SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Ameliyathane Hizmetleri

 

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programı; ameliyathanelere donanımlı teknik personel yetiştirmek amacını taşımaktadır. Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve uygulama açısından destek veren,donanımlı sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek, ve bu hedef doğrultusunda sağlık sektörü hizmetlerinin, özellikle de ameliyathane hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de, hem kamuda hem de özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde istihdam edilebilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile sağlık sektöründe daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir ve bu alan mezunlarına piyasada büyük bir talep bulunmaktadır.

Gelişen teknolojiler ve sağlık sektörünün uluslararası standardlara taşınmasında artan çabalarla, hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları artmıştır ve bu program mezunlarının iş bulma imkanları yüksektir.DERSLER

I. Yarıyıl

SMY101Anatomi

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

SMY103 Fizyoloji

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır

 

TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

TUR101 Türk Dili I

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101 Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

SMY109  Tıbbi Terminoloji

Bu dersin amacı; hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi ve radyolojik terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

 

 

SMY207 Meslek Etiği 

Bu dersin amacı, sağlık mesleklerinin uygulamaları sırasında korunması gereken mesleki değerleri edinmiş ve uymakla yükümlü olunan meslek ahlakı kurallarını bilen sağlık çalışanları yetiştirmektir.

 

 

AMH101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Bu dersin amacı, öğrencilerin biyomoleküller, hücre yapı ve görevleri, metabolizma, hücre bölünmesi, Mendel genetiği,DNA, RNA, kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması aynı zamanda öğrencilerin genetik alanındaki yeniliklerden haberdar olmasını sağlamaktır.

 

 

AMH103 Ameliyathane Teknolojisi

Bu dersin amacı,öğrencinin temiz hava teknolojisi, ameliyathanede aydınlatma, gaz sistemi teknolojisi, ideal bir ameliyathane ortamı, ameliyat makası teknolojisi, koterler, vakum ve aspiratörler, monitörler ve diğer makinalar, ameliyat ensturumanlarının özellikleri, ameliyat ensturumanlarının bakım ve temizliği, temel bir setin özellikleri, özel setler, sütürler, drenler, ortez ve protezler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

 

 

AMH105 Sağlık Hukuku

Bu dersin amacı öğrencinin genel olarak tıbbi müdahale ilişkisi, tıbbi müdahale sözleşmesinin unsurları, yükümlülükleri, tarafların sorumlulukları, hastanın tazminat talep etme hakkının bulunduğu koşular ve özel hasta hakları konularında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

 

 

SMY111 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Bu dersin amacı, yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim süreçleri, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon yapıları, KKTC, Türkiye ve Dünya’ da sağlık hizmetlerinin yönetim şekillerinin neler olduğu konularında bilgi vererek öğrencilere sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

AMH109 Temel Bilgi Teknolojileri I

Bu dersin amacı öğrencilere, teknolojinin genel kavramları, bilgi işleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı konularında eğitmektir.

II. Yarıyıl                                                                      

SMY104 Biyokimya

Bu dersin amacı öğrencinin, proteinler, biyolojik membranlar, enzimler ve biyoenerji, sinyal iletimi, karbohidrat, lipid ve azot ve nükleik asit metabolizmaları konularında bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.

 

SMY206 Sterilizasyon

Bu ders ile öğrenciye, Asepsi-antisepsi, sterilizasyon ünitesinin özellikleri, Dezenfeksiyon, Sterilizatörler, Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri, Sterilizasyonda güvenlik testleri, ve dökümantasyon, Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu, Cerrahi (metal) malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu, Plastik malzemenin sterilizasyonu, steril malzemenin depolanması ve korunması konularında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

 

SMY108 Mikrobiyoloji

Bu dersin amacı mikroorganizmaların genel yapısı, laboratuarda uygulanacak çalışma kuralları; Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar; Enfeksiyon ve bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon; Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri; Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi; Virüsler hakkında genel bilgi, bazı önemli virüs hastalıkları;Normal floralar ve örnek alma teknikleri; İmmunolojiye giriş, antijen-antikor reaksiyonları; Mikrobiyolojik tanı yöntemleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR102Türk Dili II

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL102 Yabancı Dil II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

AMH117 Temel Bilgi Teknolojileri II

Bu dersin amacı öğrencilere, teknolojinin genel kavramları, bilgi işleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı konularında eğitmektir.

 

AMH115 İletişim Becerilerine Giriş

Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bilgisayar donanımları ve yazılımları ile ofis programları incelenir. Bu ders sonunda öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması sağlanır. Öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması ve ağ ve internet teknolojilerini kullanabilecek düzeye getirilmesi sağlanır.

               

AMH113Proje Kültürü

Bu dersin amacı öğrencilere proje tasarlamanın basamaklarını detaylıca öğretip, pratik beceriler kazandırmak yanısıra, öğrencilerin grup içi iletişim ve dayanışma becerilerini geliştirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Yarıyıl

SMY102 İlk Yardım

Bu ders ile öğrenciye ilk yardımın amaçları ve uygulamalarını öğretmek, hava yolu obstrüksiyonu ve tedavi, kardiyopulmoner resusitation, suda boğulmada ilk yardım, hayvan ısırıkları ve tedavi, intoksikasyonlar (zehirlenmeler), yara bakımı, hasta nakli akut karın ve vasküler sorunları,yanıklar, yüz bölgesi yaralanmaları ve kırıklar konularında yeterlilik kazandırılacaktır.

