Kalite Komisyonu Amaçlar, Hedefler ve Etkinlikler

 

AMAÇLAR, HEDEFLER VE ETKİNLİKLER 2018-2019

GAÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI, EMRAH ORHUN 

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

EĞİTİM KALİTESİ

GAÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı etkinlikleri ile yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli mekanizmaları ve kültürü, iç ve dış paydaşların katılımıyla, eğitim kalitesi standartları ve BM Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri çerçevesinde oluşturmak.

Kurumun kalite çalışmalarını başlatmak.

GAÜ Akreditasyon Ofis’ini Kalite Güvence ve Akreditasyon Ofisi’ne dönüştürmek.

Kalite Güvence ve Akreditasyon Ofisi’nin oluşması (Akreditasyon birimine en az bir yeni eleman eklenmesiyle).

GAÜ Kalite Komisyonu’nu oluşturmak.

Kalite  Komisyonu’nun 10.2.2019-25.3.2019 arasında en az 3 kez toplanması.

“GAÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” için taslak hazırlamak.

 “GAÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın Kalite Komisyonu’na sunulması.

Kurum İç Değerlendirme sürecini başlatmak.

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.

Kurum İç Değerlendirme raporunun Senato’ya sunulması .

YÖK Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun 25 Mart 2019 tarihinde  YÖK’e sunulması.

YÖK Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu yayımlamak.

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun 1 Nisan 2019 tarihinde  GAÜ web sitesinde yayımlanması.

GAÜ Kalite güvencesi SWOT analizi yapmak.

(Arama konferansı)

Arama konferansına 30 kişinin katılması.

Kalite güvencesi SWOT analizi raporu.

Kalite güvencesi için mükemmellik modeli seçmek.

Kurumun vizyon, misyon ve kısıtları ile uyumlu bir kalite mükemmellik modelinin olurluk raporu.

Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim etkinliklerini planlamak ve uygulamak.

Seçilen mükemmellik modeline ilişkin bilgilendirme, değerlendirici, özdeğerlendirme ve liderlik eğitim etkinliklerini planlamak ve uygulamak.  

Toplam 10 kişiye seçilen mükemmellik modeline ilişkin lisanslı eğitim sağlanması.

Toplam 50 kişiye bilgilendirme eğitimi verilmesi.

En az 3 eğitimde kalite konulu akademik toplantıya katılmak.

Kurumsal olgunluk düzeyini belirlemek ve yol haritası hazırlamak.

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk düzeyini belirlemek üzere çalıştay düzenlemek.

Çalıştaya en az 30 GAÜ personelinin katılması.

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk düzeyi.

Belirlenen olgunluk düzeyi doğrultusunda kurumun mükemmellik gelişimi için bir yol haritası önermek.

Yol haritası.

Yol haritasının dış değerlendirme ile uygun bulunması.

Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak.

Seçilen mükemmellik modeli çerçevesinde GAÜ Kalite Güvencesi Stratejik Planı’nı hazırlamak.

Kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikası ile kuruma özgü anahtar kalite güvencesi performans göstergelerinin ve hedeflerinin tanımlanması.

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı’nı hazırlamak.

GAÜ Kalite Güvencesi  El Kitabı’nın  Senato’ya sunulması.

El Kitabı içeriği  (Seçilecek mükemmellik  modeli çerçevesinde):

·         Kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikası,  izlenen yöntem ve süreçler;

·         Misyon ve hedeflere ulaşabilmek için uygulanan yönetsel/organizasyonel süreçler ve etkinlikler;

·         Misyon ve hedeflere ulaşmayı güvence altına almak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerin değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sisteminin tanımlanması.

(AKREDİTASYON)

GAÜ’nün akreditasyon performansını arttırmak.

GAÜ Akreditasyon süreçlerini iyileştirmek

GAÜ için Akreditasyon SWOT analizi yapmak.

Akreditasyon SWOT analizi.

Akreditasyon eylem planı hazırlanmak.

