MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık Lisans Programı (Türkçe)

 

Ders programı için tıklayınız.

DERS İÇERİKLERİ

MİM101-Temel Tasarım Stüdyosu (3,6)6

Bu tasarım stüdyosü dersi, hem kavramsal ve hem pratik anlamda tasarımın tanıtımı yapmayı ve temel tasarım ilkeleri, tasarım teorisi ve konsept geliştirme konularında öğrencilere bilgi sunmayı hedeflemektedir. Uygulamalarla öğrencilerin nokta, çizgi, şekil, biçim, boşluk, doku, değer ve renk, denge, oran, vurgu, hareket, desen, tekrarlama, ritm, çeşitlilik, uyum ve birlik gibi tasarım öğeleri konusunu kavramalrı amaçlanmaktadır.

 

MİM102-Mimari Tasarım Stüdyosuna Giriş (3,6)6

Bu tasarım stüdyosunun konusu mimari tasarım ilkeleri ve tasarım süreçleri, problem tanımlama ve çözme, mekansal organizasyon ve temel mekansal tasarım uygulamaları, antropometri ve evrensel tasarım ilkeleri bilinci ve mimari iletişim ve sunum teknikleri tanıtımıyla ilgilidir. Bu stüdyoda artan karmaşıklık düzeylerinde bir dizi proje öğrencilere verilecektir. (Önkoşul: MİM101).

 

MİM111-Mimari Çizim I (2,2)3

Bu ders mimarlığın temel dili olarak çizim ve grafik sunum teknikleri ile ilgilidir. Bu ders çerçevesinde öğrenciler çeşitli grafik sunum yöntemleri üzerinde çalışırlar ve mimari ve mekansal çizim becerilerini geliştirirler. Serbest el çizim de dahil olmak üzere çeşitli görsel araçların sunum ve kullanımı teorik ve Pratik olarak ele alınacaktır.

 

MİM112-Mimari Çizim II (2,2)3

Bu ders tasarım uzmanları için gerekli olan mimari iletişim alanında gelişmiş bilgi ve beceri edinmeye odaklanmaktadır. Perspektif ve çeşitli izometrik, oblik ve agzonometrik çizim yöntemleri ders çerçevesinde anlatılacaktır. (Önkoşul: MİM111).

 

MİM121-Yapı Teknolojisi I (3,0)3

Bu ders, tasarım sürecinde bina teknolojisinin rolünü anlatmaktadır. İnşaat malzemeleri ve inşaat yöntemlerinin incelenmesi, malzemeleri, yapı tiplerini ve öğelerini ve inşaat yöntemlerini tanıtmayı hedeflemektedir.

 

MİM122-Yapı Teknolojisi II (3,0)3

Bu ders önkoşulu olan MİM121: Yapı Teknolojisi I dersinin devamıdır. Bina strüktür öğelerini temel alan bu derste, öğrenciler stüktür bileşenlerinin tasarım, üretim ve yapımıyla ilgili bilgi edinmektedirler. (Önkoşul: MİM121)

 

MİM131- Matematik (3,0)

Bu ders, temel matematik kavram ve ilkelerini anlamak için gerekli bilgiyi sağlar. Bu bilgilerle öğrenciler strüktür sistemleri hesaplamaları konusunda anlama ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı bulurlar.

 

MİM134- Mimarlık ve Programlama (3,0)3

Bu ders mimari çalışmalarda, bilim ve tasarım ilişkisini sorgulayarak ‘yaratıcılık’ sürecini irdeleyebilecekleri temeli oluşturmaktadır. Yaratım sürecinde matematik, statik, işlem, teknoloji ve tasarım konu kapsamlarında bilginin değerlendirilmesini amaçlar. Bilim ve mimari tasarımı; irdeleyeci, problem çözücü ve durum değerlendirici yaklaşımlarla mimari tasarım sürecini ilişkilendirmek hedeflenmektedir.  (ön koşul: MİM131)

 

MİM141-Sanat ve Kültür Tarihi (3,0)3

Bu ders, sanat ve kültür analizi yoluyla öğrencilere, antic, ortaçağ, ve post-Rönesans dünyasını geniş bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Bu ders, olaylar ve gerçeklerin karmaşıklık ve sosyo-politik ve kültürel yapıını esas alarak, sanat tarihini antropolojik bir yaklaşımla ele almaktadır.

