MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık Lisans Programı (Türkçe)

 

Ders Tanımı

MİM101-Temel Tasarım Stüdyosu 

Bu tasarım stüdyosü dersi, hem kavramsal ve hem pratik anlamda tasarımın tanıtımı yapmayı ve temel tasarım ilkeleri, tasarım teorisi ve konsept geliştirme konularında öğrencilere bilgi sunmayı hedeflemektedir. Uygulamalarla öğrencilerin nokta, çizgi, şekil, biçim, boşluk, doku, değer ve renk, denge, oran, vurgu, hareket, desen, tekrarlama, ritm, çeşitlilik, uyum ve birlik gibi tasarım öğeleri konusunu kavramalrı amaçlanmaktadır.

 

MİM102-Mimari Tasarım Stüdyosuna Giriş 

Bu tasarım stüdyosunun konusu mimari tasarım ilkeleri ve tasarım süreçleri, problem tanımlama ve çözme, mekansal organizasyon ve temel mekansal tasarım uygulamaları, antropometri ve evrensel tasarım ilkeleri bilinci ve mimari iletişim ve sunum teknikleri tanıtımıyla ilgilidir. Bu stüdyoda artan karmaşıklık düzeylerinde bir dizi proje öğrencilere verilecektir. (Önkoşul: MİM101).

 

MİM111-Mimari Çizim I 

Bu ders mimarlığın temel dili olarak çizim ve grafik sunum teknikleri ile ilgilidir. Bu ders çerçevesinde öğrenciler çeşitli grafik sunum yöntemleri üzerinde çalışırlar ve mimari ve mekansal çizim becerilerini geliştirirler. Serbest el çizim de dahil olmak üzere çeşitli görsel araçların sunum ve kullanımı teorik ve Pratik olarak ele alınacaktır.

 

MİM112-Mimari Çizim II 

Bu ders tasarım uzmanları için gerekli olan mimari iletişim alanında gelişmiş bilgi ve beceri edinmeye odaklanmaktadır. Perspektif ve çeşitli izometrik, oblik ve agzonometrik çizim yöntemleri ders çerçevesinde anlatılacaktır. (Önkoşul: MİM111).

 

MİM121-Yapı Teknolojisi I

Bu ders, tasarım sürecinde bina teknolojisinin rolünü anlatmaktadır. İnşaat malzemeleri ve inşaat yöntemlerinin incelenmesi, malzemeleri, yapı tiplerini ve öğelerini ve inşaat yöntemlerini tanıtmayı hedeflemektedir.

 

MİM122-Yapı Teknolojisi II 

Bu ders önkoşulu olan MİM121: Yapı Teknolojisi I dersinin devamıdır. Bina strüktür öğelerini temel alan bu derste, öğrenciler stüktür bileşenlerinin tasarım, üretim ve yapımıyla ilgili bilgi edinmektedirler. (Önkoşul: MİM121) 

 

MİM131- Matematik 

Bu ders, temel matematik kavram ve ilkelerini anlamak için gerekli bilgiyi sağlar. Bu bilgilerle öğrenciler strüktür sistemleri hesaplamaları konusunda anlama ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. 

 

MİM134- Mimarlık ve Programlama 

Bu ders mimari çalışmalarda, bilim ve tasarım ilişkisini sorgulayarak ‘yaratıcılık’ sürecini irdeleyebilecekleri temeli oluşturmaktadır. Yaratım sürecinde matematik, statik, işlem, teknoloji ve tasarım konu kapsamlarında bilginin değerlendirilmesini amaçlar. Bilim ve mimari tasarımı; irdeleyeci, problem çözücü ve durum değerlendirici yaklaşımlarla mimari tasarım sürecini ilişkilendirmek hedeflenmektedir.  (ön koşul: MİM131)

 

MİM141-Sanat ve Kültür Tarihi 

Bu ders, sanat ve kültür analizi yoluyla öğrencilere, antic, ortaçağ, ve post-Rönesans dünyasını geniş bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Bu ders, olaylar ve gerçeklerin karmaşıklık ve sosyo-politik ve kültürel yapıını esas alarak, sanat tarihini antropolojik bir yaklaşımla ele almaktadır.

 

MİM142-Modern Mimarlık 

Rönesans sonrası ve 19. ve 20. Yüzyıllarındaki dünyanın farklı yerlerindeki modernleşme pratiklerini ele alan bu ders, modern mimarlığın teorileri ve uygulamalarını içermektedir. Bu derste kronolojik ve analitik yaklaşımların kombinasyonu önerilmektedir. (Önkoşul:ARC141).