Akreditasyon eylem planı.

Akreditasyon alan GAÜ programlarının sayısını arttırmak.

Akreditasyon alabilecek GAÜ programlarını belirlemek.

Akreditasyon alabilecek GAÜ programları listesinin hazırlanması.

Akreditasyon alabilecek GAÜ programları için ilgili fakülteler ile birlikte akreditasyon yol haritası belirlemek.

En az bir program için  akreditasyon yol haritası.

Yeni akredistasyon başvurusu yapmak.

En az bir program için  yeni akreditasyon başvurusunun yapılması.

 

2019-2020 Akademik Yılı için Planlanan

  

Özdeğerlendirme yapmak.

GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı uyarınca özdeğerlendirme yapmak.

Özdeğerlendirme raporunun Senato’ya sunulması.

  

İyileştirme planları yapmak.

GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı uyarınca  iyileştirme planları yapmak.

İyileştirme planlarının Senato’ya sunulması.

  

İyileştirme planlarını uygulamak ve izlemek.

GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı uyarınca  iyileştirme  planlarını uygulamak ve izlemek.

İzlemede kullanılan araçlar, toplanan veriler ve analizlere ilişkin raporların sunulması.

  

İyileştirme uygulamalarını değerlendirmek.

GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı uyarınca  iyileştirme uygulamalarını değerlendirmek.

Değerlendirme raporunun Senato’ya sunulması.

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

KÜTÜPHANE

GAÜ Kütüphanesi’nin; 21.Yüzyıl için geçerli bilgiye ulaşım teknolojileriyle donatılmış ve bugünün öğrencisinin sosyal öğrenme seçimleriyle uyumlu olarak düzenlenmesi ve kampüs yaşamının merkezi olması.

Kütüphane hizmetlerini arttırmak.

Kütüphane için yıllık bütçe sağlamak.

En az 500.000 TL tutarında bütçe.

Kütüphanenin personel sayısını arttırmak.

Biri kütüphaneci ünvanlı iki yeni personel.

Kitap sayısını arttırmak.

Fakültelerce istenen kitapların sağlanması.

10% oranında yeni kitap alınması.

Dergi sayısını arttırmak.

Abone olunan dergi sayısında 10% artış.

Kütüphanenin hizmet süresini arttırmak.

Kütüphanenin 24/7  hizmet vermesi.

Kütüphane hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek.

Kütüphane ve Dökümantasyon için SWOT analizi yapmak.

Kütüphane ve Dökümantasyon için SWOT analizi.

Kütüphane ve Dökümantasyon için stratejik plan hazırlanmak.

Kütüphane ve Dökümantasyon için stratejik plan.

Kütüphane ve Dökümantasyon için yıllık eylem planı hazırlanmak.

Kütüphane ve Dökümantasyon için yıllık eylem planı.

Eylem planını uygulamak ve değerlendirmek.

Eylem planını değerlendirme raporu.

Dökümantasyon hizmetlerini iyileştirmek.

Sayısal arşiv için pilot çalışma yapmak ve değerlendirmek.

DSpace ortamında pilot arşivin sunulması.

Kütüphanenin kullanımını arttırmak.

Ziyaretçi sayısını arttırmak.

Ziyaretçi sayısında 10% artış.

  

Elektronik kaynaklara erişimi arttırmak.

Bilimsel makale indirim sayısında 10% artış.

        

 

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

GAÜ’nün bölgede öğrencilerini küresel bir dünyada başarılı olacak şekilde yetiştiren lider bir uluslararası üniversite olarak tanınması ve uluslararası öğrenci sayısının artması.

GAÜ Uluslararasılaşma politika ve stratejisini belirlemek.

GAÜ’de  Uluslararasılaşma Komisyonu oluşturmak.

Komisyonun  GAÜ araştırma politikası ve stratejisini belirlemesi.

Uluslararasılaşma politika ve stratejisi geliştirme konusunda eğitim almak.

