LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Profesyonel İşletme Doktora Programı ( IGS DBA )

 

Dünya üzerinde özellikle pandemi döneminde iş hayatında çalışan kesimler kendilerini daha fazla geliştirmenin yollarını aramışlar ve kariyer planlamalarını bu eksen üzerine kurmanın yollarını bulmuşlardır.  Girne Amerikan Üniversitesi, akademik kariyer yanında, özellikle kendilerini  iş hayatlarında geliştirmek isteyen kişilere de fırsat vermeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda “Profesyonel İşletme Doktora Programı “ alanında da daha esnek ancak akademik yönden çok güçlü bir programın uygulanmasına GAU Senatosundan geçirmiştir.  Bu vesile ile 

GAU  “profesyonel İşletme Doktora programı”nı yıllardır iş dünyasında edindiği tecrübelerini ve kendi uzmanlık alanları doğrultusunda kazandıkları deneyimleri akademik tecrübe ve kazanım ile birleştirmek isteyen, aktif iş dünyasında çalışan ve veya bir üst sınıf bilgi ve donanım isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. 

Bu profesyonel kişiler, iş dünyasından uzaklaşmayarak, yıllardır kazandıkları bilgi ve beceriler doğrultusunda çok özel alanlarda, GAU “Profesyonel İşletme Doktora “  programını takip ederek ayrıca kariyerlerine devam ederek rekabet koşullarının bu kadar üst seviyede olduğu iş dünyasında kendilerine ayrıcalıklı bir ortam içerisine sokabileceklerdir. .

 GAU DBA programı; titizlikle hazırlanmış olup akademik iş dünyasında olup da bu doğrultuda yine öğrenci olmak isteyen kişilere özellikle dinamik işletme ve iş dünyasının gelişimine de ayrıca da katkı koyacaktır. 

Günümüz iş dünyasının olmaz ise olmazları arasında yer alan,  organizasyon teorileri, Strateji geliştirme, Global iş dünyası prensipleri, insan kaynakları yönetimi, pazarlama teknikleri ve finansal alanlarda; teknolojinin de getirdiği avantajlar ile çağdaş bir program ve uygulama alanı sunmaktadır. 

 

 SP DBA  EĞİTİM   AVANTAJLARI   

GAU Profesyonel İşletme Doktora programı; çağdaş işletme ve yönetim kuramlarını, yönetim ve iş dünyasındaki güncel konuları özellikle literatür geliştirme ve yeni kuram ve hipotezlerin geliştirilmesini farklı araştırma metotları uygulayarak gelişmesini sağlar. Günümüzde, uzun yıllardır akademi ve iş dünyasının birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, gerçekte özellikle üzerinde yaşadığımız coğrafyada bunun geliştirilmesi için çok önemli adımlar atılmamıştır. Global iş dünyasının çağdaş uygulama gereçleri ve olanakları ile birleştirmeyi amaçlayan bu özel programımız özelde akademik kariyer düşünmeyen profesyoneller için geliştirilmiştir. 

Ders mecburiyeti olmadan sadece tez geliştirmeye yönelik hazırlanan Profesyonel İşletme Programının öğretim dili İngilizcedir.  Özellikle atanan tez danışmanı ve öğrenci arasında disipliner bir akademik işbirliğini gerekli kılan bu program öğrencinin kendisini geliştirmek istediği alan üzerinde akademik yetkinliğe sahip akademisyenler tarafından yürütülmeyi amaçlamaktadır. 

Program süresi minimum 3 yıldır. Ayrıca Pratik saatleri de yoktur. 

Akademik olarak Doktora tezinin ana hatlarının dönem dönem çalışılması ve tamamlanmasını amaçlayan program esas yapı itibarı ile altı  ana safhaya ayrılmıştır. 

1-Research Proposal ( Tez konusu sunumu ) hazırlanması ile müteakip süreçte 

2- Literature Review ( Literatür taraması ), 

3-Methodology ( Method uygulamaları ), 

4- Data Collection and Analysis ( Data Toplanması ve Analizleri ) ve 

5- Recommendation – References ( Sonuç, Öneriler Referanslar  ) ve son olarak da 

6-Thesis Submission ( Tez Sunumu ) olarak programlanmıştır. Bütün bu süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlanması neticesinde, atanacak olan jüri üyeleri önünde gerçekleştirilecek olan başarılı tez savunması neticesinde de, öğrenci mezun olma hakkına erişecektir. Bu dönemlerde öğrenci tezi ile ilgili bölümleri yazarken, bir diğer taraftan da tez izleme jürileri tarafından da ayrıca denetlenecektir. 

