EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngilizce Öğretmenliği Bölümü

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ENGLISH LANGUAGE TEACHING UNDERGRADUATE DEGREE COURSE DESCRIPTIONS

 

I. Yarıyıl

Semester I

 

MB-Eğitime Giriş (2-0-2-3)

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

ELTV-Introduction to Education (2-0-2-3)

Fundamental concepts related to education and training; aims and functions of education in relation to other fields of education and connections with science; legal, social, cultural, historical, political, economic, philosophical and psychological foundations of education; methodology in educational sciences; school and classroom as educational and learning environments; recent developments in the teaching profession and teacher education; educational orientations in the 21st century.

 

MB-Eğitim Sosyolojisi (2-0-2-3)

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

ELTV-Sociology of Education (2-0-2-3)

Fundamental concepts of sociology: Society, social structure, social phenomenon, social event etc .; frontiers of sociology (Ibn Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber et al.) and their educational views; essential sociological theories (functionalism, structuralism, symbolic interactionism, conflict theory, critical theory, phenomenology and ethnomethodology); social processes (socialization, social stratification, social mobility, social change etc.) and education; social institutions (family, religion, economy, politics) and education; The development of sociology and the sociology of education in Turkey (Ziya Gokalp, Ismail About Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan et al.); culture and education; social, cultural, ethical systems and school as a community.

 

GK-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0-2-3)

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

NHE-National History I (2-0-2-3)

Internal and external factors leading up to the collapse of the Ottoman Empire; Innovation attempts in the Ottoman Empire in the 19th Century; Schools of thought in the Ottoman Empire in the last period; Early 20th Century political and military states; WWI and the Armenian issue; The occupation of Anatolia and political/social reactions; Mustafa Kemal Pasha's arrival in Samsun and activities; congress period and organization; Final opening of the Ottoman Grand National Assembly and the concession of the National Pact; Preparing for the National Contention and material and spiritual bases; Opening and activities of TBMM; Treaty of Sevr; Combats in the Southern and Eastern fronts; the establishment of regular armies, the Greek assault and wars in the Western front, The signing of the Mudanya Armistice, the gathering of the Lausanne Conference and the signing of the Peace Treaty.

 

GK-Yabancı Dil I (2-0-2-3)

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-verişyerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

ELTG-Second Language I (2-0-2-3)

Present and present continuous tenses; practice of speaking, reading, writing and listening skills in the context of the present tenses; oral skills (self-introduction, description of objects / places, giving directions, personal information question and answer patterns); reading skills (restaurant menus, bus-train timetables, shopping lists, signs and labels etc.); writing skills (writing text messages, poster content) writing, form filling); listening skills (directions, place / person descriptions, etc.).

 

GK-Türk Dili 1 (3-0-3-5)

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

ELTG-Turkish Language I (3-0-3-5)

Features of written language; punctuation; characteristics of written and oral expression; paragraph design and types (introduction, main body, conclusion); ways of connecting ideas (explanation, discussion, narration, description; definition, exemplification, witness demonstration, comparison and so on); text structure (structural features of text, introduction-argument-result parts); cohesion, coherence, auidence, genre, style, register, and intertextuality; process writing (drafting, editing, and feedback); writing informative-descriptive texts; narrative text writing; writing argumentative texts.

 

GK-Bilişim Teknolojileri (3-0-3-5)

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

ELTG-Information Technology (3-0-3-5)

Information technologies and computational thinking; problem solving concepts and approaches; algorithm and flow charts; computer systems; basic concepts about software and hardware; operating systems, current operating systems; file management; utilities (third party software); word processing programs; calculation / table / graphics programs; presentation programs; desktop publishing; database management systems; Web designing; internet use in education; Contact and collaboration technologies; safe internet use; information ethics and copyrights; and the effects of the internet on children / teenagers.

 

AE-Okuma Becerileri I (2-0-2-2)

Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi.

ELTA-Reading Skills I (2-0-2-2)

Different views reflected in authentic reading texts such as newspapers, magazines, reviews and academic texts and stance identification; intercultural links and predicting the main idea of the text, acquiring high-level reading skills such as using semantic clues; acquiring the habit of reading in and out of class; development of critical thinking skills based on the synthesis, analysis and evaluation of knowledge.

 

AE-Yazma Becerileri (2-0-2-2)

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma.

ELTA-Writing Skills I (2-0-2-2)

Paragraph forms and structure; technical specifications of the paragraph; paragraph analysis; paragraph planning; comprehension, comparison, discussion, producing texts with narrative types, summarizing, interpreting; short story and review writing (on books and / or films) and formal / informal letter writing.

 

AE-Dinleme ve Sesletim 1 (2-0-2-2)

Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyallerinin ve konuşma öbeklerinin çözümlemesi yapılır; ayrıca ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı kapsanır; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri ve sesbilimsel çevriyazım çalışmaları yapılır.

ELTA-Listening and Pronunciation I  (2-0-2-2)

Analysis of authentic listening materials and speech patterns from different contexts; phonetic transcriptions of regular and problematic sounds; advanced listening skills including listening for vowels, silent letters, vocabulary choice and intonation, and phonological transcription practice.

