SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (Türkçe)

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, KKTC ve Türkiye’de, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili olan veya afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda hizmet veren kamu kuruluşlarında, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, değişik kurum ve kuruluşların sivil savunma ile ilgili birimlerinde aktif görevler üstlenmelerini ve afet yönetimi anlayışında risk yönetimi kavramının giderek artan bir şekilde yer edinmesini mümkün kılarak, etkin bir afet yönetimi sisteminin temini ile sürdürülebilir ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktır.

 

Prof. Dr. Gunhan Erdem

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm BaskaniDERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

HEM101Anatomi (3,2,4)
Bu ders ile öğrencilerin terminolojiyi kavraması, insan vücudunu oluşturan sistemlerin
yapılarını ve birbirleriyle olan komşuluklarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak: Richard Drake, A. Wayne Vogl and Adam W. M. Mitchell. Gray`s Anatomy
for Students (2009) Elsevier Publications.

HEM103 Fizyoloji (4,0,4)
Bu ders ile öğrencilerin insan vücudunun işlevsel özelliklerini, sistemlerin çalışma
prensiplerini anlaması, homeostasis için ortak çalışma özelliklerini kavraması
amaçlanmaktadır.
Kaynak: Stuart Ira Fox. Human Physiology (2010). McGraw Hill Publications

HEM113 Psikoloji (2,0,2)

Dersin amacı, psikolojinin temel konu, kavram ve alt alanlarını öğrenciye tanıtmak; insan davranışlarının ele alınmasında nesnel ve bilimsel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca, psikolojide temel ve tarihi yaklaşımlar, öğrenme, güdülenme, sosyal biliş, kişilik, duyum, algı, dikkat konularının, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde anlaşılması amaçlanmaktadır. Kaynak: Nicky Hayes. Understand Psychology: Teach Yourself (2010) Hachette UK

AFET101 Genel Kimya (2,0,2)
Bu derste kimya alanındaki şu temel konuları kapsamaktadır: atomlar, elementler ve
özellikleri, moleküller, kimyasal bileşikler, kimyasal bağlar, kimyasal denklemler ve
reaksiyonlar, sulu çözeltiler, periyodik tablo, gazlar ve atomun elektronik yapısı.
Kaynak: Raymond Chang and Jason Overby . General Chemistry: The Essential
Concepts (2010) McGraw Hill.

AFET103 Yönetimin Temel İlkeleri (3,0,3)
Yönetime ilişkin temel kavramlar, tarihçe, karar verme, iletişim, organizasyonlarda
planlama, organizasyon, yönetme, yönlendirme, kontrol ve gözlem ile iş etiği konuları
ele alınacaktır.
Kaynak: Edward Brown. Introduction to business management. (2011) BiblioBazaar

AFET105 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I (2,2,3)
İlk yardım tanımı ve ilkeleri, ABC, havayolu açma, suni solunum uygulama, kalp
masajı uygulama, kanama çeşitleri ve kanama kontrolü, travmalar ve kırıklar, atel
uygulamaları, omurga tahtası hazırlama, sedye hazırlama, yanıklar, şok, senkop, koma
pozisyonları
Kaynak: The Pocketbook of Emergency Care, Elsevier; 1 edition (19 Dec 2011)

AFET107 ve AFET110 Beden Eğitimi I ve II (1,2,2)
Fiziksel yetenekleri geliştirmede temel prensipler, hareketler, antrenman
periyodlamaları ve sportif performansın artırılması konularının öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.

AFET109 Temel Afet Bilgisi (2,0,2)
Afet tanımı, afet çeşitleri, doğal afetler, insan kaynaklı afetler, yerleşim bölgesi seçimi,
belediyelerin yerleşim planı üzerindeki görevleri, mülki idarenin yerleşim planı
üzerindeki etkileri, merkezi idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, doğal
kaynakların kullanımı, insan yapımı büyük yapıların afetlerdeki davranışları, afet
eğitiminin gerekliliği, risk tablosu, bütünleşik afet yönetimi.
Kaynak: JICA disaster management

EFL101 ve EFL102 İngilizce I ve II (3,0,3)
Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte
temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma,
dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve
güdüleme sağlamaktır.
Kaynak: Course book: New Headway : Student’s book
Ek Kaynak: Workbook. Reading book: Changing Times, changing Tenses.
Ek Kaynak: Reading book: Right Reading.

TURK001 Türk Dili I (NC)
Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri
incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına
ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve
uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.
Kaynak: Özkan, Mustafa ve diğerleri. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü
Anlatım. (2001) Filiz Kitabevi
Ek Kaynak: Yakıcı, Ali ve diğerleri. Türkçe I Yazılı Anlatım. (2005) Bilge Yayınları

NH001 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (NC)
Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce
sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak: Mumcu Ahmet. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II (1998) Açık Öğretim
Fakültesi Yayınları No: 555-567
Ek Kaynak: Atatürk Mustafa Kemal. Nutuk (2011) Alfa Yayınları

AFET102 Örgütsel Davranış (3,0,3)
Öğrencilerin; örgütsel davranışta kavramlar, teoriler ve yaklaşımlar; bireysel davranışı
etkileyen faktörler; grup davranışının dinamikleri; örgütsel system değişkenleri;
örgütsel durumu etkileyen çevresel faktörler; örgütsel davranışta değişken analizi
hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak: Robbins, Stephen,P. Organizational Behaviour, Eleventh Edition. (2005)
Pearson Prentice Hall
Ek Kaynak: Borkowski, Nancy. Organizational Behaviour in Health Care. (2005) Jones and Bartlett Publishers

AFET104 Acil Servis Araçları Eğitimi (2,2,3)
Kurtarma ipleri, manivela, sedye çeşitleri, atel çeşitleri, karabinalar, sekizliler, cumarlar,
emniyet kemerleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, makaralar, motorlu nakil araçları, arazi
araçları, motorlu testereler, ambulans dış belirleyiciler, ambulans şasileri, hız ve
süratlenme, uyarı araçları, hasta taşıma sedyeleri, suni solunum araçları, aspirasyon
cihazları, oksijen inhalasyon cihazları, kardiyak kompresyon araçları, hasta bakımı temel malzemeleri, tespit cihazları, atlama ünitesi, pansuman, doğum, güvenlik ve çıkarma malzemeleri, hava ambulansları.
Kaynak: How it Works Emergency Vehicles, Steve Parker (2010), Miles Kelly Publishing Ltd

