SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı radyolojinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışılabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyolojik aygıtların temelini ve uygulaması hakkında nitelikli bilgi sahibi,  hastalıkların tanısına ve tedavisine yönelik film ve görüntüleri hazır hale getirebilen, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi, hastayla etkili iletişim kurabilme yetisine sahip ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikeri yetiştirmektir.  Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere, klinik, poliklinik, tıp merkezleri ve tıbbi görüntüleme merkezlerinde de istihdam edilebilirler.  Günümüzde hemen hemen her hastanenin Radyoloji bölümünün bulunması bir gereklilik haline gelmiştir, böylece doktorlara ve hastalara tıbbi görüntüleme öncesinde, sırasında ve sonrasında yardımcı olabilecek eğitimli teknik eleman ihtiyacı da artmıştır, Tıpın günümüzde ki hızlı teknolojik ilerlemesiyle birlikte, tıbbi görüntüleme dalı da daha önce görülmemiş bir ivmeyle gelişmektedir.  Gelişen teknolojiyle beraber,  sağlık kuruluşlarının kalifiye eleman ihtiyacı artdığından, ve gelişmekte olan teknolojiyi de kavrayabilecek donanımlı teknikerlerle çalışmak istenildiğinden, piyasada bu bölümün mezunlarına büyük talep bulunmaktadır. DERSLER

I.Yarıyıl

SMY101 Anatomi

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

SMY103 Fizyoloji

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

TAR101  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TUR101 Türk Dili I 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

 

EFL101  Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

SMY105 Kimya

Bu derste; kimyanın sağlık bilimlerindeki yeri ve önemi, kimyanIn temel kanunları, atom ve moleküler ağırlıklar, kimyasal reaksiyonlardaki önemli faktörler, ilaç kimyasının önemi konuları işlenecektir

SMY107 Fizik

Bu derste; mekanikte temel kavramlar, dinamikte temel kavramlar, iş,güç,enerji tanımları ve uygulamaları,Newton Kanunu, dalgalar ve ses, maddenin durum değişmesi,elektrostatik, elektrik akımı, elektromagnetik dalgalar ve radyoaktiflik konusunda temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

TGT101 Tıbbi Görüntüleme I

Bu derste; radyolojideki temel kavramların öğrenilmesi,radyografide görüntü oluşmasında x - ışını etkileri, x - ışını doku etkileşimi, radyografi cihazı ve ekipmanlarının öğrenilmesi,radyografi cihazının doğru kullanılması, kaliteli ve hatasız radyolojik görüntü elde edebilmek için gerekli işlem ve öğelerin üzerine eğitim verileceklertir.

TGT103 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

Bu derste; hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir

sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi ve radyolojik

terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri aktarılıcaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Yarıyıl

 

 

TUR102 Türk Dili II 

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller yanında Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçeyi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

 

TAR102  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sistemi verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorunları konusunda öğrencilerin doğru düşünmelerini sağlamak amaçlanır.

 

EFL102  Yabancı Dil II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

TGT102 Tıbbi Görüntüleme II

Bu derste;radyografide kalite, kontrast, magnifikasyon, radyografide çözünürlük, distorsiyon, penumbra, otomatik ekspojur teknikleri, radyografi işlem basamakları, pozisyon ve projeksiyonların temel kuralları ve terminolojisi, akciğer ve toraks radyografileri, abdomen ve pelvis radyografileri, vertebra radyografileri, üst ve alt  ekstremite radyografileri, kranium ve özel projeksiyonlar, CR ve DR kavramları anlatılacaktır.

 

TGT106 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 

Bu derste radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan korunmada temel prensipler hakkında bilgi, beceri ve sorumluluk  hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

TGT104 Radyolojik Anatomi

Bu derste  konvansiyonel ve dijital radyografiler üzerinde anatomik yapıları tanıma, bilgisayarlı tomografi görüntüleri, manyetik rezonans görüntüleri, kontrastlı radyografiler üzerinde, konvansiyonel ve dijital radyografiler üzerinde anatomik yapıları ayırt edebilmeye yönelik bilgi verilecektir.

 

 

III. Yarıyıl

 

TGT201 Tıbbi Görüntüleme III

Bu derste; kontrastlı incelemeler, floroskopi tekniği bilgisayarlı tomografi tekniği, fiziği ve görüntü işlemleri, özefaguspasaj ve mide incelemeleri, incebağırsak pasaj grafisi, kolon grafisi, çift kontrast kolon grafisi, ürogenital sistem grafisi, historosalpingografi - fistulografi, sielografi – dakrosistografi, manyetik rezonans görüntüleme, fiziği ve çalışma prensibinin öğrenilmesi için detaylı materyaller işlenecektir.

 

 

TGT203 Mesleki İngilizce I

Bu derste; meslek alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, radyoloji hasta değerlendirmesi ve girişimlerinde kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesine yönelik bilgi verilecektir

 

TGT205 Nükleer Tıp

 

Bu derste; gamma kamera görüntüleme için hazırlıkları yapmak, solunum, dolaşım sistemi ve vasküler sistem gamma kamera görüntüleri elde etmek,

sindirim sistemi, ürogenital sistem, endokrin sistem ve santral sinir sistemi gama kamera görüntüleri elde etmek, iskelet sistemi sintigrafileri ve enfeksiyon,tümör tarama görüntüleri elde etmek, PET-BT görüntüleme için hazırlıkları yapmak ve PET-BT görüntüleri elde etmek için gerekli bilgi ve beceriler öğrencilere aktarılacaktır.

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

 

TGT202 Tıbbi Görüntüleme IV

Bu derste; ultrason ve uygulamaları ile ilgili temel bilgiler. Mamografi fiziği ve uygulamaları, pediyatrik hastaya  radyolojide yaklaşımın, acil hastaya radyoloji açısıdan yaklaşımın, anjiografi ve girişimsel radyoloji  teknik , ve  malzemelerin öğrenilmesine yönelik konular işlenecektir.

 

TGT204 Mesleki İngilizce II

 

Bu derste; meslek alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, radyoloji alanında kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesi, ve radyolojiyle ilgili literatürünün anlanması amaçlanmaktadır.

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY101 Anatomi 2 0 2 0
SMY103 Fizyoloji 2 0 2 0
SMY107 Fizik 2 0 2 0
TGT101 Tıbbi Görüntüleme I 4 2 5 0
SMY105 Kimya 2 0 2 0
TGT103 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji 2 0 2 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 0
EFL101 İngilizce I 3 0 3 0
Toplam 22 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TGT102 Tıbbi Görüntüleme II 6 4 8 0
TGT104 Radyolojik Anatomi 3 0 3 0
TGT106 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 3 0 3 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 0
Seçmeli 0 0 0 0
Toplam 21 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
Seçmeli 2 0 2 0
TGT203 Mesleki İngilizce I 2 0 2 0
TGT205 Nükleer Tıp 3 0 3 0
TGT201 Tıbbi Görüntüleme III 4 6 7 0
Toplam 14 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TGT202 Tıbbi Görüntüleme IV 3 5 5 0
TGT204 Mesleki İngilizce II 2 0 2 0
Seçmeli 5 adet 10 0 10 0
Toplam 17 0