EĞİTİM FAKÜLTESİ

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

 

DERS İÇERİKLERİ


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

I. Yarıyıl

MB Eğitime Giriş

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

MB Eğitim Psikolojisi

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

GK Yabancı Dil 1

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-verişyerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriğiyazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GK Türk Dili 1

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma,öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

GK Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

AE Özel Eğitim

Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu, sınıflandırma, yaygınlık ve görülme sıklığı, nedenler, tarama/tanılama, ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

AE Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Temel kavramlar; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve iş birliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, OSB olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

II. Yarıyıl

MB Eğitim Sosyolojisi

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

MB Eğitim Felsefesi

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik,varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası,bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılmasıvb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

GK Yabancı Dil 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma,okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

GK Türk Dili 2

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma;nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma,özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

AE Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özelyetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

AE İşitme ve Görme Yetersizliği

Temel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler, işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler, görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve iş birliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

AE Çocuk Gelişimi

Temel kavramlar: gelişim, büyüme, olgunlaşma; gelişimin ilkeleri; doğum öncesi gelişim ve doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler; fiziksel gelişim, tanımı ve önemi; çocuklarda 0-12 yaş fiziksel gelişim özellikleri; ergenlik döneminin fiziksel ve fizyolojik özellikleri; bilişsel gelişim, tanımı ve önemi, bilişsel gelişimle ilgili kavramlar; dönemlere göre bilişsel gelişim özellikleri; dil gelişimi, tanımı ve önemi, dönemlere göre dil gelişim özellikleri, dil gelişimini etkileyen etmenler; sosyal-duygusal gelişim, tanımı ve önemi, dönemlere göre sosyal-duygusal gelişim özellikleri; ahlak gelişimi, tanımı ve önemi, ahlaki gelişim süreci ve özellikleri; cinsel gelişim ve eğitim, cinsel gelişimle ilgili kavramlar, cinsel gelişimi etkileyen etmenler, cinsel gelişim süreci, cinsel eğitim; özbakım becerileri, özbakım becerilerinin gelişimi ve gelişimsel dönemlere göre özbakım becerileri.

III. Yarıyıl

MB Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

MB Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

AE Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Temel kavramlar: bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.

AE Uygulamalı Davranış Analizi

Uygulamalı davranış analizinin (UDA) temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi; UDA ve etik; hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme; hedef davranışa ilişkin toplanan verilerinanalizi ve değerlendirilmesi; öğretime karar vermek için verilerin kullanımı; davranış işlevlerinibelirleme; davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri; pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme;yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme: sönme, tepkinin bedeli; genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemleri.

AE Özel Eğitimde Değerlendirme

Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma.

AE Özel Eğitimde Bütünleştirme

Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları, birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, yasal dayanakları ve türleri; destekleyici özel eğitim hizmetleri, danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede iş birliği: tanımı, önemi ve türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci, geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme; bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar.

AE Türk İşaret Dili

Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.

IV. Yarıyıl

MB Öğretim Teknolojileri

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar;araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

MB Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

AE Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil edinim kuramları, dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği.

AE Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim

Özel eğitim ve teknolojiyle ilgili temel kavramlar; eğitimde ve özel eğitimde teknolojinin kullanımının önemi; farklı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri; düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları.

AE Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

Bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları(okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

AE Braille Okuma-Yazma

Braille yazı sistemi; Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler; Braille alfabesiyle okuma ve yazma, tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma; kabartma matematik ve fen sembolleri.

AE Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; gözlem yapma; kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.

V. Yarıyıl

MB Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

MB Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

AE Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi

Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri;okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma-yazmanın öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okuma-yazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/stratejileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci.

AE Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; fen bilgisindeki temaları inceleme; konuları sıralama; konuların kazandırılması için gerekli kavramları belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; fen bilgisi öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama; sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; sosyal bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.); konuların mantıklı sıraya konulması; konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi; öğrencilerin düzeyine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; sosyal bilgiler öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.

AE Özel Eğitimde Matematik Öğretimi

Matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi; matematik öğretimi ve planlaması; basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan öğretim yaklaşımları; problem çözme becerileri geliştirme; matematik programını uygulama, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin öğretimi; matematik öğretiminde hata türleri ve analizi; işlevsel matematik becerilerinin öğretimi: değer (para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri; geometri kavram ve becerilerinin öğretim yolları; kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik matematik öğretim teknikleri/stratejileri; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; matematik öğretimini farklı özel eğitim gruplarına uyarlama.

AE Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi

Sanatsal becerilere ilişkin temel kavramlar; normal gelişim sürecinde çocukta çizgi gelişimi, çizgigelişiminin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda çizgi gelişimi ve özellikler; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlanması; farklı sanatsal becerilerin öğretimi: sulu boya ile boyama, makasla kesme, baskı, püskürtme, origami ve mum çalışmaları, maske, kukla yapma ve bileklik yapma; çocukta sanatsal becerileri değerlendirmek ve kazandırmak için ölçme aracı geliştirme; öğretim planları hazırlama; öğretim uygulama örnekleri geliştirme ve uygulama.

AE Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor

Temel kavramlar: bozukluk, özür, engel, nedenler, önleme, fiziksel eğitim ve spor; farklı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini ölçme ve değerlendirme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini destekleme amaçlı planlama ve program yapma; fiziksel eğitim ve sporda kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar; fiziksel eğitimi ve sporu özel eğitim ihtiyacı olan bireylere uyarlama süreci.

VI. Yarıyıl

MB Eğitimde Ahlâk ve Etik

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

MB Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

AE Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

Temel kavramlar, temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı, temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsaluyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretimsunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.

AE Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığını geliştirme; dil bilgisi öğretimi; yazma süreci, yazılı metin türleri, yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı, metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerini geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler.

AE Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri; özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları; müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.

AE Özel Eğitimde Aile Eğitimi

Aile kavramı; aile sistem kuramları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecine katılımı; öğrencinin değerlendirilmesi; bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailenin katılımı; ailelere öğretme becerileri kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

AE Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı kurumlarda okul deneyimi kazanma; eğitim-öğretim hizmetlerine katılma; özel eğitim hazırlık çalışmalarını planlama; eğitim ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle iş birliği yapma; eğitim ortamlarında sınıf yönetme; öğretimsel uyarlamalar yapma; öğretimi yürütme; yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumlarını gerçekleştirme; karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler geliştirme ve uygulama.

VII. Yarıyıl

MB Öğretmenlik Uygulaması 1

Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretimeilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.

AE Özel Eğitimde Materyal Tasarımı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).

VIII. Yarıyıl

MB Öğretmenlik Uygulaması 2

Kavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma.

MB Okullarda Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri;sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki,kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

GK Topluma Hizmet Uygulamaları

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

AE Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de engelli bireylere ve özel eğitime yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin geçmişi; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik ulusal politikalar ve yasal düzenlemeler; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler; Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olması; dünyadaki yasal düzenlemelerin engelli bireyler, özel eğitim uygulamaları ve Türkiye’deki düzenlemeler açısından önemi; engelli bireylere yönelik genel paradigma değişimi; politika, yasal düzenlemeler ve uygulamalar arasındaki boşluk.

