EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yeni Türk Dili (Doktora - YÖK - YÖDAK)

 

Programa, Yüksek Lisansını Türk Dili ve Edebiyatının herhangi bir ana bilim dalında yapmış olanlar baş vurabilirler. Farklı bir ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olanlar, akademik hazırlık programından sonra kesin kayıt yaptırabilirler. Programa başvuracak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ALES sınavından en az 60 almış olmalı, 3.00/4.00 akademik ortalamaya sahip bulunmalıdır. KKTC vatandaşları, akademik ortalamalarının 3.00/4.00 olması hâlinde kayıt yaptırabilirler.

DERS İÇERİKLERİ

TDE 601                     Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri                     Z          3  0  0  3

Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzum-mensur el yazması metinlerin yazı teknikleri, imlâ özellikleri; imlâ-ses ilişkileriyle ilgili sorunlar; örnek metinler üzerinde dil, şekil, tür, muhteva incelemeleri.

ARM 600                   Araştırma Metotları                                     Z          3  0  0  3

Bilimsel Araştırma kavramı, kapsamı ve önemi. Eğitimde araştırma ve edebiyat eğitiminde araştırma. Edebiyat araştırmasında temel ilkeler. Araştırma yöntemleri. Arşiv merkezli araştırma ve eski yazı metinlerin araştırılması. Eser merkezli, yazar merkezli araştırma. Türk edebiyatının önemli araştırmacıları ve yöntemleri gibi temel konular işlenecektir.

ALAN SEÇMELİ DERSLER

DERSİN KODU         DERSİN ADI                                                            TÜRÜ T U L K

TDE 603                     Eski Türkçe Metinler                                               S          3  0  0  3

Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesinin oluşumu ve gelişimi; yazıtları ve eserleri; bulunma ve okunma çalışmaları; bunlar hakkındaki temel çalışmaların değerlendirilmesi; transkripsiyon ve transliterasyon yöntemleri ve sorunları; dil ve imlâ özelliklerinin sorunları. Örnek metinler üzeride dil incelemeleri.

TDE 605                     Genel Türkçe Karşılaştırmalı Ses Bilgisi     S          3  0  0  3

Türkçenin temel ses bilgisi özellikleri; tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle, diğer Altay dilleriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin ses özelliklerinin açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

TDE 607                     Genel Türkçe Karşılaştırmalı Yapı Bilgisi S          3  0  0  3

Türkçenin temel yapı bilgisi özellikleri; tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle, diğer Altay dilleriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin yapı özelliklerinin açıklanmasıyla ilgili sorunlar ve seçilen metinler üzerinde çözümleme uygulamaları.

 

TDE 609                     Karşılaştırmalı Oğuz Lehçeleri                    S          3  0  0  3

Oğuz Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Oğuz Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

TDE 611                     Uygur-Karluk Lehçeleri                               S          3  0  0  3

Uygur-Karluk Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Uygur-Karluk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

 

TDE 613                     Genel Türkçe Köken Bilgisi                         S          3  0  0  3

Köken bilgisi; temel terimleri, kaynakları ve tarihî gelişimi. Genel Türkçe köken bilgisi üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Genel Türkçeden seçilen kelimeler üzerinde köken bilgisi incelemeleri.

TDE 615                     Altay Dilleri Teorisi                                      S          3  0  0  3

Altay Dilleri: Yayılma alanları, temel ses, yapı, dizim özellikleri; bunların birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Altay Dilleri Teorisi: Ortaya atılmasından bugüne temel çalışmalar; sorunlar; taraftar ve karşıt görüşlerin değerlendirilmesi.

TDE 617                     Azerbaycan Edebiyatı                                              S          3  0  0  3

Bu derste, Türk dünyasında gelişen Türk edebiyatının önemli şubelerinden biri olan Azerbaycan edebiyatının edebî örnekleri üzerinde durulacak ve Türkçenin edebiyat dili olarak önemi vurgulanacaktır.

 

BAHAR YARIYILI

ÇEKİRDEK DERSLER

DERSİN KODU         DERSİN ADI                                                            TÜRÜ T U L K

TDE 602                     Türk Edebiyatı Tarihi İncelemeleri                         Z          3  0  0  3

Edebiyat tarihi ve edebiyat tarihçiliği; Türk edebiyat tarihinin dayandığı kaynaklar ve bunlardan yararlanma yöntemleri; karşılaştırmalar. Türk Edebiyatının temel özellik ve tasnifleriyle ilgili görüşler ve tartışılan sorunlar.

TSEM 680                  Seminer                                                         Z          3  0  0  3

Kaynaklara dayanarak bilimsel yöntemler kullanılarak bir konunun araştırılması; bilimsel araştırma hâlinde yazılıp, sözlü olarak sunulması.