AFET106 Acil Hasta Bakımı I (6,2,7)
İlaç uygulama yöntemleri, kan transfüzyonu, oksijen uygulaması, beslenme
gereksinimi, boşaltım sistemi, uyku ve dinlenme, yara bakımı, ilkyardım, ameliyat
öncesi ve sonrası hasta bakımı, reanimasyon
Kaynak: The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures - Student
Edition by Lisa Dougherty and Sara Lister (2011), Wiley-Blackwell

HEM105 Biyokimya (2,0,2)
Bu ders ile öğrencinin vücutta meydana gelen kimyasal olayların temel
mekanizmalarını kavraması, canlılığın sürdürülmesi için gerekli metabolik işlevlerin
nasıl meydana geldiğini anlaması, biyokimyasal incelemeler için materyal alım ve
transport özelliklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak: Biochemistry, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko and Lubert Stryer (2011), W. H. Freeman

HEM104 Kendini tanıma ve iletişim yöntemleri (2,2,3)
Bu ders ile öğrencinin insan davranış özellikleri, kendini değerlendirebilme içgörüsünü
geliştirmesi, iletişimdeki temel kavram ve ilkeleri anlaması ve bu bilgileri mesleki ve
sosyal yaşamda kullanmasının önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Kaynak: Mandy Kotzman, Anne Kotzman.Listen to Me, Listen to You: A Step-by-step
Guide to Communication Skills Training: A Step-by-step Guide to Communication
Skills Training. BPA Print Group, Australia.

AFET108 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II (2,2,3)
Açık ve kapalı kazık düğümü, Camadan düğümü, İsveç oturağı, Karabin sekizli ve
makaralar, istasyon kurma ve iniş, yaralıya iniş, havai hat kurma ve tahliye, sedye
hazırlama, gıda lojistiği, mukavemet yürüyüşü ve intikal, kriz merkezi kurma ve keşif
çalışmaları, arama kurtarma tatbikatı, gece tatbikatı, hayatı idame ettirme ve navigasyon
Kaynak: Alton L. Thygerson, Benjamin Gulli, Jon R. Krohmer, American Academy of
Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians. First aid, CPR, and
AED. (2007) Jones & Bartlett Learning

TURK102 Türk Dili II (NC)
Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer diller
yanında Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi
verir. Ayrıca Türkçeyi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin
beceri kazandırır.
Kaynak: Özkan, Mustafa ve diğerleri. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü
Anlatım. (2001) Filiz Kitabevi
Ek Kaynak: Yakıcı, Ali ve diğerleri. Türkçe I Yazılı Anlatım. (2005) Bilge Yayınları

 

NH002 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (NC)
Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce
sistemi verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorunları konusunda öğrencilerin
doğru düşünmelerini sağlamak amaçlanır.
Kaynak: Mumcu Ahmet. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II (1998) Açık Öğretim
Fakültesi Yayınları No: 555-567
Ek Kaynak: Atatürk Mustafa Kemal. Nutuk (2011) Alfa Yayınları

AFET201 Acil Hasta Bakımı II (6,8,10)
112 Acil servis hizmetlerinin işleyişi, vaka tartışmaları
Kaynak: Alton L. Thygerson, Benjamin Gulli, Jon R. Krohmer, American Academy of
Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians. First aid, CPR, and
AED. (2007) Jones & Bartlett Learning

Vücut Geliştirme I, II, III, IV, V ve VI (0,2,1)
Bu ders ile öğrencilerin fiziksel yeteneklerini geliştirmesi ve yeterli kuvvet,
dayanıklılık, esneklik kazanarak doğru kaldırma ve taşıma yapabilme becerisi
kazanması amaçlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Vücut geliştirme derslerinde verilen
eğitim sonucunda öğrenci;
a) Egzersiz ve vücut geliştirmenin, bunu sürdürmenin mesleği açısından önemine
ilişkin farkındalık kazanır.
b) Çeşitli teknikler kullanarak fiziksel yeteneklerini geliştirmeyi ve böylelikle daha
iyi taşıma teknikleri ile taşımayı rahatlıkla gerçekleştirme becerisi ve deneyimi
kazanır.
c) Fiziksel gelişmelerini tamamlayarak karşılaşacağı olası güçlerin nasıl üstesinden
gelinebileceği ve taşıma sırasında yapılması gerekenleri öğrenir.
d) Etkili çalışma metotları ile bedenini doğru olarak kullanır.
e) Fiziksel yeteneklerini geliştirerek özgüven kazanır.
f) Bunu sürdürmenin önemini kavrar.

AFET205 Afet ve Acil Durum Yönetimi I (2,0,2)
Yeni yerleşim yeri belirleme ölçütleri, mevcut yerleşim bölgelerindeki tehlike
risklerinin hesaplanması, risklerin azaltılması, kamu kuruluşları afete hazırlık eğitimleri,
kamu kuruluşları koordinasyonu oluşturma, itfaiye ve hastanelerin acil durumlara
müdahale planları, mahalle afete hazırlık eğitimleri, gönüllü afet müdahale ekipleri, kriz
merkezi kurma çalışmaları, afetzedeleri arama-kurtarma ve lojistik destek çalışmaları,
enkaz kaldırma ve defin işlemleri, salgın önleme ve halk sağlığı hizmetleri, çadırkent
çalışmaları
Kaynak: Introduction to International Disaster Management, Damon P. Coppola, 2011,
A Butterworth-Heinemann Title

AFET207 Kurtarma Araçları Eğitimi (2,0,2)
Arama kurtarma timinin (AKT) tanımı, AKTde kullanılan araçlar, öncü araç, ekipman
taşıyıcısı, jeneratör, kırıcı-delici araçlar, kesici-ayırıcı araçlar, hidrolik ayırıcı ve destek
araçları, aydınlatma gereçleri, hava yastıkları, tripod, domuz damı, balyoz-levye-çekiç
kullanımı.