 

AE-Sözlü İletişim Becerileri 1 (2-0-2-2)

Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

ELTA-Oral Communication Skills I (2-0-2-2)

Ability to communicate orally using appropriate expressions and developing strategies for various interaction situations; expressing emotions and ideas through interaction, presentation and discussion activities effectively; practice with current and authentic audiovisual materials and the ability to decode oral input.

 

II. Yarıyıl

Semester II

 

MB-Eğitim Felsefesi (2-0-2-3)

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

ELTV-Philosophy of Education (2-0-2-3)

Fundamental issues and controversial areas of philosophy; philosophy of existence, knowledge, ethics / values and education; basic philosophical movements (idealism, realism, naturalism, empiricism, rationalism, pragmatism, existentialism, analytic philosophy) and education; educational philosophy and educational movements: perennialism, fundamentalism, progression, existential education, critical / radical education; Educational views of some philosophers (Plato, Aristotle, Socrates, J. Dewey, Ibn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau) in the Islamic world and in the West; human nature, individual differences and education; education in terms of certain political and economic ideologies; influential schools of thought and education in the modernization process in Turkey; The philosophical foundations of the Turkish education system.

 

MB-Eğitim Psikolojisi (2-0-2-3)

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

ELTV -Educational Psychology (2-0-2-3)

Fundamental concepts of psychology and educational psychology; research methods in educational psychology; theories of development, development areas and processes; individual differences in development; fundamental concepts about learning; factors affecting learning; learning theories in the context of instructional processes; motivation in the learning process.

 

GK-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2-0-2-3)

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

NHE-National History II (2-0-2-3)

Political reforms (removal of the Sultanate, declaration of the Republic, removal of the Halifax, etc.); revolutions made in the social field (hat reform, closure of tekkes and zawas, Calendar, Time and Surname Law); revolutions in the field of education and culture (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Letters Revolution, Turkish History and Language Revolution); revolutions in the field of law; Atatürk's multi-party transitional experiences and reactions (the establishment and closure of the Terakkiperver Cumhuriyet Firk, the Sheikh Said rebellion and the assassination attempt on Atatürk); Atatürk's period, multi-party political life transitions (establishment of Free Republic Party, closure and Menemen Event); Republican period, Turkey's economic resources and policy (İzmir Economic Congress); Turkish foreign policy of Atatürk period (Population exchange, membership of the League of Nations, Balkan Antantai and Sadabat Paktı); Atatürk era of Turkish foreign policy (Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits, Hatay to join the motherland, Turkey's bilateral relations with other countries); Definition, scope and principles of Atatürk's thought system; After Ataturk's Turkey, the ruling Democratic Party in the 1960s and 1970s in Turkey, Turkey's foreign policy after 1960.

 

 

GK-Yabancı Dil 2 (2-0-2-3)

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

ELTG-Second Language II (2-0-2-3)

Past tense; future; modal verbs (can, may, must, etc); the skills of speaking, reading, writing and listening in the context of these tenses and modals; verbal skills (asking questions at restaurants, ordering food, etc.); reading skills (online weather reports, recipe, banner / poster texts etc); writing skills (writing text messages, giving written directions, writing emails / invitations, etc.); listening skills (weather report, recipes, etc.).

 

GK-Türk Dili 2 (3-0-3-5)

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

ELTG-Turkish Language II (3-0-3-5)

Characteristics of academic language and writing; using definitions, concepts and terms in academic writings; objective and subjective expression; the structure and types of academic texts (articles, reports and scientific abstracts etc); argumentation, writing proposals (verifying an idea, defending or opposing); the formal characteristics of scientific reports and articles; the steps of writing reports; explanation, discussion, establishing relations between texts, giving references (citation and footnotes, bibliography); writing headings, summarizing, writing keywords; ethical principles to be observed in scientific writings; academic text writing practice.

 

AE-Okuma Becerileri 2 (2-0-2-2)

Tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışmaları; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek doğrudan ve dolaylı, yalın ve mecaz anlamları kavrayabilme; okunan metinlere kısa sözlü ve yazılı olarak kişisel görüşlerini aktarabilme; okurun çıkardığı anlam ile yazarın hedeflediği anlamın birbirinden farklı olabileceği gerçeğimi anlama.

ELTA-Reading Skills II (2-0-2-2)

Drawing conclusions through inductive and deductive thinking  and reading between the lines; to understand the direct and indirect, simple and metaphorical meaning by examining the information in reading texts; to be able to convey personal opinions in short written and verbal texts; understanding the possibility of incongruence between author and readr perspectives and understanding.

 

 

AE-Yazma Becerileri 2 (2-0-2-3)

Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, sırasında ve sonrası aşamalarda yapılacak uygulamalar konusunda farkındalık yaratma; açımlama yaparak yeniden yazma; yazdıklarını gözden geçirme becerisi; yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozisyon ve ödev raporu yazımı.

ELTA-Writing Skills II (2-0-2-3)

Read to write, write to read; creating awareness of the activities done before, during and after writing; drafting and rewriting; rewieving and editing written products; self-assessment; peer evaluation; writing compositions and homework reports.

 

AE-Dinleme ve Sesletim 2 (2-0-2-3)

Not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerileri; fonetik; mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan değişik İngilizce aksanlarını içeren özgün dinleme materyallerine odaklanılır.