MB MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

Eğitim Hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

Eğitim Antropolojisi

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

Eğitim Tarihi

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

Eğitimde Drama

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla,pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri;öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temelöğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirmemodelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması;dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

Eğitimde Proje Hazırlama

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

Eleştirel ve Analitik Düşünme

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

Kapsayıcı Eğitim

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

Karakter ve Değer Eğitimi

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani- kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

Karşılaştırmalı Eğitim

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

Mikro Öğretim

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

Müze Eğitimi

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistemve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

AE ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

• Özel Eğitim Öğretmenliği programında, Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olmak üzere toplam altı seçmeli ders alanı bulunmaktadır.

• Her öğrenci, her bir alan seçmeli ders havuzundan en az bir ders almak zorundadır.

• Öğrenciler, ilgi ve isteklerine göre uzmanlaşmak istedikleri alanlarla ilgili seçmeli derslerden toplamda en az yedi ders almalıdır.

ZİHİN YETERSİZLİĞİ (ZY) ALANINDA SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri

Çoklu yetersizlikler; çoklu yetersizliğin yaygınlığı; çoklu yetersizliği olan çocukların özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların bilişsel özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların davranışsal özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların duygusal özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi; çoklu yetersizliği olan çocukların eğitim ortamları; çoklu yetersizliği olan çocuklar ve kaynaştırma; çoklu yetersizliği olan çocuklara akademik becerilerin öğretimi; çoklu yetersizliği olan çocukların öğretimlerini planlama; çoklu yetersizliği olan çocuklara öğretim planı hazırlama.

Ergenlik ve Cinsel Eğitim

Ergenliğin doğası; ergenlikte fiziksel değişiklikler; ergenlikte psikolojik değişiklikler; ergenlikte duygusal değişiklikler; ergenlikte zihinsel değişiklikler; ergen sağlığı; ergenlikte sağlık sorunları; ergen bilişi; Piaget’in kuramı; bilgi işleme süreci; cinsel gelişim; cinsel eğitim; zihin yetersizliği olan ergenlerin cinsel gelişim özellikleri; zihin yetersizliği olan ergenlere yönelik cinsel eğitim uygulamaları.

Erken Müdahale Programları

Erken çocuklukta gelişim; erken çocukluk döneminin özellikleri; erken müdahalede yaklaşımlar;erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları; erken müdahale program özellikleri; uluslararası ve ulusal zihin yetersizliğine yönelik erken müdahale programları; Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).

İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi

İş ve meslek becerileri; özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının yaygınlığı; iş ve meslek becerilerinin özellikleri; özel gereksinimli bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretimi; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili yaklaşımlar; iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemler; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili araştırmalar; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalar; iş ve meslek becerilerinin öğretimi için geçiş planı hazırlama; iş ve meslek ile ilgili gerekli becerileri kazandırma; özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe hazırlama; özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe yerleştirme.

ZY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

Zihin yetersizliği ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.

ZY’de Kavram Öğretimi

Kavramı tanımlama; kavram çeşitleri; kavramların yararları; çocukların kavramı öğrenmesi; kavramöğretiminin unsurları; kavram öğretiminde dikkat edilecek noktalar; kavram öğretiminde kullanılan yöntemler; doğrudan öğretim modeli; yanlışsız öğretim; eş zamanlı ipucuyla öğretim; kavram öğretiminde değerlendirme ve planlama; kavram öğretimini uygulama.

ZY’de Öğretim Uyarlamaları

Zihin yetersizliği olan çocukların öğrenme biçimleri; bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi;bireyselleştirme için yapılması gerekenler; öğretimi uyarlama; öğretimin içeriğinde yapılan uyarlamalar; öğretimin sunumunda yapılan uyarlamalar; özel eğitim sınıflarında ve okullarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri; kaynaştırma/bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri; akademik ve akademik olmayan alanlara yönelik uyarlama örnekleri.

ZY’de Sosyal Beceri Öğretimi

Sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri öğretimine hazırlık; sosyal beceri öğretimi planlama; sosyal beceri öğretimi taslağı hazırlama; sosyal beceri öğretimini uygulama.

ZY’de Teknoloji Destekli Öğretim

Zihin yetersizliği olan öğrencilerde akademik becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar:okuma, yazma, matematik becerilerine yönelik uygulamalar; zihin yetersizliği olan öğrencilerde akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: sosyal beceri, günlük yaşam becerileri; farklı teknolojik araçların zihin yetersizliği olan öğrencilerle kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları zihin yetersizliği olan öğrenciler için teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri.

ZY’de Yetişkinliğe Geçiş

Toplumsal yaşama geçiş; yetişkin zihin yetersizliği olan bireyler ve aileleri; yetişkinlere hizmet sunansivil toplum örgütleri; mesleki becerilerin gelişimi; temel iş becerilerinin kazandırılması; istihdam edilebilirlik becerileri; aileden ayrılma; serbest zaman etkinlikleri; bağımsız yaşama geçişin planlanması.

OTİZM SPEKTRUM BOZOKLUĞU (OSB) ALANINDA SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması

Doğal öğretimin doğası ve özellikleri; doğal öğretimin kuramsal temelleri; yararları ve sınırlılıkları; doğal öğretim stratejileri; çevresel düzenlemeler; fırsat öğretimi; talep etme yaklaşımı; doğal dil paradigması; doğal öğretimin planlanması; doğal öğretimde veri toplama; ailelerle çalışma; erken müdahale programlarında doğal öğretim süreci: temel tepki öğretimi, etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı, Denver erken başlama modeli.

Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik uygulamalar: kapsamlı uygulamalar, odaklanmış uygulamalar; kapsamlı uygulama modelleri: özellikleri, uygulamalı davranış analizine dayalı kapsamlı uygulama örnekleri, gelişimsel ilişki temelli kapsamlı uygulama örnekleri, diğer kapsamlı uygulama örnekleri; erken yoğun davranışsal müdahale programı: özellikleri, kapsamı, öğretim yöntemleri, uygulaması, sonuçları; Türkiye'deki uygulamalı davranış analizine dayalı kapsamlı uygulama modelleri: OÇİDEP örneği, PCDI örneği; odaklanmış uygulamalar: özellikleri, bilimsel dayanaklı uygulamalar, umut vaadeden bilimsel dayanaklı uygulamalar, bilimsel dayanaklı olmayan uygulamalar.

OSB için Alternatif İletişim Yöntemleri

İletişim kavramı ve iletişimin öğeleri; otizm spektrum bozukluğuna özgü iletişim özellikleri ve sorunları; alıcı dil ile ilgili sorunlar; ifade edici dil ile ilgili sorunlar; alternatif iletişim sistemleri: teknoloji gerektirmeyen, düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif iletişim yöntemleri; işaret sistemleri; görsel destek sistemleri; iletişim klasörü; iletişim panosu; yazı tahtası; alternatif iletişim sistemleri; görsel çizelgeler; nesne eşleme; fotoğraf, yazılı etkinlik çizelgeleri.