AFET211 Farmakoloji (4,0,4)
Bu ders ile öğrencinin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve
farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki
mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), ilaç etkileşimi mekanizmalarını
kavraması, ilaç uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususların farkına varması,
sistemlere etkili ilaçlar ile mesleğini uygularken sık kullanılan ilaç gruplarının
özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
Kaynak: Pharmacology for Health Professionals. W. Renee Acosta, (2012). Lippincott
Williams and Wilkins

AFET209 Patoloji (2,0,2)
Bu ders ile öğrencinin organizmada hastalık oluşum mekanizmalarını ve patolojik
süreçleri kavraması amaçlanmaktadır.
Kaynak: PKT COMP/ PATHOLOGIC BASIS OF DISEA (Robbins Pathology) by
Richard Mitchell (2011) Elsevier Health Sciences

HEM115 Mikrobiyoloji-Parazitoloji (3,2,4)
Bu ders ile öğrencinin hastalık etkenlerini, özelliklerini, hastalık yapma
mekanizmalarını, bağışıklık sistemini kavraması, aşılama ve tedavinin özellikleri
anlaması amaçlanmaktadır.
Kaynak: Katherine N.Ward, A. Christine McCartney, Bishan Thakker . Notes on
Medical Microbiology: Including Virology, Mycology and Parasitology (2008)
Churchill Livingstone

AFET202 Hastalıklar Bilgisi ve Acil Hasta Bakımı (6,8,10)
Sağlık ve hastalık kavramları, hastalık oluşum mekanizmaları, belirti ve bulgular,
muayene şekilleri, tanı işlemleri. Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, kan, sinir,
boşaltım, üreme sistemleri hastalıkları, konjenital anomaliler, enfeksiyon hastalıkları,
kanser, ruh hastalıkları.
Kaynak: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (Robbins Pathology). Vinay
Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster, Nelson Fausto. Saunders; 8th Revised edition
(2009)

AFET206 Afet ve Acil Durum Yönetimi II (2,0,2)
Entegre afet yönetim sistemi, afet yönetiminin evreleri, hazırlık evresi ve uygulamaları,
müdahale evresi, iyileştirme evresi, zarar azaltma evresi, afet planlamasının temel
ilkeleri, afet yönetimi temel fonksiyonlarının birleştirilmesi ve koordinasyon, yönetim
ve kontrol, iletişim, erken uyarı, bilgilendirme ve tahliye, sağlık hizmetleri ve kaynak
yönetimi.
Kaynak: Introduction to International Disaster Management, Damon P. Coppola, 2011,
A Butterworth-Heinemann Title

AFET208 Afetlerde Salgın Hastalıklar (2,0,2)
Salgın araştırması, vaka tanımlanması ve saptanması, tanımlayıcı epidemiyoloji, hipotez
geliştirme, hipotez değerlendirme, laboratuar ve çevreye ait çalışmalar, korunma ve
kontrol önlemleri, bulgu ve sonuçların duyurulması, salgının kontrolü için alınacak
önlemler, kaynağa yönelik önlemler, bulaşma yoluna yönelik önlemler, sağlam kişilere
yönelik önlemler, enfeksiyon belirtileri, bulaşıcı hastalık bildirimi ve izolasyon,
bağışıklık ve immünizasyon, solunum yoluyla, sindirim yoluyla, deri yoluyla bulaşan
hastalıklar ve özellikleri, dezenfeksiyon, sterilizasyon.
Kaynak: Disaster-prone infectious diseases. medical prevention and treatment
manuals(Chinese Edition). Ba bookstore (2008)

AFET210 KBN silahlar – Kimyasal, biyolojik, nükleer silahlar (2,0,2)
Kimyasal, biyolojik, nükleer silahların tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, kullanım
biçimleri, insan üzerindeki etkileri, özgün savunma sistemleri ve tedavi yöntemleri,
savunucu personelin sahip olması gereken teçhizat özellikleri ve kullanımı, alan
izolasyonu ve dekontaminasyon yöntemleri.
Kaynak: CBRN Protection: Managing the Threat of Chemical, Biological, Radioactive
and Nuclear Weapons. Andre Richardt, Birgit Hülseweh, Bernd Niemeyer, Frank
Sabath. Wiley VCH; 1 edition (2012)

AFET212 Temel Hukuk (2,0,2)
Temel hukuk kavramları, insanlık tarihi ve hukuk sistemlerinin oluşumu, demokrasi
kavramı, demokratik toplum sistemi, Anayasa, anayasaya göre temel hak ve
özgürlükler, vatandaşlık ve yükümlülükleri, acil durumlarla ilgili hukuki sistemler, afet
ve acil durum yönetiminin işleyiş mekanizması ve ilgili hukuki sistemler, uluslar arası
hukuk ilişkileri.
Kaynak: Phil Harris. Introduction to Law (2007) Cambridge University Press
Lori F. Damrosh, Louis Henkin, Sean Murphy, Hans Smit. International Law: Cases
and Materials, 5th edition (2009) West publisher

AFET301 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III (4,2,5)
Oryantasyon kanuni sorumluluklar, hastanın değerlendirmesi, solunum sistemi
hastalıklarında temel destek tedavisi, dolaşım sistemi hastalıklarında yaklaşım, kanama
kontrolü, şok, travma, yumuşak doku travmaları, kırık-çıkık-burkulma, pelvis ve alt
ekstremite yaralanmaları, kafa travmaları, vertebra yaralanmaları, göz yaralanmaları,
yüz-boyun yaralanmaları, göğüs yaralanmaları, batın, genital bölge yaralanmaları,
zehirlenmeler, hayvan ısırık ve sokmaları
Kaynak: Alton L. Thygerson, Benjamin Gulli, Jon R. Krohmer, American Academy of
Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians. First aid, CPR, and
AED. (2007) Jones & Bartlett Learning