ELTA-Listening and Pronunciation II (2-0-2-3)

Note taking, prediction, drawing specific and detailed information, guessing meaning from context, understanding the essence of content; phonetics; focusing on original listening materials that include different English accents from a variety of genres such as interviews, films, songs, conferences, television programs and news broadcasts.

 

AE-Sözlü İletişim Becerileri 2 (2-0-2-3)

İleri düzeyde sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; röportajlar, sunumlar ve tartışmalar gibi sözel etkinlikler yoluyla duygu ve düşüncelerini uygun bir biçimde ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; duyduğunu anlamaya yönelik tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması ve uygulanması yoluyla ileri düzeyde konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

ELTA-Oral Communication Skills II (2-0-2-3)

Development of advanced oral communication skills; the development of the ability to express feelings and thoughts in an appropriate way through verbal activities such as interviews, presentations and discussions; the development of the ability to speak and listen at an advanced level through the introduction and implementation of auditory techniques and strategies. 

 

AE-İngilizcenin Yapısı (2-0-2-2)

İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık tümceyapıları; zaman, kip, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımları ele alınacaktır.

ELTA-Structure of English (2-0-2-2)

The word and sentence structure of English; simple, compound and complex sentences; tense, mode, aspect, voice and their contextual use will be covered.

 

III. Yarıyıl

Semester III

 

MB-Öğretim Teknolojileri (2-0-2-3)

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

ELTV-Instrutional Technlogies (2-0-2-3)

Information technology in education; classification of teaching processes and techniques; theoretical approaches to instructional technologies; new orientations in approaches to learning; current literacy; teaching techniques as tools and materials; design of instructional materials; designing thematic teaching materials; creating object-specific object stock room, evaluation criteria for teaching materials.

 

MB-Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0-2-3)

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

ELTV-Teaching Principles and Methods (2-0-2-3)

Fundamental concepts of teaching principles and methods; teaching-learning principles, models, strategies, methods and techniques; setting aims and objectives in teaching; selecting and organizing content in teaching and learning; teaching materials; planning instruction and lesson plans; theories and approaches related to teaching; effective school teaching, success in learning; evaluation of classroom learning.

 

AE-İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları (2-0-2-3)

İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizce öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

ELTA-Approaches to ELT (2-0-2-3)

Conceptions of learning and teaching English; The purpose and basic principles of English teaching; The history of English teaching; reflection of teaching and learning approaches to English teaching; Basic skills in teaching English; examples of in-class practice; Current trends and problems in English teaching; components of effective English language teaching; Social, cultural and economic perspectives on teaching English.

 

AE-İngiliz Edebiyatı 1 (2-0-2-4)

İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve biçemi; edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları; metinlerin ve edebî sanatların eleştirel incelenmesi ve yorumlanması.

ELTA-English Literature I (2-0-2-4)

English, American literature and cultural history of literature originally written in English; essential terms and techniques used in text analysis; main text types; important trends and periods, contents and styles of works such as short stories, poetry, plays and novels in various genres of different periods; contributions to the understanding of ‘life’ as portrayed in literature; Criticizing and interpreting texts and literary arts.

 

AE-Dilbilimi 1 (2-0-2-3)

Dil bilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimsel edinç ve edim, dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örneğin; Eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.

ELTA-Linguistics I (2-0-2-3)

Fundamental concepts of linguistic analysis; awareness-raising, error analysis on data from language learners’, case study and comparative analyses of mother language and foreign language; language components as a system; linguistic competence and action, sub-branches of linguistics, types of linguistic knowledge, linguistic universals, linguistic creativity, linguistic lack of reason, sign languages, artificial languages and intercultural communication; research on brain and language, language evolution, language functions, language use and language disorders (eg simultaneous listening test, divided brain, WADA test); phonetics, acoustics, affective and phonetics, speech organs, phonemes, vowels and consonants, international phonetics alphabet, double vowels, triple vowels, articultion  style and positions; phonetics, examples of sound, analogy, incompatibility, binding, consonant letters, silent letters, parts, emphasis and melody; semantics, analysis of meaning components, semantic relations, semantic relation, meaning and submission, co-ordination.

 

AE-Eleştirel Okuma ve Yazma (2-0-2-3)

İngiliz dili eğitimi alanından seçilen güncel çalışmaları irdeleyerek özetleyebilme ve/veya raporlayabilme; çalışmaları kendi bağlamı çerçevesinden inceleyebilme ve bilginin yerelleştirilmesi; aynı konuda farklı görüşleri savunan metinleri karşılaştırma ve bunları sentezleyerek kendi özgün metinlerini üretebilme.

ELTA-Critical Reading and Writing (2-0-2-3)

Summarizing and / or reporting of selected, current studies in English language education; examining works within their context and localizing information; to compare texts that adopt different views on the same subject and to synthesize them and produce one’s own original texts.

