MESLEK YÜKSEKOKULU

Sosyal Medya Uzmanlığı

 

Programın temel amacı, gelişen teknoloji ile beraber günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medyanın toplumsal ve ekonomik yaşamımıza doğru kazandırılmasına yönelik uzmanlar yetiştirmektir. Bu hedef bağlamında, tüm iş sektörlerinin ihtiyaç duyduğu sosyal medya aracılığı ile kamuya ulaşmada planlama ve programın becerilerine sahip, uygulama deneyimli elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

ASMU101 İletişime Giriş
İletişim olgusunu tanıtmaya yönelik ders boyunca iletişim olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişim bakış açısıyla güncel olayları analiz vs gibi konular işlenecektir. Ders kapsamında, iletişim kavramı ve tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişim sürecinde sistem yaklaşımı, iletişim türleri, iletişim modellerine genel bir bakış, kitle iletişimi kavramı, kitle iletişim araçlarının işlevleri ve etkileri bağlamında karşılaştırılması, kitle iletişim kuramlarına genel bir bakış ve yeni kuramsal çalışmalar/yaklaşımlar ele alınacaktır.

 

ASMU105 Davranış Bilimlerine Giriş
İki ayrı dönemde yer alan derste birey ve toplum arasındaki içsel ilişkiler ve bireyin toplumsal bir varlık nasıl kurulduğu konu edilmekte, toplumsallaşma, toplumsallaşma araçları, kişiler arası ilişkiler, siyasal ilişkiler ve psikolojik yaklaşımlar, örneklerle işlenmektedir.

 

ACOM101 Bilgisayar I Giriş
Bu ders, bilgisayar ve bilgi sistemlerini ve eylemlerini tanıtmaya yöneliktir. Bu bağlamda, dersin amacı, bilgisayar elemanlarının tanıtımı; klavye, monitör, HDD (Hard Disk Driver), RAM (Random Access Memory), printer, scanner, CD-ROM, flash disk, USB, bilgisayar özellikleri, masaüstü menülerinin tanıtımı, kesme, kopyalama, yapıştırma işlemleri; klasör açma, belge yaratma, bilgisayar grafik programları, fotoğraf tarama, sayfa, broşür hazırlama konular uygulamalı olarak işlenecektir.

 

ASMU103 İşletme Yönetimine Giriş
İşletme biriminin temel kavramları, amaçları, türleri, hukuki yapıları, yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel, muhasebe, halkla ilişkiler ve araştırma-geliştirme fonskiyonları ile ilgili genel bilgiler bu ders kapsamında yer alıyor.

 

EFL101 Okuma Becerilerini Geliştirme
Bu ders, İngilizce yeterliliğini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda, dilde zaman gösteren göstergelerin tekrar edilmesi, öykülemede kullanılan zamanlar, dönüşlü adıllar, düzensiz fiiller, karşılaştırmalı yapılar, olasılık, zorunluluk, izin, yetenek, istek belirten kipler, deyimler, eşanlamlı sözcükler işlenecektir.

 

NH001 Milli Tarih
Ders, Türkiye Cumhuriyeti`nin tarihi anlatmaya yöneliktir. Bu bağlamda, Osmanlı toplum yapısının geri kalması ve yapılan reform hareketleri, Osmanlı Devleti`nin parçalanması ve ulusal mücadelenin başlaması, devrimler ve karşı tepkiler işlenecektir.

 

ASMU102 İletişim Tarihi
Bu derste, kültür ve iletişim ilişkisi kurularak, iletişimin tarihçesi üzerinde durulacaktır. Kitle iletişiminin özellikler irdelenerek, tarihsel süreç içerisinde kurumsallaşma, yabancılaşma, tekelleşme, küreselleşme ve kimlik konuları incelenecektir.

 

ASMU106 Davranış Bilimlerine Giriş
İki ayrı dönemde yer alan derste birey ve toplum arasındaki içsel ilişkiler ve bireyin toplumsal bir varlık nasıl kurulduğu konu edilmekte, toplumsallaşma, toplumsallaşma araçları, kişiler arası ilişkiler, siyasal ilişkiler ve psikolojik yaklaşımlar, örneklerle işlenmektedir.

 

ACOM102 Bilgisayar II
Tablolama yazılımları, basit tablo oluşturma, tablo biçimini değiştirme, tablo geliştirme, grafik özelliklerini kullanmayı kapsayacak şekilde MS Excel başta olmak üzere, Micrisift Office programları ve İnternet kullanımı, dersin genel konularını içermektedir.

 

ASMU104 İşletme Yönetimine Giriş II
İşletme biriminin temel kavramları, amaçları, türleri, hukuki yapıları, yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel, muhasebe, halkla ilişkiler ve araştırma-geliştirme fonskiyonları bu ders kapsamında yer alıyor.

 

EFL102 Yazma Becerilerini Geliştirme
Bu ders, İngilizce yeterliliği sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda, genel tekrarla birlikte fiiller, aktarma cümleleri, resmi ve resmi olmayan dil kullanımı, koşul tümceleri, zaman bildiren zarf tümceleri, noktalama işaretleri, sıfat tümceleri, iyelik yapıları, varsayımlarla ifade etme işlenerek ileti düzey dinleme ve not alma becerileri geliştirilecektir.

 

NH002 Milli Tarih II
Anayasal sistemin kurulması, Cumhuriyet Dönemi`nde iç ve dış siyaseti, Türk Devrimi`nin temel özellikleri ve etkilendiği düşünce akımları, hukuk, eğitim, ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler, Atatürk İlkeleri ve bu ilkelerin genel nitelikleri, ideolojik açıdan Atatürkçülüğün değerlendirilmesi işlenecektir.