AFET305 Acil Durum Psikolojisi (2,0,2)
Acil durum, olağandışı durum (ODD), afet kavramları, acil durum psikolojisi kavramı,
ODD ve sonrasında görülen tepkiler ve bunlara yaklaşım, anksiyete, stres, stresle başa
çıkma yolları, korku doğası ve başa çıkma yolları, acil duruma karşı gelişen öfke ve
başa çıkma yolları, afet sonrası travmaya psikolojik tepki ve başa çıkma yolları, beden
imgesi bozulan bireye yaklaşım, ölüm, kayıp ve buna karşı verilen tepkiler, yas ve yasla
başa çıkma yolları, ODD sonrası aile ve yaşanan krizi yönetme yöntemleri, özel
gruplara psikolojik etkileri, yardım çalışanlarına etkileri, mağdurların izleyicileri, kitle
iletişim araçlarının insanların üzerine psikolojik etkileri, depremin etkileri, savaşın
etkileri, terörün etkileri ve başa çıkma yolları.
Kaynak: Trauma Psychology: Issues in Violence, Disaster, Health and Illness
(Contemporary Psychology). Elizabeth Carll. Praeger Publishers Inc; 1 edition (2007)

AFET307 Afet ve Acil Durum Mevzuatı (2,0,2)
Sivil savunmanın gerekliliği ve önemi, Afet ve Acil Durum Başkanlığının teşkilat
yapısı, yönetim mevzuatı, acil eylem planlarının hazırlanış yöntemleri, temel ilkeleri,
acil eylem planlarının uygulanması ve güncelleştirme çalışmaları.
AFET309 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş (2,0,2)
Yangın güvenliği, korunma, önlem, söndürme, itfaiyenin tarihi, itfaiye uygulamaları,
itfaiye organizasyonu, sanayi itfaiyeciliği, orman itfaiyeciliği, deniz itfaiyeciliği, itfaiye
personelinin görevleri, çalışma alanları.
Kaynak: Firefighter`s Handbook: Essentials of Firefighting: Basics of Firefighting.
Delmar, Delmar; 3 edition (2008)

AFET311 İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi (3,2,4)
Personel koruyucu donanımları, söndürme gereçleri, kurtarma ekipmanı, ilk yardım
donanımları, müdahale araçları, kurtarma araçları, destek araçları, NBC kontrol araçları,
NBC dekontaminasyon araçları, kriz masası yönetim araçları.
Kaynak: Visual Dictionary of Firefighting Tools and Resources. Phillip L Queen.
Delmar Cengage Learning; 1 edition (2006)

AFET313 Kamu Yönetimi (2,0,2)
Kamu yönetimi sistemi, tarihi gelişimi, örgütlenmesi, işleyişinin temel özellikleri,
kurumlar.
Kaynak: Public Management and Governance. Tony Bovaird, Elke Löffler. Routledge;
2 edition (2009)

AFET315 İstatistik (2,0,2)
Bu ders ile öğrencilerin istatistik ile ilgili temel kavramları anlaması, kendi alanında
istatistiğin nasıl kullanıldığını anlaması, literatür ve araştırmalarda değerlendirebilmesi
amaçlanmaktadır.
Kaynak: Allan G. Bluman. Elementary Statistics: A Step by Step Approach, Fifth
Edition. (2004) McGraw Hill

AFET317 Teknik Resim (2,2,3)
Teknik resim ekipmanı, çizim aparatları, kullanımı, basit temel çizimler, çizgi
uygulamaları, ölçek, tasarı geometriye giriş, uzay ve düzlemler, görünüş, basit
düzlemsel nesnelerin görünüşleri, basit hacimsel nesnelerin görünüşleri, kompleks
neslerin görünüşleri, görünüş tamamlama, perspektif çizimine giriş, kesit alma,
yöntemleri, ölçülendirme, inşaat teknik resiminde ölçülendirme ve gösterimi, mimari
teknik resim.
Kaynak: The Art of Mechanical Drawing: A Practical Course for Drafting and Design
(Popular Mechanics). William F. Willard, Popular Mechanics. Hearst Communications;
Revised edition (2009)

AFET302 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV (4,2,5)
Kalp hastalıkları, felç, dispne, diyabet, akut batın, bulaşıcı hastalıklar, madde
bağımlılığı, bilinç kaybı, epilepsi, pediatrik aciller, doğum, yanıklar, sıcak çarpması,
donma, suyla ilgili aciller, acil durumlarda ruhsal destek, hasta taşıması, triaj, çıkartma
kurtarma, defibrilasyon, ileri yaşam desteği.
Kaynak: Alton L. Thygerson, Benjamin Gulli, Jon R. Krohmer, American Academy of
Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians. First aid, CPR, and
AED. (2007) Jones & Bartlett Learning

AFET306 Afetlerde Sağlık Yönetimi (2,0,2)
Sağlık hizmetleri ve hastanelerin gelişimi, hastanelerin amacı, fonksiyonu,
sınıflandırması, bir toplumun yatak ve hastane ihtiyacının değerlendirmesi, hastane
yönetimi, hastanelerde tıbbi hizmetler, hastanelerde tıbbi personel, idari-teknik ve genel
hizmetler, hastane işletme yönetmelikleri, ilgili hukuki kaynaklar, hastane standartları,
kamuda sağlık organizasyonu, özel sağlık organizasyonu, afetlerde sağlık kurumları
organizasyonu, afetlerde acil müdahale organizasyonu, rehabilitasyon döneminde sağlık
kurumları yönetimi.
Kaynak: Peter C. Olden. Management of Healthcare Organizations: An Introduction.
(2011) ISBN 13: 978-1-56793-413-7. Gateway to Healthcare Management

