EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Öğretimi (Yüksek Lisans - YÖK - YÖDAK)

 

DERS İÇERİKLERİ


Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize, araştırmacılarımıza ve akademisyen olmayı amaçlayan öğrencilerimize eğitim vermektedir. Programımız YÖK tarafından öngörülen eğitim programlarına ve ilgili mevzuata göre düzenlenmiştir.


ZORUNLU DERSLER

 

TUR 501/ Anlama Teknikleri: Okuma- Dinleme CR:(3,0)3       ECTS: 8

Okuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Metinlerden yola çıkarak okuma becerisini geliştirmeye yönelik tekniklerin incelenmesi. Türkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları. / Dinleme becerisini Ruhbilim araştırmalarından da yararlanılarak kuramsal boyutlarıyla açıklama. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak dinleme- anlama becerilerini geliştirici çalışmalar yapma.

 

TUR 503/ Türkçe Öğretiminde Araştırma Teknikleri    CR:(3,0)3       ECTS: 8

Türkçe Öğretiminde yer alan nicel araştırmaların aşamalarından; betimsel, nedensel, deneysel araştırma yöntemlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak. Türkçe’nin eğitimi- öğretimi amaçları bilimsel araştırmaları değerlendirebilme becerisi kazanmak. Türkçe dersi öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin, eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri'nin kuram, yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulama düzeylerinin, Türkçe öğretimine yansıması

 

TUR 502/ Anlatma Teknikleri: Konuşma / Yazma         CR:(3,0)3       ECTS: 8

Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Konuşma organları, diyafram kontrolü ve ses çalışmalarının etkili konuşma becerilerinin geliştirilmesindeki önemini kavrama. Türkçe Öğretiminde konuşma becerisini uygulama ve geliştirme amaçları etkinlikleri geliştirebilme. Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. 

 

TUR 504/ Türkçe Öğretiminde Ölçme Değerlendirme   CR:(3,0)3       ECTS: 8

Türkçe Öğretiminde yer alan temel dil becerileri ve dilbilgisine yönelik soru hazırlama ölçütlerini oluşturma.

 

TSEM 580/ Tez Semineri     CR:(3,0)3       ECTS:20

Türkçe Öğretimi ile ilgili teorik ve metodolojik problem çözümlemeleri ve örnek çalışmalar.

 

TEZ 590/ Tez CR:(0,0)0       ECTS:30

Tez aşamasına gelen öğrenci tarafından alınan bu ders, öğrencinin uzmanlık alanıyla ilgili olarak yaptığı çalışmayı içerir ve alanın uzman öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

 

TEZ 590/ Tez CR:(0,0)0       ECTS:30

Yüksek Lisans Bitirme tezi, normal şartlarda iki yarıyılda tamamlanması gereken, kapsamlı bir araştırma çalışmasıdır. Öğrenci TSEM 580 Seminer dersinde almış olduğu temel bilgileri orijinal bir çalışma ile uygulayacaktır.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

TUR513/ Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatı CR:(3,0)3       ECTS:10

Türkçe dersi öğretimin programında öngörülen çocuk edebiyatı ürünlerinin de içinde yer aldığı Çocuk Edebiyatı ürünlerinin Türkçe Öğretiminde kullanılma amaçlarının tanımlanması. Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin dil bilincinin geliştirilmesi ve dil becerilerinin kazandırılmasındaki öneminin kavratılması.

 

TUR511/ Çocuk Edebiyatı Edebi Türler  CR:(3,0)3       ECTS:10

Türkçe ders kitaplarındaki edebi metinlerin dil becerilerin geliştirilmesindeki yeri ve önemi. Metne dayalı dil bilgisi öğretiminde edebi metinlerin öneminin kavratılması. Türkçe dersi öğretim programında öğretilmesi öngörülen edebi metinlerin: şiir, roman, öykü, masal, fıkra, makale, sohbet vb. tür arasından incelenmesi.

 

TUR505/ Türkçe Öğretiminde Ses ve Yapı Bilgisi           CR:(3,0)3       ECTS:10

Türkçe kelimelerin ses yapısı, ünlü ve ünsüzlerin tanımı ve sınıflandırılması, kelimelerin ses özellikleri, ses değişmeleri. Türk dilinin ses ve yapı özelliklerinin ve tarihi süreç içerisinde gösterdiği değişim ve gelişmelerin bilimsel bir bakış açısıyla incelenmesi ve Türkçe öğretiminde ses ve yapı bilgisi değerlendirmelerinin önemi.

 

TUR506/ Türkçe Öğretiminde Söz Dizimi ve Anlam Bilgisi       CR:(3,0)3       ECTS:7

Hem yüzey hem derin yapı dikkate alınarak Türkçenin söz diziminin yapısal özelliklerinin incelenmesi; kapsamı ve kaynakları üzerinde bilgi edinilmesi. Genel dilbilim, metin bilim, sözeylem kuramı, edimbilim, şiir dili vb. konuların ele alınması ve bunların Türkçe öğretimi ile ilişkilendirilmesi.

 

TUR507/ İletişim ve Diller   CR:(3,0)3       ECTS:7

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rol ve kullanılması ve tam bunlar üzerinde dilin yapısal özelliklerinin etkisi incelenecektir.

