İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Basın Yayın Bölümü (Türkçe)

 

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesinin bölümlerinden biri olan Basın ve Yayın Bölümünün temel amacı, basın yayın sektöründeki uzman eksiğini kapatmak, multimedya yayıncılığı alanında yetkin öğrenciler yetiştirmek, iletişim, medya ve habercilik sektörünün gelişimini sağlamaktır.

Toplumda gazeteciliğin rolü ve önemini tartışır;  haber, gazete, gazeteci ve gazetecilik kavramlarını açıklar.

Yazılı,  sözlü ve görüntülü basının işlevini tartışır.

Gazetecilikte sorumluluk ve kendi kendini denetleme konularını açıklayabilecektir.

Gazetecilikte bilgi alma verme durumunu tartışabilir ve açıklar.

Gazetecilik   yapan  araçların   bilgi alışverişi yönünden önemi ve rolünü karşılaştırır.

Gazetecilik türlerini (Fikir gazeteciliğini,  Araştırmacı gazeteciliğini ve  magazin gazeteciliğini)  açıklar.

Baskı   Teknolojileri    ve   Baskı   materyalleri   hakkında   bilgi   sahibi   olur   ve  takip eder.

Grafik   ve    görsel   sanatlar bilgi ve yeteneğine sahip olur, ilgili tasarım programlarını kullanabilir.

Mesleki   grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olur.

 

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JRB101

3

3

1

5

1

1

2

1

3

2

2

JRB103

3

1

2

4

5

5

1

3

3

3

3

JRB104

3

4

3

3

1

3

4

1

3

3

3

JRB106

3

3

1

5

1

1

2

1

3

4

4

JRB201

3

2

1

5

1

3

1

4

2

5

2

JRB203

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

3

JRB205

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

5

JRB207

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

JRB209

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

JRB202

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

1

JRB204

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

2

JRB206

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

3

JRB208

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

1

JRB210

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

3

JRB301

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

5

JRB303

4

1


3

1

2


4

3

2

4

JRB305

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

5

JRB307

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

JRB309

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

JRB302

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

JRB304

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

JRB306

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

JRB308

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

JRB310

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

JRB401

4

3

2

4

3

3

4

2

3JRB403

4

3

2

4

3

3

4

2

3JRB405

5

4

2

3

4

3

3

3

3JRB402

5

3

3

3

3

4

3

2

3JRB404

4

2

1

5

2

3

4

2

3JRB406

52

1
1SEÇMELİ-1

5

1

1

2

2

2

2

1

2SEÇMELİ-2

4

3

1

4

3

3

4

2

3SEÇMELİ-3

5

3

2

4


4

4

1

3SEÇMELİ-4

4

3

1

4

3

3

4

2

3BİL 103

4

3

2

4

4

3

4

3

4BİL 104

4

3

2

4

4

3

4

3

4EFL 101

3

4

2

3


3

2

2

3EFL 102

3

4

2

3


3

2

2

3PSYC 100

3

1

2

4

2

3

3

3

2NH0013

NH0023

TURK0011
5

TURK0021
5

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

 

Basın Yayın Bölümünü başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Basın-Yayın alanında   lisans derecesi sahibi olur  (240 AKTS).

 

Basın Yayın Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz,  gazete, dergi, internet ve sosyal medya alanlarında, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde ve internet haber sitelerinde görev alabilirler. Bölüm bilgi ve uygulamalarına dayalı, gazetecilik, radyo ve televizyon haberciliği, fotoğrafçılık, basın işletmeciliği ve ekonomisi, yayın tasarımı ve internet yayımcılığı alanlarında iş sahibi olabilmektedirler. Kamusal veya özel alanlarda basın ve yayınla alakalı birimlerde görev alabilirler.

 Bölümün temel amacı, basın yayın alanında günümüz dijital mecrasını da iyi kullanabilen, kamusal sorumluluğu yüksek gözlemlediklerini yorumlayabilen, araştırmacı ruha sahip, okuyucuya/ izleyiciye doğru ve etik içerik üretimi yapabilen basın- yayın kuruluşlarına gazeteci adayı yetiştirebilmektir.