 

MİM201- Mimari Tasarım Stüdyosu I 

Bu tasarım stüdyosu, konut ve mahalle gibi barınma alanlarının programlanması ve planlanmasıyla ilgilidir. Mikro ölçekte bu ders insan ihtiyaçları doğrultusunda, tek oda biriminden başlayarak konut ve konut gruplarının planlanması; iklimsel koşullar, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar ve bunların konut tasarımı üzerindeki etkileri; iç mekanlar ve fonksiyonları ve bina tasarımı, yerleşimi ve form oluşumu konularını içermektedir. (Ön koşul: MİM102 ve MİM111).

 

MİM202- Mimari Tasarım Stüdyosu II 

Mimarlığı, fiziksel ve sosyal çevreyi şekillendiren bir kültürel pratik olarak tanımlayan bu tasarım stüdyosu, kentsel yapılı çevre içinde bina ve açık alan ilişkilerinin analizine dayalıdır. Mevcut bir kentsel dokunun analizi ve buna uygun küçük ölçekli çok amaçlı bir yapı tasarımını içermektedir. (Ön koşul: MİM201)

  

MİM211- Dijital Tasarım ve Sunum I 

Bu ders öğrencilere mimari projelerin çizim ve sunumlarında kullanılan iki boyutlu CAD programları hakkında teorik ve uygulamalı bilgi aktarmayı hedefler. Mimari çizim tekniklerinin anlaşılması ve dijital ortamda doğru ifade edilmesi ders çerçevesinde amaçlanmaktadır. (Ön koşul: MİM111).

 

MİM212-Dijital Tasarım ve Sunum II 

Bu ders, profesyonel mimari modelleme yazılımlarının öğrenimini hedefler. Ders projeleri tasarlamak ve sunmak için mimarlar tarafından kullanılan başlıca üç boyutlu modelleme tekniklerini içerir. AutoCad, 3DStudioMax, Maya, Rhino, Grasshopper ve VRay gibi programlarla öğrencileri tanıştırmayı amaçlar. (Ön koşul: MİM211).

 

MİM221-Yapı Teknolojisi III 

Bu ders, beton, çelik ve ahşap yapılar için yapı strüktürleri ve sistemleri konularını ele almaktadır. Strüktür ve strüktürsistemleri konusunda analitik bilgi aktarmayı ve yaratıcı yöntemler ve uygulamalarla öğrencilerin strüktür konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. (Ön koşul: MİM122).

 

MİM241- Çağdaş Mimarlık

Bu ders Mimarlık tarihi alanındaki derslerin en sonuncudur ve bugünkü dünyamızda mimarlıkla ilgili güncel gelişmeleri ve teorileri sosyo-kültürel zeminleriyle anlamak ve eleştirel bir perspektifle analiz etmek dersin önemli amaçlarını oluşturmaktadır.

 

MİM252-Çevresel Kontrol Sistemleri 

Bu ders, yapılı çevrenin insanlar ve doğa üzerindeki etilerini tartışmaktadır. Dersin temel konusu mekansal tasarımcının doğal kaynakları kullanarak, en yüksek komfor düzeyini elde edebilecek, çevreye verilen zararı minimum düşürecek ve enerji tüketimini en az seviyeye düşürecek şekilde binalar, yapılı çevreler ve iç mekanlar tasarlamanın yöntemlerini içerir. ,

 

MİM300-Staj I

Kampüs dışı çalışma ve öğrenme pratiği olan staj mimarlık eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Birinci stajda mimarlık öğrencileri şantiye deneyimi kazanmak ve inşaat şantiyesinin işleyişi konusunda bilgi edinmek için en az 26 gün şantiyede stajyer olarak bulunmalıdırlar. (Ön koşul: birinci sınıf derslerini tamamlamak).

 

 MİM301-Mimari Tasarım Stüdyosu III 

Bu tasarım stüdyosu çerçevesinde kentsel ölçekte bir proje tasarımı gerçekleşecektir. Öğrencilerin kent ölçeğindeki sorunları göz önünde bulundurarak, önermek istedikleri projenin kendi içindeki karmaşık ilişkileri çözmesine ilaveten kent, mahalle ve içindeki peyzaj alanlarıyla beraber bütüncül düşünülmesi gerekmektedir (Ön koşul: MİM202).

