SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı, çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışabilecek iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, hastane yönetimi bilgisine ve işletmecilik bilgisine sahip olan, bilgi ve beceri kazanmış nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırarakdırmaktır. Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek, dünyada halen sorun olmaya devam eden sağlık sistemleri yönetimini uygulamada bilimsel kriterlere uygun hale getirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de sağlık sektöründe idari, mali ve destek birimleri olan; resmi ve özel hastaneler, sağlık kuruluşları, belediye sağlık merkezleri, tıbbi laboratuvarlar, ecza depoları, rehabilitasyon merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, medikal cihaz üreten şirketler, özel sigorta şirketleri, sağlık turizm şirketlerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilebilecekerdir. Bu meslek grubu mezunlarına son zamanlarda olan talep artmış ve bu meslek tanımı diğer benzer işletmeci tanımlarından ayrılmıştır. Bu programdan mezun kişilerin genel işletme bilgi ve becerisi yanında, sağlık alanına özgü kaynak planlaması, hastane yönetimi ve hasta hakları alanlarında özel eğitim almaları istihdam olanaklarını artırmaktadır.DERSLER

I. Yarıyıl

 

 

TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR101 Türk Dili I

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101 Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

SKP101 Temel Hukuk

Bu dersin amacı öğrencilerin temel hukuk kavramlarını, yaptırım, hak, yargı örgütü ve dava türlerini genel çerçevede öğrenmelerini sağlamak, adalet ve hakkaniyet bakışlarını geliştirmek, alan dersi olarak tanımlanan hukuk derslerinin alt yapısını oluşturmaktır.

 

 

SKP103 Genel İşletme

Bu dersin amacı öğrencilerin işletme bilimi, yönetim, liderlik, girişimcilik kavramlarını öğrenmeleri, üretim ve insan kaynakları konularında genel bir bakışa sahip olmalarını sağlamaktır.

SKP105 Genel Sağlık Bilgisi

Bu dersin amacı öğrencilerin sağlık, sağlık hizmetleri, Hastalıklardan korunma, Çocukluk,salgın hastalıklar, adolesan dönem, kadın sağlığı, aile planlaması hakkında temel sağlık bilgileri Vücut sistemlerindeki hastalıklar hakkında temel sağlık bilgileri edinmesini sağlamaktır.

 

SKP107 Genel Ekonomi

Bu dersin amacı öğrencilere iktisada giriş dersinin amacını, arz, talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını iletmektir.

SMY109  Tıbbi Terminoloji

Bu dersin amacı; hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi ve radyolojik terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

SKP109 İstatistik

Bu dersin amacı öğrencinin istatistiğin tanımı ve önemi, temel kavramlar, verilerin toplanması, verilerin sunumu ve yorumlanması, merkezi eğilim ölçüleri, dağılış ölçüleri,   basıklık ve çarpıklık katsayıları, kutu grafiği gibi konularda bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.

 

II. Yarıyıl

 

TDS103 Tıbbi Dokümentasyon Bu derste sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR102Türk Dili II

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL102 Yabancı Dil II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

SKP102 Genel Muhasebe

Bu dersin içerdiği konular, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılması sağlanır. Bunların dısında, bütçenin hazırlanması ve bütçenin yönetim için planlama ve kontrol mekanizması olarak kullanılması.

 

 

SKP104 Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi

Sağlık hizmeti tanımıve yapılanması,sektörleri,hizmet sunucuları,ulusal ve uluslararası kuruluşlar,Türkiye`de sağlık hizmetleri yönetiminin tarihçesi,sağlık hizmetlerinin geçmişi ve gelişimi,Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık hizmeti sunanlara ödeme modelleri,sağlık hizmetleri yönetiminde profesyonelleşme,sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi,sağlık hizmetleri yönetiminde halkla ilişkiler konularını içermektedir.

 

SKP109  Davranış Bilimleri

Bu ders Örgütsel davranış modeli, Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma, Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları konularında öğrencileri blg, sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

 

 

AMH200 Hasta Hakları

Bu dersin amacı öğrencilerin ulusal ve uluslararası boyutta hastaların haklarının ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenmesi,sağlık konsey ve örgütlerinin hasta hakları konusundaki görüş ve uygulamalarını incelemeyi öğretmektir.

AMH109 Temel Bilgi Teknolojileri

Bu dersin amacı öğrencilere, teknolojinin genel kavramları, bilgi işleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı konularında eğitmektir.

 

 

 

III. Yarıyıl

 

 

SMY102 İlk Yardım

Bu ders ile öğrenciye ilk yardımın amaçları ve uygulamalarını öğretmek, hava yolu obstrüksiyonu ve tedavi, kardiyopulmoner resusitation, suda boğulmada ilk yardım, hayvan ısırıkları ve tedavi, intoksikasyonlar (zehirlenmeler), yara bakımı, hasta nakli

akut karın ve vasküler sorunları,yanıklar, yüz bölgesi yaralanmaları ve kırıklar konularında yeterlilik kazandırılacaktır.