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

Semester IV

 

MB-Türk Eğitim Tarihi (2-0-2-3)

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

ELTV-History of Turkish Education (2-0-2-3)

The subject, method and resources of Turkish education history; education in the first Turkish states; education in the first Muslim Turkish states; education in Turkey Seljuk and Anatolian principalities; Education in the Ottoman State: Education system until the first modernization movements; 13-18. education in the Turkish states outside the Ottoman geography in centuries; Modernization movements in education in the Ottoman Empire until the Tanzimat; The foundation of the modern education system of the Republic of Tanzimat; reorganization of traditional education; 19-20. education in other Turkish states and communities in Eurasia over the centuries; education in the period of national struggle; education in the Republic of Turkey: Turkey foundations of the education system, structure, organization and development; teacher training process from the beginning to today; Education in the 21st century Turkish world; common goals, language and alphabetical unity, common history writing exercises.

 

MB-Eğitimde Araştırma Yöntemleri (2-0-2-3)

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

ELTV-Research Methods in Education (2-0-2-3)

Fundamental concepts and principles of research methods; research process (to identify the problem, to identify the sample, to collect and analyze data, to interpret the results); general characteristics of data collection tools; analysis and evaluation of data; access to articles, dissertations and databases; research design and types; main paradigms in scientific research; quantitative and qualitative research designs; sampling in qualitative research, data collection, analysis of data; validity and reliability in qualitative research; reviewing, evaluating and presenting articles or theses; preparing a research report in accordance with research principles and ethics; action research in education.

 

AE-İngilizce Öğretim Programları (2-0-2-3)

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

ELTA-Instructional Programs in ELT (2-0-2-3)

Basic concepts related to teaching programs; The historical development of English language teaching programs; the approach, content and objectives of current English language teaching programs; learning and sub-learning areas; distribution and limitations of learning outcomes according to classes and their relation with other courses; the relationship between curriculum of English lesson programs; methods, techniques, tools and materials used; measurement and evaluation approaches; teacher competences.

 

AE-İngiliz Edebiyatı 2 (2-0-2-4)

İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler; edebî, felsefi ve bilimsel akımlar.

 

 

ELTA-English Literature II (2-0-2-4)

English and American literature; Works and authors from different periods of English literature; The periods and basic movements of written literature in English, basic concepts, terms, techniques in these literary works using sample texts from various periods; literary, philosophical and scientific trends.

 

AE-Dilbilimi 2 (2-0-2-3)

Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık ögeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem.

ELTA-Linguistics II (2-0-2-3)

Error analysis based on language learners' data, case study and comparative analyses of first and foreign languages, concepts related to language structure and use; morphological analysis; syntax; pragmatics; sociolinguistics; discourse.

 

AE-Dil Edinimi (2-0-2-3)

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örneğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zekâ, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları).

ELTA-Language Acquisition (2-0-2-3)

First and second language acquisition theories (behaviorism, innatism, information processing, connectionist models, interactional approach); mother language and target language development stages and processes; case studies, comparative analysis of first and target language uses from lexical data, comparison of second language acquisition in children and adults through transcription and transcription of classroom interaction, stages of development in mother tongue acquisition, contextual differences in SLA (eg: natural and formal learning environments), individual differences and learner characteristics (eg. personality factor, language aptitude, intelligence, acquisition age, motivation and attitude, learning preferences and beliefs).

 

V. Yarıyıl

Semester V

 

MB-Sınıf Yönetimi (2-0-2-3)

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

ELTV-Classroom Management (2-0-2-3)

Fundamental concepts of classroom management; physical, social and psychological dimensions of the class; class rules and discipline; Models related to class discipline and management; management of student behaviors in class, communication and interaction process in class; student motivation in class; time management in the classroom; teacher as a leader in the class; management of teacher-parental hearings; creation of a positive classroom and learning environment; case examples of classroom management according to school levels.

 

MB-Eğitimde Ahlâk ve Etik (2-0-2-3)

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

ELTV-Morals and Ethics in Education (2-0-2-3)

Fundamental concepts and theories about morality and ethics; business and professional ethics; social, cultural, moral, ethical aspects of the teaching profession; the right to education and learning, ethical principles in the process of education, training, learning and evaluation; ethical principles in relation to educational stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); ethics / ethical responsibilities of education / school administrators, parents and students; unethical behavior in business and professional life; In Turkey, public administration, ethics and regulations regarding teacher training; unethical behaviors in school and education, ethical dilemmas, problems and solutions; moral / ethical education and ethics in the school; school principals and teachers as moral / ethical leaders.

 

 

AE-Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 (3-0-3-5)

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikâye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirilmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi.

ELTA-Teaching English to Young Learners I (3-0-3-5)

Differences between early childhood learners (5-12 years) and learners of other ages (in terms of language structure, skills and learning of subordinate skills) and misconceptions about child learners; learning styles (visual, auditory and affective) and strategies of teaching child language learners (eg: metacognition, cognition, socialization); (eg: puzzle, story, play and simulation), audio-visual tools (eg painting, real objects, cartoons, puppets and songs) for language teaching; selection, sequencing, adaptation and evaluation of teaching materials according to learners' language levels and cognitive and affective development.

 

AE-İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 (3-0-3-5)

Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri. 

ELTA-Teaching English Language Skills I (3-0-3-5)

Different stages and techniques of teaching listening, speaking, pronunciation and vocabulary; development of language awareness and teaching skills for learner groups of different ages and language abilities; lesson planning principles and techniques appropriate to different proficiency levels.

 

AE-Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 (2-0-2-3)

Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikâye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebî türde (kısa hikâye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebî metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikâye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. 