 

 

KARİYER ALANLARI

GAU Profesyonel İşletme Doktora Programı, günümüz çağdaş yöneticilerine öenmli açılımlar sunmaktadır. Özellikle kendi iş arkadaşlarından farklılaşmak isteyen ve yüksek lisans derecesine sahip kişiler bu programa katılım gösterebilirler. Orta ve Üst sınıf yöneticiler bu programın değişmez takipçileri olmaya adaydırlar.

BAŞVURU 

GAU Admission :  GAU Strateji  & Partnerships 

+903926502000- Zerrin Gürler- Naira Erdoğan 


 

 

1. Dönem Seminer 1 Proposal 

Ders Kodu SPDBA 651

Kredi:1 

 

Tez sunumu, tez konusunun içeriğine göre çeşitlenmektedir.  Özellikle anket, saha araştırması gibi çalışmaların bulgularının  tablo ve grafikler ile anlatılması savunmanın başarılı geçmesine katkı sağlayacaktır. Tezin varsayımları, temel kavramları, metodolojisi, bulguları ve sonuçları kısa cümleler ile açıklayıcı bir şekilde ifade edilmelidir. Sunum girişinde savunmayı yapacak kişiye ve savunulacak teze ilişkin temel bilgiler yer almalıdır. Sunum süresi ile eğer PPT power point sunumunu yapılacaksa uzunluğu birbirini denk olmalıdır. Özellikle vurgulanmak istenen bilgiler sunumlarda yer almalı; sunumları yetiştirme hızına kapılarak izleyenler ile bağ koparılmamalıdır. Sunumun tez metni kadar önemli bir gösterge olduğu göz önüne alınarak, sunum metninde yazım ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.

 

 

 

2. Dönem : SEMINER  2 –Literature Review 

 

SPDBA652

 

Kredi : 1 

Bir araştırmanın en önemli aşamalarından biri literatür taramasıdır. Literatür taraması araştırma konusunun haritasının çıkarılması sürecidir. Benim araştırdığım konu daha önce çalışılmış mı? Kimler çalışmış? Konu hangi açıdan ve nasıl bir yöntem ile incelenmiş? Araştırmacının zihninde tüm bu sorulara cevap veren literatür taraması gereği gibi yapılmış demektir. Bu nedenle literatür taraması kaynakların künyeleri ile birlikte listelenmesinden öte bir çaba gerektirmektedir. 

Araştırma yaptığınız disipline göre literatür taramasında başvurulacak kaynaklar çeşitlenmekte ve farklılaşmaktadır. Bu nedenle araştırmaya başlamadan önce ilgili olduğunuz alana ilişkin literatürün taranmasında kullanacağınız araçları tespit edilir. Araçların tespitinin ardından bu taramanın ne kadar bir sürede tamamlanacağını planlanır.. Bu plan dâhilinde taramayı alt başlıkları bölerek, araştırma sorunuzu çeşitli açılardan sınıflandırılır. Çünkü sınıflandırma, literatür taramasının sonucunda ulaşılan verilerin değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Araştırma sorusu kapsamında çıkarılacak anahtar kelimeler ise taramanızın geliştirilmesini sağlayacaktır.

 

 

3.Dönem : SEMINER 3 Methodology

 

SPDBA653

Kredi 1 

 

Üniversite eğitiminde ve lisansüstü öğreniminde sıklıkla karşılaştığımız araştırma ve bilimsel  araştırma yöntemleri, sözü edilen konunun doğru ve sistematik bir şekilde hazırlanması için öğrenilmesi ve kullanılması gerekilen kavramlardır. Üniversite eğitim içeriğinde karşılaşılan bir ders olarak bilimsel araştırma yöntemleri, konuya öğrencilerin  yaklaşımlarını  doğru sağlayabilmesine  etki eden bir işlev edinmiştir. Buna göre ilgili sorun ya da konuya özgü yöntemleri araştırmalı, özgün olmalı ve bilimsel kurallara göre literatür taraması yapılmalıdır.