İletişim  Fakültesi   Basın ve Yayın Bölümünün   eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Basın ve Yayın Bölümünde  derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm dersler için zorunludur. Verilen derse ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teori bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması gereklidir. Bundan   dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

Basın-Yayın Bölümü  öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm teorik ve uygulamalı   derslerini,     bitirme projelerini   tatminkâr düzeyde tamamlamış, iki stajını bitirip raporlamasını yapmış ve   bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve öğrenci işleri muhasebesine  borcunu ödemiş olmaması gerekmektedir. Diplomalar,   Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.


BASIN  VE  YAYIN BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

 

JRB101 Gazeteciliğin Temel Kavramları I (3.0)3

Dersin amacı öğrencilere gazetecilik mesleği, basın ve habercilik kavramları konusunda temel bilgileri vermek ve bu bilgileri kullanarak gazetecilik mesleğine hazırlamaktır.

 

JRB 102 Gazeteciliğin Temel Kavramları II (3.0)3

Dersin amacı öğrencilere gazetecilik mesleği, basın ve habercilik kavramları konusunda temel bilgileri vermek ve bu bilgileri kullanarak gazetecilik mesleğine hazırlamaktır. 

 

JRB103 İletişime Giriş (3.0)3

Bu ders, iletişim olgusunu tanıtmaya yöneliktir. İletişimin temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişim bakış açısıyla güncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır.Ders kapsamında iletişim kavramı ve tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, İletişim sürecinde sistem yaklaşımı,İletişim türleri, İletişim modellerine genel bir bakış, Kitle İletişim kavramı, tanımı ve süreci, bireylerarası iletişim ile kitle iletişim karşılaştırılması, Kitle İletişim Araçlarının işlevleri ve etkileri bağlamında karşılaştırılması, kitle iletişim kuramlarına genel bir bakış ve yeni kuramsal çalışmalar /yaklaşımlar ele alınacaktır.

 

JRB 104 Medya Etiği (3.0)3

Bu derste, Medya hukukundan medya etiğine geçiş irdelenerek, tarihsel olarak medyanın (kitle iletişim araçlarının) konumu ve basın ahlakı konuları tatışılacaktır. Hukuk ve etik arasındaki ilişkiler ile kamusal hizmet ve görevler açısından medya etiği konusu da bu dersin konuları kapsamındadır.

 

JRB105 Sosyal Bilimlere Giriş – Sosyoloji (3.0)3

Bu ders, sosyoloji disiplinin temel kavramlarını tanıtmaya yöneliktir. Bu bağlamda dersin amacı, sosyoloji disiplini ile ilgili temel kavramları tanıtmak, sosyolojik düşüncenin önemini kavratmak, güncel ve tarihsel konular ile ilgili sosyolojik yaklaşımları ele almaktır. Ders kapsamında sosyolojinin ne olduğu, konusu, alanı ve önemi, tarihçesi, modern toplumun temel dinamikleri ve özellikleri, sosyolojide yeni yaklaşımlar ve tartışmalar, sosyoloji araştırma teknik ve yöntemleri, toplumsallaşma ve toplumsallaşma kurumları, kültür ve toplum konuları işlenecektir.

 

JRB 106 İletişim Tarihi (3.0)3

Bu derste, kültür ve iletişim ilişkisi kurularak, iletişimin tarihçesi üzerinde durulacaktır. Kitle iletişiminin özellikleri irdelenerek, tarihsel süreç içerisinde kurumsallaşma, yabancılaşma, tekelleşme, küreselleşme ve kimlik olgusu konuları  incelenecektir.

 

JRB 108 Bilgi Sistemleri ve İletişim (3.0)3

Bu derste, bilgi çağı, bilgi toplumu ve bilgi sistemleri anlatılacaktır. Bu bağlamda bilgi sistemleri, işletim sistemleri, bilgisayar yazılımı, veri iletişimi ve bilgisayar ağları, bilgi tarama ve bilgiye ulaşma bilgi teknolojileriyle iletişim konuları işlenecektir.