 

ASMU201 Sosyal Medya Ve Pazarlama
Pazarlama terminolojisi, kapsamı ve gelişimi, pazarlama sistemleri öğeleri, amaç ve fonksiyonları, yönetim, dağıtım, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri ve tüm bu kavramların sosyal medyada nasıl kullanıldığı ders boyunca incelenecek temel konulardır.

 

ASMU203 Sosyal Medya Stratejileri
Geleneksel pazarlama yöntemleri ve terimlerin tanıtımıyla başlayacak olan ders boyunca, yaratıcılığın daha bir önem taşıdığı e-pazarlamanın ne olduğu, hangi stratejilerin kullanıldığı, sosyal medyanınbu pazarlama sürecindeki yeri vs. konuları işlenecektir.

 

ASMU205 Sosyal Medya Yöneticiliği
Küreselleşen ve sosyal medyanın salt reklamcılık ve promosyon açısından değil, yöneticilik açısından da nasıl kullanılabileceği üzerinde odaklanacak olan ders boyunca, genel olarak yöneticilik, yöneticilerin sosyal medyayı gerek kurum, gerekse ürünleri için nasıl kullanmaları gerektiği aktarılacaktır.

 

ASMU207 Sosyal Medya Ve İşletmelerde Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler kavramı, tanımı, tarihsel gelişim süreci ve halkla ilişkilerdeki teorik yaklaşımların işletmelerde nasıl kullanıldığı bu dersin temel konuları olarak incelenecektir.

 

TURK001 Türkçe I
The course is designed for students who are in terested in learning about other cultures and languages,and who have no previous knowledge of Turkish language.This course mainly introduces the student toTurkish language,through the development of the basic skills: listening, speaking, reading and writing. Also included is an examination ofTurkish culture through an exploration of İts historical roots and its most significant social, literary and artistic trends.The ultimate goal of the course is that students will gain awareness and appreciation of and insight into theTurkish culture.

 

ASMU202 Sosyal Medya Ve Dizayn
Sosyal medya tasarımı dersinde amaç, öğrencilerin temel işletme bilgilerinin yanısıra sosyal veriler, sosyal medyanın tanımı; örgütsel açıdan sosyal medyanın ne olduğu ve nasıl süreç ile idare edilmesi gerektiği, müşteriler tarafından sosyal medyann tanımı; örgütsel açıdan sosyal medyanın ne olduğu ve nasıl süreç ile idare edilmesi gerektiği, müşteriler tarafından sosyal medyanın nasıl tüketildiği ve işletmelerce sosyal medyanın nasıl kullanılabileceğinin yollarını göstermektir.

 

ASMU204 Sosyal Medya Yazım
Bu dersi alan öğrencilere metin yazma konusunda yaratıcılıklarını geliştirecek uygulamalar yaptırılması hedeflenmektedir.

 

ASMU206 Sosyal Medyada Pazarlama Kampanyaları
Pazarlama terminolojisi, kapsamı ve gelişimi, pazarlama sistemleri öğeleri, amaç ve fonksiyonları, yönetim, dağıtım, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri ve tüm bu kavramların sosyal medyada nasıl kullanıldığı ders boyunca incelenecek temel konulardır.

 

ASMU208 Dijital Pazarlama Projesi
Proje konusunun belirlenmesi, kurum ya da ürün seçimi, brief alma ve ön değerlendirme, kampanya planlaması, durum analizi, araştırma hedef belirleme, hedef kitle özellikleri, yaratıcı çalışmalar, uygulam takvimi, bütçe hazırlama, sosyal medyayı kurum, ürün, hedeff kitle gözeterek kullanma becerilerinin geliştirilmesi konularında uygulamalı proje çalışması.

 

TURK202 Türkçe II
Sözlü anlatım türlerine giriş yapılarak öğrencilere çeşitli türler gösterilmekte ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim teknikleri uygulanmaktadır.


DERS İÇERİKLERİ

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ASMU101 İletişime Giriş 3 0 3 0
ASMU105 Davranış Bilimlerine Giriş I 3 0 3 0
EFL101 Okuma Becerilerini Geliştirme 3 0 3 0
ASMU103 İşletme Yönetimine Giriş I 3 0 3 0
NH001 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 0 0 0 0
ACOM101 Bilgi Sistemlerine ve Bilgisayara Giriş 3 0 3 0
Toplam 15 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ASMU102 Iletişim Tarihi 3 0 3 0
ASMU106 Davranış Bilimlerine Giriş II 3 0 3 0
ACOM102 İletişimde Bilgisayar Kullanımı 3 0 3 0
EFL102 Yazma Becerilerini Geliştirme 3 0 3 0
ASMU104 Işletme Yönetimine Giriş II 3 0 3 0
NH002 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 0 0 0 0
Toplam 15 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ASMU201 Sosyal Medya ve Pazarlama 3 0 3 0
ASMU203 Sosyal Medya Stratejileri 3 0 3 0
ASMU205 Sosyal Medya Yöneticiliği 3 0 3 0
ASMU207 Sosyal Medya ve İşletmelerde Halkla İlişkiler 3 0 3 0
TURK001 Türkçe I 0 0 0 0
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 15 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ASMU202 Sosyal Medya ve Dizayn 3 0 3 0
ASMU204 Sosyal Medyada Yazım 3 0 3 0
ASMU206 Sosyal Medyada Pazarlama Kampanyaları 3 0 3 0
ASMU208 Dijital Pazarlama Projesi 3 0 3 0
TURK002 Türkçe II 0 0 0 0
Seçmeli 3 0 3 0
Toplam 15 0