 

MİM142-Modern Mimarlık (3,0)3

Rönesans sonrası ve 19. ve 20. Yüzyıllarındaki dünyanın farklı yerlerindeki modernleşme pratiklerini ele alan bu ders, modern mimarlığın teorileri ve uygulamalarını içermektedir. Bu derste kronolojik ve analitik yaklaşımların kombinasyonu önerilmektedir. (Önkoşul:ARC141).

 

MİM201 Mimari Tasarım Stüdyosu I (3,6)6

Bu tasarım stüdyosu, konut ve mahalle gibi barınma alanlarının programlanması ve planlanmasıyla ilgilidir. Mikro ölçekte bu ders insan ihtiyaçları doğrultusunda, tek oda biriminden başlayarak konut ve konut gruplarının planlanması; iklimsel koşullar, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar ve bunların konut tasarımı üzerindeki etkileri; iç mekanlar ve fonksiyonları ve bina tasarımı, yerleşimi ve form oluşumu konularını içermektedir. (Ön koşul: MİM102 ve MİM111).

 

MİM202 Mimari Tasarım Stüdyosu II (3,6)6

Mimarlığı, fiziksel ve sosyal çevreyi şekillendiren bir kültürel pratik olarak tanımlayan bu tasarım stüdyosu, kentsel yapılı çevre içinde bina ve açık alan ilişkilerinin analizine dayalıdır. Mevcut bir kentsel dokunun analizi ve buna uygun küçük ölçekli çok amaçlı bir yapı tasarımını içermektedir. (Ön koşul: MİM201)

 

MİM211 Dijital Tasarım ve Sunum I (2,2)3

Bu ders öğrencilere mimari projelerin çizim ve sunumlarında kullanılan iki boyutlu CAD programları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi aktarmayı hedefler. Mimari çizim tekniklerinin anlaşılması ve dijital ortamda doğru ifade edilmesi ders çerçevesinde amaçlanmaktadır. (Ön koşul: MİM111).

 

MİM212-Dijital Tasarım ve Sunum II (2,2)3

Bu ders, profesyonel mimari modelleme yazılımlarının öğrenimini hedefler. Ders projeleri tasarlamak ve sunmak için mimarlar tarafından kullanılan başlıca üç boyutlu modelleme tekniklerini içerir. AutoCad, 3DStudioMax, Maya, Rhino, Grasshopper ve VRay gibi programlarla öğrencileri tanıştırmayı amaçlar. (Ön koşul: MİM211).

 

MİM221-Yapı Teknolojisi III (2,2)3

Bu ders, beton, çelik ve ahşap yapılar için yapı strüktürleri ve sistemleri konularını ele almaktadır. Strüktür ve strüktürsistemleri konusunda analitik bilgi aktarmayı ve yaratıcı yöntemler ve uygulamalarla öğrencilerin strüktür konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. (Ön koşul: MİM122).

 

MİM241 - Çağdaş Mimarlık (3,0)3

Bu ders Mimarlık tarihi alanındaki derslerin en sonuncudur ve bugünkü dünyamızda mimarlıkla ilgili güncel gelişmeleri ve teorileri sosyo-kültürel zeminleriyle anlamak ve eleştirel bir perspektifle analiz etmek dersin önemli amaçlarını oluşturmaktadır.