OSB’de Davranış Yönetimi

Otizm spektrum bozukluğu ve davranış yönetimi yaklaşımları: uygulamalı davranış analizi ve bilişsel davranışsal yaklaşım; davranış, davranışın özellikleri ve işlevleri; otizm spektrum bozukluğuna özgü davranış problemleri; sık görülen davranış problemleri: iş birliği yapmama, öfke nöbetleri, streotipik davranışlar, kendine zarar verme; seyrek görülen davranış problemleri: uyku bozuklukları, yemeyi reddetme ve diğerleri; davranış problemleri ile başetme: öncül temelli stratejiler; sonuç temelli stratejiler.

OSB’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

Otizm spektrum bozukluğu ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.

OSB’de Sosyal Beceri Öğretimi

Sosyal beceri kavramları; sosyal yeterlilik ile ilgili kavramlar; sosyal yeterlilik ve sosyal beceriler; sosyal beceri yetersizlikleri; sosyal becerilerin değerlendirilmesi; otizm spektrum bozukluğu ve sosyal beceriler; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri öğretiminde program hazırlama; uygulama örnekleri; kalıcılık ve genellemenin sağlanması.

OSB’de Teknoloji Destekli Öğretim

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde akademik becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: okuma, yazma, matematik becerilerine yönelik uygulamalar; otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: sosyal beceri, günlük yaşam becerileri; farklı teknolojik araçların otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerle kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri.

OSB’de Temel Becerilerin Kazandırılması

Otizm spektrum bozukluğu; otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için temel beceriler; otizm spektrum bozukluğunda temel becerilerin öğretimi: eşleme becerilerinin öğretimi, sınıflama becerilerinin öğretimi, temel taklit becerilerinin öğretimi, iki basamaklı taklit becerilerinin öğretimi, temel alıcı dil becerilerinin öğretimi, iki basamaklı alıcı dil becerilerinin öğretimi, ortak dikkat becerilerinin öğretimi, ifade edici dil becerilerinin öğretimi; temel becerilerin öğretiminde yöntem ve teknikler: ayrık denemeli öğretim, temel tepki öğretimi, pekiştirme, ipucu sunma, hata düzeltme.

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

Yanlışsız öğretimin temel felsefesi; tepki ipucu yöntemleri: eşzamanlı ipucuyla öğretim, sabit beklemeli süreli öğretim, aşamalı yardımla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, ipucunun giderek artırılması ile öğretim, ipucunun giderek azaltılması ile öğretim, uyaran uyarlamaları: uyarana şekil verme ile öğretim, uyaran silikleştirme yoluyla öğretim; yanlışsız öğretim yöntemleri ile öğretimi planlama; veri toplama.

Yüksek İşlevli OSB Eğitimi

Yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özellikleri; yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğretiminde kullanılan yöntemler; video modelle öğretim; akran öğretimi; doğal öğretim yöntemleri; fırsat öğretimi, replik silikleştirme; sosyal öykülerle öğretim; kendini yönetme stratejileri; amaç belirleme, kendine ön uyaran verme, kendini izleme, kendini değerlendirme, kendine yönerge verme, kendini pekiştirme.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖG) ALANINDA SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Temel kavramlar; dikkat eksikliği olan bireyler, dikkat eksikliğinin belirtileri dikkat eksikliğinde ebeveyn yaklaşımları, dikkat eksikliğinde öğretmen yaklaşımları, hiperaktivite, hiperaktif çocuk, hiperkativitenin bulguları, tanısı, hiperaktif çocuğa evde ve okulda yaklaşım, hiperaktif çocuklarla çalışma yolları ve tedavi süreci.

Matematik Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

Öğrenme güçlüğü ve matematik; matematik gelişimi; matematik güçlüğünün nedenleri; matematik güçlüğünün belirtileri; matematik güçlüğünün değerlendirilmesi; değerlendirme araçları; matematik güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleri; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar.

Okuma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

Öğrenme güçlüğü ve okuma; okuma güçlüğü ve belirtileri; okuma güçlüğünün değerlendirilmesi; kelime tanıma ve okuma gelişimi; doğru ve hızlı okuma; okuduğunu anlama; kelime dağarcığı ve önemi; okuma güçlüğünde araştırma temelli yöntemler; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar.

ÖG için Öğrenme Stratejileri

Özel öğrenme güçlüğü ve öğrenme problemleri; öğrenme ve öğrenmeyi destekleyici stratejiler; öğrenme stratejilerinin öğretimi; motivasyonu artırıcı stratejiler; dikkati artırıcı stratejiler; hatırlamayı geliştirici stratejiler; zaman yönetimi stratejileri; bilgiyi düzenleme stratejileri; sınav/test stratejileri; dinleme ve not tutma stratejileri; kendini düzenleme stratejileri; örnek uygulamalar.

ÖG ve Davranış Bozuklukları

Öğrenme güçlüğünde gözlemlenen davranış problemleri; duygu davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü ilişkisi; davranış problemlerinde bütüncül değerlendirme; öğrenme güçlüğü olan çocuklarda davranış değiştirme yaklaşım ve teknikleri; akademik, sosyal ve psikolojik desteğin davranış problemlerine etkisi; davranış problemlerine müdahalede okul, aile ve çevre işbirliği.

ÖG’de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi

Temel kavramlar, öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve öğrenmenin özellikleri, öğrenmenin aşamaları ve özellikleri, beceri öğretimi ile ilgili temel kavramlar (beceri analizi hazırlama, değerlendirmevb.) ve özellikleri, doğrudan öğretim yöntemiyle ilgili temel kavramlar ve özellikleri, aşamalı yardımla öğretim ve özellikleri; doğal ortamda kullanılan öğretim yöntemleri ve özellikleri; özbakım ve bağımsız yaşam becerileri ve özellikleri; sosyal beceriler ve özellikleri; iş ve meslek becerileri ve özellikleri; beceri öğretimine ailenin katılımını sağlamak üzere izlenecek yollar; video teknolojisiyle öğretim ve özellikleri.

ÖG’de Destek Eğitim Programları

Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik becerilerini desteklemeye yönelik geliştirilmiş destek eğitim programları; öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik olmayan becerilerini desteklemeye yönelik geliştirilmiş destek eğitim programları; destek eğitim programlarının unsurları; destek eğitim programları ile ilgili bilimsel çalışmalar.

ÖG’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

Öğrenme Güçlüğü ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.

ÖG’de Erken Müdahale ve Değerlendirme

Öğrenme güçlüğünün erken çocukluk dönemi belirtileri; risk unsurları ve gelişimsel destek; erken okuryazarlık becerileri ve erken müdahale; dil becerilerinde gecikme ve erken müdahale; fiziksel etkinliklerde gecikme ve erken müdahale; öğrenme güçlüğü olma riski taşıyan çocuklara yönelik erken müdahale programı örnekleri; ilkokul döneminde tanılama öncesi yapılması gerekenler; müdahaleye tepki modeli; öğrenme güçlüğünde değerlendirme.

