EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Planlaması (Doktora - YÖDAK)

 

Zorunlu Dersler:

ARM 600 EĞİTİMDE  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3)

Eğitim araştırmalarına giriş, araştırma problemi seçme ve tanımlamanın temelleri. Evren, örneklem ve örneklem seçme yöntemleri. Ölçme aracı seçme, ölçme aracının güvenirlik, geçerlilik ve kullanışlık özellikleri. Nitel ve nicel veri toplama teknikleri. Araştırma desenleri (Betimsel, ilişkisel, neden – sonuç ve deneysel). Nicel araştırma uygulamalarının temelleri, SPSS gibi istatistik programlarına verişi ve kodlanması. Betimsel istatistiğin temelleri (merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri). Parametrik ve nonparametric testlerin temelleri. Uygun istatistiğin seçimi ve uygulanması. İstatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması ve sunumlarda kullanılması.

 

EYD 601 KARŞILAŞTIRILMALI EĞİTİM YÖNETİMİ (3 0 3)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini örgütün amaç, yapı, süreç, iklim boyutlarını esas alarak belirlemek ve bu boyutlar altında ülkelerin eğitim yönetimlerini birbirleriyle ve Türkiye ile karşılaştırmak.

 

EYD 602 KARŞILAŞTIRILMALI EĞİTİM DENETİMİ (3 0 3)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim denetimini amaç, yapı ve süreç boyutlarını belirlemek ve Türkiye eğitim denetimi ile karşılaştırmak.

 

EYD 603 İLERİ İSTATİSTİK  (3 0 3)

Vardamsal istatistiklerin kulanımı: Varyans analizi (ANOVA), basit ve çoklu regrasyon, çoklu varyans analizi (MANOVA), tekrarlı ölçümler, kovaryans analizi (ANCOVA). Ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerliliklerinin uygun istatistik programları ile elde edilmesi. Faktör analizinin temelleri ve uygun istatistik programları ile elde edilmesi, sonuçlarının yorumlanması.

 

TSEM 680 SEMİNER (3 0 3)

Bu ders, doktora tezinin planlanmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Bu dersin amacı, araştırma alanını tasarlama, metodolojisine uyarlama ve tasarlanan alanı tez önerisine uyarlayabilme becerisi kazandırmaktır. Ders aynı zamanda, planlanan, geliştirilen ve hazırlanan önerinin sunulabilir, tartışılabilir ve eleştirilebilir boyuta taşınmasını da amaçlar.

 

Seçmeli Dersler:

EYD 604 MESLEK ETİĞİ  (3 0 3)

Çeşitli meslek alanlarının yanında eğitim–öğretim – yönetim ve denetim alanlarını iceren kuramsal ve örnek olaya dayalı incemeler.

 

EYD 605 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  (3 0 3)

Örgüt kavramı, örgütlerde bireysel davranış, motivasyon kuramları, örgütlerde gruplar, güç ve politikalar, liderler, örgütsel yapı, etkili iletişim sürecini gerçekleştirme, etkili karar verme süreci, örgütsel değişme ve gelişmenin incelenmesi ve tartışılması.

 

EYD 606 ÖRGÜT İMAJLARI  (3 0 3)

Örgüt imajları: makine imajı, organizma imajı, beyin olarak orgüt imajı, kültür olarak örgüt, politik sistem olarak örgüt, ruhların hapishanesi olarak örgüt, akış ve dönüşüm olarak örgüt vb. Örgütsel imajlar ve örgüt yönetimi, imaj ve paradigm ilişkileri, örgüt imajı araştırmaları ve uygulamalarının değerlendirilmesi.

 

EYD 607 ULUSLARARASI EĞİTİM POLİTİKALARININ ANALİZİ  (3 0 3)

Eğitim ve politika ilişkisi. Eğitim politikalarını belirleyen ve uygulayan kurum ve kuruluşların işlev ve görevleri. Eğitim politikalarını etkileyen çeşitli etmenler. Eğitim politikalarının uygulanma sorunları. Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi, AB’ye üye ülkeler ve beklentileri, AB Gelişme Planı, Kopenhag kriterleri, AB Ülkelerinin Türkiye’ye bakış açıları ve yaklaşımları, AB Eğitim Politikaları, gelişmeler ve sonuçları, Karşılaştırmalı AB eğitim uygulamaları ve reformları.

