LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Mimarlık

 

Enstitü Adı

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Programın Türü

ARCHITECTURE, PH.D.

Ana Bilim Dalı

ARCHITECTURE

Ana Bilim Dalı Başkanı

ASSIST. PROF. DR. SHAHIN KEYNOUSH

Küreselleşme süreci ile birlikte kentsel ve yapılı çevrelerin üretimi ve kullanımında mimarlık disiplininin rolü gittikçe önem kazanmaktadır. Bu küresel ortam içinde mimarlığı sosyal, kültürel, politik ve ekonomik dinamiklerden bağımsız düşünmek artık mümkün değildir. Mimari ve kentsel sorunların doğru analizi ve bunlara yönelik çözümlerin üretilmesi, mimari tasarım süreçlerinin ekonomik, kültürel, sosyal ve politik yönleriyle bir bütün olarak ele alınmasıyla mümkün olabilecektir. Bunun için de, bu farklı alanlar arasında ortak bir iletişim diline ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda, Mimarlık Doktora programının amacı da, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, gibi farklı alanlardan araştırmacıları aynı çatı altında toplayarak, mimarlığın bu farklı disiplinlerle olan ilişkisini incelemek ve disiplinler arası bir perspektif ve ortak zemin oluşturmaya yönelik çalışmalar üretmektir.

Mimarlık, her türlü yapılı çevrenin ve buna bağlı olarak yaşam kültürümüzün şekillenmesinde önemli rol oynayan bir alandır. Dolayısıyla mimarlık bilgi alanı da sürekli gelişen ve güncellenen dinamik bir alandır. İçinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren çevrelerin  tasarım ve üretiminde önemli rol oynayan mimarlar, hem mesleklerinde yeterli ve güncel bilgiye ve çevresel duyarlılığa sahip olmalı, hem de meslek alanını şekillendiren dinamikleri ve aktörleri iyi analiz edebilmelidirler. Bu nedenle, mimarlık doktora programı, günümüz dünyasında yapılı çevrelerin üretimi ve kullanımı, ve mimarlık mesleğinin bu alandaki rolü ve sorumluluklarını, disiplinler arası bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Mimarlık doktora programından mezun olan öğrencilerimiz, akademik kariyelerine öğretim üyesi ya da araştırmacı olarak devam edebilirler.

Gülten Göze, 30, Kıbrıs. Girne Amerikan Üniversitesin’nin en iyi tarafı, çeşitliliğe yer vermesidir. Bir çok yeniliği deneyimleyebilir, farklı kültürlerden insanlarla etkileşim içinde bulunabilirsiniz. Bunun yanında öğrencileriyle çok yakından ilgilenen ve onları en iyi şekilde yönlendiren danışman hocalarla çalışma olanağına sahipsiniz.

Mimarlık Doktora programına başvuru şartı;

Mimarlık ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

İlgili sosyal ve çevre bilimleri alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Mimarlık Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa tüm Ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.