Uluslararasılaşma konusunda etkin bir kuruluşun (EAIE) ilgili eğitimine katılım.

  

GAÜ programlarının, öğrencilerin küresel bir dünyada başarılı olacak şekilde yetişmesi için gerekli içeriği kapsamasını sağlamak.

Küresel eğitim konusunda bilimsel etkinliklere katılmak.

Küresel eğitim konusunda en az bir bilimsel etkinliğe katılım.

Küresel eğitim konusunda GAÜ’de uluslararası bir bilimsel etkinlik düzenlemek.

Küresel eğitim konusunda GAÜ’de düzenlenen uluslararası bir bilimsel etkinlik (2019-2020).

  

GAÜ’nün bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

GAÜ Uluslararası İlişkiler için SWOT analizi yapmak.

SWOT analizi.

Uluslararası İlişkiler yıllık eylem planı hazırlanmak.

Yıllık eylem planı.

   

Uluslararası İlişkiler eylem planını uygulamak ve değerlendirmek.

Etkinlik ve değerlendirme raporu.

   

Uluslararası öğrenci sayısının artması için küresel ilişkileri ve ortaklıkları arttırmak.

Uluslararası MoU sayısında 20% artış.

En az 1 uluslararası eğitim kuruluşunun toplantısına katılım.

   

Uluslararası eğitim konusunda akademik toplantılara katılmak.

En az 1 uluslararası eğitim konulu bilimsel toplantıya katılım.

  

Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını arttırmak.

Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliğini arttırmak.

Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için yapılan anlaşma sayısında 10% artış.

 

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

GAÜ’de araştırmaları destekleyecek bir iklim yaratılması için gerekli olan altyapı ve düzenlemeleri önermek.

GAÜ araştırma politikalarını ve stratejisini belirlemek.

GAÜ Araştırma Politikaları Komisyonunu oluşturmak.

Komisyonun  GAÜ araştırma politikası ve stratejisini belirlemesi.

Üniversite araştırma merkezleri için kıyaslama çalışması yapmak.

GAÜ araştırma politikalarını ve stratejisini belirlemek.

  

GAÜ Araştırma Merkezlerinin koordinasyonunu sağlamak.

GAÜ Araştırma Koordinatörlüğü’nü oluşturmak.

GAÜ Araştırma Koordinatörü’nün görevlendirilmesi.

  

GAÜ Araştırma Merkezleri için iyileştirme önerisi yapmak.

GAÜ Araştırma Merkezleri için SWOT analizi yapmak.

SWOT analizi.

   

GAÜ Araştırma Merkezleri için iyileştirme önerisi yapmak.

GAÜ Araştırma Merkezleri için iyileştirme önerisi.

  

GAÜ’de Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulması.

GAÜ’de Teknoloji Transfer Ofisi kurulması için öneri yapmak.

TTO kurulması için öneri.

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

AKADEMİK YAYINLAR VE GAÜ DERGİSİ

GAÜ’de akademik yayın performansının artmasını destekleyecek bir iklim yaratılması için gerekli olan yapı ve düzenlemeleri önermek.

GAÜ  akademik yayın performansına ilişkin  olarak güçlü ve zayıf yanlarımız ile fırsatlar ve tehditleri ortaya çıkarmak.

GAÜ akademik yayın performansı için SWOT analizi yapmak.

GAÜ akademik yayın performansı için SWOT analizi.

GAÜ akademik yayın performansının arttırılması için öneri yapmak.

Öneri.

GAÜ Dergisi’nin yeniden çıkarılması.

Dergi yayın politikasını ve yayın kurulunu oluşturmak.

Dergi yayın kurulunun en az 2 kez toplanması ve yayın politikasını tanımlaması.

İlk sayının çıkması.

       

 

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

KARİYER MERKEZİ

GAÜ öğrencilerinin meslek ve yaşamları için bir vizyon oluşturmalarına ve bu vizyonu gerçekleştirmeleri için gerekli olan insan, kaynak ve örgütlere ulaşmalarına destek olacak bir kariyer merkezinin oluşturulması için öneri yapmak.