ALAN SEÇMELİ DERSLER

DERSİN KODU         DERSİN ADI                                                            TÜRÜ T U L K

TDE 606                     Orta Türkçe Metinler                                              S          3  0  0  3

Harezm, Çağatay, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçesinin oluşumu ve gelişimi; eserleri; bunlar hakkındaki temel çalışmaların değerlendirilmesi; dil ve imlâ özelliklerinin sorunları. Örnek metinler üzerinde dil incelemeleri.

TDE 608                     Karşılaştırmalı Kıpçak Lehçeleri                S          3  0  0  3

Kıpçak Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Kıpçak lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

 

 

TDE 610                     Genel Türkçe Anlam Bilgisi                         S          3  0  0  3

Anlam bilimi; temel terimleri, kaynakları ve tarihî gelişimi. Genel Türkçe anlam bilgisi üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Genel Türkçeden seçilen kelimeler üzerinde anlam bilimi incelemeleri.

TDE 612                     Genel Türkçe Söz Dizimi                              S          3  0  0  3

Türkçenin temel söz dizimi özellikleri; kelime grupları ve cümlenin ögeleri ve türlerinin tanımlanmasında karşılaşılan sorunlar, tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinden örnekler çerçevesinde söz dizimi çözümlemesi uygulamaları.

TDE 614                     Anadolu ve Rumeli Ağızları İncelemeleri    S          3  0  0  3

Ağız araştırmaları; temel terimleri, kaynakları ve araştırma yöntemleri; Anadolu ve Rumeli ağızlarının tarihî gelişimi; bölgeleri. Örnek metinler üzerinde çözümleme uygulamaları.

TDE 616                     Çuvaş ve Sibirya Türk Lehçeleri                 S          3  0  0  3

Çuvaş ve Sibirya Türk Lehçelerinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses, yapı, dizim özellikleri; bunların birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar. Çuvaş, Yakut, Hakas, Tuva Türkçeleri üzerinde metin incelemeleri.

TDE 618                     Kıbrıs ve Balkan Türk Edebiyatları                        S          3  0  0  3

Bu derste, Türk dünyasında gelişen Türk edebiyatının önemli şubelerinden Kıbrıs’ta gelişen Türk edebiyatı ve  Balkan Türklerinin edebiyatlarına ait edebî örnekleri üzerinde durulacak ve Türkçenin edebiyat dili olarak önemi vurgulanacaktır.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TDD 601  OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ  3 0 3 9 Zorunlu 
ARM 600  ARAŞTIRMA METODLARI  3 0 3 9 Zorunlu 
TDD 603  ESKİ TÜRKÇE METİNLER  3 0 3 6 Seçmeli Ders 
TDD 605  GENEL TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ  3 0 3 6 Seçmeli Ders 
TDD 607  GENEL TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI YAPI BİLGİSİ  3 0 3 6 Seçmeli Ders 
TDD 609  KARŞILAŞTIRMALI OĞUZ LEHÇELERİ  3 0 3 6 Seçmeli Ders 
TDD 613  GENEL TÜRKÇE KÖKEN BİLGİSİ  3 0 3 6  
TDD 615  ALTAY DİLLERİ TEORİSİ  3 0 3 6  
TDD 619  TÜRK SÖZLÜK BİLİMİ VE TARİHİ  3 0 3 6  
TDD 620  TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI  3 0 3 6  
Toplam 30 66
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TDD 602  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ İNCELEMELERİ  3 0 3 10 Zorunlu 
TDD 606  ORTA TÜRKÇE METİNLER  3 0 3 10 Seçmeli Ders 
TDD 608  KARŞILAŞTIRMALI KIPÇAK LEHÇELERİ  3 0 3 10 Seçmeli Ders 
TDD 610  GENEL TÜRKÇE ANLAM BİLGİSİ  3 0 3 10 Seçmeli Ders 
TDD 612  GENEL TÜRKÇE SÖZ DİZİMİ  3 0 3 10 Seçmeli Ders 
TDD 614  ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI İNCELEMELERİ  3 0 3 10 Seçmeli Ders 
TDD 621  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ  3 0 3 10  
TDD 622  KIBRIS TÜRK AĞZI  3 0 3 10  
Toplam 24 80
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TSEM 680  Tez Semineri  3 0 3 30 Zorunlu 
FREL 600    3 0 3 0 Serbest Seçmeli 
Toplam 6 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
QUAL 600  YETERLİLİK SINAVI  3 0 3 0  
Toplam 3 0
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES690  TEZ  0 0 0 0  
Toplam 0 0
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES 690  Tez  0 0 3 30 Zorunlu 
Toplam 3 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES 690  Tez  0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES 690  Tez  0 0 3 30 Zorunlu 
Toplam 3 30