Yazma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

Öğrenme güçlüğü ve yazma; yazma gelişimi; yazılı anlatım; yazma güçlüğünün nedenleri; yazmagüçlüğünün belirtileri; yazma güçlüğünün değerlendirilmesi; değerlendirme araçları; yazma güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleri; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar.

ÖZEL YETENEK (ÖY) ALANINDA SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

Eleştirel Düşünme Eğitimi

Düşünme becerisi: sarmal düşünme modeli, gelişimsel düşünme süreci, karmaşık düşünme stratejileri; düşünme ve öğretim: düşünme ve müfredat; bir öğretim aracı olarak sorular, sınıf tartışmaları, öğretim becerilerini geliştirmede kendini değerlendirme; öğretim becerilerini geliştirme modelleri; eleştirel düşünme stratejileri: stratejilerin teorik ve felsefik alt yapısı, kavram gelişimi, veri yorumu, genellemelerin uyarlanması, çatışma çözümü.

ÖY Eğitimine Aile Katılımı

Özel yetenek hakkında bilinen yaygın yanlışlar ve doğruları; özel yetenekli çocukların özellikleri; özelyetenekli çocukların yasal hakları; özel yetenekli çocukların eğitiminde aile rolleri; özel yetenekli çocuğun ailesinde iletişim: çocuk-ebeveyn iletişimi, kardeş iletişimi; ailelerin özel yetenekli çocuktan beklentileri ve etkileri; özel yetenekli çocuk ailelerinin eğitiminde tartışma grupları.

ÖY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

Özel eğitim alanı içerisinde özel yetenekliler; özel yeteneklilerin ailelerle işbirliği ve önemi; özelyeteneklilerin eğitiminde yönetici, okul ve aile işbirliği; özel yeteneklilerin eğitiminde okullar ve okul sonrası programlar arasında işbirliği ve önemi; özel yeteneklilerin eğitiminde branş öğretmenleri arasında işbirliği; özel yeteneklilerin eğitimine çalışma hayatından katkılar.

ÖY’de Duyuşsal Eğitim

Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri; özel yetenekli öğrencilerin duyuşsal ihtiyaçları; özel yeteneklilerin kendisine karşı farkındalık eğitimi; özel yeteneklilerde empati eğitimi; özel yeteneklilerde aşırı duyarlılıkla baş etme; özel yeteneklilerde olumlu mükemelliyetçilik: özel yeteneklilerde olumlu mükemelliyetçilik geliştirme, özel yeteneklilerde olumsuz mükemelliyetçilikle baş etme.

ÖY’de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim

Erken çocukluk döneminde özel yeteneğin belirtileri; erken çocukluk döneminde özel yeteneğin özellikleri; erken tanılamanın önemi; erken çocukluk döneminde tanılama yöntem ve yaklaşımları; erken çocukluk döneminde özel yetene potansiyeli olan çocuklarla yönelik eğitsel etkinlikler.

ÖY’de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi

Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri; özel yetenekli öğrencilerde etiketin öğrenmeye etkileri: etiketin öğrenmeye olumlu etkileri, etiketin öğrenmeye olumsuz etkileri; özel yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları; özel yetenekli öğrencilerde öğrenme stratejileri.

ÖY’de Program Geliştirme

Özel yetenekliler için eğitim programı nasıl olmalı?; özel yeteneklilere yönelik program farklılaştırma stratejileri; ÜYEP öğretim programı modeli; paralel öğretim programı modeli; Purdue üç evre modeli; üçlü zenginleştirme döner kapı modeli; Discover program modeli; yetenekler sınırsız modeli, bütünleşik öğretim modeli; otonom öğrenen modeli; özel yetenekliler için eğitim programı değerlendirme süreci.

ÖY’de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik

Özel yetenekli bireylerin özellikleri; özel yetenekli bireylerin ihtiyaçları: özel yetenekli bireylerin sosyal ve duygusal ihtiyaçları, özel yetenekli bireylerin eğitsel ihtiyaçları; üstün zekâ etiketi: etiketin olumlu yansımaları, etiketin olumsuz yansımaları; üstün yeteneklilerde sosyal gelişim: akran ilişkileri, aile içi ilişkiler, öğretmen ilişkileri, yalnızlık, sosyal kabul; üstün yeteneklilerde duygusal gelişim: eş zamanlı olmayan gelişim, kaygı, depresyon, intihar eğilimi; üstün yeteneklilerde kişilik gelişimi: benlik algısı, özgüven; özel gruplara danışmanlık: öğrenme güçlüğü, hiperaktivite-dikkat eksikliği, akademik danışmanlık: düşük başarı, çoklu potansiyellik, motivasyon, mükemmelliyetçilik; kariyer danışmanlığı.

ÖY’de Tanılama Modelleri ve Testleri

Tanılamanın amacı: tanılama nedenleri, tanılama zamanı ve aşamaları; tanılama ilkeleri; tanılama yöntemleri: norm tabanlı tanılama, örneklem tabanlı tanılama, ölçüt tabanlı tanılama; tanılama yaklaşımları: bireye dayalı tanılama, programa dayalı tanılama; tanılama süreci: tanılama sürecini oluşturan evreler, uygulanan programa göre tanılama süreci; zekâ ölçekleri: zekâ ölçeklerinin temel yapısı, yaygın olarak kullanılan zekâ ve yetenek ölçekleri: Anadolu-Sak zekâ ölçeği, Weschler zekâ ölçekleri, Stanford Binet zekâ ölçekleri, Raven zekâ ölçekleri; tanılamada güncel sorunlar: yüzde sorunu, eşit olmayan temsil sorunu, tavan etkisi.

Yaratıcı Düşünme Eğitimi

Yaratıcılık tanımlar ve kuramları: yaratıcılık mitleri, yaratıcılık tanımları, yaratıcılık tipleri ve dereceleri,yaratıcılık ve zekâ ilişkisi, yaratıcılık kuramları; yaratıcılığın gelişimi: yaratıcı kişilerin bilişsel ve kişilik özellikleri, yaratıcılığı engelleyen etkenler, çocuklarda yaratıcılığın gelişimi, yaratıcı çocukların özellikleri, yaratıcılık ile aile, zaman ve yaş ilişkisi; yaratıcılığın geliştirilmesi ve yaratıcı düşünme teknikleri: yaratıcılığı geliştiren bilişsel, duygusal, tutumsal, kişilerarası, çevresel boyutlar, yaratıcı düşünme becerisini geliştiren teknikler.

İŞITME YETERSİZLİĞİ (İY) ALANINDA SEÇMELI DERS İÇERIKLERİ

İleri Seviye Türk İşaret Dili

İşaret dilinin dil bilimsel özellikleri ve çevre: özellikler, harfler, tanımlar ve kullanım, kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma; okul ve eğitim işaretleri: eğitim araçları, sayılar ve matematik işaretleri, ölçüler; gıda ve giyim işaretleri: yemek- meyveler-sebzeler-bakliyat vb. isimleri, giyecekler; Türk işaret dili dilbilgisi kavramları: isimler, fiiller, sıfatlar, zıt anlamlılar; duygular ve eşyalar: duygular, renkler, ev ve ev eşyaları; zaman: takvim, saat, zaman zarfları; trafik ve canlılar: taşıtlar ve trafik işaretleri, canlılar; meslekler: spor terimleri, coğrafi terimler, devletler; karşılıklı konuşma: anlamlı cümleler, karşılıklı konuşma.

İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler

İşitme anatomi ve fizyolojisi; işitme kaybının sınıflandırılması; işitme kaybının türü ve derecesine göre kişi üzerindeki etkileri; işitme testleri; yeni doğan işitme tarama programı ve tanı yaşı üzerine etkisi; işitme cihazları: parçaları ve işlevleri, işitme cihazının yetersizlikleri, kişisel FM sistemleri, sınıf merkezli yükseltici sistemler, elektromanyetik indüksiyon sistemleri; koklear implantlar: parçaları, işlevleri, kullanımı, koklear implant adaylık kriterleri, koklear implantlar ve işitme cihazları arasındaki farklar; erken cihaz ve implantasyonun önemi: nöroplastisite, dil ve dinleme becerileri arasındaki ilişki, uyarıcı çevre, anlamlı uyaran kullanımı.

İY Eğitimine Aile Katılımı

Aile sistemi; işitme kaybının çocuk gelişimindeki etkisi; işitme kayıplı çocuğun aile sistemi üzerindeki etkisi; işitme kaybının erken dönem dil gelişimi üzerindeki etkisi; erken tanı; cihazlanma/implantın önemi; işitme kayıplı çocukla etkileşim; anlamlı etkileşim ortamı yaratma; günlük rutinlerin dil destekleme amaçlı kullanımı; oyunun dil gelişimi amaçlı kullanımı; ailenin oyun kurma becerilerini destekleme; aile eğitimi planı hazırlama ve uygulama; işitme kaybına ek engeli olan çocukların aile eğitimi; yetişkin eğitimi olarak aile eğitimi.

İY ve Dil

Dil edinimine katkıda bulunan unsurlar ve işitme yetersizliği olan çocukların dil gelişiminde sorunlara yol açan nedenler: dil gelişim kuramları ve işitme yetersizliği olan çocukların dil edinimlerinin özellikleri, işitme yetersizliği olan çocukların dil edinimleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar; söz öncesi ve sözel dönemlerde işitme yetersizliği olan çocukların dil gelişiminin temel aşamaları: sesbilgisi, biçimbirim bilgisi, sözdizimi, anlam bilgisi ve kullanım gelişimi.

İY’de Ders Planı Geliştirme

Program inceleme: işitme yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim okullarında ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında kullanılan ilgili dönemin eğitim programını inceleme, işitme yetersizliği olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre üniteleri uyarlama, konu açılımlarıdoğrultusunda amaçlar geliştirme; uygun birebir eğitim planı hazırlama; grup dil dersi planı hazırlama; hazırlanan planları değerlendirme.

İY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

İşitme yetersizliği olan bireylerde çok disiplinli ekiple çalışma modeli, kapsamlı uzmanlık modeli; profesyonellik becerileri kazandırma; disiplinlerarası ekip oluşturma; etkili iletişim becerileri kazandırma; ekiple planlama, uygulama, değerlendirme; ailelerle iş birliği; diğer uzmanlarla iş birliği; kurumlarla iş birliği: okul- özel özel eğitim merkezi-rehberlik araştırma merkezi iş birliği; iletişim ve koordinasyon.

İY’de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi

Erken dönemde oluşan işitme kaybının dil, konuşma, bilişsel ve duygusal gelişim üzerindeki etkileri; çocuğun desteklenmesinin önemi; işitme yetersizliği olan çocuk için anne-bebek rutinleri içinde öğrenme; sözlü iletişim geliştirici yetişkin davranışları; dinlemeyi öğrenme ve sözlü dil geliştirme stratejileri; erken dönem eğitim modelleri; erken çocuklukta değerlendirme öğrenme amaçları; oyun içinde öğrenme fırsatları yaratma: çocuk merkezli yaklaşım, konu temelli yaklaşım; proje temelli program yaklaşımı; oyun içinde öğrenme anlayışı: dil ve okuma yazma; yaratıcı ifade, sağlıklı yaşam anlayışı, bilişsel yeterlilik.

İY’de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

İletişim: iletişimin tanımı, insanlar arası iletişim, işiten çocuklarda iletişim yolları ve iletişim becerileri; konuşmaya dayalı sözel dilin sosyal, entelektüel ve eğitsel gelişimdeki önemi; dil: dil edinim kuramları, alıcı ve ifade edici dil; konuşma: konuşmanın algılanması ve üretimi, işitme engelli çocukların konuşma özellikleri; dinleme: dil ediniminde dinlemenin önemi, dinlemeyi kolaylaştırıcı ortamlar, dinlemeyi destekleyici cihazlar; sınıf ortamında iletişim: işitme engelli çocuklarla kullanılan iletişim yöntemleri.

İY’de Özel Öğretim Yöntemleri

Temel kavramlar: ilköğretimin amaçları, ilköğretim ilkeleri, ilköğretim programın uygulanması ile ilgili genel esaslar; ilköğretim öğretim programlarını inceleme; öğretim programlarını farklı düzeylerde işitme yetersizliği olan öğrencilere uyarlama; ünitelendirilmiş yıllık plan; öğretim programlarında kullanılan özel öğretim yöntemleri: doğal işitsel-sözel yöntem, anlatım yöntemi, soru-cevap tekniği, tartışma yöntemi, problem çözme yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, gezi yöntemi, gözlem yöntemi, laboratuvar yöntemi, drama yöntemi.

Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi

Koklear implantların özellikleri; koklear implant ameliyatı öncesi değerlendirme; ameliyat sonrası konuşma işlemcilerinde programlama stratejileri; ameliyat sonrası çocuğun işitmesinin değerlendirilmesi; gelişiminin kontrolü; koklear implantta arıza saptama; dinleme becerilerinin gelişiminde basamaklar; dinleme becerilerinin gelişmesi için uygulanan eğitim örnekleri; dinleme eğitimi programı hazırlama ve uygulama; dinleme eğitimi hazırlanırken göz önünde tutulması gereken unsurlar.

GÖRME YETERSİZLİĞİ (GY) ALANINDA SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

Görme Becerilerinin Desteklenmesi

Az gören çocukların ve yetişkinlerin görsel işlevlerini değerlendirmeyi planlama ve değerlendirmeye yönelik stratejiler; işlevsel görme değerlendirmesi aracı ve örnek işlevsel görme değerlendirmesi; işlevsel görme değerlendirmesi sonuçlarına göre çevresel ve eğitsel uyarlamalar; işlevsel görme değerlendirmesi sonucunu raporlaştırma; öğrencinin öğretmeni/diğer uzmanlar ve aileye bilgi verme, önerilerde bulunma; az gören öğrencinin görme becerilerini desteklemek için ev/okul/dış ortamlar için eğitsel destek planı oluşturma; destek planını uygulama.