GAÜ Kariyer Merkezi’nin oluşturulması için öneri yapmak.

Üniversite kariyer merkezlerinin oluşturulmasına ilişkin bir araştırma yapmak.

 

GAÜ Kariyer Merkezi’nin oluşturulması için öneri yapmak.

GAÜ Kariyer Merkezi için öneri.

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

MEZUNLAR OFİSİ

GAÜ mezunları ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek için gerekli olan bir Mezunlar Ofisi’nin kurulması için öneri yapmak.

GAÜ  Mezunlar Ofisi’nin oluşturulması için öneri yapmak.

Üniversite  mezunlar ofislerinin oluşturulmasına ilişkin bir araştırma yapmak.

 

GAÜ  Mezunlar Ofisi’nin  oluşturulması için öneri yapmak.

GAÜ  Mezunlar Ofisi için öneri.

       

 

GÖREV ALANI

AMAÇ

HEDEFLER

ETKİNLİKLER

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

DİSİPLİN KONULARI

Öğrenci Disiplin uygulamalarının doğru, adil, ve verimli yapılması.

Öğrenci Disiplin uygulamalarının yalınlık ve doğruluğunu arttırmak;

Uygulamaların Yönetmeliğe göre yapılmasını sağlamak.

Disiplin uygulamalarının iyileştirilmesi için öneri oluşturmak.

Senato’ya Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik önerisi sunulması.

Cezaların silinmesi işlemlerinin yalınlaştırılması için öneri oluşturmak.

Cezaların silinmesi işlemlerinin yalınlaştırılması için tasarlanan formun uygulanması.

Disiplin Soruşturması için standart formlar hazırlamak.

Disiplin Soruşturması için standart formların kullanılması.

Disiplin Soruşturması için iş akış şemaları hazırlamak.

Disiplin soruşturmalarına ilişkin tereddütlerin yaşanmaması.

Yönetici, Öğretim Elemanı ve Çalışanları Disiplin  uygulamalarının  doğru, adil, ve verimli yapılması.

 

Yönetici, Öğretim Elemanı ve Çalışanları Disiplin Yönetmeliği’ni uygulamalar ışığında değerlendirmek.

Senato’ya  Yönetici, Öğretim Elemanı ve Çalışanları Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik önerisi sunulması.

 

EMRAH ORHUN GAÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI EYLEM PLANI, 2018-2019

SORUMLULUK ALANI

EYLEM

ÇIKTI

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

DURUM

DİSİPLİN KONULARI

Amaç:

Disiplin uygulamalarının yalınlık ve doğruluğunu arttırmak;

Uygulamaların Yönetmeliğe göre yapılmasını sağlamak.

 

Disiplin uygulamalarının iyileştirilmesi için öneri oluşturmak.

Senato’ya Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik önerisi sunulması.

1.11.2018

24.1.2019

Senato’ya sunulacak.

 

Cezaların silinmesi işlemlerinin yalınlaştırılması için öneri oluşturmak.

Cezaların silinmesi işlemlerinin yalınlaştırılması için tasarlanan formun uygulanması.

1.12.2018

4.1.2019

Bitti

 

Disiplin Soruşturması için standart formlar hazırlamak.

Disiplin Soruşturması için standart formların kullanılması.

  

Senato kararı beklenecek.

 

Disiplin Soruşturması için iş akış şemaları hazırlamak.

Disiplin soruşturmalarına ilişkin tereddütlerin yaşanmaması.

  

Senato kararı beklenecek.

EĞİTİM KALİTESİ

Amaç:

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya sunmak ve yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak.

 

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi’ne katılım

 

5.12.2018

7.12.2018

Bitti

 

ASIIN Higher Education Quality Assurance Konferansına katılım

 

10.12.2018

11.12.2018

Bitti

 

GAÜ Akreditasyon Ofis’ini Kalite Güvence ve Akreditasyon Ofisi’ne dönüştürmek.

