BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Mütercim Tercümanlık Bölümü

 

Bölümümüzün kuruluş amacı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Programımız, kuramsal bilgi ve uygulamalarla piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı konu alanlarına yönelik olarak açılan her çeviri dersi, bilgi ve altyapı açısından çeviri edimine katkı sağlayacak şekilde konu alanına ilişkin destek derslerle eşleştirilmiştir.

Batı ve Doğu arasında stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Kıbrıs adasında uzman çevirmen ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin farklı dilleri konuşan ve bu diller arasında sözlü ve yazılı çeviri yapabilecek çevirmenlere olan gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır.

Programımızda çeşitli teknolojik araçlar kullanılmakta ve farklı uluslardan gelen öğrencilerin de varlığıyla kültürlerarası iletişime değer veren bireyler yetişmektedir. Bölümümüzde bilimsel yöntemler ışığında Ekonomi, Edebiyat, Psikoloji, Tıp, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi gibi birçok konuda İngilizce / Türkçe ve Türkçe / İngilizce çeviri yapabilecek kültürlü ve araştırmacı adaylar geleceğe hazırlanmaktadır.

Girne Amerikan Üniversitesi farklı kültürlere sahip kişilere saygı gösteren ve farklı dil ve kültürlere ilgi duyan, disiplinlerarası çalışmalara yatkın, araştırmacı ve kendini geliştirmeye istekli çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik prensiplerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktadır.

Dört yıllık eğitim süresince piyasanın beklentileri de göz önüne alınarak disiplinlerarası bir yaklaşımla verilen eğitim, mezunlarımıza haber ajansları, özel T.V.’ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı, uluslarası ihracat ve ithalat şirketleri, bankaların kambiyo bölümleri gibi kuruluşlarda çevirmenlik, yayınevleri editörlükleri, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap-belge çevirmenliği gibi ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanakları sağlamaktadır.BİLGİLERDERSLER

TRA101 – İngilizce Toplum Önünde Konuşma I

Toplum önünde konuşma için gerekli temel unsurlar. İletişim becerilerinin edinimi için gerekli etkili konuşma biçiminin yöntem ve ilkeleri. Mesajın hazırlanması, toplum önünde konuşma korkusunun yenilmesi, dinleyici analizleri, sözel olmayan iletişim, dilin etkili bir şekilde kullanımı, metin okuma, konuşmadaki hedef ve konu seçimi, konuşmanın planlanması, kısa sözlü sunumlar.

TRA103 – Okuma Becerileri I

Gerçek metinler aracılıyla öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi ve kelime hazinesi, dil yapısı ve anlam arasındaki ilişkiyi kavramalarının sağlanması.

TRA105 – Dinleme ve Not Alma I

İngilizce sözlü metinlerin içeriğini hatırlamada gerekli olan teknik bilginin ve pratiğin kazanılması. Hızlı konuşmaların anlaşılması, detayların hatırlanması ve özetleme. Ardıl çeviriye hazırlık.

TRA107 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

Bu dersin amacı Türkçe ve İngilizce dillerini Çeviri bilim bağlamında karşılaştırmaktır. Bir dilin diğer dilin gramer ve kullanımına etkisini inceler.

TRA109 – İngilizce Yazma Becerileri

Bu ders açıklama, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkileri oluşturarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefler.

TRA102 - İngilizce Toplum Önünde Konuşma II

TRA101 dersinde sunulan bilginin uygulamaları. Farklı bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar, özel günlerde yapılan konuşmalar, küçük gruplarda konuşmalar ve tartışmalar. Uzun sözlü sunumlar.

TRA104 - Okuma Becerileri II

Bu ders öğrencilere yapısal ve anlambilimsel açıdan daha zor olan metinleri anlama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

TRA106 - Dinleme ve Not Alma II

İngilizce sözlü sunumların içeriğini hatırlama teknik ve becerilerinin kazandırılması. Hızlı konuşmaların anlaşılması, detayların not alınması ve özetleme. Ardıl çeviriye hazırlık.

TRA108 – Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

Dilin karışık yapılarının incelenmesi. İngilizce’nin yapısına göre metnin kullanım biçimi ve stilini vurgulayarak öğrencilerin çeviri yapabilmesinin sağlanması.