 

MİM252-Çevresel Kontrol Sistemleri (3,0)3

Bu ders, yapılı çevrenin insanlar ve doğa üzerindeki etilerini tartışmaktadır. Dersin temel konusu mekansal tasarımcının doğal kaynakları kullanarak, en yüksek komfor düzeyini elde edebilecek, çevreye verilen zararı minimum düşürecek ve enerji tüketimini en az seviyeye düşürecek şekilde binalar, yapılı çevreler ve iç mekanlar tasarlamanın yöntemlerini içerir. ,

 

MİM300-Staj I (N / C)

Kampüs dışı çalışma ve öğrenme pratiği olan staj mimarlık eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Birinci stajda mimarlık öğrencileri şantiye deneyimi kazanmak ve inşaat şantiyesinin işleyişi konusunda bilgi edinmek için en az 26 gün şantiyede stajyer olarak bulunmalıdırlar. (Ön koşul: birinci sınıf derslerini tamamlamak).

 

MİM301-Mimari Tasarım Stüdyosu III (3,6) 6

Bu tasarım stüdyosu çerçevesinde kentsel ölçekte bir proje tasarımı gerçekleşecektir. Öğrencilerin kent ölçeğindeki sorunları göz önünde bulundurarak, önermek istedikleri projenin kendi içindeki karmaşık ilişkileri çözmesine ilaveten kent, mahalle ve içindeki peyzaj alanlarıyla beraber bütüncül düşünülmesi gerekmektedir (Ön koşul: MİM202).

 

MİM302-Mimari Tasarım Stüdyosu IV (3,6)6

Bu tasarım stüdyosu tarihi çevrede tasarım konusunu ve restorasyon projesini içermektedir. Mevcut binalardan oluşan ve tarihi niteliğe sahip olan bir alanda tarihi binaların yeniden kullanımını ve yeni binalar ekleyerek önerilecek projenin tarihi çevresini dikkate alınarak geliştirilmesi hususnda öğrencilerin bilgilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. (Ön koşul: MİM301).

 

MİM351-Kentsel Tasarım ve Planlama (2,0)2

Bu ders, kentsel tasarım ve planlamanın temel kuralları ve teorilerini içerir. Derste kentsel ölçekte analiz yapmak ve sorunları tespit etmek üzere öğrencilere çeşitli teslim konuları verilir. Kentsel tasarım ve planlamada güncel yaklaşımlar paylaşılır ve dersin sonunda öğrencilerin kent ölçeğinde sorunlara çözüm önerileri geliştirme kabiliyetine sahip olmaları hedeflenir. (Ön koşul: birinci sınıf derslerini tamamlamak).

 

MİM361-Tasarımda İnsan Faktörü (3,0)3

Bu ders, insan ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili olmakta özellikle insanlara engelsiz ortamlar tasarımı becerilerinin öğrencilerde gelişmesini hedeflemektedir. Bu nedenle de dersin içeriği antropometri, ergonomi, evrensel tasarım ve erişilebilirlik konularını içermektedir. (Ön koşul: birinci yılı bitirmiş olmak).

 

MİM372-Restorasyon ve Koruma İlkeleri (2,2)3

Dersin amacı, öğrencilere, tarihi çevre duyarlılığı ve bilinci vererek, Restorasyon ve Koruma alanı kuram ve yöntemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir. Rölöve becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerin mevcut bir tarihi binayı ele alarak çizimlerini detaylı bir şekilde yapmaları ve tarihi binaların karşılaştıkları sorunları bilmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri bu ders çerçevesinde hedeflenmektedir. (Ön koşul: birinci sınıf derslerini tamamlamak)

 

MİM381-Mesleki Etik (2,0)2

Bu ders çerçevesinde etik kavramından yola çıkarak, mesleki etik ve mesleki etik norm ve kuralları tartışılmaktadır. Dersin ilk yarısında mimarlığın meslekleşmesi ve buna bağlı olarak meslek yasaları ve kurumları tartışılarak meslek ve modern toplum arasındaki ilişki irdelenmektedir. Dersin ikinci yarısında bu ilişkiye uygun olarak meslek sahiplerinin sorumlulukları ve buna bağlı meslek etiği norm ve kuralları bahsedilmekte, çeşitli örnekler incelenmektedir. (Ön koşul: birinci yılı bitirmiş olmak).

