MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programını tamamlayanlar güçlü büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bilgi ve becerileri ile kurum ve kuruluşlarda birçok fırsat elde edebilirler. Küçük ya da büyük, ulusal ya da uluslararası, ister hizmet sektörü ister üretim sektörü olsun her tür firmada, eğitimden, turizme tüm iş kollarında çalışabilirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunları, işletmelerde üst düzey yönetici asistanlığı ve büro yöneticisi, iş takip sorumlusu, organizasyon ve danışmanlık hizmeti görevlisi ve kişisel asistanlık pozisyonları gibi birçok yönetici yardımcılığı veya yöneticilik pozisyonlarında anahtar noktalarda görev yapabilir.

Programın eğitim dili Türkçedir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrenme Çıktıları

  1. Bürolarda büro çalışanlarının verimliliği ve etkililiği içn çalışanların fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlıklarını dikkate alarak çalışma ortamlarını düzenleyebilir,
  2. Büro yönetim fonksiyonlarını organize edebilir,
  3. Büro işlerini planlar, büroda çalışabilecek kişileri belirler, büroda yapılacak işlerin takvimini hazırlar, çalışanları ve yaptıkları işleri denetler,
  4. Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir,
  5. Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir,
  6. Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)
  7. Güncel olaylarda sorumlulara karşı pratik çözüm bulma becerisini kazanır,
  8. Veri toplama ve onları düzenleme yöntemlerini bilme ve raporlama becerisi kazanır.


DERS İÇERİKLERİ

TBY101 (3,0)3 Temel Sekreterlik Bilgisi

Bu dersin amacı öğrencilere; sekreterlik mesleği, sekreterin taşıması gereken özellikler ve sekreterin görevleri konusunda bilgi sunmaktır. Bu derste Öğrenciler sekreterlik mesleğinin anlamı kapsamı ve tarihçesi, sekreterlik türleri, görev ve sorumlulukları, sekreterin mesleki özellikleri, sekreterin kişisel özellikleri, sekreterlikte etkin iletişim yöntemleri, sekreterin kişisel ve kurumsal imaj yönetimi, sekreterlikte nezaket ve görgü kuralları, sekreterlik ve büro yönetimi, motivasyon, ergonomik yaklaşımlar, sekreterlikte form çalışmaları, randevu, toplantı ve seyahat organizasyonları, sekreterlik ve yazışma kuralları, büro ve çevre ilişkilerinin organizasyonu konularını öğrenir.

 

TBY103 (3,0)3 Klavye Teknikleri

Bu dersin amacı, 1. Büro çalışanının günümüzde ana diline uygun klavye ile bakmadan, onparmak, hızlı yazma gerekliliğini anlamak, 2. Tekniğin gerektirdiği çalışmaları yeterli düzeyde uygulamak ve okuma hızına yaklaşık bir yazma hızı becerisini hedefleyip çalışmalar yapmak, hedeflenen seviyeye ulaşmak. 3. Tekniği uygulayabileceği bilgisayar uygulama programlarını tanımak ve en iyi sonuca ulaşmak.   Bu derste öğrenciler bakmadan yazma tekniği, temel teknikler, el ve bileklerin duruşu, parmakların harflere uzanımı, ara çubuğu ve fonksiyonu, noktalama işaretleri, harflerin tek tek yazma teknikleri ve yeterli sürelerle çalışılması, noktalama işaretleri, sayılar. Tekniğin benimseme ve oluşturma çalışmaları; hız çalışmaları. Düz metin çalışmaları, Sekme, marj ve diğer paragraf ve sayfa düzenlemelerini öğrenir.