TRA110 – İngilizce Yazma Becerileri II

Bu ders açıklama, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkileri oluşturarak öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefler.

TRA201 – Sözcükbilim

Çeviride sözcüklerin anlamları önemli bir rol oynar. Dolayısıyla kelime bilgisi çeviride kelimelerin doğru kullanılması gerektiğinden çok önemlidir. İyi bir çevirmenin zengin bir kelime hazinesi olmalı ve farklı sözlükleri nasıl kullanacağını bilmelidir. Dersin amacı öğrenciye bu becerilerin kazandırılmasıdır.

TRA203 - Batı Medeniyetleri

Batı Medeniyetleri’nin ve Batı düşüncesinin analizleri.

TRA205 – Çağdaş Batı Edebiyatı I

Çağdaş Batı edebiyatının temel kavramları; metin analizleri ve eleştirileri, bazı başyapıtlara örnekler.

TRA207 – Çeviri’ye Giriş

Çevirinin kısa tarihi. Başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi ve uygulama. Farklı metin türlerinin çevirisi. Sınıf sunumları ve yazılı ödevler.

TRA209 - Türkçe Yazım Becerileri

Türkçe’nin yapısı. Sözdizimi, kelime türemesi ve imla kuralları. Yazılı anlatım teknikleri. Sunumlar, yazılı ödevler ve sınıfta tartışma.

TRA202 – Çeviri bilim için Dilbilim

20. yüzyıldaki dilbilim okulları. Basit kavramlar, ilke ve yöntemler. Dilbilimin alt dalları; diğer bilim dallarıyla bağları. Cümle, metin ve anlam incelemeleri. Genel bir terminoloji ve Türkçe için bir terminolojinin oluşturulması.

TRA204 – Sosyal Bilimler için Çeviri

Sosyal bilimler alanında çeviri becerilerinin kazandırılması, örneğin uluslararası siyaset, uluslararası örgütler, tarih, müzik, sanat, v.b.

TRA206 – Çağdaş Batı Edebiyatı II

Çağdaş Batı Edebiyatı temel kavramlarının anlaşılması, metin analizleri ve eleştirileri; bazı başyapıtların tanıtımı.

TRA208 – Sözlü Çeviri’ye Giriş

İngilizce konuşmaların anlaşılması ve Türkçe’ye çevrilmesi. Farklı konulardaki konuşmalar ile öğrencinin telaffuz ve vurgulama yeteneğinin geliştirilmesi. Gerekli terminolojinin öğrenciye sunulması.

TRA210 – Türkçe Toplum Önünde Konuşma

Farklı amaçlarda konuşmaların yapılması: bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar, özel gün konuşmaları, küçük gruplara ayrılarak konuşma hazırlanması ve tartışmalar. Uzun sözlü sunumlar.

TRA301 – Söylem Çözümlemesi

Anlambilimin temel kavramları, felsefe ve psikolojide temel akımlar ve söylem kuramı.

TRA303 – İşletme Çevirisi

Ekonomi, İş idaresi, bankacılık, finans, ticaret, sigortacılık ve iş hukuku alanında İngilizce ve Türkçe çevirilerin yapılması. Gazete makalelerinin çevirisi. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA305 – Hukuk Çevirisi

Hukuk terimlerinin kazanılması ve hukuki metinlerin İngilizce ve Türkçe çevirileri. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA307 On-sight Çeviri

İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye yazılı metin çevirileri; farklı alanlarda konferans çevirmenliği uygulamaları.

TRA309 – Çeviri bilim’de Araştırma Yöntemleri

Araştırma tekniklerine giriş. Çeviri bilim alanında bir araştırma projesinin yapımı: konu seçimi, planlama ve araştırma teknikleri.

TRA302 – Çeviri Kuramı ve Eleştiri

Kuramsal Çeviri bilim yaklaşımları.

TRA304 – Ardıl Çeviri

Öğrencilerin anında ve ardıl çeviri becerileri kazanmasını amaçlar. Dinleme, not alma ve zihin geliştirme teknikleri.

TRA306 – Simultane Çeviri I

Mesleğin kısa bir tarihi ile birlikte simultane çeviri kuramlarının öğretilmesi ve simultane çeviri uygulamaları.

