Kalite Komisyonu Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

Bu Yönergenin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi’nde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonu’nun çalışmalarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönerge, Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun görev ve etkinlik alanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu Yönerge; 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

Bu Yönergede geçen;

Akreditasyon: Dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların; Girne Amerikan Üniversitesi’nin herhangi bir birimi tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,

Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

Birim: Girne Amerikan Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri, akademik ve idari birimleri,

Birim Kalite Komisyonu: Akademik ve idari birimlerde kurulan Birim Kalite Komisyonunu,

Dış Değerlendirme: Üniversite’nin veya üniversitenin bir programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,

İç Değerlendirme: Üniversite’nin veya üniversitenin bir programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,

Kalite Komisyonu (Komisyon): Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ofisi: Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Komisyonunun destek hizmetlerini sağlayan ve akreditasyon çalışmalarını yönlendiren birim.

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Üniversite’nin; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,

Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

Performans Göstergeleri: Üniversite’nin amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

Program Değerlendirmesi: Üniversite’de iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

Üniversite: Girne Amerikan Üniversitesi’ni,

Üniversite Kalite Güvencesi Sistemi: Üniversite’nin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Komisyonunun Oluşturulması Görev ve Yetkileri

 

Kalite Komisyonun Oluşturulması

MADDE 5

 

Kalite Komisyonu; aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere öğretim üyeleri arasından Senato tarafından seçilen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında Genel Sekreter, Öğrenci Temsilcisi ile strateji geliştirme ile ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi bulunur.

Komisyonun başkanlığını, Rektör, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı yapar.

Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıl, Öğrenci Temsilcisinin görev süresi ise bir yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ve esasla yeni bir üye seçilir. Görev süresi sona eren üye, aynı usul ve esasla yeniden seçilebilir.

Kalite Komisyonunun ofis ve personel destek hizmetleri, Kalite Koordinatörlüğü/Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ofisi tarafından yürütülür.

Komisyon gerekli gördüğü takdirde komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği alt komisyonlar, çalışma grupları ve danışma kurulları oluşturulabilir.

Kalite Komisyonu üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde yeni üyenin görevlendirmesi yapılır.

Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6

Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 1. Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört kez, bunların dışında başkanın çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
 2. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir.
 3. Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

 

Kalite Komisyonunun görevleri

 

MADDE 7

 

Kalite Komisyonunun görevleri;

 

 1. Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya sunmak,
 2. İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
 3. Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,

ç)     Kurulun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Girne Amerikan Üniversitesi Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Sorumlulukları

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Oluşturulması

MADDE 8

(1) Girne Amerikan Üniversitesi akademik birimleri kendi içlerinde kalite güvencesi çalışmalarından sorumlu Akademik Birim Kalite Komisyonlarını oluştururlar. Akademik Birim Kalite Komisyonu, dekan/dekan yardımcısı veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu müdür/müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili akademik birimin sekreteri, öğrenci temsilcisi, veri derlemeden sorumlu öğretim elemanı ile akademik birimde bulunan her bir program/bölüm/anabilim dalı başkanlığı için birer sorumlu öğretim üyesi/elemanından oluşur.

(2) Girne Amerikan Üniversitesi idari birimleri kendi içlerinde kalite güvencesi çalışmalarından sorumlu İdari Birim Kalite Komisyonlarını oluştururlar. Komisyon üyeleri arasında en az bir şube/birim müdürü ile veri derlemeden sorumlu bir personel bulunur.

(3) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonları, ilgili birim yöneticilikleri tarafından görevlendirilir ve GAÜ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ofisine bildirilir.

(4) Akademik ve İdari Birim Kalite Güvencesi Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine Madde 6 (a) uyarınca yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9

(1) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının görevleri şunlardır:

 1. a) Akademik ve idari birimlerde, birimin ve kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması ile kurumun ulusal ve uluslararası derecelendirme çalışmalarında başarılı olabilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek. Bu çalışmalarda GAÜ Kalite Komisyonuna her türlü desteği vermek,
 2. c) Akademik ve idari birimlerde iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek. Akademik birimlerde program/bölüm/anabilim dallarından gelecek bilgiler doğrultusunda “Birim Iç Değerlendirme Raporu”nu hazırlayarak GAÜ Kalite Komisyonuna sunmak. İdari birimlerde alt birim verilerini derleyerek GAÜ Kalite Komisyonuna sunmak,

ç) Girne Amerikan Üniversitesi dış değerlendirme çalışmalarında akademik ve idari birimler için gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

 1. d) GAÜ Kalite Komisyonun kararlarını ilgili birimin ilgili program/bölümlerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
 2. e) GAÜ Kalite Komisyonun Yükseköğretim Kalite Kurulu için hazırlayacağı “GAÜ Kurum İç  Değerlendirme Raporu”na ve diğer raporlara destek vermek,

(2) Akademik birimlerde program/bölüm/anabilim dalları sorumluları, Akademik ve İdari Birim Kalite Güvencesi Komisyonu yönlendirmesi doğrultusunda kendi akademik programları ve idari hizmetlerinin kalite geliştirme faaliyetlerini koordine eder ve performanslarını izler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversite İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi

MADDE 10

 1. Kalite Komisyonu iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.
 2. Kalite Komisyonu, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.
 3. Kurum iç değerlendirme raporları üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfasından yayımlanır.

Kalite geliştirme ve kalite güvencesi çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 11

Bu Yönerge kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12

Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11

Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.