 

BİL 103 (3,0)3 Bilgisayara Giriş I

Bu ders içeriğinde bilgisayarlar ve tarihi evrimi hakkında genel bilgiler, bilgisayarların işletmecilikte kullanımı hakkında temel bilgiler, bilgisayarın işletmecilikte kullanımına ilişkin donanım, yazılım, prosedür ve eğitilmiş personel hakkında genel bilgiler, bilgisayar donanımı hakkında genel bilgiler (MIB, iç bellek, dış bellek, ekran, klavye, CD) , yönetim bilişim sistemi kavramı, işletme bölümlerinin bilgi gereksinimi ve diğer bölümlerle iletişimi, Yönetim bilişim sistemi ve karar destek sistemleri genel kavramlar, bilgisayarların çalışma düzenleri, işletim sistemleri tanımı ve kullanımı (DOS, WINDOWS işletim sistemlerinin tanımı ve kullanımı) bulunmaktadır.

 

TMAT101 (3,0)3  İşletme Matematiği

Bu dersin amacı işletme alanında matematiği çok teoriye yönelmeden, uygulamalı olarak anlatmak. Karşılaşılan sorunlara, hızlı ve doğru çözüm bulabilmek için matematiğin etkin araçlarını kullanarak analitik düşünme yeteneğini geliştirmektir. Ders kapsamında, Kümeler ve Sayılar; Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler; Koordinat Düzlem, Doğru ve Parabol Denklemi; Fonksiyonlar; Limit ve Süreklilik; Türev Kavramı; Türev Uygulamaları; Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar bulunmaktadır.

 

TCS201 (3,0)3 İletişim Becerileri

Dersin amacı, bireylerarası iletişim kavramının temellerinin anlaşılması ve bu kavramın işletmelere uygulanmasına yönelik önemli bilgi ve yeteneklerin kavranmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim kavramı, iletişimin temel ögeleri ve niteliği, iletişimde bozukluk ve aksaklıkların sonuçları, iletişim kurma becerilerini geliştirmenin faydaları, temel iletişim becerileri, aktif dinleme ve empati kavramları, örgütlerde iletişim faaliyetinin önemi, bu faaliyetin yöneticiler tarafından etkin bir biçimde uygulanması gereği, enformasyonun niteliği ve ne şekilde analiz edileceği konuları üzerinde durulacaktır.

 

NH001 (3,0)0 Milli Tarih I

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları üzerinde yeşeren, her yönüyle yeni bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş süreci; bu sürecin temelini oluşturan Atatürk Devrimleri; Atatürk İlkelerinin, yeni oluşturulan sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal kurumların şekillenişinde oynadığı belirleyici rol ana hatlarıyla incelenmektedir.

 

TABSM102 (3,0)3 Yönetim İlkeleri 

İşletme yönetimine giriş olan bu ders, başarılı bir yönetici olmak için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. İşletme tarihi,  karar alma, iletişim, planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma, kontrol, düzeltme ve iş etiği gibi konuları içerir.

 

TBY102 (3,0)3 Büro Yönetimi

Bu ders genel yönetim bilgisi altında bürolarda iş hayatı, çalışma yöntemleri, iş analizi, iş değerleme gibi çağdaş büro yönetimi bilgi ve becerisine sahip olma konularında öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu derste öğrenciler, yönetim ve yönetici kavramları,Türkiye ve dünya da büro yönetimi ve eğitimi, büro yönetimi türleri, iş analizi ve iş değerleme, yer, zaman ve hareket etüdleri, iş akışı ve iş dağıtımı, bina ve kat planları, bürolarda ergonomi, iş sağlığı ve iş güvenliği, iş etiğini öğrenir.

 

TAACT101 (3,0)3 Genel Muhasebe I

Bu dersin amacı Muhasebenin önemini kavratmak, çift taraflı kayıt sistemini, tek düzen hesap planı çerçevesinde dönem içi ve dönem sonu hesapların çalışma şeklini, mali tabloların hazırlanışını, yorumlanmasını öğretmektir. 

 

TABSM102 (3,0)3 Yönetim İlkeleri

İşletme yönetimine giriş olan bu ders, başarılı bir yönetici olmak için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. İşletme tarihi,  karar alma, iletişim, planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma, kontrol, düzeltme, ve iş etiği gibi konuları içerir.