ELTA-Language and Literature Teaching I (2-0-2-3)

Use of literature in language teaching; Short stories and novels selected from British and American literary works and works originally written in English and different features of these two categories; different approaches to the use of literature with young people and adults at every language level; integration of language teaching in these two literary genres (short stories and novels) in theory and practice, the study of literary texts in terms of content richness and linguistic features; examination of culture teaching methods in the fields indicated by means of short stories and novels: objects and products in the main and target languages and culture in comparative and opposed terms; proverbs and idioms, stereotypes expressing cultural values; social structures, roles and relations; customs / traditions; beliefs, values, prohibitions and taboos, superstitious beliefs specific to societies; political, historical and economic background; cultural institutions; metaphoric / associative side meaning, use of humor.

 

VI. Yarıyıl

Semester VI

 

MB-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2-0-2-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

ELTV-Measurement and Asessment in Education (2-0-2-3)

Role and importance of measurement and assessment in education; fundamental concepts of measurement and assessment; psychometric (validity, reliability, utility) features of measurement tools; development and implementation of achievement tests; interpretation of test results and giving feedback; analysis of test and item scores; evaluation and grading.

 

MB-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2-3)

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

ELTV-Turkish Education System and School Administration (2-0-2-3)

The formation of educational systems and the structure of Turkish education system; Basic laws regulating the Turkish education system; The central, provincial and foreign organization of the Ministry of National Education; Teaching stages in Turkish education system; Human labour, physical, technological and financial resources in Turkish education system; Reform s and reform initiatives in Turkish education system; organization-management theories and processes; school as a social system and organization; management of human resources; student personal affairs; work related to education and training; school-related work; school, environment, community and family relationships; Current debates and trends about Turkish education system and schools.

 

AE-Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 (3-0-3-5)

Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikâye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.

ELTA-Teaching English to Young Learners II (3-0-3-5)

Different curriculum types for early childhood learning (5-12 years) groups (story-based, content-based, theme-based, task-based); effective use of children's literature, classroom management, language input and exercises.

 

AE-İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 (3-0-3-5)

Okuma, yazma ve dil bilgisi öğretiminin farklı evrelerinin ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

ELTA-Teaching English Language Skills II (3-0-3-5)

Thorough examination of different stages and techniques of teaching reading, writing and grammar; developing language awareness and teaching skills for groups of learners at different ages and language abilities; lesson planning principles and techniques appropriate to different proficiency levels.

 

AE-Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 (2-0-2-3)

Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebî türlerden ayıran özellikler; edebî metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel ögelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmis; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

ELTA-Language and Literature Teaching II (2-0-2-3)

Use of literature in language teaching; analysis of examples of poetry and plays selected from English and American literary works and works originally written in English and features distinguishing these two types from other literary genres; tasks that will draw attention to the richness of literary texts; the use of poetry and plays and teaching of cultural objects: objects and products in the main and target language and culture in comparative and opposed terms; proverbs and idioms, stereotypes expressing cultural values; social structures, roles and relations; customs / traditions ; beliefs, values, prohibitions and taboos, superstitious beliefs specific to societies; political, historical and economic background; cultural institutions; metaphoric / associative side meaning, use of humor.

 

VII. Yarıyıl

Semester VII

 

MB-Öğretmenlik Uygulaması 1 (2-6-5-10)

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

ELTV-Teaching Practice I (2-6-5-10)

Observing the specific teaching methods and techniques related to the ELT field; engaging in micro-teaching activities; autonomous lesson planning; developing materials related to the course; preparing teaching environments; classroom management; measurement, evaluation and reflection concerning the teaching experience.

 

MB-Özel Eğitim ve Kaynaştırma (2-0-2-3)

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

ELTV-Special Education and Socialization (2-0-2-3)

Fundamental concepts of special education; principles and historical development of special education; legal aspects concerning special education regulations; diagnosis and evaluation in special education; individualization of teaching; mainstreaming and special education support services; engagement and co-operation of families; different disability and ability groupings; educational approaches and teaching strategies for different groups; effective strategies for behavior management.

 

GK-Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2-3)

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

ELTG-Community Service Practices (1-2-2-3)

Community, community service practices and social responsibility concepts; social responsibility projects in terms of social and cultural values; identifying current social problems; preparing projects for the solution of such social problems; voluntarily participating in individual and group social responsibility projects; implementation of social responsibility projects in various institutions and organizations; participating in scientific events such as panels, conferences, congresses, symposiums as participants, speakers or regulators; assessing the results of social responsibility projects.

 

AE-İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme (3-0-3-3)

İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarınave mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.

 

ELTA-Lesson Planning in ELT (3-0-3-3)

Theories and principles of course content and materials design in English language teaching (eg, selection, adaptation, development and evaluation of content and materials) and main viewpoints on the use of English textbooks; the relationship between methodology, ideology and textbook authors; procedures related to the selection of the course content and materials;  learner-centered, authentic, real-world materials that help the students to communicate with each other and with the teacher; language adequacy of the learner, learnability, ease of use, cultural content, appropriateness of communicative interaction and language use; language adaptation of teaching materials according to student needs and teaching environments; designing one’s own teaching materials and supplementary materials chosen according to the appropriate method, student level, needs and current school environment; Evaluation of English lessons and materials, coursebook evaluation criteria.

