SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

 

Ders İçerikleri 

 

  1. Sömestr (Güz Yarıyılı)

 

SMY101 Anatomi (2-0) 2 

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

SMY103 Fizyoloji    (2-0) 2 

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

TAR101 ve TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II (2-0) 2 

Bu dersin amacı öğrencilere Türk Devriminin anlamını ve önemini öğretmektir. Dersin ana konusu Bağımsızlık Savaşıdır. Devrim kavramının anlamı, Türk devrimi ve diğer devrimler arasındaki farktır. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışının nedenleri, cumhuriyet dönemi ve Atatürk devrimlerinin önemi.

 

TÜRK101 ve TÜRK102 Türkçe I ve Türkçe II (2-0) 2 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101  ve EFL102 İngilizce I ve İngilizce II (3-0) 3 

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

SMY109  Tıbbi Terminoloji (2-0) 2 

Tıbbi Terimlere Giriş (Kökler, Önekler, sonekler, tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, terimlerde küçültme, genel hastalık terimleri), Hareket sistemine ilişkin terimler (Anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), Sindirim sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), Solunum sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), Dolaşım sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Ürogenital sisteme ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Sinir sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Endokrin sisteme ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.

 

TTP103 İşletme Yönetimi (2-0-2)

Problem çözme, kritik düşünme, sözlü ve yazılı iletişim, ekip ve liderlik becerilerini açığa çıkarmak, Yerel ve global ortamlarda işletme araç ve kavramlarını uygulamak,  Karar vermede temel ve fonksiyonel işletme alanlarını bütünleştirmek,.Ahlaki değer ve davranışlar, sürekli öğrenme ve profesyonel gelişmeye bağlılığı teşvik etmek. Kültürel, ırksal ve cinsiyet farklılıkları açısından yeni anlayış ve değerlendirme biçimini kavratmak.

 

TTP 101 Hastalıklar Bilgisi (2 0 2) 

İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri, organ ve sistemler, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme ve işlevleri, sağlık ve hastalık kavramları, semtomlar, bulgular, etiyoloji, hastaların muayene şekilleri ve tanı işlemleri, enjeksiyon yöntemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, ruh sağlığı ve bozuklukları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları. Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, erkek ve kadın genital sistem hastalıkları, gebelik ve doğum, iskelet sistemi hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, deri hastalıkları. 

 

 

TTP 105 Sağlık Sektöründe Pazarlama (3 0 3)

Pazarlama İle İlgili Kavramlar, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Fonksiyonlarının Sınıflandınlması . Pazarlama Yönetim Süreci. Pazarlama ve Ekonomik Kalkınma, Stratejik Planlama ve Pazarlama, Pazarlama Uygulaması, Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazarlama Araştırma Sistemi, Pazarlama Araştırma Sürecinin Aşamaları, İşletmenin Mikro Çevresi, Tüketici Pazarları, Satın Alma Karar Süreci, Ölçme ve Değerlendirme

 

SMY 211 Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma. 

 

BİL 103 Bilgisayar I (3 0 3)

Bu ders öğrencilere bilgisayar ile ilgili kavramlar, Windows işletim sistemi, Word, Excel, SPSS, Power Point ve Internet kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırır

 

2.Sömester ( Bahar Yarıyılı)

 

TTP 106 Biyoistatistik ( 2 0 2)

Öğrencilere çeşitli çalışma disiplinleri içinde doğru veri toplama, gruplandırma ve analiz etme kabiliyetini kazandırmaktır. Temelde amaç, öğrencilerin karşılaştıkları bilimsel problemler çözümünde doğru istatistik analiz yöntemlerini seçmelerini ve doğru uygulamalarını sağlamaktır. Sağlık hizmetleri ve istatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, Verilerin sınıflandırılması, Ortalamalar, Dağılımın yaygınlık ölçüleri, Tablo ve grafik yapım yöntemleri, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Korelasyon ve regrasyon analizi, Zaman serileri analizi.

 

 

TTP 104 Halkla İlişkiler  (2 0 2)

Bu ders ile öğrencilerin çalışma ortamında ve ikili ilişkilerinde verimli bir iletişim kurarak çözüm sağlayıcı ve yapıcı ilişki kurmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır. Halkla ilişkilerin tarihçesi; Halkla ilişkilerin tanımı; Dünya’da ve Türkiye’de halkla ilişkiler; Halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış süreci; Halkla ilişkilerin amaçları ve sosyal sorumlulukları; Halkla ilişkilerin örgütsel yapısı; Halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri; Halkla ilişkilerde hedef kitle; Halkla ilişkiler iletişim; Halkla ilişkiler programlarında sektörün işleyişi; Halkla ilişkiler ve tanıtım.