AFET308 Yangın Güvenliği ve Kimyası (3,0,3)
Yanma, enerji, ısı, ısı aktarımı, kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon, ısı iletim
katsayısı, ısı kaynakları, yakıt türleri, katı yakıtlar ve özellikleri, sıvı yakıtlar ve
özellikleri, gaz yakıtlar ve özellikleri, yakıtların kalori değerleri, patlayıcı maddeler,
toksik maddeler, yangın güvenliği mühendisliği, tasarım felsefeleri, kuralcı yaklaşım,
doğal yangınların davranış biçimleri, hesaplama yaklaşımı, malzemelerin yüksek
sıcaklıklardaki özellikleri, beton elemanların tasarımı, çelik elemanların tasarımı,
kompozit yapı, ahşap elemanların tasarımı, tuğla duvar aluminyum plastik ve cam
kısımlar, iskeletler, yapısal önlemler, risk değerlendirmesi, işyeri organizasyonu,
elektrik ve mekanik tesisat, üretim süreci, kimyasal tehlikeler, ateşli ve sıcak işlemler,
enerji sistemleri, depolar, yangın güvenlik yönetimi, acil durum planlaması, eğitim ve
tatbikat planlaması.
Kaynak: Introduction to Fire Safety Management: The handbook for students on
NEBOSH and other fire safety courses. Andrew Furness CFIOSH GIFireE Dip2OSH
MIIRSM MRSH, Martin Muckett MA MBA CMIOSH MIFireE Dip2OSH. A
Butterworth-Heinemann Title (2008)

AFET310 Yangına Müdahale Teknikleri (2,0,2)
Karargah çalışmaları, yerleşim birimine ulaşım planlaması ve risk belirlemesi, araç
gereç, malzeme ve personelin hazırlığı, ihbar değerlendirmesi, ekiplerin teşkili ve görev
tanımı, güç sevki ve ulaşım, olay yerindeki çalışmalar, araştırma, yangın merkezinin
bulunması, risk değerlendirmesi, çevre güvenliği, müdahaleye hazırlık, strateji, emniyet
ekiplerinin yerleşimi ve organizasyonu, müdahale teknikleri, binaya giriş, kurtarma,
kontrol altına alma, söndürme, soğutma, su temini, tatbikat.
Kaynak: A Common Sense Approach to Rapid Intervention Response: *Meets the intent
of 2010 edition NFPA 1407 Standard For Training Fire Service RIC`s. Marty Reynolds.
CreateSpace Independent Publishing Platform (2011)

 

AFET312 Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi (2,0,2)
Yapı elemanları, yapı grupları, bina yapıları, endüstri yapıları, askeri amaçlı yapılar, su
yapıları, ulaştırma amaçlı yapılar, taşıyıcı sistemlere göre yapılar, yığma sistem, karkas
sistem, çelik konstrüksiyon, prefabrik yapı, kompozit yapı, malzeme cinslerine göre
yapılar, yapı malzemeleri, yapı malzemelerinin yangına dayanıklılık yönünden
özellikleri
Kaynak: Basics Architecture 02: Construction & Materiality. Lorraine Farrelly. AVA
Publishing (2008)

AFET314 Meslek Etiği (2,0,2)
Bu ders ile öğrencilerin temel etik kavramlar konusunda bilgi edinmesi, karşılaştığı
durumları etik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
Kaynak: John R. Rowan and Jr. Samuel Zinaich. Ethics for the Professions. (2002)
Wadsworth Publishing

AFET316 Araştırma Yöntemleri (2,0,2)
Bu ders ile öğrencinin bilimsel araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları,
ilke ve yöntemleri tanıması, yapılacak bir araştırmanın temel basamaklarını
oluşturabilmesi ve alanına ilişkin literatürü okuma ve anlama becerisi kazanması
amaçlanmaktadır.
Kaynak: Larry B. Christensen, R. Burke Johnson and Lisa A. Turner. Research
Methods, Design, and Analysis, 11th Edition (2010) Allyn and Bacon

AFET401 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V (2,8,6)
Gönüllü ilk müdahale ekipleri organizasyonu, toplantı kuralları ve gönüllü kabulu,
çevre keşif çalışmaları, bilgi tabanı oluşturma, ilk müdahale ekibi seçimi, tim lideri
eğitimi, ekip üyelerinin eğitimi, diğer gönüllü ekiplerle ortak çalışma ilkeleri, bölge kriz
merkezi kuruluşu, kriz merkezi idaresi, yabancı ekiplere kılavuzluk, tatbikat.
Kaynak: Health Care Emergency Management: Principles and Practice. Michael J.
Reilly, David S. Markenson. Jones and Bartlett Publishers, Inc; 1 edition (2010)

AFET405 Afet ve Acil Durum Yönetimi III (2,0,2)
Dünya ülkelerinde afet yönetimi modelleri, afet yönetimi mevzuatı, afet yönetimi örgüt
yapısı, taşra teşkilatlanması, personelin görev, yetki ve sorumlulukları, kurum ve
kuruluşların görev ve katkıları.
Kaynak: Disaster Management. R Arora, P Arora. Cabi Publishing (2013)

AFET407 Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları (2,0,2)
Acil yardım organizasyonu kuruluşu, acil yardım koordinasyonu sağlanması, acil
yardım planında yapılması gereken düzenlemeler, acil yardım gereçleri stoklama, kriz
merkezi yönetimi, ambulans ve yaralı sevk merkezi kurulması, gelen yardım ve
bağışların depolanması, dağıtımı, kurtarma timleri operasyon merkezi kurulması, çadır
kamp kuruluşu ve organizasyonu, yiyecek ve temiz su sağlanması, afet bölgesinde
hijyen çalışmaları, gönüllü kuruluşların organizasyonu, çocuklar ve yakınlarını
kaybedenler için psikolojik destek çalışmaları, genel değerlendirme ve bölgeyi terk
etme.
Kaynak: Principles of Emergency Planning and Management. David E. Alexander.
Terra Publishing (2002)

AFET409 Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik (2,0,2)
Ekoloji, populasyon, kommünite, ekosistem kavramları, dünya ve atmosferin yapısı,
hava ve su akımları, hava, toprak, su kirlilikleri, çevre kirlenmesinin insan ve ekoloji
üzerindeki etkileri, Kyoto protokolü, biyogüvenlik tanımı, kapsamı, ilgili yasalar
Kaynak: Essentials of Environmental Health. Friis. Jones & Bartlett; 2 edition (2011)