 

COMP103 Bilgi Sistemlerine ve Bilgisayara Giriş (3.0)3

Bu ders, bilgisayar ve bilgi sistemlerini ve eylemlerini tanıtmaya yöneliktir. Bu bağlamda dersin amacı, bilgisayar elemanlarının tanıtımı; klavye, monitör, HDD (Hard Disk Driver), RAM (Random Access Memory), printer, scaner, disket, CD-Rom, bilgisayar özellikleri, masaüstü menülerinin tanıtımı, kesme,kopyalama, çoğaltma işlemleri, klasör açma,belge yaratma, bilgisayar tasarım programı Quark Xpress; menüler, araç kutuları, örnek uygulamalar; bilgisayar grafik programı photoshop, menüler, fotoğraf tarama, araç kutuları, örnek uygulama; sayfa hazırlama, broşür hazırlama, kartvizit hazırlama, bookmark hazırlama konuları uygulamalı olarak işlenecektir.

 

COMP 104  Bilgi Sistemlerine ve Bilgisayara Giriş II (3.0)3

Tablolama yazılımları, basit bir tablo yaratma, tablo biçimini değiştirme, tabloyu geliştirme, grafik özelliklerini kullanmayı kapsayacak biçimde MS Excel başta olmak üzere paket programların kullanımı, Microsoft Word’un anlatımı ile İnternet’in (genel bakış, değişik erişim sistemleri, haber grupları, Gopher, www gibi) anlatımı ders içerikleri içindedir.

 

 

EGL 101 İngilizce I (3.0)3

Bu ders, İngilizce yeterliliğini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda dilde zaman gösteren göstergelerin tekrar edilmesi, öykülemede kullanılan zamanlar, dönüşlü adıllar, düzensiz fiiller, karşılaştırmalı yapılar, olasılık, zorunluluk, izin, yetenek, istek belirten kipler, deyimler, eşanlamlı sözcükler işlenecektir.

 

EGL 102 İngilizce II (3.0)3

Bu ders, İngilizce yeterliliği sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda genel tekrarla birlikte fiiller, aktarma cümleleri, resmi ve resmi olmayan dil kullanımı, koşul tümceleri,zaman bildiren zarf tümceleri, noktalama imleri, sıfat tümceleri,iyelik yapıları, varsayımlarla ifade etme işlenerek ileri düzey dinleme ve not alma becerileri geliştirilecektir.

 

JRB 201 Haber Rapor Yazımı (3.0)3

Bu derste, ulusal ve uluslararası haber ajanslarının haber üretim organizasyonları olarak yapısal durumları, haber ajanslarının kullandığı haber dili evrensel kurallar çerçevesinde esnek enformasyon aktarımı incelenmektedir. Haber ajanslarının haber toplama teknikleri ile haberin ülkede ve dünyada yayılması, elde edilen haberlerin haber yazma tekniğine uygun olarak yazılması konuları ele alınmaktadır.

 

JRB 202 Gazetecilikte Yazılı ve Sözlü Anlatım (3.0)3

Bu derste, yazılı ve sözlü anlatımın önemi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda noktalama işaretleri, yazım kuralları, yazım kurallarının yazılı anlatımdaki önemi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım konusunda bilgi, anlatım biçimleri, anlatımın insan için önemi, konu ve konu türleri, konu seçimi, konunun sınırlandırılması, anlatım planı, yazılı anlatımda düşünsel düzen, anlatımı geliştirme yolları ve anlatım türleri konuları işlenecektir.

 

JRB 203 Gazeteciliğin Ekonomisi (3.0)3    

Bu derste, gazete ve yayın kuruluşlarının kar zarar durumları, işletme sistemleri, medya organizasyonlarının kendilerine özgü yönetimi, haber,ekonomi, personel ve pazarlama bölümleri üzerine bilgi verilir. Ayrıca Amerika ve Avrupa’nın ekonomik durumunun Türk medyasına etkileri incelenirken, bu konudaki sorunlar ve çözüm önerileri öğrencilere aktarılır.

 

JRB 204 İletişim Hukuku  (3.0)3

Kitle iletişiminin hukuksal açıdan irdelendiği derste KKTC, Türkiye ‘de ve dünyadaki iletişim alanında uygulanan yasalar karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve kişilik haklarına saldırı, cevap düzeltme hakkı, Avrupa Sınır Ötesi Yayıncılık Sözleşmesi, 3984 Sayılı Kanun gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. 

 

JRB 205 Yaratıcı Yazarlık (3.0)3

Bu dersi alan öğrencilere, metin yazma konusunda yaratıcılıklarını geliştirecek uygulamalar yaptırılması hedeflenmektedir.