 

MİM400-Staj II (N/C)

Mimarlık lisans programında ikinci ve son staj olarak ders programına konulan bu ders, mimarlık öğrencilerinin mimarlık ofisi deneyimlerini güçelndirmek amacı taşımaktadır. 26 gün boyunca bir mimarlık ofisinde mimari tasarım projelerini tasarlayan takımın bir parçası olarak çalışmaları ve özellikle imar yasaları ve belediye kuralları, ofis işleyişi ve proje yönetimi gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. (Ön koşul: ikinci yıl derslerini tamamlamak)

 

MİM401-Mimari Tasarım Stüdyosu V (3,6)6

Bu tasarım stüdyosu makro planlama ve çok karmaşık binalar ve açık alanlar tasarımıyla ilgilidir. Çok çeşitli fonksiyonlara sahip binalar ve açık alanlar gibi projeler öğrencilere sunulacak ve öğrenciler, havaalanı, hastane, üniversite kampüsü, spor kompleksi gibi çok sayıda binadan ve açık alandan oluşan projelerden tercih ettiklerini seçerek dönem boyunca yüksek düzeyde tasarım becerileri ve araştırma, geliştirme, problem tanımlama ve problem çözme alanında kendilerini geliştirecekler. (Önkoşul: MİM302).

 

MİM403 - Mezuniyet Araştırması (3,0)3

Mezuniyet projesinde mimarlık lisans öğrencileri kendi seçtikleri bir konuda, yeterli araştırma yaparak, toplumsal sorunları tespit edip, o sorunlara yönelik çözüm öneri geliştirmeleri beklenmektedir. Bunun için de mezuniyet projesi dersinin ön koşulu olarak tasarlanan mezuniyet araştıması dersinde, araştırma yöntemleriyle tanışıp, bu yöntemleri kullanarak projeleriyle ilgili araştırmaları tamamlayıp, bununla ilgili çzöüm önerilerini kavramsal boyutta geliştirmeleri beklenmektedir. (Önkoşul: MİM302).

 

MİM402-Mezuniyet Projesi (4,12)10

Mimari eğitiminin son tasarım stüdyosu olan, mezuniyet projesi, bir önceki dönem aldıkları Mezuniyet araştırması dersinde, öğrencilerin seçtikleri, problemlerini tespit ettikleri ve öneriler geliştirdikleri toplumsal bir sorunu ele alarak, bu sorunun çözümü için yaratıcı, eleştirel ve ileriye yönelik tasarım projesi geliştrimelerini içermektedir. Öğrenciler bu projede çok katılımcı bir şekilde projelerinin sorunlarını tespit etmek ve çözümlerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşarak geliştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca projenin sunum teknikleri güncel sunum tekniklerinden faydalanarak ileri düzeyde olmalı, teknik bilgi ve detay çizim konusunda yeterli seviyede çizimin projeyle teslim edilmesi beklenmektedir. (Önkoşul MİM403, MİM401)

 

İÇM412-Portfolyo ve Sunum (2,2)3

Öğrenciler Portfolyo ve Sunum dersinde kendi portfolio ve özgeçmişlerini oluşturma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Dönem sonunda öğrencilerden dört senelik eğitimleri boyunca yaptıkları projeleri sunacak bir portfolio hazırlamaları beklenmektedir. (Önkoşul: MİM401).

 

MİM481-Proje Yönetimi (2,0)2

Proje Yönetimi kursu, bir projenin kontrolü ve yönetimi konularını içermektedir. Projenin fiziki ve insani kaynaklarının doğru hesaplanması ve control edilmesinin esas alan bu ders, öğrencilerin yöneticilik becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

MİM482-Mesleki Uygulama (3,0)3

Bu ders çerçevesinde öğrenciler mesleki kurallar ve yönetmelikleri öğrenmeleri ve ilaveten uygulama projesi çizmenin ve projeyle ilgili dosyalar hazırlamanın kurallarını öğrenmeleri beklenmektedir. (Ön koşul: ikinci yıl sonunda).