AFET411 Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi (2,0,2)
Yapılarda depreme dayanıklık ilkeleri, depreme karşı alınması gereken önlemler, yangın
yönünden yapı tipleri, yangın güvenliği tasarımı, yapı yerleşimi ve ulaşım yolları,
taşıyıcı sistem stabilitesi ve bölmeler, cepheler, çatılar, kaçış yolları, bina kritik
bölümleri, dumandan arındırma, yangın ihbar ve müdahale sistemleri.
Kaynak: Introduction to Health and Safety in Construction: The handbook for
construction professionals and students on NEBOSH and other construction courses.
Phil Hughes MBE MSc FIOSH RSP, Ed Ferrett PhD BSc (Hons Eng) CEng MIMechE
MIEE MIOSH. A Butterworth-Heinemann Title; 4 edition (2011)

AFET413 Elektrik Tesisatı Bilgisi (2,0,2)
Elektriğin tanımı, elektrik enerjisinin çeşitleri, elektriğin tehlikeleri, gerilim tesisatında
kullanılan malzemeler, yüksek gerilim, ampermetre, ohmmetre, voltmetre, akım taşıyan
tele etkiyen kuvvet, elektriksel direnç, Ohm yasası, direncin sıcaklıkla değişimi, elektrik
kazaları, elektrik yangınları, kriminastik elektrik tesisatı incelenmesi, elektrik tesisatı
projesi okuma ve problem çözümü.
Kaynak: Requirements for Electrical Installations: BS 7671:2008 Incorporating
AmenAFETent No 1: 2011: IET Wiring Regulations. Institution of Engineering and
Technology; 17th edition (2011)

AFET415 Lojistik Yönetimi (2,0,2)
Lojistik yönetiminin önemi, tarihsel gelişimi, modern lojistik yönetimi uygulamaları,
lojistik yönetiminin bileşenleri, lojistik yönetiminde dağıtım fonksiyonu, stratejik
planlama, lojistik yönetimi stratejileri, örnek olaylar
Kaynak: Logistics Management by S C Ailawadi and R.P. Singh (2012) Prentice-Hall
of India Pvt.Ltd

AFET417 Halk eğitimi (2,2,3)
Yetişkin psikolojisi, yetişkin eğitimi kuramları, androgojik yaklaşımlar, yetişkin
eğitiminde program planlama, toplum eğitimi ve örgütlenmesi, kitle iletişim araçları ve
halk eğitimi, kent sorunları ve halk eğitimi, yaşam boyu öğrenme, afete yönelik halk
eğitimi, yetişkin eğitiminde grupla çalışma teknikleri, beyin fırtınası, dramatizasyon,
demonstrasyon, anlatım, altı şapka düşünme tekniği, canlandırma, panel, soru-cevap
yöntemi, grup çalışması örneği
Kaynak: Karen Glanz, Barbara K. Rimer, Kasisomayajula Viswanath. Health behavior
and health education: theory, research, and practice, (2008) John Wiley & Sons
Ek Kaynak: Donna R. Falvo. Patient Education: A Guide to Increased Adherence.
(2010) Jones & Bartlett Learning

AFET419 Bitirme Ödevi (0,2,1)
Öğrenci seçeceği bir konuda bir rapor hazırlayarak sunar.
AFET402 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI (0,8,4)
Kriz masası oluşumu, kriz masasında yönetim, karar alma, kararın uygulanma süreçleri,
uygulamanın takibi, iletişim ve denetim, halkla ilişkilerde koordinasyon, müdahale
ekiplerinin yönlendirilmesi, dış kaynakların organizasyonu, yardım malzemelerinin
tasnifi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütülmesi,
yaralıların sağlık kuruluşlarına nakledilmesinin organizasyonu, rehabilitasyon
çalışmaları
Kaynak: Disaster Management. Kapoor Mukesh. Saurabh Publishing House (2011)

AFET406 Afet ve Acil Durum Yönetimi IV
Sağlık organizasyonları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşların
afetlere hazırlık ve yönetim organizasyonlarına yönelik problemlerin incelenmesi ve
çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Finansal, ekonomik, küresel çerçeve,
risk ve kriz yönetim süreçlerinin afetler çerçevesinde entegrasyonunun kavranması
amaçlanmaktadır.
Kaynak: Principles of Emergency Planning and Management. David E. Alexander.
Terra Publishing (2002)

AFET408 Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı (2,0,2)
Zarar azaltmaya yönelik çalışmalara giriş, acil durum yöneticisinin zarar azaltmaya
yönelik çalışmalardaki rolü, zarar azaltma çalışmaları eylem formu hazırlama, afetlere
hazırlıklı toplum oluşturulması, zarar azaltma çalışmaları için imkanların belirlenmesi,
risklerin belirlenmesi, kaynakların belirlenmesi, zarar azaltma yöntemlerinin
belirlenmesi, zarar azaltmaya yönelik planın hazırlanması, planın sürdürüleblirliğini
sağlama, zarar azaltma çalışmalarındaki sorumlulukların paylaştırılması, afet sonrası
zarar azaltma çalışmaları örnek uygulama
Kaynak: Disaster Preparedness. Steven Johnson (2012)

AFET410 Risk ve Kriz Yönetimi (2,0,2)
Risk kavramı, risk yönetiminde önemi, risk, belirsizlik teorisi vetahmin, tahmin
yöntemleri, kriz yönetimi, kriz süreci, kriz belirtileri ve algılama, proaktif yaklaşım,
reaktif yaklaşım, krizlerde farkındalık ve körlük, krize hazırlık ve korunma, krizin
denetim altına alınması ve stratejiler, normale dönüş, öğrenme ve değerlendirme
Kaynak: Crisis Management: Master the Skills to Prevent Disasters (Harvard Business
Essentials). Harvard Business Essentials. Harvard Business School Press (2004)

AFET412 Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi (2,0,2)
Haberleşme sistemlerinin elemanları, bant genişliğinin ilişkisi, enerji ve güç spektral
yoğunluğu, doğrusal sistemlerde genlik ve faz bozulması, doğrusal modülasyon
teknikleri, genlik modülasyonu, çift yan bant modülasyonu, tek ve artık yan bant
modülasyonu, açı modülasyonu teknikleri, faz ve frekans modülasyonu, FM
işaretlerinin üretimi ve demodülasyonu, stereo FM, frekans bölmeli çoğullama,
süperheterodin alıcılar, afetlerde haberleşme organizasyonu
Kaynak: Electronic Communications: A System Approach. Jeff Beasley, Gary Miller, Jonathan Hymer. Prentice Hall; 1 edition (2013).