Kalite Güvence ve Akreditasyon Ofisi’nin oluşması (Akreditasyon birimine en az bir yeni eleman eklenmesiyle).

   
 

GAÜ Kalite Komisyonu’nu oluşturmak.

Kalite  Komisyonu’nun 10.2.2019-25.3.2019 arasında en az 3 kez toplanması.

3.1.2019

25.3.2019

 
 

“GAÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” için taslak hazırlamak.

 “GAÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın Kalite Komisyonu’na sunulması.

4.2.2019

15.2.2019

 
 

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.

Kurum İç Değerlendirme raporunun Senato’ya sunulması .

3.1.2019

18.3.2019

 
 

YÖK Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun 25 Mart 2019 tarihinde  YÖK’e sunulması.

3.1.2019

25.3.2019

 
 

YÖK Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu yayımlamak.

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun 1 Nisan 2019 tarihinde  GAÜ web sitesinde yayımlanması.

25.3.2019

1.4.2019

 
 

GAÜ Kalite güvencesi SWOT analizi yapmak.

(Arama konferansı)

Arama konferansına 30 kişinin katılması.

Kalite güvencesi SWOT analizi raporu.

25.3.2019

5.4.2019

 
 

Kalite güvencesi için mükemmellik modeli seçmek.

Kurumun vizyon, misyon ve kısıtları ile uyumlu bir kalite mükemmellik modelinin olurluk raporu.

18.2.2019

12.4.2019

 
 

Seçilen mükemmellik modeline ilişkin bilgilendirme, değerlendirici, özdeğerlendirme ve liderlik eğitim etkinliklerini planlamak ve uygulamak.  

Toplam 10 kişiye seçilen mükemmellik modeline ilişkin lisanslı eğitim sağlanması.

Toplam 50 kişiye bilgilendirme eğitimi verilmesi.

En az 3 eğitimde kalite konulu akademik toplantıya katılmak.

1.4.2019

28.6.2019

 
 

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk düzeyini belirlemek üzere çalıştay düzenlemek.

Çalıştaya en az 30 GAÜ personelinin katılması.

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk düzeyi.

Haziran

Haziran

 
 

Belirlenen olgunluk düzeyi doğrultusunda kurumun mükemmellik gelişimi için bir yol haritası önermek.

Yol haritası.

Yol haritasının dış değerlendirme ile uygun bulunması.

Haziran

Haziran

 
 

Seçilen mükemmellik modeli çerçevesinde GAÜ Kalite Güvencesi Stratejik Planı’nı hazırlamak.

Kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikası ile kuruma özgü anahtar kalite güvencesi performans göstergelerinin ve hedeflerinin tanımlanması.

Haziran

Eylül

 
 

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı’nı hazırlamak.

GAÜ Kalite Güvencesi  El Kitabı’nın  Senato’ya sunulması.

El Kitabı içeriği  (Seçilecek mükemmellik  modeli çerçevesinde):

·         Kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikası,  izlenen yöntem ve süreçler;

·         Misyon ve hedeflere ulaşabilmek için uygulanan yönetsel/organizasyonel süreçler ve etkinlikler;

Misyon ve hedeflere ulaşmayı güvence altına almak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerin değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sisteminin tanımlanması.

Haziran

Eylül

 

AKREDİTASYON

(Eğitim Kalitesi kapsamında yer alacak.) Amaç:

GAÜ akreditasyonlarını iki yıl içinde 100% arttırmak.

 

GAÜ için Akreditasyon SWOT analizi yapmak.

Akreditasyon SWOT analizi.

Haziran

Eylül

 
 

Akreditasyon eylem planı hazırlanmak.

Akreditasyon eylem planı.

Haziran

Eylül

 
 

Akreditasyon alabilecek GAÜ programlarını belirlemek.

Akreditasyon alabilecek GAÜ programları listesinin hazırlanması.