 

TURK001 - Türkçe I (N / C)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraph türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, Kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TURK002 - Türkçe II (N / C)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

NH001 - Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi I (N / C)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

NH002 - Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II (N / C)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

 

Seçmeli Dersler:

 

ART206 Üç Boyut Tasarım (1,2)3

Heykel sanatının  çevresel faktörlerle ilişkisinin incelenmesi ve araştırılması amaçlanmaktadır. Heykel sanatında yeni malzemelerle çalışma; etüt etme, yerleştirme, birleştirme, video- fotoğraf gibi araç ve yöntemlerle kompozisyonlar kurma öğrenilir. Yeni araç ve uygulamalar ve bunlara ilişkin kavramlar değerlendirilir. Çalışmalar süresince genel eleştiri ve eser incelemesi yapılır. Heykel ve çevre ilişkileri ile ilgili olarak teorik bir bilgi birikimine sahip olunur. Çalışmalar kurgulanırken çevresel bağıntıları göz önünde bulundurulur.  Çevresel faktörleri irdeleyerek bir proje geliştirebilir. Heykel sanatı tüm çevresel durumlarda daha etkili bir biçimde değerlendirilir.  Çevreye karşı daha sorumlu bilinçle yaklaşır. Süreç boyunca eskiz, birikim, deneyim, fotoğraflama ve sunum dersin gereklilikleri arasındadır.

 

ART315 Heykel (1,2)3

Heykel sanatının temel kavramlarının araştırılması ve tartışılması, doğa gözlemine dayalı üç boyutlu algılama ve biçimlendirme gücünü geliştirici çalışmalar yapılması ve yorumlanması, biçimlendirmede heykel diline ait elemanların ve kompozisyonun temel değerlerini kavranması,  heykel sanatında yeni anlatım yöntemlerini, dil-biçim ilişkilerini kavramak, heykel yapımında kullanılan temel malzemelerin tanıtılması (kil, el aletleri ve araçları), uygulama yöntemiyle heykel dilinin kriterlerinin kazanılması, Güzel Sanatlarda yeni düşünme ve yeni malzeme olanaklarını, deneysel araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar aracılığıyla keşfetmek, gelenek ile güncel arasında düşünsel ve uygulamalı projelere yönelmek, atölye ortamında öğrenme, birlikte değerlendirme ve çok yönlü etkileşim sağlamak amaçlanmaktadır. Süreç boyunca eskiz, birikim, deneyim, fotoğraflama ve sunum  dersin gereklilikleri arasındadır.

 

MİM319- 19.yy Bir İçattır (3,0)3

 

MİM321- Zanaat Teknikleri (1,2)3

Zanaat Teknikleri dersi, ‘tektonik’ kuramları (Gotfried Semper ve Karl Botticher) ile ‘tasarım pratikleri’ arasında bağları, nesneler ölçeğinde kurmayı deneyen bir derstir. Aynı zamanda el melekeleri ile zihinsel takip arasındaki ilişkileri pratikte sınar. Belki kısaca ‘yapma’ (‘making’) alanı dersidir. Ders, model laboratuarında malzeme, yöntem ve teknikler alanını süpürür, birebir nesne ve konstrüksiyon yapımını hedef alır. Teorik dersler ile ahşap, metal, polietilen türevlerinin pratik uygulamaları kapsamında sürdürülecek ders, zihin ve ‘yapma’ üzerine zanaat çalışmaları ile sonlandırılacaktır.

 

ART335 Kağıt Yapımı (1,2)3

Atık Kağıtların geri kazanımıyla elde edilen kağıt hamuru ile el yapımı kağıt yapım tekniklerinin aktarıldığı 2 ve 3 Boyutlu  tasarımlara  dönüştürüldüğü bir derstir. Skeç defteri kullanımı ve yaratılan  Kağıtlara uygulanan baskı tekniklerinin  deneyimlendiği bu dersin sınavı TESLİM şeklinde olacaktır. Süreç boyunca eskiz, birikim, deneyim, fotoğraflama ve sunum dersin gereklilikleri arasındadır.