 

JRB 206 İletişim Sosyolojisi (3.0)3  

Bu ders, kitle iletişim kavramının ortaya çıkması ve yarattığı toplumsal dönüşümleri anlatmaya yöneliktir. Bu bağlamda kitle iletişim kavramı ve ortaya çıkışı, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi, kitle iletişimde liberal ve eleştirel yaklaşımlar, kitle iletişimde orta-yolcu yaklaşımlar, medyanın ideolojik işlevi, medyanın kültürel işlevi, medya sosyolojisi, haber ve gerçeklik, medyada kimlik ve temsil, küreselleşme ve tüketim toplumu, internet ve katılım, medya ve demokrasi, medya ve kadın konuları işlenecektir.

 

JRB 207 Temel Fotoğrafçılık (3.0)3

Bu derste, fotoğrafın kısa tarihi, fotoğraf makineleri, orta ve büyük format fotoğraf makinelerinin tanıtımı, objektifler; standart, geniş, tele, zoom ve makro objektifler, pozlama kontrol mekanizmaları, diyafram, örtücü; hareketin durdurulması, alan derinliği, film; formatlarına göre film türleri, ışık şiddetinin duyarlılığına göre film türleri, renk duyarlılığına göre film türleri, kontrastlık, seçicilik ve gren yapısı, ışık; ışık ölçümü ve türleri, pozlama modları; filtreler ve yardımcı aksesuarlar; görüntü düzenleme; siyah-beyaz film banyo, kart baskısı ve dijital kamera kullanımı öğretilecektir.

 

JRB 208 Temel Fotoğrafçılık Uygulamaları (3.0)3

Ders kapsamında, fotoğraf üzerinde düşünce ve tartışmalar, teknik fotoğraf bilgileri, basın fotoğrafçılarının kullandığı malzemeler, fotoğraf seçimi ve kadrajlama tartışılacaktır. Ayrıca basın fotoğrafçılığının gelişimi, basında fotoğraf kullanımının önemi, basın fotoğrafçılığının türleri, kuramsal ve dijital ortamda uygulamalı olarak öğrencilere verilmeye çalışılmaktadır.

 

JRB 209 Uluslararası İletişim (3.0)3

Küreselleşmeyi olgusal ve söylemsel özellikleriyle tartışmaya açmak ve uluslararası iletişim sürecinde küreselleşmeyi bu özellikler çerçevesinde değerlendirmek, liberal kapitalist bir düzen olarak küreselleşmenin göze çarpan özelliği olan ulus devletin sınırları içerisinde dolaşıma giren enformasyon üzerindeki egemenliğin sınırlarını belirlemek bu dersin amacıdır. Medya küreselleşmenin bir parçası ve aynı zamanda dinamiği olarak bu sürecin kesişim noktasında bulunmaktadır. Buradan hareketle küresel dönüşümün nedenlerinin ve sonuçlarının yerel,ulusal ve küresel boyutlarda medya merkezli analizi ders bağlamında yapılacaktır.

 

JRB 210 Uygulamalı Gazetecilik (3.0)3

Bu derste, haber üretim sistemi içindeki kurallar, haber alanları, haber kaynakları, birinci ve ikinci el haber kaynaklarına ulaşma, enformasyona çevrilecek bilginin elde edilme yöntemleri ve medya organizasyonu türüne göre aktarım şekilleri uygulamalı olarak işlenir.

 

JRB 301 İnsan Hakları ve Gazetecilik (3.0)3

Bu ders, uluslararası insan haklarının teoride ve uygulamada tanıtıcı bir derstir. İnsan haklarının ortaya çıkışı, ulusal ve devletsel olmayan, uygulamada gazetecilikle ilgisi ve yayınlanan haberlerle incelenecektir.

 

JRB 302 Kitle İletişim Teorileri (3.0)3

Kitle iletişim ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin kuramsal boyutlarının, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popüler kültür, kitle kültürü, Frankfurt Okulu, kamusal alan, enformasyon, iktidar, ideoloji, liberalizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, modernite, post-modernite gibi kavram ve olguları incelendiği bu derste, kitle iletişim modelleri iletişimin sayısal olarak yeniden yapılanması, kaltivasyon kuramı televizyonunun toplumsal etkileri üzerinde de durulmaktadır. Bu derste iyi bir iletişimcinin, gazete, dergi, televizyon, radyo veya internet kitlesel iletişim araçlarında neler yapması ve kitle iletişim mesajlarının nasıl oluşturulması gerektiği konularında da bilgi verilir.