 

TABSM104 (3,0)3 Hukuka Giriş

Bu dersin amacı öğrencilere hukuk kavramını, Türk hukuk sistemini ve hukukun günlük yaşamda nasıl kullanıldığını temel kavramlarla sunmaktır.  Dersin içeriğinde bulunan konular, Hukuk kavramı, hukuk kaynakları, hukuk dalları, Türk yargı sistemi, Yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler, kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, miras kavramı, mülkiyet, borç kavramıdır.

 

 

TBY104 (3,0)3 Mesleki Yazışmalar

Bu ders öğrenciye; bilgisayarda mesleki yazışmaları; resmi yazıları, iş yazıları ve özel yazıları, hızlı ve etkin şekilde yapabilmeyi öğretecektir. Bu derste öğrenciler örgütsel iletişim araç ve sistemleri, yazılı ve basılı iletişim araçları, yazı ve doküman iletim sistemleri, iş mektuplarının içerik yönünden incelenmesi, iş mektuplarının şekil yönünden incelenmesi, iş mektuplarının serbest formda düzenlenmesi, resmi yazışma kuralları, resmi yazılarlailgili genel bilgiler, resmi yazıların bölümleri, kamu ve özel kuruluşlarda yapılan yazışmalar ve örneklerini öğrenir.

 

NH002 (3,0)0 Milli Tarih II

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları üzerinde yeşeren, her yönüyle yeni bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinden sonar Atatürk İlkelerinden bugüne kadar gelen süreçte, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli dönemleri ve olayları incelenmekte, Kıbrıs tarihi ile ilgili olarak 1878 İngiliz döneminden günümüze gelişen Kıbrıs sorununu incelemektedir.

 

TBY201 (3,0)3 Bilgisayar Büro Programları I

Bu dersin amacı günümuz iş dünyasının gerektirdiği pratiklikle elektronik tablolama uygulama programlarını kullanabilir, veri tabanı oluşturabilir, var olan veritabanlarını kullanabilir, alanında pratik çözümler sunan tablolar oluşturabili, özetleyebilir düzeye ulaşmaktır. Bu derste öğrenciler. elektronik tablolama programları. Exel uygulama alanlarının tanıtılması, hücre, sütun ve satır kavramları, adresleme, alan belirleme ve paratik veri girişi yöntemleri, otomatik toplam ve temel matematik işlemlerinin pratik kullanımı, alt toplamlar, satır, sütun sayfalama çalışmaları, form yazı çalışmaları, filtre uygulama, gruplandırma ve seviyelendirme, formul girişleri, ileri formül girişleri, formüllerle uygulamalar, senaryolar, grafik ve hata denetimi ile grafikle ifade uygulamalarını öğrenir.

 

TBY203 (3,0)3 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Bu dersin amacı öğrencilerin dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramları ve dosyalama ve arşivleme yapabilme becerisi kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler büro faaliyetleri, evrak yönetiminde verimlilik, evrak ve kıymetli evrak, bürolarda evrak ve evrak kayıt işlemleri, gelen mektuplar, gönderilen mektuplar, örgütlerde dosyalama işlemleri ve özellikleri, dosyalama türleri, sanal dosyalama sistemleri, arşivlemenin anlamı ve arşivleme sistemleri, arşivleme yöntemleri ve araçları, temel kavramlar, dosyalama sistemleri, dosyalama süreci, arşivleme, dosyalamada ve arşivlemede donanımlar, geleneksel ve sanal arşivleme yöntemlerini öğrenir.

 

TAACT101 (3,0)3 Genel Muhasebe I

Bu dersin amacı Muhasebenin önemini kavratmak, çift taraflı kayıt sistemini, tek düzen hesap planı çerçevesinde dönem içi ve dönem sonu hesapların çalışma şeklini, mali tabloların hazırlanışını, yorumlanmasını öğretmektir.  