 

 

TTP 102 İnsan Kaynakları Yönetimi (2 0 2)

Bu ders ile öğrencilerin, çalışma ortamında insan ilişkileri, ücretlendirme, çatışma yönetimi, planlama, örgütleme, personel temini, iş analiz ve değerlendirilmesinin öğrenmesi amaçlanmaktadır. İnsan Kaynakları, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, 

 

TTP 110 Mikrobiyoloji  (2 0 2) 

Bu derste, enfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler; Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar, Besin Zehirlenmesi (S.Aureus), Botulismus, Tifo, Paratifo, Salmonella Gasroenteritidi, Shigella, Kolera; Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Difteri, Kabakulak, İnfluenza, Boğmaca, Bakteriyel pnomoniler, Tüberküloz, Kızamık, Suçiçeği; Deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları Gonore, Herpes Simpleks Kuduz, Tetenoz, Sifilis, Menenjit-Hepatit- Aids, Parazit Enfeksiyonları; Üriner Sistem Enfeksiyonları; Katater Enfeksiyonları; Hastane Enfeksiyonları; sebep olan mikroorganizmaları araştırmaya yönelik tanı ve tedavilerini konu alır.

 

TTP 108 Medikal Girişimcilik ve Mağaza Yönetimi ( 2 0 2)

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

TTP 112 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (3 0 3)

Öğrenciler, tüketici davranışlarını analiz etmek için uygun teorik modeller kullanmayı, tüketici davranış kalıplarını tanımlayarak, tüketimin toplum içindeki rolünü anlamasına ve buna yönelik Pazarlama faaliyetlerinde tüketim psikolojisini kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

STJ 001 YAZ STAJI  

Staj, tıbbi mümessillik misyonunun kavranması, mesleki bakış açılarının geliştirilmesi, ekip içerisinde çalışma, pazarlamaya yönelik bilgi ve becerilerinin gelişmesi, uygulamalı satış becerisinin kazanılması, satış tekniklerinin ilaç tanıtımı için etkili şekilde kullanılmasının sağlanması, beden dilini iyi kullanabilme ve iletişim becerisinin kazanılması konularında pratik uygulamaya olanak sağlayacaktır.

 

3.Sömester (Güz Yarıyılı)

 

TTP 207Farmakoloji  (3 0 3) 

Bu derste, Farmakolojiye giriş; İlaçların emilimleri ve dağılımları; İlaçların metabolizması ve atılımı; İlaçlar arasındaki etkileşmeler, antagonizmalar ve sinerjizmalar; İlaçların etki metanimaları; Otonom sinir sistemi ilaçları, kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar anlatılacaktır.

 

 

TTP 201 Tıbbi Biyoloji ve Genetik  (2 0 2)

Tıbbi biyolojiye giriş, prokaryotik ve ökaryotik yapılar, hücre organelleri, nükleik asitler, hücrede protein sentezi, hücre metabolizması (ototrof ve heterof beslenme), hücre solunumu, hücre bölünmesi ve çoğalması (mayoz ve mitoz bölünme), genetiğe giriş, mendel kuralları, kromozomların sayısal ve yapısal özellikleri, mutasyon, tek gen mutasyonları ve kromozom anomaliler, prenatal tanı-1 ve 2.

 

 

TTP 205 Pazarlama İletişimi Yönetimi (2 0 2)

İletişim, Örgütsel İletişim, Pazarlama iletişimi, pazarlama iletişimi karması karması, temel bileşenleri, bireysel iletişim öğelerinin etkili bir kombinasyonundan oluşan etkili bir pazarlama iletişimi kampanyası geliştirmek için temel prensipleri hakkında değerlendirme yapılacaktır

 

TTP 203 Sağlık Sektöründe Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (2 0 2)

