SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyoterapi Teknikerliği

 

Radyoterapi programının amacı kanser tedavisinde önemli bir tedavi yolu olan radyoterapi alanında, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek etken, etkili ve nitelikle yardımcı eleman yetiştirmektir. Bu programı başarıyla tamamlayan bireylerin radyoterapi makine ve ekipmanlarının kontrol etme, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok yapma, hastayı tedaviye hazırlama, ışın tedavisi ve simülasyonu yapma bilgi ve becerisine sahip olması amaçlanmıştır.  Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış etik meslek elemanları yetiştirmektir.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, radyasyon onkolojisinin uygulandığı tüm tıp merkezlerinde de istihdam edilebilirler. Ülkemizde ve dünyada kanser vakalarının sayısı günden güne artmaktadır. Dolayısıyla kanser terapilerine olan ihtiyaç da daha da yükselmektedir. Sağlık kuruluşlarının bu artan ihtiyaca cevap verebilmeleri için alanında bilgili, etik donanımlı, ve yenilikleri takip eden bir çok elemana ihtiyacı vardır.  Diğer taraftan, radyoterapi hizmetlerinde kullanılmakta olan araçlar ve ekipmandaki hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden eğitimli radyasyon onkolojisi teknikerlerine talep oldukca fazladır.DERSLER

I. Yarıyıl

 

TAR101  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR101 Türk Dili I 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101  Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

 

SMY101Anatomi

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevlerianatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır

 

SMY103 Fizyoloji

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

RTP101 Radyoterapi I 

Bu derste; Radyoterapi Teknikerlerinin sağlık- hastalık, kanser, onkolojik tedavi, organların fonksiyonları ve işlevleri, kanser tanısında kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır

 

RTP103  Radyoterapi Fiziği I

Bu derste; maddenin yapısı, radyasyon, radyoaktivite, radyasyon üreten cihazlar, radyoterapi teknikleri, brakiterapi ve stereotaksi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

RTP105 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

Bu derste radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan korunmada temel prensipler hakkında bilgi, beceri ve sorumluluk  hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

.II. Yarıyıl

 

RTP 102 Radyoterapi II

Bu dersin amacı; organlara göre malign hastalıklar, sebep oldukları klinik semptomlar, tedavi tipleri, radyoterapi uygulanması gereklilikleri, radyoterapinin nasıl uygulanacağı ve olası yan etkileri hakkında bilgi vermektir.

 

 

RTP104  Radyoterapi Fiziği II

Bu derste; detaylı olarak radyasyon, radyoaktivite, radyasyon üreten cihazlar, radyoterapi teknikleri, brakiterapi ve stereotaksi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır

 

RTP106 Radyolojik Anatomi

Bu derste  konvansiyonel ve dijital radyografiler üzerinde anatomik yapıları tanıma ,bilgisayarlı tomografi görüntüleri, manyetik rezonans görüntüleri, kontrastlı radyografiler üzerinde, konvansiyonel ve dijital radyografiler üzerinde anatomik yapıları ayırt edebilmeye yönelik bilgi verilecektir.

TUR-102 Türk Dili II 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçeyi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

TAR102  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sistemi verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorunları konusunda öğrencilerin doğru düşünmelerini sağlamak amaçlanır.

EFL102 İngilizce  II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

III. Yarıyıl

RTP205 Mesleki İngilizce I 

Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

 

RTP201 Radyoterapi III

Bu dersin amacı; radyoterapinın uygulanabileceği ve uygulanmasının sakıncalı olacağı durumları ayırt etmede ana ilkeler, hastanın radyoterapiye hazırlandırılması ve radyoterapi sonrası komplikasyonlar hakkında bilgi vermektir.

 

RTP203 Radyobiyoloji

Bu dersin amacı radyoterapi uygulamalarında tümör ve normal dokuların radyasyon ile biyolojik etkileşimleri hakkında temel bilgiler edinilmesi ve radyasyonun etkilerini kavranmasıdır.

IV. Yarıyıl

RTP202  Radyoterapi IV

Bu dersin amacı; radyoterapi tedavi planlamasında ana ilkeler, radyoterapi uygulanacak vücut bölgesi ve hedefe göre uygun sabitleme yöntemi seçimi, tedavi planlaması amacıyla görüntü alınmasının öğretilmesi ve uygulamada set-up, immobilizasyon, tedavi amaçlı radyolojik görüntü alma, hedef ve riskli organ tanımı yapma, radyoterapi yan etkilerini sıralama becerileri elde edilmesidir

 

RTP204 Radyoterapide Kalite Güvencesi

Bu dersin amacı radyoterapi uygulamalarında planlanan tedavinin kesin doğrulukla uygulamasının sağlanması, tedavi doğruluğunu sağlayan görüntüleme yöntemleri ve cihazlarının doğru olarak kullanılması, pratikte tedavi doğruluğunu sağlama becerilerinin oluşturulmasıdır.

 

RTP206 Mesleki İngilizce II

Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 0
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 0
Türk Dili I İngilizce I 3 0 3 0
SMY101 Anatomi 2 0 2 0
RTP101 Radyoterapi I 4 0 4 0
RTP103 Radyoterapi Fiziği 1 3 0 3 0
RTP105 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 3 0 3 0
SMY 103 Fizyoloji 2 0 2 0
Seçmeli 0 0 0 0
Toplam 21 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
RTP 106 Radyolojik Anatomi 3 0 3 0
RTP104 Radyoterapi Fiziği II 3 0 3 0
RTP102 Radyoterapi II 6 0 6 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 0
Seçmeli 0 0 0 0
Toplam 19 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
RTP205 Mesleki İngilizce I 2 0 2 0
RTP201 Radyoterapi III 8 10 13 0
RTP203 Radyobiyoloji 3 0 3 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 24 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
RTP206 Mesleki İngilizce II 2 0 2 0
RTP202 Radyoterapi IV 8 10 13 0
RTT204 Radyoterapide Kalite Güvencesi 2 0 2 0
Seçmeli 2 0 2 0
Toplam 19 0