı: Öğrencilere, hukuk, tıp, teknik, edebi, iş veya konferans tercümanlığı gibi belirli çeviri ve tercümanlık alanlarında uzmanlaşma fırsatları sunmak, ilgi ve kariyer hedeflerine bağlı olarak.

 

Teknoloji Entegrasyonu: Öğrencileri çeviri ve tercümanlık teknolojisi araçları ve yazılımları, aynı zamanda Bilgisayar Destekli Tercüme (CAT) araçlarını tanımakla donatmak, verimlilik ve etkinliklerini artırmak için.

 

Etik Düşünceler: Tercümanların ve çevirmenlerin karşılaştığı etik sorumlulukları ve zorlukları keşfetmek, gizlilik, tarafsızlık ve profesyonel standartları vurgulamak.

 

Sektör Bilgisi: Çeviri ve tercümanlık sektörü hakkında bilgiler sağlamak, iş uygulamaları, pazar trendleri, müşteri ilişkileri ve proje yönetimi konularını içermek.

 

Pratik Deneyim: Öğrencilere stajlar, uygulamalar veya uygulamalı projeler aracılığıyla gerçek dünya deneyimi kazanma fırsatları sunmak, onları mesleğin talepleri için hazırlamak için.

 

Araştırma ve Eleştirel Düşünce: Çeviri ve tercümanlık çalışmaları ile ilgili araştırmalara katılmaya teşvik etmek, karmaşık dil ile ilgili konuları ele almak için eleştirel düşünme ve analitik becerileri geliştirmek.

 

Çok Kültürlü İletişim: Etkili kültürlerarası iletişimin önemini teşvik etmek ve küreselleşmiş bir dünyada karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmekteki rolünü vurgulamak.

 

Mesleki Gelişim: Öğrencilere mesleki ağlarını geliştirme, atölye çalışmalarına, konferanslara ve sektör etkinliklerine katılma konusunda destek sağlamak, alandaki en son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak.

 

Genel olarak, Çeviri ve Tercümanlık bölümünün eğitim hedefleri, çeşitli sektörlerin çeşitli dil hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak ve çok dilli bir toplumda etkili iletişim ve anlayışa katkıda bulunmak için donanımlı dil uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

Çeviri ve Tercümanlık bölümlerinde kullanılan eğitim yöntemleri, öğrencilere başarılı bir çeviri ve tercümanlık kariyeri için gerekli kapsamlı dil eğitimi ve pratik becerileri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yöntemler, kurum ve programlara göre değişebilir, ancak bazı ortak eğitim yöntemleri şunları içerir:

 

Sınıf İçi Eğitim: Geleneksel sınıf eğitimi, deneyimli dil profesyonelleri olan öğretmenler tarafından yapılan dersler, tartışmalar ve sunumları içerir. Bu yöntem, temel teorik kavramlar, dil becerileri, çeviri teknikleri ve tercüme prensiplerini kapsar.

 

Dil Daldırma: Daldırıcı bir dil ortamı yaratmak, öğrencilerin dil becerilerini daha hızlı geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, belirli derslerin tamamen hedef dilde yapılması, öğrencilerin grup etkinlikleri sırasında hedef dilde iletişim kurmaya teşvik edilmesi ve dil değişim programlarının düzenlenmesiyle sağlanabilir.

 

Uygulamalı Alıştırmalar: Pratik alıştırmalar, çeviri ve tercümanlık becerilerinin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Öğrenciler, farklı alanlarda deneyim kazanmak için hukuki belgeler, tıbbi raporlar, iş sözleşmeleri ve teknik kılavuzlar gibi çeşitli metinler ve materyaller üzerinde çalışabilirler.

 

Eşzamanlı ve Ardışık Tercüme Alıştırmaları: Öğrenciler, gerçek dünya tercüme durumlarını simüle etmek için eşzamanlı tercüme (anlık olarak bir dilden diğerine konuşulan kelimeleri aktarma) ve ardışık tercüme (dinlerken not alıp ardından mesajı aktarma) pratiği yaparlar.

 

Çeviri Atölyeleri: Atölyeler, öğrencilerin çeviri projeleri üzerinde işbirliği yapmasına ve öğretmenler ve akranlarından geri bildirim almasına olanak tanır. Bu etkileşimli yaklaşım, çeviri becerilerini geliştirir ve farklı bakış açılarıyla tanışmalarını sağlar.

 

Teknoloji Entegrasyonu: Öğrenciler, işlerine yardımcı olmak için çeviri araçları ve yazılımlarını kullanmayı öğrenirler. Bilgisayar Destekli Tercüme (CAT) araçları ve diğer teknolojiler, çeviri görevlerinde verimliliği ve doğruluğu artırmaya yardımcı olur.

 

Rol Oynama ve Simülasyonlar: İş toplantıları, mahkeme duruşmaları veya tıbbi danışmanlıklar gibi gerçek hayattaki tercüme durumlarını simüle etmek, öğrencilerin tercüme becerilerini güçlendirmelerine ve adapte olmalarına yardımcı olur.

 

Davetli Konuşmacılar ve Sektörle İlişkilendirme: Tercüme ve tercümanlık sektöründen konuk konuşmacıların davet edilmesi, öğrencilere meslek hakkında içgörü sağlar, zorluklarını ve potansiyel kariyer yollarını anlamalarına yardımcı olur.

 

Staj ve Uygulamalar: Öğrenciler, gerçek dünya deneyimi kazanmak ve sektörün taleplerini anlamak için tercüme ajansları, uluslararası kuruluşlar veya işletmelerle staj yapmaya teşvik edilebilirler.

 

Araştırma Projeleri: Öğrencilere çeviri ve tercümanlık çalışmalarında araştırma projeleri yapmaları teşvik edilerek eleştirel düşünme yeteneği geliştirilir ve alanın ilerlemesine katkıda bulunulur.

 

Akran Öğrenmesi: Grup etkinlikleri ve akran işbirliği, öğrencilerin birbirinden öğrenmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına ve fikir alışverişinde bulunmalarına yardımcı olarak destekleyici ve zengin bir öğrenme ortamı oluşturur.

 

Değerlendirme ve Geri Bildirim: Öğrencilerin çeviri ve tercüme çalışmalarının düzenli olarak değerlendirilmesi, öğretmenlerin yapıcı geri bildirim vermesi, öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu eğitim yöntemlerinin bir araya getirilmesiyle, Çeviri ve Tercümanlık bölümleri, öğrencilere dil hizmetleri alanında başarılı kariyerlere hazırlayan kapsamlı ve dengeli bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlar.

Mütercim Tercümanlık Lisans öğrencileri, gerekli tüm dersleri (45 ders) başarıyla tamamlar, mezuniyet için gereken minimum kredi/saat şartını yerine getirir, 2.00 veya üstü bir GANO'ya sahip oldur ve mali açıdan da okula borçlu olmaz ise mezuniyete hak kazanır.

 

Mezuniyet, Fakültelerin tavsiyesi ve onayı üzerine Üniversite Senatosu tarafından verilir.

 

Diplomalar, Kayıt Bürosu tarafından hazırlanır. Hazırlanan diploma programın adını, mezuniyet tarihini ve elde edilen dereceyi belirtir.