 

MİM302-Mimari Tasarım Stüdyosu IV 

Bu tasarım stüdyosu tarihi çevrede tasarım konusunu ve restorasyon projesini içermektedir. Mevcut binalardan oluşan ve tarihi niteliğe sahip olan bir alanda tarihi binaların yeniden kullanımını ve yeni binalar ekleyerek önerilecek projenin tarihi çevresini dikkate alınarak geliştirilmesi hususnda öğrencilerin bilgilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. (Ön koşul: MİM301).

 

MİM351-Kentsel Tasarım ve Planlama 

Bu ders, kentsel tasarım ve planlamanın temel kuralları ve teorilerini içerir. Derste kentsel ölçekte analiz yapmak ve sorunları tespit etmek üzere öğrencilere çeşitli teslim konuları verilir. Kentsel tasarım ve planlamada güncel yaklaşımlar paylaşılır ve dersin sonunda öğrencilerin kent ölçeğinde sorunlara çözüm önerileri geliştirme kabiliyetine sahip olmaları hedeflenir. (Ön koşul: birinci sınıf derslerini tamamlamak).

 

MİM361-Tasarımda İnsan Faktörü 

Bu ders, insan ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili olmakta özellikle insanlara engelsiz ortamlar tasarımı becerilerinin öğrencilerde gelişmesini hedeflemektedir. Bu nedenle de dersin içeriği antropometri, ergonomi, evrensel tasarım ve erişilebilirlik konularını içermektedir. (Ön koşul: birinci yılı bitirmiş olmak).

 

MİM372-Koruma ve Restorasyon 

Dersin amacı, öğrencilere, tarihi çevre duyarlılığı ve bilinci vererek, Restorasyon ve Koruma alanı kuram ve yöntemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir. Rölöve becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerin mevcut bir tarihi binayı ele alarak çizimlerini detaylı bir şekilde yapmaları ve tarihi binaların karşılaştıkları sorunları bilmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri bu ders çerçevesinde hedeflenmektedir. (Ön koşul: birinci sınıf derslerini tamamlamak) 

 

 MİM381-Mesleki Etik 

Bu ders çerçevesinde etik kavramından yola çıkarak, mesleki etik ve mesleki etik norm ve kuralları tartışılmaktadır. Dersin ilk yarısında mimarlığın meslekleşmesi ve buna bağlı olarak meslek yasaları ve kurumları tartışılarak meslek ve modern toplum arasındaki ilişki irdelenmektedir. Dersin ikinci yarısında bu ilişkiye uygun olarak meslek sahiplerinin sorumlulukları ve buna bağlı meslek etiği norm ve kuralları bahsedilmekte, çeşitli örnekler incelenmektedir. (Ön koşul: birinci yılı bitirmiş olmak).

 

MİM400-Staj II 

Mimarlık lisans programında ikinci ve son staj olarak ders programına konulan bu ders, mimarlık öğrencilerinin mimarlık ofisi deneyimlerini güçelndirmek amacı taşımaktadır. 26 gün boyunca bir mimarlık ofisinde mimari tasarım projelerini tasarlayan takımın bir parçası olarak çalışmaları ve özellikle imar yasaları ve belediye kuralları, ofis işleyişi ve proje yönetimi gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. (Ön koşul: ikinci yıl derslerini tamamlamak)

 

MİM401-Mimari Tasarım Stüdyosu V 

Bu tasarım stüdyosu makro planlama ve çok karmaşık binalar ve açık alanlar tasarımıyla ilgilidir. Çok çeşitli fonksiyonlara sahip binalar ve açık alanlar gibi projeler öğrencilere sunulacak ve öğrenciler, havaalanı, hastane, üniversite kampüsü, spor kompleksi gibi çok sayıda binadan ve açık alandan oluşan projelerden tercih ettiklerini seçerek dönem boyunca yüksek düzeyde tasarım becerileri ve araştırma, geliştirme, problem tanımlama ve problem çözme alanında kendilerini geliştirecekler. (Önkoşul: MİM302).

 

MİM403 - Mezuniyet Araştırması 

Mezuniyet projesinde mimarlık lisans öğrencileri kendi seçtikleri bir konuda, yeterli araştırma yaparak, toplumsal sorunları tespit edip, o sorunlara yönelik çözüm öneri geliştirmeleri beklenmektedir. Bunun için de mezuniyet projesi dersinin ön koşulu olarak tasarlanan mezuniyet araştıması dersinde, araştırma yöntemleriyle tanışıp, bu yöntemleri kullanarak projeleriyle ilgili araştırmaları tamamlayıp, bununla ilgili çzöüm önerilerini kavramsal boyutta geliştirmeleri beklenmektedir. (Önkoşul: MİM302).