SEÇMELİ DERSLER

BIL103 ve BIL104 Bilgisayar Programlarına Giriş I ve II (3,0,3)
Bu ders öğrencilere bilgisayar ile ilgili kavramlar, Windows işletim sistemi, Word,
Excel, SPSS, Power Point ve Internet kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
Cheltenham Computer Training; (Special Edition Using Microsoft Office Excel 2003
by Patrick Blattner, Published by: Que; Pap/Cdr edition.

AFET213 Matematik I (2,0,2)
Kombinezon hesapları, matrisler, determinantlar, lineer denklem sistemleri,
trigonometri ve birim çember, karmaşık sayılar, denklemler, eşitsizlikler, oran ve orantı,
logaritma, analitik geometri
Trevor Johnson and Hugh Neill. Complete Mathematics: Teach Yourself (2010)
Hachette UK

AFET218 Matematik II (2,0,2)
İstatistik, fonksiyon kavramı, limit, süreklilik, türev, basit eğrilerin çizimi, integral,
diferansiyel denklemler, hacim hesapları, mesleki problemlere yaklaşım
Trevor Johnson and Hugh Neill. Complete Mathematics: Teach Yourself (2010)
Hachette UK

AFET215 Epidemiyoloji (2,0,2)
Bu ders ile öğrencinin epidemiyoloji yöntemlerini anlaması, epidemiyolojik
araştırmaların genel özelliklerini kavraması, yapılmış araştırmaları bilimsel bakış açısı
ile değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Denise M. Oleske. Epidemiology and Delivery of Health Care Services. (2009)
Springer
Steven T. Fleming. Managerial Epidemiology: Concepts and Cases, Second Edition.
(2008) Health AAFETinistration Press

AFET214 Halkla İlişkiler (2,0,2)
Temel kavramlar, etkinlik yönetimi, kurumsal halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve
halkla ilişkiler, iletişimci profili, kurum içi halkla ilişkiler, medya ilişkileri
Public Relations. Averill Elizabeth Gordon. OUP Oxford; 1 edition (2011)

AFET216 Tim Liderliği (2,0,2)
Lider özellikleri, güdüleme, motivasyon, etkili sunuş, liderlik türleri, sorun çözme ve
çelişkileri halletme, karar verme yöntemleri, zaman yönetimi, takım çalışmasının
felsefesi, grup dinamikleri
Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational Leadership. Peter
Hawkins. Kogan Page (2011)

AFET220 Bilgi Yönetimi (2,0,2)
Bilgi kavramı ve önemi, bilginin özellikleri ve türleri, örtük bilgi, açık bilgi, bilgi
yönetimi, bilgi teknolojileri, ekstranetler, internet, e-ticaret, e-devlet, e-yönetim,
yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, yapay zeka, coğrafya bilgi sistemleri,
afet bilgi sistemleri
Knowledge Management in Theory and Practice. Kimiz Dalkir, MIT Press; 2nd Revised
edition (2011)

AFET319 Eğitim Psikolojisi (2,0,2)
Eğitim tanımı, amacı, konuları, psikoloji, eğitim psikolojisi tanımı, amacı, konuları,
gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, öğrenme kuramları, bellek, eğitim ihtiyacının
değerlendirilmesi
Educational Psychology. Anita Woolfolk. Pearson; 12 edition (2012)

AFET321 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2,0,2)
Fiziksel büyüklükler, standart ve birimler, vektörler, hareket, termodinamik yasaları, iş
ve enerji, enerji korunumu, itme ve momentum, malzemenin özellikleri, kinematik,
denge, akışkanlar, dalgalar ve ses, durgun elektrik, elektriksel potansiyel, akım, direnç,
sığa ve kondensörler, doğru akım devreleri, manyetizma, elektromanyetik indüksiyon,
alternatif akım devreleri, ışık.
Electrical and Electronic Principles and Technology. John Bird BSc (Hons) CEng
CMath CSci FIET MIEE FIIE FIMA FCollT. Newnes; 4 edition (2010)

AFET318 Eğitimde Program Geliştirme (2,0,2)
Program geliştirmede temel kavramlar, kuramsal temelleri, program geliştirme süreci,
eğitim programı modelleri, eğitim programı tasarısı hazırlama, eğitim gereksiniminin
belirlenmesi, eğitim durumlarının ve değerlendirme sürecinin düzenlenmesi, program
geliştirmede yeni yönelimler, afete yönelik eğitim programlarının incelenmesi, afet
eğitim programı hazırlama, eğitim programını değerlendirme
Curriculum Development. G.Kalaiyarasan. APH (2012)

AFET320 Hidrolik (2,0,2)
Tanımı, tarihi, makine hidroliği ve pnömatik, barajlar, su kanalları, su arıtma tesisleri,
limanlar, kıyı yapıları, içme suyu, kanalizasyonlar, yer altı suları, pompalama ve sulama
işlemleri, nehir aşınmaları, drenaj çalışmaları, akışkanlar mekaniği, akışkanlar dinamiği,
türbinler, pompalar, akış kontrol devreleri
Understanding Hydraulics. L. Hamill. Palgrave Macmillan; 3rd edition (2011)

AFET322 Kriminoloji (2,0,2)
Bu dersi alan öğrenciler, kriminoloji hakkında bilgi edinirler ve afetlerde kriminolojik
incelemelerin kapsamını öğrenirler.
Criminology: The Basics. Sandra Walklate. Routledge; 2 edition (011)

AFET421 Homeostazis ve Fizyopatoloji (2,0,2)
İnsan organizmasında iç ortam dengesi, homeostazın bozulma mekanizmaları,
bozukluklarda vücut savunma mekanizmaları
Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States.
Carol Mattson Porth, Glenn Matfin. Lippincott Williams and Wilkins; 3rd revised
international edition (2010)