GY Eğitimine Aile Katılımı

Görme yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin evde, okulda, işyerinde ve toplumda çocuklarının bağımsızlığını üst düzeye çıkarmak için yapılabilecekleri; ailelerin desteklenmesi; ailenin evde, okulda ve toplumda öğrenmeyi teşvik etmesi, çocuğun eğitim planlamasında etkin bir rol alması; erken müdahale ve ilkokul dönemi için aile destek planı; ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi aile destek planı; yetişkinliğe başarılı bir geçiş için aileye öneriler.

GY İçin Yardımcı Teknolojiler

Görme yetersizliği olan bireyler için yardımcı teknolojinin birçok yönünü değerlendirme; uyarlanmış yazılım, donanım ve çevresel aygıtlar; bilgiye erişmek, öğrenmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için görme yetersizliği ve/veya ek yetersizliği olan çocuklara ve yetişkinlere yardımcı olan çeşitli teknolojiler; ulaşılabilen teknoloji ile doğrudan deneyim kazanma; teknolojiye erişimde ilgili mevzuat, finansman, değerlendirme ve öğretim stratejileri.

GY Olan Yetişkinlerin Eğitimi

İnsanın gelişim seyri, yetişkinlikten yaşlılığa motor gelişimi, bilişsel, duyu ve algılamada, fizyolojide ve sosyal gelişmede normatif değişiklikler; görmenin kritik önemi ve görmedeki değişimin yetişkin üzerindeki etkisi; demografik eğilimler ve yaşlı insanlara sağlanan hizmet ağı; yetişkin bireylerle çalışma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar; yetişkin görme yetersizliği olan bireylere brailleokuma yazma, bağımsız hareket ve yönelim becerileri öğretimi; bağımsız yaşamı destekleyici becerilerin öğretimi: yemek becerileri, evde ve dışarda güvenlik teknikleri, temel yemek hazırlama, temizlik becerileri, temel ev aletlerinin kullanımı, diyabetik yönetim, yasal haklar, hastane, banka gibi kamu kuruluşlarına erişim ve kullanım, bakım ve hijyen, ulaşım ve toplu taşıma kullanımı, giysi bakımı, alışveriş, para tanıma ve yönetimi, ilaçları tanıma ve kullanımı, boş zaman aktiviteleri ve bu aktivitelere erişim.

GY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

Görme yetersizliği olan öğrencilere uygun hizmetleri geliştirme ve yönlendirme; öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda gerektiğinde ekip kurma ve ekibe liderlik yapma; eğitim ve destek hizmetler sunan diğer uzmanlarla (fizyoterapist, göz doktoru vb) birlikte çalışma; işbirliğinde dikkat edilmesi gerekenler; aile ve diğer uzmanlarla sağlıklı iletişim kurma; iyi bir iletişim için bireysel özellikleri anlama; bireyler arası anlaşmazlık ve çalışmalarda kriz yönetimi.

GY’de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi

Görme yetersizliğinde erken müdahale ve önemi; görme yetersizliği olan çocuklarda 0–3 yaş arası gelişim evreleri; kavram gelişimi, bilişsel gelişim, motor gelişim, dil gelişimi, toplumsal gelişim; görme yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerine göre gereksinimlerini değerlendirme, uygun müdahale ve aile desteğini tasarlama; duyusal, bilişsel, motor ve iletişim gelişim alanlarında değerlendirme ve müdahale programları hazırlama; aile odaklı uygulamalar ve disiplinler arası işbirliğine dayalı bireysel ve ortak çalışmayı gerektiren programlar; Bireysel Aile Destek Planı geliştirme.

GY’de Program Geliştirme

Görme yetersizliği olan öğrenciler için yasal düzenlemeler; görme yetersizliği olan (kör ve az gören) çocukların ve yetişkinlerin gereksinim duydukları gelişim alanları ve akademik becerilerde program geliştirme gereksinimleri; geliştirilmiş program örnekleri; öğrencinin müfredat gereksinimlerini karşılamak için mevcut uyarlamaları belirleme; görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitime tam katılımlarını sağlayacak program düzenlemeleri.

GY’de Sosyal Beceri Öğretimi

Sosyal gelişimdeki farklılıklar ve görme yetersizliği olan öğrencilerin sosyal gelişim özellikleri ve gereksinimleri; görme yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretmede kullanılan öğretim yöntem ve stratejileri; görme yetersizliği ve ek yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde değerlendirme ve öğretim planı hazırlama.

İleri Seviye Braille Okuma Yazma

Braille kısaltmalı ya da kısaltmasız braille okuma ve yazma; braille matematik ve fen sembollerini okuma yazma; braille okuma yazmada teknoloji araçlarını tanıma; ulaşılabilen teknolojik araçları (bilgisayarda sesli program, braille yazıcıyı vb.) kullanmayı öğrenme.

Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi

Yönelim ve yönelim becerilerinin öğretimi; iç ve dış çevresel kavramların öğretimi; ipucu (duyumsal ipuçları), işaret (çevresel ipuçları) kavramları, ilkeleri, önkoşulları ve öğretim planları; arama yöntemleri, ölçme becerisi, pusula yönlerinin ve bina içi ile bina dışı numaralama sistemlerinin ilkeleri, önkoşulları ve öğretim planlarının hazırlanması; yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin tanımadığı çevrelerde problem çözme amacıyla kullanılmasının öğretimi; bağımsız hareket becerilerinin öğretimi; (korunma teknikleri, rehber becerileri, baston becerileri vb.) bağımsız hareket becerilerinin analizleri ve ölçü araçlarının hazırlanması; edinim, akıcılık ve genelleme aşamalarında öğretim süreçlerinin oluşturulması; az görenler ve birden fazla yetersizliği olan öğrencilere yönelik uyarlamalar; rota öğretimi.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 3 İndir
EFLY101 Yabancı Dil 1 2 0 2 3 İndir
BİLY103 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5 İndir
OZEM103 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
OZEM101 Eğitime Giriş 2 0 2 3 İndir
OZEA101 Özel Eğitim 2 0 2 4 İndir
OZEA103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 2 0 2 4 İndir
TÜRKY101 Türk Dili I 3 0 3 5 İndir
Toplam 18 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EFLY102 Yabancı Dil 2 2 0 2 3 İndir
OZEM104 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3 İndir
OZEM102 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3 İndir
OZEA108 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 2 0 2 4 İndir
OZEA110 İşitme ve Görme Yetersizliği 2 0 2 4 İndir
OZEA104 Çocuk Gelişimi 3 0 3 5 İndir
TÜRKY102 Türk Dili II 3 0 3 5 İndir
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 3 İndir
Toplam 18 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OZEA201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 0 3 4 İndir
OZEM203 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3 İndir
OZEA209 Türk İşaret Dili 2 0 2 3 İndir
OZEM201 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3 İndir
OZEAS104 Seçmeli 2-İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi 2 0 2 4 İndir
OZEAS103 Seçmeli 1-ÖG'nde Davranış Bozuklukları 2 0 2 4 İndir
OZEA205 Özel Eğitimde Değerlendirme 3 0 2 3 İndir
OZEA203 Uygulamalı Davranış Analizi 3 0 3 4
OZEA207 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 0 2 2
Toplam 20 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OZEM202 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3 İndir
OZEM204 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3 İndir
OZEAS*** Seçmeli III 2 0 2 4
OZEAS*** Seçmeli IV 2 0 2 4
OZEA202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 0 3 4
OZEA204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 2 0 2 3
OZEA206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 0 2 2
OZEA208 Braille Okuma-Yazma 2 0 2 2
OZEA210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 1 4 3 5
Toplam 20 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OZEA301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3 0 3 4 İndir
OZEA303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 3 3 İndir
OZEA305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 0 3 3 İndir
OZEA307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 2 0 2 3 İndir
OZEM301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3 İndir
OZEM303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3 İndir
OZEAS303 ÖG’nde Okuma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale 2 0 2 4 İndir
OZEAS*** Seçmeli V 2 0 2 4
OZEA309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 2 0 2 3
Toplam 21 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OZEA302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 0 3 4 İndir
OZEA304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 2 0 2 3 İndir
OZEA306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 2 0 2 2 İndir
OZEA308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 2 0 2 2 İndir
OZEM302 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 İndir
OZEAS*** Seçmeli VII 2 0 2 4
OZEAS*** Seçmeli VIII 2 0 2 4
OZEA310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 1 4 3 5
OZEM302 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
Toplam 20 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OZEAS*** Seçmeli IX 2 0 2 4
OZEAS*** Seçmeli X 2 0 2 4
OZEA401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı 1 2 2 4
OZEMS*** Seçmeli I 2 0 2 4
OZEMS*** Seçmeli II 2 0 2 4
OZEM405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 10
Toplam 15 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
OZEAS414 Ergenlik ve Cinsel Eğitim 2 0 2 4 İndir
OZEAS408 ÖY’de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik 2 0 2 4 İndir
OZEG402 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3 İndir
OZEA402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 2 0 2 2
OZEMS*** Seçmeli III 2 0 2 4
OZEM402 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 10
OZEM404 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
Toplam 17 30