 

MİM402-Mezuniyet Projesi 

Mimari eğitiminin son tasarım stüdyosu olan, mezuniyet projesi, bir önceki dönem aldıkları Mezuniyet araştırması dersinde, öğrencilerin seçtikleri, problemlerini tespit ettikleri ve öneriler geliştirdikleri toplumsal bir sorunu ele alarak, bu sorunun çözümü için yaratıcı, eleştirel ve ileriye yönelik tasarım projesi geliştrimelerini içermektedir. Öğrenciler bu projede çok katılımcı bir şekilde projelerinin sorunlarını tespit etmek ve çözümlerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşarak geliştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca projenin sunum teknikleri güncel sunum tekniklerinden faydalanarak ileri düzeyde olmalı, teknik bilgi ve detay çizim konusunda yeterli seviyede çizimin projeyle teslim edilmesi beklenmektedir. (Önkoşul MİM403, MİM401)

 

İÇM412-Portfolyo ve Sunum 

Öğrenciler Portfolyo ve Sunum dersinde kendi portfolio ve özgeçmişlerini oluşturma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Dönem sonunda öğrencilerden dört senelik eğitimleri boyunca yaptıkları projeleri sunacak bir portfolio hazırlamaları beklenmektedir. (Önkoşul: MİM401).

 

MİM481-Proje Yönetimi 

Proje Yönetimi kursu, bir projenin kontrolü ve yönetimi konularını içermektedir. Projenin fiziki ve insani kaynaklarının doğru hesaplanması ve control edilmesinin esas alan bu ders, öğrencilerin yöneticilik becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

 

MİM482-Mesleki Uygulama 

Bu ders çerçevesinde öğrenciler mesleki kurallar ve yönetmelikleri öğrenmeleri ve ilaveten uygulama projesi çizmenin ve projeyle ilgili dosyalar hazırlamanın kurallarını öğrenmeleri beklenmektedir. (Ön koşul: ikinci yıl sonunda).

 

TURK001 - Türkçe I 

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraph türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, Kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TURK002 - Türkçe II 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

NH001- Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi I 

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

NH002- Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Fakülte Seçmeli Dersler

 

İÇM222 - İç Mekan ve Malzeme Bileşimleri 

Bu dersin içeriği yapıda kullanılan malzemeler, malzemelerin üretim yöntemleri malzemelerin uygulanış biçimleri, yapının bölümlerine uygun malzeme seçimi gibi konuları kapsar.

 

İÇM363 – Mekan ve Mekan Tasarımı 

Yaşama alanlarından konut ve daha sonra kamusal alanlarda mekân ihtiyaçları, bu mekanlar için gerekli tefriş̧ elemanları, bu mekanların tasarım kriterleri, tasarım ilkeleri, bağlamında teorik ve uygulamalı olarak tasarım deneyiminden tasarım araştırma, geliştirme ve gerçekleştirme düzeylerine geçişi hedeflemektedir.

  

MİM214 – Mimari Temsil Biçimleri

Bu dersin ana amacı, öğrencileri düşünme ve iletişim aracı olarak mikro ve makro ölçeklerde eskiz teknikleri ve çizimlerle tanıştırmaktır. Ders, ağırlıklı olarak tasarım iletişiminin işlevsel, teknik ve kültürel yönlerine odaklanmaktadır.

  

MİM215 – Yaratıcı Mekanlar 

Bu dersin içeriği yaratıcı mekanlar yaratmak üzere, gelişen sosyal ve kültürel değerler, küresel sorunlar ve yerel bakış açıları; ve karmaşık çağdaş dünyamızla etkileşime giren deneyimlerin tasarıma entegre edilebilmesi için gerekli bilgiyi içerir.

 

MİM242 – Kıbrıs Mimari 

Bu ders, MÖ 7000-3900 yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen, Kıbrıs da bulunan mimarlığı ele almaktadır.

 

MİM251 – Enerji Verimli Bina Tasarımı 

Akıllı bina kavramı ve yurtiçi-yurtdışı örnekleri, çağdaş ve teknolojik bina otomasyonları olan aydınlatma, alarm, merkezi havalandırma-ısıtma-soğutma, telekomünikasyon sistemleri, akıllı binaların çevre ekolojisi ile ilişkileri ve enerji sistemleri ve verimliliği konularını kapsamaktadır.