Bu ders kapsamında temel lojistik yönetimi ve tedarik zinciri bilgilerine değinilerek, sağlık hizmetlerinde lojistik uygulamaları ile perakende, ilaç ve sağlık alanlarında tedarik zinciri uygulamaları analiz edilmektedir. Pazara, ürüne, işletmenin satış hacmine ve satış yöntemine göre stok seviyesinin belirlenmesine katkıda bulunabilmek ve maliyet faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olmak, alınan siparişlere göre sevkiyat planlarını kontrol edebilmek ve ilk onayını yapabilmek, yapılan sevkiyat planlarına göre de müşteri ile iletişim kurarak sipariş takibinde bulunabilmek önem arz eder. Tüm şirketler için doğru bir tedarik zinciri tasarlamanın, planlamanın ve operasyonunun önemini öğretmeyi; tedarik zinciri performansına etki eden ana etmenleri belirlemeyi ve bu etmenleri ölçecek metotların kavranmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi lojistik eğitimi içinde temel bir ders olup öğrencilere tedarik zinciri yönetiminin temelleri, küresel etkenler, tedarik zincirinin yapısını örgütlenme şekli ve temel fonksiyonları konularında öğrencilerin bilgi edinmesini amaçlamaktadır.

 

 

TTP 209 Sağlık Sektöründe Üretim Yönetimi  (2 0 2)

Sağlık sektörü çalışanlarına sektördeki üretim ve pazarlama uygulamalarını tanıtmak ve uygulatmak amaçlanmaktadır.

 

SMY 111 Sağlık Hizmetleri Yönetimi ( 2 0 2)

İşletmeler hakkında genel bilgiler, işletmelerin yapısı ve türleri, sağlık işletmeleri, sağlık işletmelerini genel işletmelerden ayıran özellikler sağlığın tanımı, sağlık hizmetlerinin amacı, sağlık teşkilatı, ulusal sağlık politikası, sağlık sistemleri, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kullanımı, sağlık hizmetleri organizasyonu, hastane sistemi, hastanelerin amaçları, fonksiyonları, hastanelerin kaynakları, hastanelerin sınıflandırılması, hastanelerin özellikleri, Türkiye’de hastane organizasyon yapısı, diğer ülkelerde hastane organizasyon yapıları, hastanede yönetimin karar alma süreçlerinde bilgiye olan ihtiyacın vurgulanması.

 

TTP 211 TOKSİKOLOJİ I (3 0 3)  

Toksikolojiye giriş ve temel kavramların tanımları, Toksik etki, Toksisite testleri, Toksik etki ana mekanizmaları, Toksisiteyi etkileyen faktörler, Toksik etkinin sınıflandırılması, Genotoksik etki, Teratojenite, İlaç alerjisi, Sirkadyen toksikolojisi,Akut zehirlenme tedavisin temel ilkeleri, İlaç toksisitesi, İlaç-ilaç, ilaç-hastalık, ilaç-besin, ilaç-alkol ve ilaç bitkisel ürün etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, Riskli/Fizyolojik dönemlerde güvenli ilaç kullanımı.

 

4.Sömester (Bahar Yarıyılı)

 

TTP 208  Farmakoloji II (3 0 3) 

Kemoterapötiklere Giriş, Enfeksiyon Tedavisinin Farmakolojik Esasları, Penisilinler, Sefalosporinler, Makrolidler, Tetrasiklinler, Anti- Viral İlaçlar, Anti-Fungal İlaçlar, Otonom 'Sinir Sistemlerine Giriş, Otonom Sinir Sistemi İlaçların Sınıflandınlması, Kolinomimetik İlaçlar, Parasempatolitik İlaçlar, Sempotolitik İlaçlar, Gang1iyon Blokörleri ve Uygulamaları. Laksatif İlaçlar, Antı-Emetik ve Emetik İlaçlar, Motilite Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar,

 

SMY 213 İş Sağlığı ve Güvenliği (2 0 2) 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu. Hukuk Sistemindeki Yeri. İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi. İş Kanununun Uygulama Alanı. İş İlişkisinin Kuru1ması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi. Sendika Üyeliği. Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi. Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yollan, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumlan, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-kur' da Genel Olarak Sigorta 

 

TTP 202 Müşteri İlişkileri Yönetimi (2 0 2 )

Günümüzün yoğun rekabet ortamında, mevcut müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteriler kazanmak, işletmenin hayatını sürdürebilmesi açısından son derece önem kazanmıştır. Bu derste öğrencilere müşteri ilişkilerinin önemi ve işletme devamlılığı üzerindeki rolü, müşteri odaklı bir kültürün yaratılması ve yönetilmesinin gerekliliği anlatılmaya çalışılacaktır.

