EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

 

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli yüksek lisans programı YÖDAK onaylıdır. Programa başvurmak isteyen adayların yurt içinde veya yurt dışında RPD alanında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmalıdır. Diğer lisans programlarından mezun olan adaylar gerek görüldüğünde “Bilimsel Hazırlık” programına alınabilirler. Bilimsel hazırlık programına devamı öngörülen bir öğrencinin hangi derslerden sorumlu olacağı öğrencinin ders dökümüne (transkript) dayalı olarak ilgili anabilim dalı tarafından belirlenecektir. Programı tamamlamak için gerekli olan toplam kredi, en az 21 kredidir. Önerilen programa kayıt yaptıran öğrenciler, açılacak 4 adet zorunlu, 3 adet seçmeli dersi ve tez seminerini almak, daha sonra da belirlenecek danışman nezaretinde tez çalışmasını yapmak, tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yüksek Lisans programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin isimleri, teorik ve uygulama saatleri ile kredi ve tanıtımları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

 

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu

Dersin Adı 

T

U

K

AKTS

RPD 501

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

3

0

3

       8

RPD 503

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

3

       8

RPD  502

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

3

0

3

8

RPD  504

Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulamaları

3

0

3

8

ALAN SEÇMELİ DERSLER

RPD  505

İleri İstatistik

3

0

3

7

RPD  507

Psikolojik Danışmada Etik ve Yasal Konular

3

0

3

7

RPD  509

Çağdaş Kişilik Kuramları 

3

0

3

7

RPD 511

Pozitif Psikoloji

3

0

3

7

RPD 513

Bireyi Tanıma Teknikleri

3

0

3

7

RPD  506

Davranış Bozuklukları ve Psikolojik Danışma 

3

0

3

7

RPD  508

Yardım Etme Sanatı (Carkhuff’un Yardım Etme Modeli)

3

0

3

7

RPD  510

Motivasyon ve Öğrenme Kuramları

3

0

3

7

RPD  512

Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

3

0

3

7

RPD 514 

Mesleki Gelişim Kuramları 

 

 

 

 

TSEM  580

Tez Semineri

3

-

3

7

THES  590

Tez

-

-

-

30

 

Genel Toplam

24

0

21

120

 

 

 

 

 

Zorunlu Dersler:

 

RPD 501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları (3 0 3)

En temel psikolojik danışma kuramları, kuramların temelini oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamalar, psikolojik danışma uygulamalarındaki yeni gelişmeler ve eğilimler

 

 

RPD 503 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 0 3)

Araştırma ve inceleme yöntemleri ile ilgili temel kavram, ilke ve yaklaşımlar; araştırma problemini tanımlama, literatür tarama, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar; araştırma model ve türleri, nitel ve nicel veri toplama; evren ve örneklem seçimi, uygun veri toplama aracının seçimi ve uyarlanması, veri toplama süreçleri, tablo ve grafik hazırlama, bulgu ve tartışma yazımı, sonuç ve öneriler geliştirme, rapor hazırlamada bazı ilkeler ve bilimsel araştırma etiği.

RPD 502 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları (3 0 3)

Bireysel psikolojik danışmanın önemi, amacı ve gelişimi, bireyle psikolojik danışmada kullanılan temel ve ileri düzey tekniklerin süpervizyon altında yaşantısal olarak bireysel psikolojik danışmada sürecine ilişkin uygulamaları

 

   RPD 504 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları (3 0 3)

   Grupla psikolojik danışmanın önemi, amacı ve gelişimi, psikolojik danışma sürecinde 

   kullanılan  temel ve ileri düzey tekniklerin uygulamaları.

 

   THES 580 Tez Semineri (3 0 3)

RPD'nin değişik alanlarından (değişik ana bilim dallarına ait)  araştırma konularının (kitap, makale, bildiri çapında uygulamaların) tartışılması; öğrencilerin ilgi alanlarına göre, bir araştırma projesinin her aşamasının planlanıp gerçekleştirilerek tartışılması ve bir araştırma makalesi ya da bildirinin yazılması. 

 

 

Alan Seçmeli Dersler:

 

RPD 505 İleri İstatistik (3 0 3)

Araştırma dizaynında uygun istatistik tekniklerini kullanmayı planlama, bu teknikleri uygulama ve bulguları yorumlama becerilerini kazanma, temel istatistik tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları.

 

RPD 507 Psikolojik Danışmada Etik ve Yasal Konular (3 0 3)

RPD alanında çalışanlar için etik kurallar, temel sorunlara temel ilkeler, etik standartlar ve hukuk açısından bakabilmek, karşılaşılan sorunlara ilişkin vaka incelemesi yolu ile tartışma ve çözüm önerileri üretmek.

 

RPD 509 Çağdaş Kişilik Kuramları (3 0 3)

Kişiliği çeşitli yönleri ile açıklamaya çalışan çağdaş kişilik kuramcılarından Erikson, Chomsky, Ellis, Vygotsky, Rogers vb. kuramcıların kuramlarının temel ışığında kişilik çeşitli yönleri ile incelenecektir.

 

RPD 511 Pozitif Psikoloji (3 0 3)

Pozitif psikolojinin temel ilkeleri ve kavramları, pozitif psikolojinin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri, pozitif psikolojinin uygulanma  yolları.

 

RPD 513  Bireyi Tanıma Teknikleri (3 0 3)

Bireysel farklılıkların nedenleri, bireysel ve grupsal farklılık alanları, bireysel farklılıkları ölçmenin tarihsel kökenleri ve gelişimi, bireysel faklılıkları ölçme yaklaşımları, yöntem ve araçları.

 

RPD 506 Davranış Bozuklukları ve Psikolojik Danışma (3 0 3)

Normal ve anormal davranış normları, davranış bozukluklarının tanımı, belli başlı davranış bozuklukları, davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, belirtileri ve tedavisi.

 

RPD 508 Yardım Etme Sanatı (Carkhuff’un Yardım Etme Modeli) (3 0 3)

Yardım etme sürecini, bu süreçte yaşananları kavrama ve Carkhuff’un yardım etme modeli içinde yardım etme becerilerinin öğrenilmesi.

 

RPD 510 Motivasyon ve Öğrenme Kuramları (3 0 3)

Motivasyon ve öğrenmeyle ilgili güncel konu ve sorunlar. Beceriye karşı motivasyon. Öğrenmede üst düzeyde düşünme.

 

RPD 512 Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (3 0 3)

Üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini tanıma, üniversite öğrencilerinin başlıca problem alanları için farkındalik yaratma ve bunlara yönelik müdahale ve çözüm yöntemelri geliştirme. 

 

RPD 514 Mesleki Gelişim Kuramları (3 0 3)

Meslek seçimiyle ilgili temel kavramları ve mesleki danışmada kullanılan mesleki gelişim kuramları, kuramların meslek seçimine yaklaşımı, mesleki danışma teknikleri çeşitli yönleri ile ele alınacaktır.