 

JRB 303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3.0)3

Bu ders, araştırma yöntemleri, kavramları ve tekniklerinin öğretilmesine yöneliktir. Bu bağlamda nitel ve nicel araştırma yaklaşımları, aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, ölçek türleri,baqğıntısal yöntem, deneysel yöntem, bilimsel araştırma etiği ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi konuları işlenecektir.

 

 

 

JRB 304 Etkili İletişim ve Eğitim (3.0)3

Etkili iletişim teknikleri ve iletişim becerileri çerçevesinde, iletişimsel bir araç olarak eğitimin dil gelişimi ve toplumsal boyutları ve iletişimle ilgisi, iletişim ve toplumsal kültür, iletişim ve toplumsallaşma, medyanın etkileri ve kuramsal yaklaşımlar, iletişim ve teknolojik gelişmeler ve eğitim konuları işlenecektir.

 

JRB 305 İletişim Felsefesi (3.0)3

Bu ders, felsefe ve iletişim ilişkisinin öğretilmesine yöneliktir. Bu bağlamda felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefenin çalışma alanları, diğer bilimlerle ilişkisi, felsefi akımlar, felsefi perspektifin geliştirilmesi ve iletişim konuları işlenecektir.

 

JRB 306 Medya Planlaması (3.0)3

Bu ders medya planlamasının değişen yüzü, inter-aktif medya, medya ve araç, medya sınıfları, planlamanın genel ilkeleri, inter-aktif reklamcılık nedir, inter-aktif televizyon, yeni inter-aktif stratejiler, siber medya, bilgi otoyolu,internet reklamcılığı, internet reklamcılığının sorunları, inter-aktif planlama, INC ve veri tabanı pazarlaması, yeni medya planlaması konsepti, veri tabanı pazarlaması ve medya planlaması, medya ve tüketici, eğlence ve bilgi kaynağı olarak medya, temel medya planlaması kavramları, GRP ve izlenme payı gibi konuları kapsayacaktır.  

 

JRB 307 Radyo-TV Yayıncılığı I (3.0)3

Radyo ve televizyonun tarihçesi kronolojik olarak incelenerek, farklı kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırılmalı olarak geçmişten günümüze incelenmektedir. İşitsel bir araç olan radyonun her dinleyicinin imgelem dünyasında farklı çağrışımlar oluşturabilme özelliği, televizyonun ise görsel-işitsel bir araç olarak farklı bir anlatım diline sahip olması gözönünde bulundurularak öğrenciler bu araçların özellik ve fonksiyonlarını program yayın formatları kapsamında inceleyeceklerdir..

 

JRB 308 Radyo-TV Yayıncılığı II (3.0)3

Radyo-Televizyon yayıncılığına ait daha önce aldıkları temel ve teorik bilgileri uygulayabilecekleri programlar üretmeleri sağlanacaktır.

 

JRB 309 Yeni İletişim Yaklaşımları (3.0)3

Bu derste, etnik kimlikler ve cinsiyete dayalı kimliklerin özellikle kadın olgusunun gerek görsel-işitsel gerekse yazılı medyada yer alan söylemlerdeki yeniden yapılandırılmalarını irdeleyerek öğrencilerin yeni yaklaşımlardan haberdar olmaları hedeflenmektedir.

 

JRB 310 Medya ve Kültür (3.0)3

Popüler kültürü 20. y.y. modern kapitalist toplumların kültürü olarak nitelemek mümkün. Genelde medya özelde de radyo ve televizyonun popüler kültürün toplumsal alanda dolaşıma sokulmasında çok önemli rol oynadığı bugün artık kabul edilen bir gerçek. Bu nedenlerle bu dersin amacı, basın-yayın öğrencilerinin popüler kültürü tanımların ötesinde anlamalarını sağlamaktır. Bir dönemlik ders süresince öğrenciler, popüler kültür, modern toplum, post-modernizm ve popüler kültür, popüler kültürü kitle kültüründen ayıran özellikler, popüler kültür, kültür endüstrisi gibi temel kavramalar etrafında popüler kültürü olumlayıcı ve eleştirel yaklaşımlar açısından bakıp anlamlandırmalarıdır.