Haziran

Eylül

 
 

Akreditasyon alabilecek GAÜ programları için ilgili fakülteler ile birlikte akreditasyon yol haritası belirlemek.

En az bir program için akreditasyon yol haritası.

Haziran

Eylül

 
 

Yeni akredistasyon başvurusu yapmak.

En az bir program için yeni akreditasyon başvurusunun yapılması.

2019-2020

  

KÜTÜPHANE

Amaç:

GAÜ Kütüphanesi’nin; 21.Yüzyıl için geçerli bilgiye ulaşım teknolojileriyle donatılmış ve bugünün öğrencisinin sosyal öğrenme seçimleriyle uyumlu olarak düzenlenmesi; 24/7 hizmet vermesi; kampüs yaşamının merkezi olması.

 

Kütüphane için yıllık bütçe sağlamak.

En az 500.000 TL tutarında bütçe.

2019-2020

  
 

Kütüphanenin personel sayısını arttırmak.

Biri kütüphaneci ünvanlı iki yeni personel.

2019-2020

  
 

Kitap sayısını arttırmak.

Fakültelerce istenen kitapların sağlanması.

10% oranında yeni kitap alınması.

Ocak

Mayıs

 
 

Dergi sayısını arttırmak.

Abone olunan dergi sayısında 10% artış.

2019-2020

  
 

Kütüphanenin hizmet süresini arttırmak.

Kütüphanenin 24/7  hizmet vermesi.

2019-2020

  
 

Kütüphane ve Dökümantasyon için SWOT analizi yapmak.

Kütüphane ve Dökümantasyon için SWOT analizi.

Mart

Nisan

 
 

Kütüphane ve Dökümantasyon için stratejik plan hazırlanmak.

Kütüphane ve Dökümantasyon için stratejik plan.

Mayıs

  
 

Kütüphane ve Dökümantasyon için yıllık eylem planı hazırlanmak.

Kütüphane ve Dökümantasyon için yıllık eylem planı.

Ocak

Şubat

 
 

Eylem planını uygulamak ve değerlendirmek.

Eylem planını değerlendirme raporu.

Şubat

Ocak 2020

 
 

Sayısal arşiv için pilot çalışma yapmak ve değerlendirmek.

DSpace ortamında pilot arşivin sunulması.

Aralık

Nisan

 
 

Ziyaretçi sayısını arttırmak.

Ziyaretçi sayısında 10% artış.

2019-2020

  
 

Elektronik kaynaklara erişimi arttırmak.

Bilimsel makale indirim sayısında 10% artış.

2019-2020

  

ULUSLARARSI İLİŞKİLER

Amaç:

GAÜ’nün bölgede öğrencileri küresel bir dünyada başarılı olacak şekilde yetiştiren lider bir uluslararası üniversite olarak tanınması ve uluslararası öğrenci sayısının artması için küresel ilişkileri ve ortaklıkları arttırmak.

 

GAÜ’de  Uluslararasılaşma Komisyonu oluşturmak.

Komisyonun  GAÜ araştırma politikası ve stratejisini belirlemesi.

Nisan

Haziran

 
 

Uluslararasılaşma politika ve stratejisi geliştirme konusunda eğitim almak.

Uluslararasılaşma konusunda etkin bir kuruluşun (EAIE) ilgili eğitimine katılım.

Nisan

Nisan

 
 

Küresel eğitim konusunda bilimsel etkinliklere katılmak.

Küresel eğitim konusunda en az bir bilimsel etkinliğe katılım.

Mayıs

Mayıs

 
 

Küresel eğitim konusunda GAÜ’de uluslararası bir bilimsel etkinlik düzenlemek.

Küresel eğitim konusunda GAÜ’de düzenlenen uluslararası bir bilimsel etkinlik (2019-2020).

2019-2020

  
 

GAÜ Uluslararası İlişkiler için SWOT analizi yapmak.

SWOT analizi.

Mayıs

Haziran

 
 

Uluslararası İlişkiler yıllık eylem planı hazırlanmak.