 

MİM362 Sürdürülebilir Mimari (3,0)3

“Sürdürülebilirlik” kavramının mimarı tasarımda farklı boyutlardaki  ilişkilerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir mimari konusu, yapılı çevrenin oluşturulması ve işletilmesi sürecinde ortaya çıkan sinerjik süreçlerin karmaşıklığı açısından yorumlanmaktadır. Sertifikalı sürdürülebilir bina derecelendirme sistemlerinin hedefleri ve kategorileri (BREEAM, LEED, SBTool.CZ, DNGB ve diğerleri) bütüncül bir yaklaşım olarak vurgulanmakta ve aynı zamanda bu alandaki eleştiriler de incelenecktir. Yapı değerlendirmesinde sürdürülebilir stratejiler ve sinerjiler, çağdaş mimari çabanın ekolojik olarak sürdürülebilir bir faaliyet olarak ortaya çıkmasını inceleyen bir derstir; Yerel pasif "teknolojilerin" araştırılması ve sürdürülebilirlik konusundaki teorik yaklaşımların incelenmesi, olası uygulama şablonlarını tanımlayacaktır. Yalnızca yapım ve çevre kalitesi açısından değil, aynı zamanda iklim ve kültür koşullarındaki uygulamaların uygunluğu bakımından incelenecktir.

 

MİM404-Mimarlık Kültürü (3,0)3

Bu ders öğrencilere mimarinin tarihsel evrimi içerisinde, mimarlık alanında biriken bilgi ve kültürün, yazılı, görsel ve şifahi şekillerini içermektedir. Ders çerçevesinde mimarlık kültürünün çeşitli asırlar ve faklı coğrafyalarda nasıl geliştiği ve bu birikimin çeşitli yöntemlerle bir sonraki nesillere nasıl aktarıldığı tartışılmaktadır.

 

MİM405-Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri

Bu seçmeli ders, araştırma teknikleri ve yöntemlerine bir giriş olarak tasarlanmıştır. Bu dersin amacı, araştıma alanında çeşitli yöntemleri öğrenmek, özellikle mimarlık ve mekansal çalışmalar alanında bu yöntemlerin nasıl kullanıldığı konularında bilgi ve beceri geliştirmektir. Günümüzde mimarlık alanında ortaya konulan çok çeşitli araştırma çalışmalarıyla öğrencileri tanıştırmak ayrıca bu dersin hedeflerindendir.

 

MİM406-Mimarlıkta Eleştiri

Bu ders çerçevesinde, bir mimar veya mimari eserin nasıl eleştirildiği konusu ele alınmaktadır. Derste eleştiri yöntemleri ve çeşitli eleştiri teorileri ele alınarak, öğrencilerin eleştirel düşüncelerinin gelişmesi ve eleştirel yazı yazma kabiliyetlerinin gelişmesi

amaçlanmaktadır.

 

MİM414-Tasarımda Gelişmiş Dijital Modelleme

Bu ders (örneğin, 3DStudioMax, Maya, Rhino, vb) profesyonel mimari modelleme yazılımları kullanarak çok detaylı mimari modelleme yöntemlerinin öğrencilere aktarılmasını amaçlamaktadır. Derste zorunlu ders olarak anlatılan Dijital Tasarım ve Sunum dersleri çerçevesinde aktarılmayan yeni bilgisayar programlarının öğrencilere tanıtımı hedeflenmektedir.

 

ARC454 Kentsel Mekan Analizi

Bu ders, kentsel alanların analizi ve çeşitli statistikler çerçevesinde statiki haritaların hazırlanmasını içermektedir.

 

MİM463-Toplumsal Cinsiyet, Mekan ve Mimarlık

Bu ders, toplumsal cinsiyetin mekansal ve mimari boyutlarını tartişmaktadır. Derste öğrencilere genel olarak normların mekanları nasıl şekillendirdiği ve daha sonra özel olarak toplumsal cinsiyet normlarının mimariye ve mekanlara nasıl yansıdığı bilgisi aktarılacaktır.