 

 

SMY205 Kalite Yönetim Sistemleri

Sağlık hizmetleri ve hastanelerin gelişimi, hastane sistemi, hastanelerin amacı, fonksiyonları, sınıflandırılması vb. konularında bilgi sahibi olur.

 

 

SKP201 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Bu ders ile öğrenciye, Pazarlama ile ilgili genel kavramlar, Tarihçesi, Hizmet Pazarlaması, sağlık kurumlarında Pazarlamanın önemi, stratejileri ile ilgili bilgi sahibi olması ve öğrendiklerini iş hayatına uyarlama yeteneğini kazanması hedeflenmektedir.

SKP203 Mali Tablolar Analizi

Bu ders kapsamında bir işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarının ilgili taraflara

bildirilmesinde temel araçlar olan finansal tablolar ve hazırlanmasında göz önünde

bulundurulması gereken temel ilke ve yöntemlerin sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca

hazırlanan bu finansal tablolardan yararlanarak, işletmenin mevcut ve gelecekteki durumunun değerlendirilmesine yönelik analiz teknikleri ve yorum biçimlerinin tanıtılması dersin diğer bir amacıdır.

 

SKP205 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I

Bu dersin amacı öğrencilere hastanelerin yönetimi ve organizasyon yapıları ile ilgili bilgi ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

SMY207 Meslek Etiği 

Bu dersin amacı, sağlık mesleklerinin uygulamaları sırasında korunması gereken mesleki değerleri edinmiş ve uymakla yükümlü olunan meslek ahlakı kurallarını bilen sağlık çalışanları yetiştirmektir.

 

SMY209 İletişim

Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.

 

 

IV. Yarıyıl

 

SKP 202 Mesleki İngilizce

Bu dersin amacı öğrencilere İngilizceyi mesleğe yönelik fonksiyonel yapılarıyla öğretmek, mesleki terimleri, ziyaretçi karşılamayı, iş başvurusu için özgeçmiş hazırlamayı, öğrencilerin İngilizce dilini  telefon görüşmesi yapma, e-mail yazma gibi alanlarda orta seviyede kullanmasını sağlamaktır.

 

SKP204 Sosyal Sorumluluk Projesi

Bu dersin amacı, öğrencinin dersin öğretim görevlisi sorumluluğu altında evrensel değerler ve insan hakları ile yerel / bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek sağlık, eğitim, sosyal hizmet, ekonomi, teknoloji gibi çeşitli alanlarda öğrenciler tarafından proje oluşturulmasını sağlamaktır.

 

SKP210 Sağlık Mevzuatı ve Uygulaması

Bu ders ile öğrenciye sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.

 

SKP214 Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması

Bu dersin amacı,  sağlık sistemleri ve dış çevre ile ilişkiler,Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları,Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Araştırmaları,Sağlık İşletmelerinde Kapasite Planlaması, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

SKP206 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu  II

Bu dersin amacı öğrencilere hastanelerin yönetimi ve organizasyon yapıları ile ilgili bilgi ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

TDS212 Hastane İşletmelerinde Bilgi İşlem

Bu dersin amacı hastane bilgi yönetimi sistemi ve bu sistemi oluşturan modüller hakkında bilgi sahibi olmak, veri tabanı uygulamalarının çalışma mantığı öğrenmektir.

 

SKP216 Mesleki Uygulama

 

SKP212 Mesleki Proje

 

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SKP101 TemelHukuk 3 0 3 0
SKP103 Genel İşletme 3 0 3 0
SKP105 Genel Sağlık Bilgisi 3 0 3 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
SKP107 Genel Ekonomi 3 0 3 0
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL101 İngilizce I 3 0 3 0
SMY109 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 0
SKP109 İstatistik 3 0 3 0
Toplam 24 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SKP102 Genel Muhasebe 3 0 3 0
SKP104 Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi 2 0 2 0
SKP106 Davranış Bilimleri 3 0 3 0
TDS103 Tıbbi Dokümentasyon I 2 2 3 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
TURK102 Türk Dili II 2 0 2 0
TAR102 Atatürk İlkeleriveİnkilapTarihi II 2 0 2 0
AMH109 Temel Bilgi Teknolojileri I 3 0 3 0
AMH200 Hasta Hakları 2 0 2 0
Toplam 23 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SKP201 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 3 0 3 0
SKP203 Mali Tablolar Analizi 2 0 2 0
SKP205 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I 3 0 3 0
SMY209 İletişim 2 0 2 0
SMY102 İlkyardım 2 0 2 0
SMY205 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 0
SMY207 TıbbiEtik 2 0 2 0
Toplam 16 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SKP202 Mesleki Ingilizce 2 0 2 0
SKP204 Sosyal Sorumluluk Projesi 0 2 1 0
SKP206 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II 3 0 3 0
TDS212 Hastane İşletmelerinde Bilgi İşlem 2 0 2 0
SKP210 Sağlık Mevzuatı ve Uygulaması 2 0 2 0
SKP212 Mesleki Proje 0 2 2 0
SKP214 Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması 2 0 2 0
SKP216 Mesleki Uygulama 0 8 4 0
Toplam 18 0