Yıllık eylem planı.

Haziran

Eylül

 
 

Uluslararası İlişkiler eylem planını uygulamak ve değerlendirmek.

Etkinlik ve değerlendirme raporu.

2019-2020

  
 

Uluslararası öğrenci sayısının artması için küresel ilişkileri ve ortaklıkları arttırmak.

Uluslararası MoU sayısında 20% artış.

En az 1 uluslararası eğitim kuruluşunun toplantısına katılım.

Ocak

Eylül

 
 

Uluslararası eğitim konusunda akademik toplantılara katılmak.

En az 1 uluslararası eğitim konulu bilimsel toplantıya katılım.

Mayıs

Eylül

 
 

Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliğini arttırmak.

Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için yapılan anlaşma sayısında 10% artış.

2019-2020

  

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Amaç:

GAÜ’de araştırmaları destekleyecek bir iklim yaratılması için gerekli olan altyapı ve düzenlemeleri önermek.

 

GAÜ Araştırma Politikaları Komisyonunu oluşturmak.

Komisyonun  GAÜ araştırma politikası ve stratejisini belirlemesi.

Mayıs

Eylül

 

Üniversite araştırma merkezleri için kıyaslama çalışması yapmak.

GAÜ araştırma politikalarını ve stratejisini belirlemek.

 

GAÜ Araştırma Koordinatörlüğü’nü oluşturmak.

GAÜ Araştırma Koordinatörü’nün görevlendirilmesi.

Mayıs

Eylül

 
 

GAÜ Araştırma Merkezleri için SWOT analizi yapmak.

SWOT analizi.

Mayıs

Eylül

 
 

GAÜ Araştırma Merkezleri için iyileştirme önerisi yapmak.

GAÜ Araştırma Merkezleri için iyileştirme önerisi.

Eylül

Eylül

 
 

GAÜ’de Teknoloji Transfer Ofisi kurulması için öneri yapmak.

TTO kurulması için öneri.

Eylül

Eylül

 
          

 

AKADEMİK YAYINLAR VE GAÜ DERGİSİ

Amaç:

GAÜ’de akademik yayın performansının artmasını destekleyecek bir iklim yaratılması için gerekli olan yapı ve düzenlemeleri önermek.

 

GAÜ akademik yayın performansı için SWOT analizi yapmak.

GAÜ akademik yayın performansı için SWOT analizi.

Mayıs

Eylül

 
 

GAÜ akademik yayın performansının arttırılması için öneri yapmak.

Öneri.

Eylül

Eylül

 
 

Dergi yayın politikasını ve yayın kurulunu oluşturmak.

Dergi yayın kurulunun en az 2 kez toplanması ve yayın politikasını tanımlaması.

İlk sayının çıkması.

Şubat

Eylül

 

KARİYER MERKEZİ

Amaç: GAÜ öğrencilerinin meslek ve yaşamları için bir vizyon oluşturmalarına ve bu vizyonu gerçekleştirmeleri için gerekli olan insan, kaynak ve örgütlere ulaşmalarına destek olacak bir kariyer merkezinin oluşturulması için öneri yapmak.

 

Üniversite kariyer merkezlerinin oluşturulmasına ilişkin bir araştırma yapmak.

 

2019-2020

  
 

GAÜ Kariyer Merkezi’nin oluşturulması için öneri yapmak.

GAÜ Kariyer Merkezi için öneri.

2019-2020

  

MEZUNLAR OFİSİ

Amaç:

GAÜ mezunları ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek için gerekli olan bir Mezunlar Ofisi’nin kurulması için öneri yapmak.

 

Üniversite  mezunlar ofislerinin oluşturulmasına ilişkin bir araştırma yapmak.

 

Mayıs

Haziran

 
 

GAÜ  Mezunlar Ofisi’nin  oluşturulması için öneri yapmak.

GAÜ  Mezunlar Ofisi için öneri.

Haziran

Eylül