 

AE-Çeviri (3-0-3-3)

Bu ders kapsamında farklı metin türlerinde Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviriler önerilmektedir; çeviri sürecinde dil bilgisel yapı ve bağlam ilişkisi incelenir; öğretmen adaylarının iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanır; çeviri yaklaşımları ile metin türleri arasındaki uyum vurgulanır.

ELTA-Translation (3-0-3-3)

Turkish-English, English-Turkish translation practice based on different text types; linguistic structure and context in relation to the translation process; raising teacher candidates’ awareness of similarities and differences between the target languages; consistency between translation approaches and genres is emphasized.

 

 

VIII. Yarıyıl

Semester VIII

 

MB-Öğretmenlik Uygulaması 2 (2-6-5-15)

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

ELTV-Teaching Practice II (2-6-5-15)

Observing the specific teaching methods and techniques related to the ELT field; engaging in micro-teaching activities; autonomous lesson planning; developing materials related to the course; preparing teaching environments; classroom management; measurement, evaluation and reflection concerning the teaching experience.

 

MB-Okullarda Rehberlik (2-0-2-3)

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

ELTV-School Councelling (2-0-2-3)

Educational role of guidance and psychological counseling services; developmental guidance model philosophy, its purpose, principles and program (comprehensive developmental PC program); basic services / interventions; the role and function of teachers in class guidance; PC services within the educational, professional, and social areas; school managers and teachers as psychological counselors; preparation of class PC plans / programs and their implementation.

 

AE-İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme (3-0-3-4)

Dil becerili öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yöntemleri; dil becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilkeler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi ve dil bilgisi seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan soru türleri; sınav hazırlama teknikleri ve değerlendirme ölçütleri; çeşitli soru örneklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme çalışmaları.

ELTA-Test Preparation and Evaluation in ELT (3-0-3-4)

Types of tests and measurement methods used for different age groups and language levels in language teaching; principles for measuring and evaluating language skills (reading, writing, listening, speaking); types of questions used in measuring vocabulary and grammar knowledge; exam preparation techniques and evaluation criteria; preparation of various question examples and test evaluation practice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MB                                                                              MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

            ELTV                                                        VOCATIONAL KNOWLEDGE ELECTIVE COURSES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açık ve Uzaktan Öğrenme (2-0-2-4)

Open and Distance Learning

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

Çocuk Psikolojisi (2-0-2-4)

Child Psychology

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (2-0-2-4)

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

Eğitim Hukuku (2-0-2-4)

Educational Law

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

Eğitim Antropolojisi (2-0-2-4)

Anthropology of Education

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

 

Eğitim Tarihi (2-0-2-4)

History of Education

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

 

Eğitimde Drama (2-0-2-4)

Drama in Education

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

 

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler (2-0-2-4)

Extra-Curricular Activities

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

 

Eğitimde Program Geliştirme (2-0-2-4)

Curriculum Development in Education

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

Eğitimde Proje Hazırlama (2-0-2-4)

Project Development in Education

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

 

Eleştirel ve Analitik Düşünme (2-0-2-4)

Critical and Analytic Thinking

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi (2-0-2-4)

Inpatient Education for Hospitalized Children

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları;

hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi

ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik,

hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar,

aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

 

Kapsayıcı Eğitim (2-0-2-4)

Inclusive Education

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

 

Karakter ve Değer Eğitimi (2-0-2-4)

Characer and Values Education

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi

ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması;

değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi

yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama

kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde

öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-

kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili

örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol

model olarak öğretmen.

 

Karşılaştırmalı Eğitim (2-0-2-4)

Comparative Education

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

 

Mikro Öğretim (2-0-2-4)

Micro-Teaching

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

Müze Eğitimi (2-0-2-4)

Museum Education

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2-0-2-4)

Non-formal Education Settings

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

Öğrenme Güçlüğü (2-0-2-4)

Learning Difficulties

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

 

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama (2-0-2-4)

Customizing and Adapting Teaching

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim (2-0-2-4)

Sustainable Development and Education

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

 

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (2-0-2-4)

Further Education and Life-Long Learning

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GK                                                                                                         GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

ELTG                                                                                              GENERAL CULTURE ELECTIVE COURSES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (2-0-2-3)

Substance Abuse and Fight against Addiction

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

 

Beslenme ve Sağlık (2-0-2-3)

Nutrition and Health

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

 

Bilim Tarihi ve Felsefesi (2-0-2-3)

History and Philosophy of Science

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

 

Bilim ve Araştırma Etiği (2-0-2-3)

Ethics in Science and Research

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

Ekonomi ve Girişimcilik (2-0-2-3)

Economy and Entrepreneurship

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

 

 

Geleneksel Türk El Sanatları (2-0-2-3)

Traditional Turkish Crafts

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

 

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (2-0-2-3)

Human Rights and Democracy Education

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

 

İnsan İlişkileri ve İletişim (2-0-2-3)

Human Affairs and Communication

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

 

Kariyer Planlama ve Geliştirme (2-0-2-3)

Career Planning and Advancement

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

 

Kültür ve Dil (2-0-2-3)

Culture and Language

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.