 

EYD 608 EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  (3 0 3)

Dünya eğitim yönetimi ile okul kavramına ilişkin gelişmeler ve yaklaşımlarının (geleneksel ve alternatif)  incelenmesi ve eğitim ile okul geliştirici projelerin geliştirilmesi.

 

EYD 609 EĞİTİM MEVZUATIANALİZİ  (3 0 3)

Eğitim, eğitim yönetimi ve denetimi mevzuatı incelenmesi, tartışılması ve geliştirilmesi.

 

EYD 610 YÖNETİMDE STRES  (3 0 3)

Sağlıklı düşünme ve davranışları engelleyebilecek kaynaklarının tanıtılması, stres ile verimlilik arasındaki ilişkilerinin incelenmesi, iş ortamında stresle başa çıkmanın stratejilerini tartışılması ve geliştirilmesi.

 

EYD 611 EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ARAŞTIRMALARI  (3 0 3)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan araştırmaların, araştırma konusu, amacı, önemi, kullanıllanılan yöntem, elde edilen bulgular ve geliştirilen öneriler açısından incelenmesi.

 

EYD 612 ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI  (3 0 3)

Milli Eğitim Şura Kararları, kalkınma planları ve çeşitli yayınlarda belirlenen sorunlar incelenmekte, tartışılmakta ve bunlardan günümüzde de önemini sürdüren temel sorunlar seçilerek ayrıntılı olarak incelenmesi ve çözüm olabilecek yaklaşımların tartışılması.

 

EYD 613 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK   (3 0 3)

Liderliğin anlam ve kapsamı, liderlik kuramlarının tarihsel gelişimi, özellik yaklaşımları, davranışsal liderlik kuramları, durumsal liderlik kuramları, çağdaş liderlik kuramları, öğretimsel liderlik, liderlik biçimleri, karar verme ve okul müdürleri, okul müdürlerinin liderlik rolleri, etkili eğitim liderlerinin davranışsal özelliklerinin incelenmesi ve tartışılması.

 

EYD 614 EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ (3 0 3)

Ulusal mevzuatta eğitim hakkı ve fırsat eşitliği, uluslar arası mevzuatta ve sözleşmelerde eğitim hakkı ve fırsat eşitliği, BM çocuk hakları sözleşmeleri, eğitim dışı kalmış çocuklar, risk altındaki çocuklar, bakıma muhtaç çocuklar, hükümet politikaları ve projeler.


EYD 615 NİTEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE ANALİZ (3 0 3)

Nitel Araştırma Yöntemi bünyesindeki araştırma güncel desenler, nitel araştırma veri toplama teknikleri, veri analiz teknikleri teknikleri  ve veri analiz yazılımlarının incelenmesi. 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ARM600  Eğitimde Araştırma Yöntemleri  3 0 3 10 Zorunlu 
EYD601  Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi  3 0 3 10 Zorunlu 
EYDAS* Alan Seçmeli 1 3 0 3 10 Seçmeli 
Toplam 9 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EYD602  Karşılaştırmalı Eğitim Denetimi  3 0 3 10 Zorunlu 
EYD603  İleri İstatistik  3 0 3 10 Zorunlu 
EYDAS** Alan Seçmeli 2 3 0 3 10 Seçmeli 
Toplam 9 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
EYDAS*** Alan Seçmeli 3 3 0 3 10 Seçmeli
TSEM680  Tez Semineri  0 0 0 20 Zorunlu 
Toplam 3 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
QUAL600 Yeterlik Sınavı 0 0 0 30 Zorunlu
Toplam 0 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES690  Tez 1 0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES690  Tez 2 0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES690  Tez 3 0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
THES690  Tez 4 0 0 0 30 Zorunlu 
Toplam 0 30