AMH201 Ameliyathane Uygulamaları I

Öğrencilerin Ameliyathaneye ilişkin temel özellikler,ilkeler ve malzemelere ilişkin bilgileri öğrenmesi. Tüm ameliyatlarda ameliyathane ve hasta hazırlığı ile ilgili işlemlere ilişkin bilgi edinmeleri Tüm ameliyatlarda masa hazırlığı ve cerrahı asiste etmeye yönelik bilgi edinmelerini sağlamaktır.

 

AMH203 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I

Bu dersin amacı cerrahi müdahale gerektiren hastalıkları hastalıkların tanımı, etiyopatogenezi, yapılacak ameliyatın ne amaçla yapıldığını, dikkat edilecek noktaların öğrenilmesini sağlamakt

 

SMY204 Enfeksiyon Hastalıkları

Bu dersin amacı öğrencinin toplumda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli konularda bilgilendirilmesi, hastane ortamında hasta ve çalışan sağlığını tehdit edebilecek enfeksiyon hastalıklarını ve koruyucu önlemleri bilmesini sağlamaktır.

 

AMH205 Anestezi Uygulamaları I

Bu dersin amacı kalp, kan dolaşımı, kalbin izlenmesi, periferik dolaşım sisteminin izlenmesi, solunum sistemi, anesteziyoloji, genel anestezi, inhalasyon anestezi, inhalasyon anestezik, ajanları, intiavenöz anestezi, sinir kas bloğu, kas gevşetici ilaçlar, preoperatif hasta değerlendirme, premedikasyon, endotrakeal entübasyon konuları hakkında öğrencinin bilgilenmesini sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

AMH200 Hasta Hakları

Bu dersin amacı öğrencilerin ulusal ve uluslararası boyutta hastaların haklarının ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenmesi,sağlık konsey ve örgütlerinin hasta hakları konusundaki görüş ve uygulamalarını incelemeyi öğretmektir.

AMH202 Ameliyathane Uygulamaları  II

Öğrencilerin Ameliyathaneye ilişkin temel özellikler,ilkeler ve malzemelere ilişkin bilgileri öğrenmesi. Tüm ameliyatlarda ameliyathane ve hasta hazırlığı ile ilgili işlemlere ilişkin bilgi edinmeleri Tüm ameliyatlarda masa hazırlığı ve cerrahı asiste etmeye yönelik bilgi edinmelerini sağlamaktır.

AMH204Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II

Bu dersin amacı cerrahi müdahale gerektiren hastalıkları hastalıkların tanımı, etiyopatogenezi, yapılacak ameliyatın ne amaçla yapıldığını, dikkat edilecek noktaların öğrenilmesini sağlamaktır.

AMH206 Anestezi Uygulamaları II

Bu dersin amacı kalp, kan dolaşımı, kalbin izlenmesi, periferik dolaşım sisteminin izlenmesi, solunum sistemi, anesteziyoloji, genel anestezi, inhalasyon anestezi, inhalasyon anestezik, ajanları, intiavenöz anestezi, sinir kas bloğu, kas gevşetici ilaçlar, preoperatif hasta değerlendirme, premedikasyon, endotrakeal entübasyon konuları hakkında öğrencinin bilgilenmesini sağlamaktır.

 

AMH208 Kalite Güvencesi ve Standartları

Bu dersin amacı öğrenciye kalite kavramı, standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi,Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar hakkında bilgi sağlamaktır.

 

AMH210 Pozitif Psikolojiye Giriş

Bu ders günlük yaşamda kullanılabilecek pozitif psikoloji konularını tanıtmayı amaçlamaktadır.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY101 Anatomi 2 0 2 0
SMY103 Fizyoloji 2 0 2 0
SMY109 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
AMH101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 0
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL101 İngilizce I 3 0 3 0
AMH103 Ameliyathane Teknolojisi 2 0 2 0
AMH105 Sağlık Hukuku 2 0 2 0
SMY111 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 0
SMY207 Meslek Etiği 2 0 2 0
AMH109 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3 0
Toplam 26 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY104 Biyokimya 2 0 2 0
SMY106 Sterilizasyon 2 0 2 0
SMY108 Mikrobiyoloji 2 8 6 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
TURK102 Türk Dili II 2 0 2 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 0
AMH113 Proje Kültürü 1 0 1 0
AMH115 İletişim Becerilerine Giriş 2 0 2 0
AMH117 Temel Bilgi Teknolojileri II 3 0 3 0
Toplam 23 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AMH201 Ameliyathane Uygulamaları I 2 8 6 0
AMH203 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 2 0 2 0
SMY204 Enfeksiyon Hastalıkları 4 4 6 0
AMH205 Anestezi Uygulamaları 3 4 5 0
SMY102 Ilk Yardım 2 2 3 0
Toplam 22 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AMH200 Hasta Hakları 2 0 2 0
AMH202 Ameliyathane Uygulamarı II 2 8 6 0
AMH208 Kalite Güvencesi ve Standardları 2 0 2 0
AMH204 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II 2 0 2 0
AMH206 Anestezi Uygulamarı II 3 4 5 0
AMH210 Pozitif Psikolojiye Giriş 2 0 2 0
Toplam 19 0