 

Medya Okuryazarlığı (2-0-2-3)

Media Literacy

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

 

Mesleki İngilizce (2-0-2-3)

English for Vocational Purposes

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

 

 

 

Sanat ve Estetik (2-0-2-3)

Art and Aesthetics

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

 

Türk Halk Oyunları (2-0-2-3)

Turkish Folk Dances

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları

 

Türk İşaret Dili (2-0-2-3)

Turkish Sign Language

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

Türk Kültür Coğrafyası (2-0-2-3)

Turkish Cultural Geography

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.

 

Türk Musikisi (2-0-2-3)

Classical Turkish Music

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

 

Türk Sanatı Tarihi (2-0-2-3)

Turkish Art History

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AE                                                                                                               ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

ELTA                                                                                                 SUBJECT AREA ELECTIVE COURSES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dil ve Toplum (2-0-2-4)

Language and Society

Dil-toplum ilişkisi bağlamında temel kavramlar ve teknik terimler; dilsel topluluklarda coğrafi ve sosyal farklılıklar; sosyal katmanlar ve dilsel topluluklar arasındaki ilişki; dilde değişimler; dil ve kültür; dil planlaması.

 

 

 

 

Dünya İngilizceleri ve Kültür (2-0-2-4)

World Englishes

İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğrenimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebi eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel öğelerin değerlendirilmesi.

 

Edimbilimi ve Dil Öğrenimi (2-0-2-4)

Pragmatics and Language Learning

Temel edimbilim kavramları ve modelleri hakkında bilgi; incelik kuramını İngilizce öğretimine uygulama; İngilizce’deki duruma ağlı sözcelerin öğretimi için malzeme hazırlama.

 

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi (2-0-2-4)

English Coursebook Evaluation

Derk kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. Açılardan incelenmesi.

 

İngilizce Öğretiminde Drama (2-0-2-4)

Drama in English Language Teaching

Drama teriminin tanımı ve anlamı;psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. Kavramlar; drama-oyun ilişkisi, eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.

 

İngilizce Öğretminde Materyal Tasarımı (2-0-2-4)

Materials Development in English Language Teaching

Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretimininde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar, VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. Öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretimmateryallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi.

 

İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (2-0-2-4)

New Approaches to ELT

İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.

 

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi (2-0-2-4)

Teaching English Vocabulary

İngilizce sözcük bilgisi, anlambilim, ve söylem arasındaki ilişkileri analiz etmelerine ve İngilizce sözcükleri bütünleşik dil becerileri yaklaşımıyla öğretme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır; öğrencilere İngilizce sözcük çeşitlerini, sözcük oluşturma biçimlerini ve sözcüklerin bağlam içinde farklı anlamlarını değerlendirme fırsatı verilir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurları ve sınıfta kullanılabilecek çeşitli metin türleri, sözlük ve derlem gibi kaynaklar ve sözcük öğretimi teknikleri kapsanır; bu ders kapsamında ayrıca, İngilizce sözcük bilgisini ölçmede kullanılabilecek sınavlar ve öğrencilerin sözcük öğrenmelerini destekleyici öğretme/öğrenme stratejilerine odaklanılır.

 

Kitle İletişiminde İngilizce (2-0-2-4)

English in Mass Communication

Öğrenciler, gazete, dergi türleri gibi hem yazılı hem elektronik uluslararası kitle iletişim araçlarını, bunların türlerini tanıyacak; uluslararası kitle iletişim araçlarında İngilizce’deki özel dil unsurlarının farkında olup ve onları kullanma becerilerini gelirtirecekler; editor mektupları, makaleler ve köşe yazılarını çözümleme, analiz etme, ana fikri bulma becerisi kazanacak ve rapor yazabilecek; kitle iletişim araçlarında yer alan haber ve makalelerin geçerliliğini ve güvenilirlğini farklı görüşlerle ve toplumlarla kıyaslayabilecek; kitle iletişim araçlarında kullanılan üslup, kelime ve dil bilgisi yapılarını kullanarak kısa haber, manşet, reklam, editor mektubu yazacak; aynı zamanda hedef dilin kendi kültürünü yansıtırken dilini nasıl kullandığını da örneklerle analiz edecektir.

 

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi (2-0-2-4)

Formative Classroom Assessment

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar; Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya yönelik araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerledirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.

 

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi (2-0-2-4)

Sociolinguistics and Language Teaching

Dilin, konuşlduğu toplum bağlamında incelenmesi olarak tanımlandığı bu derste toplumdilbilimin inceleme alanları ve biçimleriyle ilgili bilgiler verilir; öğrencilere toplumda dilin değişik kullanımlarının olduğunu ve bunların bölgeye, toplumsal sınıflara ve etnik kökenlere gore nasıl değiştiği aktarılır; dersin sonunda öğrenciler bir toplumda dil kullanımının nasıl değiştiğini dil öğretimiyle toplumdilbilimin nasıl ilişkilendirildiğini kavrayabilecektir.

 

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi (2-0-2-4)

Discourse Analysis and Language Teaching

Dersin sonunda İngilizce öğretmeni adaylarının dil becerileri ve öğretmenlik uygulamaları farklı söylem türlerinde gerçek dil kullanımını inceleyerek metinlerde tutarlılık ve uyumluluğu analiz edebilirler; metinde tutumluluk ve uyumluluğun dil öğretimindeki yerini irdeleyerek katkısını tartışabilirler, söylem çözümlemesi ve dil öğretimi arasıdaki bağlantıyı açıklayabilirler.