 

TUR508/ Türkçenin Güncel Sorunları      CR:(3,0)3       ECTS:7

Türkçe Öğretiminde temel alınan kavram, yöntem ve tekniklerin bilimsel anlamda tartışılması; sorun teşkil eden durumların tespiti ve çözüm önerileri.

 

TUR509         Dil Öğretim Yöntemleri       CR:(3,0)3       ECTS:7

Öğrenme-öğretme süreçleri perspektifinden; Türk dilinin kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, model ve biçem kavramlarının tartışılması; öğrenme kuramlarına yönelik oluşturulmuş Öğrenme stratejileri; açıklayıcı ve kuralcı öğretme kuramlarına ilişkin üretme stratejileri, öğretme stratejileri ve biçemlerinden üretim stratejilerine geçişin incelenmesi, ilgili araştırmaların tartışılması; değişik yöntemlerle nasıl üretileceği konusu işlenecektir.

 

TUR510/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi   CR:(3,0)3       ECTS: 7

Ana dili Türkçe olmayanlara, Türkçenin Öğretiminde uygulanabilecek yaklaşımların, yöntem ve tekniklerin tespiti. Yabancıların Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunların tespiti ve bunlara getirilebilecek bilimsel çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yer alan yöntem ve tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak işlenmesi.

  

TUR512/ Türkçe Öğretiminde Metin Oluşturma            CR:(3,0)3       ECTS: 7

Türkçe Öğretiminde yer alacak metinlerin seçilmesinde veya oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken yöntem, teknik ve kuralların kavratılması. Öğrencinin akademik gelişiminde rol oynayan metinlerin seçiminde dikkate alınması gereken özelliklerin incelenmesi.

 

TUR514/ İlkokuma Yazma Öğretimi         CR:(3,0)3       ECTS: 7

İlkokuma-yazma öğretiminin değişik yöntemlere göre incelenmesi ve Türkçeye uygun ilkokuma-yazma tekniklerinin saptanması, ilkokuma-yazma öğretiminin ruhbilimsel ve toplumbilimsel temelleri izlenecektir.

 

TUR515/ Osmanlı Türkçesi CR:(3,0)3       ECTS: 7

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri; Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama biçimleri.

 

TUR516/ Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Materyal Geliştirme  CR:(3,0)3       ECTS: 7

Türkçe dersi öğretim programında kullanılması öngörülen görsel - işitsel araçların hangi ortamlarda, hangi amaçlarla nasıl kullanılacağının öğretimi. Türkçe öğretiminde, internet kaynaklı uzaktan eğitimin tanımlanması ve uygulama çalışmaları.

 

TUR517/ Türkçenin Eğitim Tarihi            CR:(3,0)3       ECTS: 7

Türkçenin eğitim tarihinin zaman ve kapsam açısından değerlendirilmesi. Türkçenin eğitim tarihinde yer alan eserlerin belirlenmesi; kavram ve yöntemlerin açıklanması.

 

TUR518/ Türkçe Öğretim Programları    CR:(3,0)3       ECTS: 7

Özelde Türkçe dersi öğretim programları genelde ise eğitim, öğretim ve ders programlarının dayandığı temellerin kavratılması. Programların oluşumunda yer alan öğrenme yaklaşımlarının amaç - sebep ve sonuç ilişkilerinin Türkçe öğretimine yansıması.

 

 

TUR519/ Metin İnceleme I: Şiir     CR:(3,0)3       ECTS: 7

Şiirin çocuk edebiyatı içindeki yeri. Çocuk şiirinin dili. Çocuk şiirinin nitelikleri: Biçim ve içerik. Şiiri incelemede plan. Çocuk şiirlerinin incelenmesinde genel tutum. Türk ve dünya edebiyatından örneklerin incelenmesi.

 

TUR520/ Metin İnceleme I: Düzyazı         CR:(3,0)3       ECTS: 7

Çocuk öyküsü ve romanı. Çocuk romanlarının ve öykülerinin temel nitelikleri . Çocuk öykü ve romanında biçimsel özellikler. Çocuk öykü ve romanında tematik doku. Öykü ve roman incelemede plan. Çocuk öykü ve romanlarına dair örneklerin incelenmesi.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TUR 501  Anlama Teknikleri: Okuma/Dinleme  3 0 3 8 Zorunlu 
TUR 503  Türkçe Öğretiminde Araştırma Teknikleri  3 0 3 8 Zorunlu 
TURS* Alan Seçmeli 1 3 0 3 7 Seçmeli
TURS** Alan Seçmeli 2 3 0 3 7 Seçmeli
Toplam 12 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TUR 504  Türkçe Öğretiminde Ölçme Değerlendirme  3 0 3 8 Zorunlu 
TSEM 580  Tez Semineri  3 0 3 7 Zorunlu 
TUR502 Anlatma Teknikleri: Konuşma / Yazma 3 0 3 8 Zorunlu
TURS*** Alan Seçmeli 3 3 0 3 7 Seçmeli
Toplam 12 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TEZ 590  Tez 1 0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TEZ 590  Tez 2 0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30