 

 

AMH 208 Kalite Güvencesi ve Standartları (2 0 2) 

Kalitenin önemi ve tanımı, ürün ve hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite gurularının felsefi görüşleri, kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam kalite Yönetiminin unsurları: Liderlik, Grup Çalışması, İşgören eğitimi, Kaizen. Toplam kalite Yönetimi uygulama araçları, Hizmet sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, ulusal ve uluslararası kalite ödülleri, kalite güvencesi kavramı ve kalite standartları

 

 

TTP 206 Mesleki Uygulama Programları ( 3 0 3)

Öğrencilerin iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri temel bilişim teknolojilerini etkili kullanabilmeleri.

 

 

TTP 204 Kişisel Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi ( 2 0 2)

Satış Kavramı, Satış Gücü, Satış Teorisi ve Satışın Evreleri, Satış Tutundurma Teorisi Kişisel Satış, Kişisel Satış Faaliyetleri, Kişisel Satışı Etkileyen faktörler, Satış Süreci, Satışı Artırma Taktikleri ,Satış Bölge Planlaması, Satış Temsilcilerinin Seçimi, Satış Temsilcilerinin Eğitimi, Satış Temsilcilerinin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar, Uluslararası Satış Yönetimi Satış Yöntemleri, Vücut Dili, Dolaşım Sistemi İlaçları ile Rol-Playing, Satış Yöntemleri, Teorik Bilgileri Toplu Olarak Değerlendirme. Promosyonun satış üzerindeki etkileri, Müşteri Tutumları; Kabul Etme, Şüphe Etme, İlgisizlik, Karşı çıkma, Satış Yöntemlerinin İlaca Uygulanması, Bir Maddenin Sağlık Bakanlığı'ndan İlaç Ruhsatı Alabilmesi İçin Geçirdiği Evrim konularının kavranması amaçlanmıştır.

 

 

TTP 210 Mezuniyet Projesi 

Öğrenciler bu proje dersi kapsamında, bir öğretim elemanının kılavuzluğunda çalışarak öğrenimleri boyunca edindikleri bilgileri özümsemek ve yeteneklerini hayata geçirmek üzere bütünleşik pazarlama iletişimi projesini planlamayı, hazırlamayı ve üretmeyi öğrenecektir. Öğretim elemanı, ders ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla, bu süreçten geçen öğrencilerin yaşadığı ortak sorunlara odaklanacak ve her uzmanlık alanını (halkla ilişkiler, reklam, satış promosyonu, kişisel satış ve direk pazarlama) ayırt eden stratejik planlama ve yaratıcı çalışmaya ilişkin ayrıntıları vurgulayacaktır.

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY101 Anatomi 2 2 5
SMY211 Araştırma Yöntemleri 2 2 3
BİL 103 Bilgisayar I 2 2 3 4
SMY103 Fizyoloji 2 2 5
TTP 101 Hastalıklar Bilgisi 2 2 2
TTP 103 İşletme Yönetimi 2 2 4
TTP105 Sağlık Sektöründe Pazarlama 3 3 4
TURK101 Türk Dili 1 2 2 2
SMY109 Tıbbi Terminoloji 2 2 3
Toplam 20 32
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TTP106 Biyoistatistik 2 2 3
TTP 104 Halkla İlişkiler 2 2 3
TTP102 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 2 4
TTP108 Medikal Girişimcilik ve Mağaza Yönetimi 2 2 5
TTP 110 Mikrobiyoloji 2 2 4
STJ 001 Yaz Stajı (30 iş günü) 2
TTP112 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri 3 3 5
TURK102 Türk Dili II 4 4 4
Toplam 17 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 2 2
TTP 207 Farmakoloji I 3 3 4
TTP 205 Pazarlama İletişimi Yönetimi 2 2 4
TTP 203 Sağlık Sektöründe Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 2 2 3
TTP 209 Sağlık Sektöründe Üretim Yönetimi 2 2 4
SMY111 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 2 3
TTP 201 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 2 2
TTP 211 Toksikoloji 3 3 4
EFL 101 İngilizce I 3 3 5
Toplam 21 31
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TTP 208 Farmakoloji II 3 3 4
TTP 204 Kişisel Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi 2 2 4
TTP 206 Mesleki Uygulama Programları 3 3 4
TTP 202 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 2 4
TAR 102 Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II 2 2 2
AMH 208 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 2 3
EFL 102 İngilizce II 3 3 3
SMY 213 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 3
TTP 210 Mezuniyet Projesi 3
Toplam 19 30