Bilimselliği yakalamak ve araştırma yapmak için alana özgü birtakım yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin genel adı "metodoloji" bilimidir. Bir konu hakkında bilgi edinmek ve fikir geliştirmek için o konu ve genel olarak alan hakkında geliştirilmiş yöntemlere, yaklaşımlara göz atmak gereklidir.  Bir konunun ilgili olduğu detayları incelemeye gayret etmeden konuyu doğru okulamaz ve yazılamaz.  Metodoloji, öğrencilerin konuları  ve sorunları   hakkında izlenmesi  gereken bir yol haritası sunar.

Metodoloji biliminde hedeflenen şeyler; metotların, bulguların sınıflandırılması, değerlendirilmesi, anlamlaştırılması ve geliştirilmesidir. Araştırma yaparken alanların  hakim görüşlerini, yaklaşımlarını, eleştirilerini ve yeni yaklaşımları bilinmelidir. Özellikle tez yazımı ve araştırma  konusu belirlerken yeni bir şeyin üretimi için ilk önce alan taraması ve yöntemleri takip edilmelidir. Metodoloji bilimi, kişinin doğru bir araştırma yapabilme ve metin yazabilmesini sağlayacak  temellendirmeyi ve değerlendirmeyi içerir.

 

 

Dördüncü Dönem: Dört ve Beşini Seminerler: SEMINER 4 – Data Collection and Analysis, Recommendation and References  

Ders Kodu

SPDBA654

Kredi 1 

 

İstatistiksel veya niteliksel analiz sonuçlarını ortaya koymanın en iyi yolu; bulguların, çalışmanın amaçları veya hipotezleri etrafında organize edilmesidir. Araştırmada belirlenen her amaç veya hipotez, bölüm içerisinde ayrı bir alt başlık olarak ele alınmalıdır. Örneğin, üç alt amaç varsa bölüm içerisinde üç ayrı alt bölüm olmalıdır. Bulgularla ilgili bölümü oluştururken her bir alt amaç veya hipotezle ilgili tablo veya şekiller oluşturmak daha mantıklıdır. Bu tablo veya şekiller okuyucu açısından da daha anlaşılır olabilir ve araştırmacının verileri yorumlamasını da kolaylaştırır. Tablo ve şekiller açıklanırken önemli olanlar vurgulanmalıdır. Bütün detayların ele alınması, asıl verilmek istenenden uzaklaşmaya yol açabilir. Burada kullanılan tablo, şekil, grafik vb. görseller mutlaka kurallara uygun olmalıdır. Bulgular, önce elde edildiği şekli ile olduğu gibi sunulmalı, yoruma yer verilmemelidir. Yorum ayrı paragraf hâlinde sunulmalıdır. Hipotezin niçin reddedildiği veya doğrulandığı, sonuçların başka araştırmaların sonuçlarıyla örtüşüp örtüşmediği nedenleriyle ortaya konulmalıdır. Bulguların sunumunda araştırmacının beklentileri ve öznel yargıları değil, problemin çözümü için bulunan sonuçlar ön planda tutulmalı ve nesnel yargılar dile getirilmelidir. “Bulgular ve Yorum” bölümü, araştırma bulgularının uzun bir şekilde tartışılmasının gerekli görüldüğü durumlarda “Bulgular” ve “Tartışma” olarak iki ayrı bölüm halinde de yazılabilir. Bulgular kısmının düzenlenmesinde ham veri tablolarına yer verilmeden, analiz edilmiş tablolar doğrudan sunulabilir. Gerek görülürse ham veri tabloları “EKLER” bölümünde verilebilir.

 

 

Beşinci Dönem  Seminer 5 -  Thesis Defence  

Ders Kodu SPDBA660

Kredi 1

Geçmişteki takip edilen bütün dönemlerin bir toplamı gibi olan DBA tezi analitik düşünme ve teori yöntemlerinin bileşimi ile meydana gelen bir doktora tezidir. Bu yöntemle öğrencinin diğer dönemlerde elde ettiği sunum yeteneği de göz önünde bulundurularak, jüri önünde tez sunumu gerçekleştirilerek öğrenci akademik yeterliliğe sahip olduğu kanaati getirilerek tez sunumu başarılı bir şekilde savunması yapılırsa öğrenci mezun edilir.