AFET414 Öğretim ve Uygulamaları (4,4,6)
Bu ders ile öğrencinin öğrenme ve öğretim kavramlarını anlaması, yöntemlerini bilmesi,
öğrenme gereksinimi ve çıktılarının değerlendirilmesi için gerekli teknik ve araçları
tanıması ve bu bilgileri kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Outstanding Teaching: Engaging Learners (Outstanding Teaching (Crown House
Publishing). Andy Griffith, Mark Burns. Crown House Publishing (2012)

AFET416 Temel Meteoroloji Bilgisi (2,0,2)
Meteorolojinin tanımı, coğrafi alanlardaki değişiklikler, ısı, nem, yağış, basınç, hava
tahmini, sinoptik meteoroloji, klimatoloji, fiziksel meteoroloji, atmosferin kimyasal
bileşimi, elektrik, ses ve ışık özellikleri, endüstriyel meteoroloji, hava kirlenmesi,
duman kontrolü, afet öncesi uyarı sistemleri, meteorolojinin hasar önleme ve azaltmada
kullanımı
Essentials of Meteorology. C.Donald Ahrens, Cengage Learning, Inc; International ed
of 6th revised edition (2011)

AFET418 Afet Bilgi Sistemi Tasarımı (2,0,2)
Afet yönetimi “kurtarma, ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa” çalışmalarıdır ve afet
yönetiminin etkinliği yapılan çalışmaların başarısı ile değerlendirilmektedir. Bilgi
sistemi, bilginin toplanıp işlenmesi ve kullanılır hale dönüştürülmesi için kurulan
sistemlerdir. Gelişmiş ülkelerde coğrafi bilgi sistemi tabanlı afet bilgi sistemi tasarımları
vardır. ArcGis, Netcad gibi yazılımlar kullanılarak her türlü veriyi birbiri ile ve coğrafi
konumları ile ilişkilendirerek bilgisayar ortamında toplamak ve bunları grafik ya da
basılı olarak izlemek şeklinde özetlenecek bu çalışmalar, her türlü acil durum
planlamasında büyük yarar sağlamaktadır. Bu derste coğrafi bilgi sistemi tabanlı afet
bilgi sistemi tasarımının temel ilkeleri uygulamalı olarak verilecektir.
Information Extraction from Web for Disaster Management Systems: Information
Extraction from World Wide Web for Disaster Management Systems. Mehtab Afzal,
Ijaz Ahmed, Qazi Mudassar Ilyas, LAP LAMBERT Academic Publishing (2012)

AFET420 Spor Fizyolojisi (2,0,2)
Egzersiz sırasında solunum, dolaşım, endokrin sistem yanıtlarının ve düzenli antrenman
ile vücut sistemlerinde meydana gelen değişikliklerin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Physiology of Sport and Exercise W/Web Study Guide-5th Edition.
W. Larry Kenney, Jack Wilmore, David Costill. Human Kinetics Publishers (2011)

AFET422 Halk Sağlığı (2,0,2)
Sağlık izlemleri, sağlık göstergeleri, nüfus ve sağlık, temel sağlık hizmetleri ve sağlık
örgütlenmesi, erken tanı, bağışıklama, toplum beslenmesi, önemli hastalıklardan
korunma, yaygın bulaşıcı hastalıklardan korunma, çevre sağlığı, iş sağlığı, yaşlı sağlığı,
sağlık politikaları
Public Health and Epidemiology at a Glance. Margaret Somerville, K. Kumaran, Rob
Anderson, Wiley-Blackwell; 1 edition (2012)

AFET424 Sağlık Politikaları (2,0,2)
Bu ders ile öğrencinin sağlıkla çevre arasındaki ilişkiyi algılaması, dünyadaki sağlık
politikalarını genel özellikleri ile tanıması, sağlık politikaları ile sağlık göstergeleri
arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Public Health: Policy and Politics. Rob Baggott, Palgrave Macmillan; 2nd edition
(2010)
James A. Johnson, Carleen Harriet Stoskopf. Comparative health systems: global
perspectives. (2010) Jones & Bartlett Learning

HS106 Sosyoloji ve Sağlık (2,0,2)

Bu ders, öğrenciye sosyal teoriler, şehirleşme, toplumsal gelişim, sosyolojik disiplinler ve toplumun problemlerine ilişkin genel bilgi kazandırır. Kaynak: Anne-Marie Barry and Chris Yuill . Understanding the Sociology of Health: An Introduction ( 2011) Sage Publications.

PSY251 Sosyal Psikoloji (3 0 3)
Sosyal psikolojide uygulama ve araştırma alanları, sosyal algı, tutum ve tutum
değişikliklerine teorik yaklaşım, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal
etki ve konformite, grup dinamikleri, kişilerearası ilişkiler
David G. Myers. Social Psychology. (2009) McGraw-Hill

PA210 Drama (2 2 3)
Psikodramanın tarihçesi, büyüme, öğrenme, öğrenme ve yaratıcılığı geliştirmek için
kullanılan drama teknikleri
John Lithgow. Drama: An Actor`s Education (2011) Harper

PSY361 Kişilik Teorileri (3 0 3)
Temel kişilik teorileri, kişilik gelişimi, mental sağlık, kişilik teorilerinin özellikleri ve
karşılaştırmaları ele alınacaktır.
Barbara Engler. Personality Theories (2008) Wadsworth Publishing

HS205 Tıbbi Terminoloji (2 0 2)
Bu ders sonunda öğrencinin tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavraması, tıbbi
terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak analizleyebilmesi, tüm vücut ile
ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi terminoloji sistematiği içinde anlaması,
tıbbi terminolojik sözcükleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanması
amaçlanmaktadır.
Davi-Ellen Chabner BA MAT. Medical Terminology: A Short Course. (2009) Saunders
Elsevier

HCA201 Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)
İnsan kaynakları yönetiminde kavramlar, fonksiyonlar, teknikler, yöntemler ve
yaklaşımlar; sağlık kuruluşlarında insan kaynakları fonksiyonlarının analizi
Flynn, Walter J., et al. Healthcare Human Resource Management. (2004) Thomson
Learning South-Western Mason, Ohio