TRA308 – Tıbbi Çeviri

İngilizce ve Türkçe tıbbi metin çevirileri. Hastane raporlarının çevirisi. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA310 – Teknik Çeviri

Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Bilim, teknoloji ve belli başlı endüstriler hakkında uygulamalar. Sınıf içinde alıştırmalar ve sunumlar ve yazılı ödevler.

TRA401 – Edebi Çeviri I

Edebi makalelerin, şiirlerin, kısa öykülerin ve tiyatro oyunlarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri.

TRA403- Simultane Çeviri II

Gerçek konferanslarda mesleki becerilerin sağlanması. Eğitici gözetiminde kampüs dışı çalışma.

TRA405 – Çeviri Projesi

İngilizce’den Türkçe’ye uzun bir metnin çevirisi. Öğrenciler hazırladıkları çeviriyi analiz edeceklerdir.

TRA407 – Dublaj ve Altyazı Çevirisi

Film, belgesel ve televizyon programları üzerinde dublaj amaçlı çeviri çalışmaları.

TRA402 – Çevirmenler için Bilgi-İşlem Teknolojileri

Gerekli bilgisayar kavramları ve çeviri programlarının öğretilmesi.

TRA404 – Edebi Çeviri – II

Edebi makalelerin, şiirlerin, kısa öykülerin ve tiyatro oyunlarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri.

TRA406 – Sözlü Çeviri Projesi

İngilizce’den Türkçe’ye ve / veya Türkçe’den İngilizce’ye kayıtlı bir konferans metninin ya da sözlü çeviri ile ilgili bir metnin çevirisi ya da bir fakülte üyesinin gözetiminde sözlü çeviriye ilişkin bilimsel bir araştırma projesi.

TRA408 – Kültürlerarası İletişim

Kültürlerarası iletişimin önemi ve Mütercim – Tercümanlık işindeki rolü

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA101  Public Speaking in English I  3 0 3 0
TRA103  Reading Skills I  3 0 3 0
TRA105  Listening & note taking I  3 0 3 0
TRA107  Comparative Structure I  3 0 3 0
TRA109  Writing Skills in English I  3 0 3 0
COM103  Intro to Computers  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA102  Public Speaking in English II  3 0 3 0
TRA104  Reading Skills II  3 0 3 0
TRA106  Listening & note taking II  3 0 3 0
TRA108  Comparative Structure II  3 0 3 0
TRA110  Writing Skills in English II  3 0 3 0
  Elective I  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA201  Lexicology  3 0 3 0
TRA203  Western Civilizations  3 0 3 0
TRA205  Contemporary Western Literature I  3 0 3 0
TRA207  Intro to Translation  3 0 3 0
TRA209  Writing Skills in Turkish  3 0 3 0
NH001  National History I  0 0 0 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA202  Linguistics for Translation  3 0 3 0
TRA204  Translation for Social Sciences  3 0 3 0
TRA206  Contemporary Western Literature II  3 0 3 0
TRA208  Intro to Interpreting  3 0 3 0
TRA210  Public Speaking in Turkish  3 0 3 0
NH002  National History II  0 0 0 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA301  Discourse Analysis  3 0 3 0
TRA303  Translation for Business  3 0 3 0
TRA305  Translation for Law  3 0 3 0
TRA307  On-sight Interpreting  3 0 3 0
TRA309  Research Techniques in Translation  3 0 3 0
  Elective III  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA302  Translation Theory and Criticism  3 0 3 0
TRA304  Consecutive Interpreting  3 0 3 0
TRA 306  Simultaneous Interpreting I  3 0 3 0
TRA308  Medical Translation  3 0 3 0
TRA310  Technical Translation  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA401  Literary Translation I  3 0 3 0
TRA403  Simultaneous Interpreting II  3 0 3 0
TRA405  Project in Translation  3 0 3 0
TRA407  Translation for Dubbing and Subtitling  3 0 3 0
  Elective IV  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TRA402  Information Technology for Translators  3 0 3 0
TRA404  Literary Translation II  3 0 3 0
TRA406  Project in Interpreting  3 0 3 0
TRA408  Intercultural Communication  3 0 3 0
  Elective V  3 0 3 0
Toplam 15 0