 

 

JRB 401 Gazetecilik ve Manipülasyon (3.0)3

Bu derste, toplumsal düşünceyi iyi yönde etkilemek ve yönlendirmek için medyanın çeşitli usul, tavır ve biçim formlarını kullanması, teorik ve uygulamalı gözden geçirilmesi, kültür, ideoloji ve kimliklerle ilişkilendirilmesi ve medyanın rolü işlenecektir.

 

JRB 402  Mezuniyet Projesi  (3.0)3

Lisans eğitimi boyunca 4 sene içerisinde görülen konuların bütünleştirilmesi; Bir araştırmanın nasıl yürütüleceği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olunması; lisansüstü çalışmalara ve iş hayatına hazırlık; alana yönelik çalışmalar ortaya konacaktır. Öğrencilerin bu ders sayesinde iletişim çalışmaları  alanında gördükleri teorik ve uygulamalı bilgileri gerçek bir uygulama çalışmasında birleştirmesi ve özel bir alan üzerine deneyimlerini artırmaları amaçlanmaktadır.

 

JRB 403 Siyasal İletişim (3.0)3

Bu derste, gündem oluşturma, propaganda ve siyasal reklam kampanyaları arasındaki farklar ve benzerlikler, oy verme davranışının oluşturulmasında, siyasal iletişimden yararlanma, siyasal yönelimlerde medya etkisi gibi konular ele alınır.

 

JRB 404 Araştırmacı Gazetecilik ve Etik (3.0)3

Gazetecinin araştırma tekniklerini kullanarak araştırma konusu üzerinde yoğunlaşması gerekliliği ve haberinin sıkı takibinin yapılması ele alınırken medya etiği vurgulanarak gazetecinin uyması gereken etik kurallarına vurgu yapılacaktır. Ayrıca basın ahlakı, hukuk ve etik arasındaki ilişkiler,kamusak hizmet ve görevler açısından medya etiği gibi konular bu derste incelenecektir.

 

JRB 405  Masaüstü Yayıncılık I (3.0)3

Bu ders kapsamında, öğrenciler biçim ve içerik açısından masaüstü yayınları ve bu sektörünün temel kavramlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Ders, öğrencilerin içindeki yaratıcıkları dışarı çıkarabilmeleri için onları yüreklendirebilmeyi amaçlamaktadır. Ders masaüstü yayıncılığın kapsamındaki amblem, logo, broşür, ilan, afiş, v.b. uygulamalar konusunda temel ve genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalı ödevler verilerek yürütülür. Bu derste, yayıncılık paketlerinden olan temel masaüstü yayıncılığın alakası olduğu kullanım uygulamalarının, donanım karakteristiklerinin gözden geçirimi ve software, masaüstü yayıncılık ve tasarımında kullanılan basın malzemelerinin gelişimi ve basım aşamaları öğretilecektir. Bu dersin amacı gelişen teknolojinin sunduğu güncel teknikler ile masaüstü yayıncılıkta bir zorunluluk haline gelen araçları kullanarak sayfa tasarımı yapmak, tekniklerini öğretmek ve uygulamalar hazırlatmaktır. 

 

JRB 406  Masaüstü Yayıncılık II (3.0)3

Bu ders kapsamında, öğrenciler biçim ve içerik açısından masaüstü yayınları ve bu sektörünün temel kavramlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Ders, öğrencilerin içindeki yaratıcıkları dışarı çıkarabilmeleri için onları yüreklendirebilmeyi amaçlamaktadır. Ders masaüstü yayıncılığın kapsamındaki amblem, logo, broşür, ilan, afiş, v.b. uygulamalar konusunda temel ve genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalı ödevler verilerek yürütülür. Bu derste, yayıncılık paketlerinden olan temel masaüstü yayıncılığın alakası olduğu kullanım uygulamalarının, donanım karakteristiklerinin gözden geçirimi ve software, masaüstü yayıncılık ve tasarımında kullanılan basın malzemelerinin gelişimi ve basım aşamaları öğretilecektir. Bu dersin amacı gelişen teknolojinin sunduğu güncel teknikler ile masaüstü yayıncılıkta bir zorunluluk haline gelen araçları kullanarak sayfa tasarımı yapmak, tekniklerini öğretmek ve uygulamalar hazırlatmaktır. 

.