Programın amacı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine gerekli mesleki ve akademik rehberliği sağlamak için gerekli beceri ve tecrübeye sahip lisans öğrencileri yetiştirmektir. Farklı yetersizlik alanları konusunda daha nitelikli ve donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm özel gereksinimli çocuklara yönelik öğretmenlik programlarının tek bir özel eğitim öğretmenliği bölümü altında birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu durumda özel eğitim öğretmenliği lisans programından mezun olacak öğrenciler özel eğitim öğretmeni olarak atanacaklardır.

Program 4 yıllık olup, öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 150 kredi almaları gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programda sadece lisans programı yürütülmektedir. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, kendi içerisinde branşlaşmayı amaçlamaktadır. Özel Eğitim öğretmenliğini tercih eden öğrenciler, ilk iki yıl ortak dersler alacaklar, üçüncü yıldan itibaren ortak derslerin yanı sıra, alan seçmeli dersler ile ilgi ve tercihleri doğrultusunda şekillenen daha yoğun bir eğitim alacaklardır. Bu programda öğrenciler, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, üstün yetenek, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği alanlarının her birinden en az bir seçimlik alan dersi almak zorundadır. Öğrencilerin uzmanlaşmak istedileri alanın seçimlik derslerinden ise en az yedi ders almaları gerekmektedir. Böylece, öğretmen adayları farklı özel gereksinim alanlarında (örneğin, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, otizm veya üstün yetenek alanlarında) gelişebilecekler, dolayısıyla mezun olduklarında farklı özel gereksinimli bireyler için öğretimi farklılaştırabileceklerdir. Bu program Atatürk İlke ve İnkılâplarına, ülkesine ve milletine bağlı, ahlâklı, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip ve evrensel bakış açısıyla öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 1. Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ile bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram, ilke ve kuramların bilgisine sahip olur.
 2. Özel Eğitim Öğretmenliği Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
 3. Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
 4. Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
 5. Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
 6. Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 7. Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
 8. Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerini uygulama tutumuna sahip olur.
 9. Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla izler ve bilgilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
 10. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanır.
 11. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 12. Bir yabancı dili, özel eğitim alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
 13. Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
 14. Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
 15. Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
 16. Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.


Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

OZEA101

3

3

1

5

1

1

2

1

3

3

1

5

1

1

2

1

OZEA103

3

1

2

4

5

5

1

3

3

1

2

4

5

5

1

3

OZEM103

3

4

3

3

1

3

4

1

3

4

3

3

1

3

4

1

OZEM101

3

3

1

5

1

1

2

1

3

3

1

5

1

1

2

1

EFLY101

3

2

1

5

1

3

1

4

3

2

1

5

1

3

1

4

BİLY103

2

2

3

4

1

4

2

5

2

2

3

4

1

4

2

5

TÜRKY101

4

2

1

4

1

5

3

5

4

2

1

4

1

5

3

5

TAR101

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

OZEA108

3

4

3

4

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

5

4

OZEA110

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

4

3

3

4

4

2

OZEA104

4

2

3

5

2

3

2

4

4

2

3

5

2

3

2

4

OZEM102

4

1

3

3

5

4

5

3

4

1

3

3

5

4

5

3

OZEM104

2

1

1

4

4

2

1

3

2

1

1

4

4

2

1

3

EFLY102

5

1

1

4

1

3

2

2

5

1

1

4

1

3

2

2

TÜRKY102

3

1

1

4

4

5

4

3

3

1

1

4

4

5

4

3

TAR102

4

1


3

1

2


4

4

1


3

1

2


4

OZEAS103

1

1

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

OZEA201

5

4

1

4

2

5

2

4

5

4

1

4

2

5

2

4

OZEA203

1

3

1

5

3

5


3

1

3

1

5

3

5


3

OZEA205

4

1

1

5

2

5

1

4

4

1

1

5

2

5

1

4

OZEA207

3

1

1

4

1

2

4

1

3

1

1

4

1

2

4

1

OZEA209

2

3

3

4

2

1

4

3

2

3

3

4

2

1

4

3

OZEM201

4

3

3

4

1

5

3

4

4

3

3

4

1

5

3

4

OZEM203

4

5

2

4


3

4

1

4

5

2

4


3

4

1

OZEAS204

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

OZEA202

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

OZEA204

5

4

2

3

4

3

3

3

5

4

2

3

4

3

3

3

OZEA206

5

3

3

3

3

4

3

2

5

3

3

3

3

4

3

2

OZEA208

4

2

1

5

2

3

4

2

4

2

1

5

2

3

4

2

OZEA210

52

1
52

1
OZEM202

5

1

1

2

2

2

2

1

5

1

1

2

2

2

2

1

OZEM204

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

OZEAS204

5

3

2

4


4

4

1

5

3

2

4


4

4

1

OZEAS206

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

OZEA301

4

3

2

4

4

3

4

3

4

3

2

4

4

3

4

3

OZEA303

3

1

1

2


3

2

2

3

1

1

2


3

2

2

OZEA305

3

4

2

3


3

2

2

3

4

2

3


3

2

2

OZEA307

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

OZEA309

5

4

2

3

4

3

3

3

5

4

2

3

4

3

3

3

OZEM301

5

3

3

3

3

4

3

2

5

3

3

3

3

4

3

2

OZEM303

4

2

1

5

2

3

4

2

4

2

1

5

2

3

4

2

OZEAS301

52

1
52

1
OZEAS303

5

1

1

2

2

2

2

1

5

1

1

2

2

2

2

1

OZEA302

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

OZEA304

5

3

2

4


4

4

1

5

3

2

4


4

4

1

OZEA306

4

3

2

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

3

4

2

OZEA308

5

4

2

3

4

3

3

3

5

4

2

3

4

3

3

3

OZEA310

5

3

3

3

3

4

3

2

5

3

3

3

3

4

3

2

OZEM302

4

2

1

5

2

3

4

2

4

2

1

5

2

3

4

2

OZEM304

52

1
52

1
OZEAS304

5

1

1

2

2

2

2

1

5

1

1

2

2

2

2

1

OZEAS308

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

OZEA401

5

3

2

4


4

4

1

5

3

2

4


4

4

1

OZEMS401

4

3

1

4

3

3

4

2

4

3

1

4

3

3

4

2

OZEMS403

4

3

2

4

4

3

4

3

4

3

2

4

4

3

4

3

OZEM405

3

1

1

2


3

2

2

3

1

1

2


3

2

2

OZEAS401

3

4

2

3


3

2

2

3

4

2

3


3

2

2

OZEAS405

3

1

1

2


3

2

2

3

1

1

2


3

2

2

OZEA402

3

4

2

3


3

2

2

3

4

2

3


3

2

2

OZEMS402

3

1

1

2


3

2

2

3

1

1

2


3

2

2

OZEM402

3

4

2

3


3

2

2

3

4

2

3


3

2

2

OZEM404

3

1

1

2


3

2

2

3

1

1

2


3

2

2

OZEG402

3

4

2

3


3

2

2

3

4

2

3


3

2

2

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

 


Programin tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Özel Eğitim Öğretmenliği alaninda Lisans Diploması" derecesi alırlar. Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 150 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Alanında uzman öğretim elemanları liderliğinde kamu sektörü ile özel sektörün, ülkemiz çocuklarının ihtiyaç duyduğu donanımlı, sorumluluk sahibi, kültürel değerlerimize ve evrensel değerlere sahip, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi; araştırma ve projeler ile bilimsel yayınlar sunarak gerek ulusal gerekse uluslararası alanda eğitim kalitesi, sosyal ve kültürel olanakları ile alanında söz sahibi olurlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, Özel Eğitim Öğretmenliği yapmaya hak kazanır.

T.C. ve KKTC Milli Eğitim Sistemi’nin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda eğitim kurumlarında görev yapabilecek temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek amacıyla eğitim vermekte olan bölümümüz T.C. ve KKTC’de yer alan özel ve devlet okullarında görev alabilmektedirler. 

Bölümümüz henüz YÖDAK onaylıdır, KKTC uyruklu öğrencilerimizin kayıt işlemlerine açıktır. YÖK’ün belirlediği program içerikleri ve hedef kazanımlara uygun olarak şekillendirilen öğretim planı çerçevesinde öğrencilerimize özel gereksinimi olan çocukların ihtiyaç duyacakları eğitim-öğretim faaliyetleri temel beceriler üzerine eğitimlerini tamamlayan mezunlarımız KKTC dahilinde özel ve devlet kurumlarında eğitmenlik yapablecekleri gibi, kariyerlerine lisasüstü eğitimle de devam etme imkanına sahiptirler. 

Mezunlarımız aldıkları diploma ile mesleki temel becerileri karşılayacak niteliklerine ek olarak yabancı dil yeterliliklerini de pekiştirerek özel eğitim alanında isim yapmış farklı ülkelerde lisansüstü eğitime katılma olanakları bulunmaktadır. 

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı mezunları "Özel Eğitim Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Özel Eğitim Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri gibi sektörlerde, eğitsel materyal geliştiren iş yerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler. Lisans programından sonra öğrencilerin bu alanda yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin;

1. Bu program Atatürk İlke ve İnkılâplarına, ülkesine ve milletine bağlı, ahlâklı, sorgulayan, yaratıcı düşünceye sahip ve evrensel bakış açısıyla öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış özel eğitim hizmetlerini nitelikli bir şekilde yürütebilen özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar.

2. Öğretmen adaylarının uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamalarını gerektirmektedir.

3. Eğitim teknolojilerindeki yenilikleri takip eden, öğretmenlik meslek bilgisi ve görgüsüne sahip, farklı disiplinlerdeki eğiticilerin eğitim teknolojilerini kullanmaları konusunda rehber ve destekleyici, yardımsever, kanunlara ve meslek etiği ilklerine duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi amaçlarlar.

 4. Öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Özel Eğitimde bilimsel bilginin üretilmesine ve uygulamacılara hizmet içi eğitim programları yoluyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dünyada ekonomik ve sosyal alanlardaki değişimlerin yanı sıra bilginin üretilmesi ve yaygınlaşması ile ilgili değişimler eğitim alanındaki hizmetlerin kalitesini etkilemektedir. Eğitim niteliği konusundaki kaygılar, ülkelerin eğitim sistemlerine, farklı düzeylerdeki eğitim kademelerine müdahale etmeyi bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerin rekabet ortamında birbirlerinden geri kalmaması, yenilik ve değişim ile ilgili hazırbulunuşluklarının artırılmasını gerektirmektedir. Eğitim kurumlarının son yıllarda daha hesap verebilir kurumlar olma yolunda değişimi ve dönüşümü geniş bir kitleyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Yükseköğretim kurumları, küreselleşme ile birlikte global ekonominin gereksinimlerine yanıt olacak uluslararası düzeyde yetkin kurumlar olma çalışmalarını ön plana çıkarmaktadırlar. Ülkeler günümüzde birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu nedenle yükseköğretimde verilen eğitimin niteliği de dünya ülkelerinin eğitim profilleri ile benzer amaçlara odaklanmalıdır. Yükseköğretim, ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden refaha ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Yükseköğretimin kalkınmadaki önemli fonksiyonlarının bilincinde olan ülkeler yükseköğretime katılımın artırılması için politikalar geliştirmektedirler.

Kullanılan Metotlar:

Anlatım: Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.

Tartışma: Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.

Gösterip Yaptırma: Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

Örnek Olay: Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.

Problem Çözme: Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.

İşbirlikli Öğrenme: İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.

Soru-Cevap: Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Kavram Haritaları: Kavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.

Mikro Öğretim: Bu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.

Benzetişim (Simülasyon): Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.

Proje  Proje tabanlı öğrenim: Öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Fakülte öğrencilerimiz, tüm derslerini ve öğretmenlik uygulamasını öngörülen ders kredisi oranında başarı ile tamamladığında programdan Lisans derecesi ile mezun olurlar. Bu konuda Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü hükümleri geçerlidir.

Özel Eğitim Öğretmenliği alanından mezun olmak isteyen öğrencilerin 150 krediyi tamamlaması ve en az 2.00 akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir. Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir. Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.