 

MİM317 – Photoshop Kullanımı ve Yaratıcılık 

Adobe Photoshop, profesyonel bir fotoğraf düzenleme programıdır. Renk kalibrasyonu, fotoğraf temizleme/düzeltme gibi konuların dışında Photoshop'ta grafik tasarım, animasyon, video düzenleme ve 3 boyutlu çalışmalar yapılabilmektedir. Bu ders, öğrencilere Adobe Photoshop kullanarak bilgisayar destekli mimari temsil biçimleri ve grafik yaratma tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Ders sonunda öğrenciler, bilgisayar destekli grafik tasarımla ilgili temel bilgilerin yanı sıra, kendilerini daha yaratıcı bir şekilde ifade edebilmek ve çok yüksek kalitede grafik anlatımla projelerini sunabilmek için gerekli teknikleri öğrenirler.

 

MİM353 – Şehir ve Mimari Elementleri 

Bu ders, kentsel mekan uygulamalarının mimarlıkla ilişkisini tartışarak başlıyor. Bildiğimiz, alışık olduğumuz, her gün yanından geçtiğimiz objelerin farkındalığının oluşturulması, Kentsel mekanları algılama, bunlardan çıkarımlar yapma, üzerine düşünme, değerlendirme, tartışma, yorum getirme becerisi kazandırma amacı ile Kentsel mekan ve onları etkileyen mimari elementler, örnekler üzerinden okumalar yapılmaktadır.

Bu tartışmaların besleyeceği saha çalışması ise, dönem başında dersin katılımcılarına verilecek olan kentsel bir sorunsalın, her bir katılımcının bireysel projesi etrafında her hafta ders kapsamında tartışılmasını içerecektir.

 

 MİM355– Kent ve Peyzaj 

Bu ders, kentsel tasarım ve peyzaj uygulamalarının mimarlıkla ilişkisini tartışarak başlıyor. Ders, kentsel tasarımı ve peyzajı farklı temalarla çeşitlendirmeyi ve örneklemeyi amaçlayan teorik tartışmalara ek olarak, dönem boyunca sürdürülecek bir saha çalışmasını da içerecektir. Teorik tartışmalar, kentsel açık alanların özelinde; açık yeşil alanların sosyal-fiziksel ve hukuksal açıdan temel kriterlerin ve prensiplerin tartılışmasını, kent ve kentleşme süreçleri, kentlerde zoning (bolgelere ayırma), açık ve yeşil alan kavramı, imar planlarında açık ve yeşil alanlar, açık ve yeşil alanların fonksiyonları, açık ve yeşil alan sistemleri, sınıflandırılması ve standartları, kentsel peyzaj planlamasının genel esasları üzerinden, her hafta farklı bir tema ile ele alacaktır. Bu tartışmaların besleyeceği saha çalışması ise, dönem başında dersin katılımcılarına verilecek olan kentsel bir sorunsalın, her bir katılımcının bireysel projesi etrafında her hafta ders kapsamında tartışılmasını içerecektir.

 

MİM357- Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği 

Tarihi nitelikli olsun veya olmasın, mevcut yapı stokunun yeniden değerlendirilmesi için işlev değişikliği koşulları üzerinde çalışmalar yapmak. Yeni işlev ile mevcut bina özellikleri arasındaki ilişkileri anlamak. Yeniden işlevlendirmede karşılaşılan mekânsal sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde araştırma yapmak.

 

MİM369– Mimarlıkta Fotoğraf

Bu derste, öğrenci geçerli estetik kurallarının fotoğraf sanatında nasıl kullanıldığını öğrenecek. Bu bağlamda fotoğrafların arkasındaki hikâyeler araştırılacak. Çeşitli projeler ve çalışmalarla pratik temrinler yapılacaktır. Bu öğrencinin biçim, mekân, oran, doku, ışık ve gölge gibi konvansiyonel mimari parametrelerin yanında belirli mekânsal deneyimlerin ve olayların, insanların, kokuların, renklerin, malzeme gibi parametrelerin de önemini ve icat etmenin ve hayal gücünün rolünü anlamasına yardımcı olacaktır.

 

MİM463- Toplumsal Cinsiyet, Mekan ve Mimarlık

Bu ders, toplumsal cinsiyetin mekansal ve mimari boyutlarını tartişmaktadır. Derste öğrencilere genel olarak normların mekanları nasıl şekillendirdiği ve daha sonra özel olarak toplumsal cinsiyet normlarının mimariye ve mekanlara nasıl yansıdığı bilgisi aktarılacaktır.