 

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi (2-0-2-4)

Holistic Language Teaching

Öğretmen adaylarının iletişimsel dil becerilerini bir ders planı dahilinde ve tümleşik olarak öğrenmelerini sağlayacak, öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenmesi; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin özellikle ergen ve yetişkin sınıfında bir ders planı içinde nsıl bütünleştirileceği, ders hedeflerinde varsa, dil bilgisi, kelime ve telaffuz gibi dil unsurlarının bu beceri temelli ders planına nasıl entegre edileceği konuları üzerinde durulur.

 

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 101  Introduction to Education 2 0 2 3  
ELTV 103  Sociology of Education 2 0 2 3  
NHE 101 National History I 2 0 2 3  
ELTG 101 Turkish Language I 3 0 3 5  
ELTG 103 Second Language I 2 0 2 3  
ELTG 105 Information Technology 3 0 3 5  
ELTA 101 Reading Skills I 2 0 2 2  
ELTA 103 Writing Skills I 2 0 2 2  
ELTA 105 Listening and Pronunciation I 2 0 2 2  
ELTA 107 Oral Communication Skills I 2 0 2 2  
Toplam 22 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 102 Educational Psychology 2 0 2 3  
ELTV 104 Philosophy of Education 2 0 2 3  
NHE 102 National History II 2 0 2 3  
ELTG 102 Turkish Skills II 3 0 3 5  
ELTG 104 Second Language II 2 0 2 3  
ELTA 102 Reading Skills II 2 0 2 2  
ELTA 104 Writing Skills II 2 0 2 3  
ELTA 106 Listening and Pronunciation II 2 0 2 3  
ELTA 108 Oral Communication Skills II 2 0 2 3  
ELTA 110 Structure of English 2 0 2 2  
Toplam 21 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTA 203 Linguistics I 2 0 2 3  
ELTA 205 Approaches to ELT 2 0 2 3  
ELTA 207 Critical Reading and Writing 2 0 2 3  
ELTAE 209 Elective I: Teaching English Vocabulary 2 0 2 4  
ELTV 201 Teaching Principles and Methods 2 0 2 3  
ELTV 203 Instructional Technologies 2 0 2 3  
ELTVE 205 Elective I: Extra-Curricular Activities 2 0 2 4  
ELTGE 201 Elective I: Human Affairs and Communication 2 0 2 3  
ELTA 201 English Literature I 2 0 2 4  
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 202 Research Methods in Education 2 0 2 3  
ELTV 204 History of Turkish Education 2 0 2 3  
ELTVE 206 Elective II: Micro-Teaching 2 0 2 4  
ELTGE 202 Elective II: English for Vocational Purposes 2 0 2 3  
ELTA 202 English Literature II 2 0 2 4  
ELTA 204 Linguistics II 2 0 2 3  
ELTA 206 Instructional Programs in ELT 2 0 2 3  
ELTA 208 Language Acquisition 2 0 0 3  
ELTAE 210 Elective II: New Approaches to ELT 2 0 2 4  
Toplam 16 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 301 Classroom Management 2 0 2 3  
ELTV 303 Ethics and Conduct in Education 2 0 2 3  
ELTVE 305 Elective III: Curriculum Development in Education 2 0 2 4  
ELTGE 301 Elective III: Pragmatics and Language Teaching 2 0 2 3  
ELTA 301 Teaching English to Young Learners I 3 0 3 5
ELTA 303 Teaching English Language Skills I 3 0 3 5
ELTA 305 Literature and Language Teaching I 2 0 2 3
ELTAE 307 Elective III: Drama in ELT 2 0 2 4
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 302 Turkish Education System and School Administration 2 0 2 3
ELTV 304 Measurement and Assessment in Education 2 0 2 3
ELTVE 306 Elective IV: Non-formal Education Settings 2 0 2 4
ELTGE 302 Elective IV: Career Planning and Advancement 2 0 2 3
ELTA 302 Teaching English to Young Learners II 3 0 3 5
ELTA 304 Teaching English Language Skills II 3 0 3 5
ELTA 306 Literature and Language Teaching II 2 0 2 3
ELTAE 308 Elective IV: Sociolinguistics and Language Teaching 2 0 2 4
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 401 Special Education and Socialization 2 0 2 3
ELTV 403 Teaching Practice I 2 6 5 10
ELTVE 405 Elective V: Learning Difficulties 2 0 2 4
ELTG 401 Community Service Practices 1 2 2 3
ELTAE 401 Elective V: Materials Development in ELT 2 0 2 4
ELTA 403 Lesson Planning in ELT 3 0 3 3
ELTA 405 Translation 3 0 3 3
Toplam 19 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ELTV 402 School Counseling 2 0 2 3
ELTV 404 Teaching Practice II 2 6 5 15
ELTVE 406 Elective VI: Individualized Teaching 2 0 2 4
ELTAE 402 Elective VI: World Englishes 2 0 2 4
ELTA 404 Test Preparation in ELT 3 0 3 4
Toplam 14 30