SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Anestezi Teknikerliği

 

Anestezi programının amacı anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir. 

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, ve yoğun bakım uygulamaların teorik bilgi ve uygulama dağarcığını oluşturmak ve geliştirmek, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmenin yanı sıra hızla gelişen sağlık teknolojilerini takip edebilmek için gerekli  altyapı ve entellektüel donanıma sahip sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, klinik, poliklinik, tıp merkezleri ve cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda istihdam edilebilirler. Anestezi bölümü, hastalarda ağrı yönetimini ve resüstasyonu sağladıkları için acil müdahale gerekliliği yüksek bir bölümümdür. Bu yüzden uzman anestezi doktorlarına acil müdahalelerde yardımcı olabilecek kalifiye eleman ihtiyacı yüksektir. Yapılan ameliyatların ve uygulanabilen anestezi tekniklerinin çeşitliliği arttıkca, ön lisans mezunu, alanında bilgili ve yeni gelişmelereden haberdar teknikerlere olan ihtiyaç da giderek artmıştır.DERSLER

I. Yarıyıl

 

SMY101 Anatomi

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

SMY103 Fizyoloji

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

ANE101 Anestezi Uygulama I

Bu derste; genel anaetsezi öncesi hasta değerlendirmesi, hastaya pozisyon vermek, hastayı monitorize etmek üzerine bilgi aktarımının yanısıra otonom sinir sistemi ve anesteziklerin otonom sinir sistemine etkisi, nöromuskuler (kas) gevşeticiler, lokal anestezikler, monitörizasyon, hipoksiler ve şok, sıvı ve elektrolit tedavisi.

 

 

 

SMY105 Kimya

Bu derste; kimyanın sağlık bilimlerindeki yeri ve önemi, kimyanIn temel kanunları, atom ve moleküler ağırlıklar, kimyasal reaksiyonlardaki önemli faktörler, ilaç kimyasının önemi konuları işlenecektir

 

.

 

TAR101  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

TUR101 Türk Dili I 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101  Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

II. Yarıyıl

 

 

TUR-102 Türk Dili II 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçeyi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

 

TAR102  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sistemi verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorunları konusunda öğrencilerin doğru düşünmelerini sağlamak amaçlanır.

 

EFL102Yabancı Dil II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

 

ANE102  Anestezi Uygulama II

Bu ders ile ameliyathane dışı anestezi uygulaması yapılacak ortamların standart donanımları,radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması,endoskopik girişimlerde anestezi uygulaması, ve ağrı ünitelerinde girişimsel uygulamar hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

 

 

ANE104 Sistem Hastalıkları

Bu dersde sağlık ve hastalık kavramları, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, üriner-genital sistem hastalıkları, endokrin sistem sastalıkları, kan hastalıkları-eklem hastalıkları, kulak-burun-boğaz Ve santral sinir sistemi hastalıkları üzerine öğrencileri eğitmek amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Yarıyıl

 

ANE201 Mesleki İngilizce I

Bu derste; meslek alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, anestezi hasta değerlendirmesi ve girişimlerinde kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesine yönelik bilgi verilecektir.

 

 

 

ANE203  Mesleki Uygulamalar

Bu ders ile öğrencilerin; mesleki eğitime ilişkin bilgilerini alanda uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır. Öğrenciler kardiyopulmoner resütasyon,epidural,spinal, kaudal blok anestezi, periferik bloklarda anestezi uygulanması, rejyonel iv anestezi uygulaması, ve sedo aneljezi uygulaması üzerine bilgi ve deneyimleri geliştirilecektir

 

ANE205  Klinik Anestezi I

 

Bu ders ile öğrencilerin solunum sistemi hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi uygulamak, kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak, nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak, karaciğer hastalıklarında anestezi uygulamak, boşaltım sisteminde hastalıklarında anestezi uygulamak, solunum sistemi hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi uygulamak, kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak, nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak, karaciğer hastalıklarında anestezi uygulamak ve boşaltım sisteminde hastalıklarında anestezi uygulamak üzerine bilgilerini oluşturmak ve geliştirmek.

 

 

 

IV. Yarıyıl 

 

ANE202 Mesleki İngilizce II

 

Bu derste; meslek alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, anestezi hasta değerlendirmesi ve girişimlerinde kullanılan ingilizce terminolojinin geliştirilmesi ve anestezi literaturunun anlaşılmasına yönelik bilgi verilecektir.

 

ANE204  Klinik Anestezi II

 

Bu derste;diabetik hastalarda anestezi, tiroid bezi hastalılarında, metabolik hastalıklarda, pediatrik, obez, ve geriatrik hastalarda anestezi uygulamarı ve travma, yanık vakalarında anestezi,hasta ile ilgili bazı özel durumlarda anestezi uygulamak, sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygulamak, obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi uygulamak ve seyrek görülen hastalıklarda anestezi uygulamak üzerine bilgi ve donanım verilmesi amaçlanmaktadır.

 

ANE206 Anestezi Cihaz ve Ekipmanları

 

Bu derste;  Anestezi cihazını hazırlayıp, kullanmak, havayolu ekipmanlarını kullanmak,anestezide kullanılan araç ve gerçleri hazırlamak ve anestezi cihazının bakımını sağlamak üzerine bilgi verilecektir. Özellikle, ETT hazırlığı, LMA, kombi tüp hazırlığı, infüzyon pompası hazırlama, kan pompası hazırlama, fiberoptik malzemeleri hazırlama, PCA cihazını hazırlama, anestezi cihazı parçalarının bakımı ve anestezi cihazının bakım takibi öğretilecektir

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY101 Anatomi 2 0 2 0
SMY103 Fizyoloji 2 0 2 0
SMY105 Kimya 2 0 2 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 0
ANE101 Anestezi Uygulama 4 2 5 0
EFL101 İngilizce I 3 0 3 0
Seçmeli 2 0 2 0
Toplam 20 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ANE102 Anestezi Uygulama II 6 2 7 0
ANE104 Sistem Hastalıkları 2 0 2 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
TUR102 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 22 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ANE203 Mesleki Uygulamalar 2 6 5 0
ANE 201 Mesleki İngilizce I 2 0 2 0
ANE205 Klinik Anestezi I 2 4 4 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 17 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ANE202 Mesleki İngilizce II 2 0 2 0
ANE204 Klinik Anestezi II 2 10 7 0
ANE206 Anestezi Cihaz ve Ekipmanları 2 0 2 0
Seçmeli (10 kredilik) 10 0 10 0
Toplam 21 0