 

TBY205 (3,0)3 Kriz ve Stres Yönetimi

Bu dersin amacı işletmelerde kriz ve stres ortamında öğrenciye nasıl davranacağı konusunda bilgi vermektir. Ders konuları içerisinde stres yönetimi, kriz dosyası hazırlama, kriz ve krizin kaynakları ve krizde alınacak önlemler yer almaktadır.

 

TURK001 (3,0)0 Türkçe I

Bu dersin amacı; öğrencilere Türkçenin temel kurallarını sunmak, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi etkili biçimde kullanabilme yeteneği kazandırmak ve toplumda Türkçe bilinci oluşturmaktır. Ders konuları içerisinde dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi bulunmaktadır.

 

TBY202 (3,0)3 Bilgisayar Büro Programları II

Bu dersin amacı büro ortamının gerektirdiği pratiklik ve yaratıcılık özelliklerini ön plana çıkarmak, yazışmalar, duyurular, tablolama, grafik bilgilerini masa üstü ortamında dışa bağımlılığı azaltmak amaçlı olarak standart belgeler geliştirebilmek, tanıtım faaliyetlerine katılabilmek amaçlı bülten el kitabı, broşür benzeri tanıtım araçlarını ofis ve masaüstü yayıncılık araçlarını en pratik kullanımını amaçlar.  Bu derste öğrenciler, sayfa tasarımı, renk uyumu, mevzuata uygun yazışmalar, ticari yazışma uygulama ve standardizasyonu, tablo ve grafik uygulamaları, bülten, el kitapçığı, büroşür incelemeleri, hazırlığı, ilan, duyuru ve afiş hazırlama çalışmalarını öğrenir.

 

TBY204 (3,0)3 Yönetici Asistanlığı

Bu dersin amacı Öğrencinin analitik yeteneğini ve sorunlara teşhis koyma becerisini geliştirme, hata bulma ve sorun çözme, karar verme, işleri ve faaliyetleri planlama özelliklerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler,   Peryodik Büro İşlerinin yapılması, Planlama, Toplantılar, Konferanslar, Randevular İç ve Dış İş Gezileri, Telekominikasyon gibi konuları görmektedir.

 

TAACT102 (3,0)3 Genel Muhasebe II

Bu derste öğrenciler muhasebenin önemi, çift taraflı kayıt sistemi, tek düzen hesap planı, aktif ve pasif hesapların çalışma şekli, gelir gider hesaplarının işletilmesi, maliyet hesaplarının öğretilmesi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlamasını öğrenirler.

 

TURK002 (3,0)0 Türkçe  II

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak yada sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. Ders konuları içerisinde Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma bulunmaktadır.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TYB101 Temel Sekreterlik Bilgisi 3 0 3 0
TYB103 Klavye Teknikleri 3 0 3 0
BİL103 Bilgisayara Giriş I 3 0 3 0 İndir
TMAT101 İşletme Matematiği 3 0 3 0
TCS201 İletişim Becerileri I 3 0 3 0 İndir
NH001 Milli Tarih I 0 0 0 0
Toplam 15 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TABSM102 Yönetim İlkeleri 3 0 3 0
TBY102 Büro Yönetimi 3 0 3 0 İndir
TABSM104 Hukuka Giriş 3 0 3 0 İndir
TBY104 Mesleki Yazışmalar 3 0 3 0
Bölüm Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 0
NH002 Milli Tarih II 0 0 0 0
Toplam 15 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBY201 Bilgisayar Büro Programları I 3 0 3 0 İndir
TBY203 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 3 0 3 0 İndir
TAACT101 Genel Muhasebe I 3 0 3 0 İndir
TBY205 Kriz ve Stres Yönetimi 3 0 3 0 İndir
Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 3 0
STJ030 Staj 0 0 0 0
TURK001 Türkçe I 0 0 0 0
Toplam 15 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TBY202 Bilgisayar Büro Programları II 3 0 3 0
TYB204 Yönetici Asistanlığı 3 0 3 0 İndir
TAACT102 Genel Muhasebe II 3 0 3 0
Bölüm Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 0
Bölüm Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 0
TURK002 Türkçe II 0 0 0 0
Toplam 15 0