SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler Bölümü, politika ve uluslararası ilişkileri araştırma, anlama ve açıklama hizmeti vermektedir. Fakülte`nin temel amacı öğrencilerin politika ve uluslararası ilişkiler konusundaki vizyonlarını geliştirmek, eleştirel düşünmeye davet etmek, analiz etmek, uyuşmazlıkları çözmek, liderlik vasıflarını geliştirmek, grup çalışma tekniklerini  ve kendi kararlarını oluşturmak için gerekli bilgi ve araçları vermektir.

Öğrencilerden, programı tamamladıktan sonra, idari ve politik olaylarla ilgili kavramsal ve tarihi bilgilerde yetkinlik kazanmaları , eleştirel ve analitik düşünmeleri, İngilizce dilinde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri, araştırma becerilerini geliştirebilmeleri, hem bölgesel hem de küresel çatışmalarda uuşmazlıkların çözmü stratejilerine sahip olabilmeleri, ayrıca liderlik ve takım çalışmasını benimsemeleri, karar verme ve problem çözme becerilerinin geliştirebilmeleri için teorik ve pratik yeteneğe sahip olmaları beklenmektedir.

b. Alınan Derece

Uluslararası İlişkiler  Lisans Derecesi

c. İş İmkanları

Bu fakülteden mezun olanlar diplomatik alanlarda, kamu kurumlarında, siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, özel şirketler ve medya ile üniversitelerde, stratejik araştırma merkezlerinde ve kamuoyu araştırma şirketlerinde iş bulma şansına sahiptirler. Bu nedenle, son yıllarda toplumda iyi bir gelecek ve kariyer arayan genç, yetenekli ve başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen bir çalışma alanıdır.

d. Eğitim yöntemleri

Öğretim elemanları, derslerin 2/3`ünde görsel-işitsel araçları kullanarak eğitim yaparlar.Derslerin  1/3`ünde ise seminer şeklinde ve IAT etkileşimli yöntemleri kullanılarak eğitim verilir.  Öğrenciler ayrıca, araştırmaya dayalı; örneğin sunum yapma ve makale yazma gibi etkinlikler yapmaktadırlar.

f. Mezuniyet şartları

Öğrenciler 120 krediyi tamamlamak zorundadırlar.                                                                                               Öğrencilerin GNO’sı en az 2 veya üzeri olmalıdır.                                                                                              Öğrenciler 30 gün staj yapmakla yükümlüdür.

Ayrıca Öğrenciler, İnkılap Tarihi ve Türkçe Dilleri ile ilgili kredisiz dört dersi geçmek zorundadırlar. 

DERSLER

Derslerin Açıklaması

IRE102 - Uluslararası İlişkilere Giriş (Introduction to International Relations)

Bu ders öğrencilere uluslararası politika ile ilgili terminolojiyi, uluslararası ilişki sistemleri siyasi ideolojileri anlatır ve zamanımızın başlıca küresel konularını, ulusların, kategorilerin ve uluslararası ilişkilerin ilkelerini inceler. Ders, modern ulus-devlet sistemini, globalleşmeyi, uyuşmazlıkları ve işbirliği modellerini işlemektedir. Dersin amacı, öğrencilere uluslararası politika sisteminin nasıl çalıştığı, güç kullanımı hakkında temel bilgi vermek ve küresel meseleler üzerine kendi bakış açılarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

 

 

IRE201 - Karşılaştırmalı Siyaset I

Karşılaştırmalı siyaset, siyasal sosyalleşme ve kültür ile ilgili konuları ve kavramları; siyasi işe alım ve yapılar analiz edilmektedir.. Çıkar grupları ve çıkar artikülasyonlarının yanı sıra siyasi partiler, hükümet ve politika yapımı incelenmektedir. Ayrıca ders, belli başlı Avrupa ülkelerinin siyasetini, kültürlerini ve siyasal sistemlerini de öğretmektedir.

IRE204 - Karşılaştırmalı Siyaset II

Bu ders çeşitli ülkelerin tarihi, kültürü, yönetimi ve politik yapıları ile ilgilidir. Bu programın amacı, öğrencilerin farklı ekonomik ve politik sistemlere  sahip ülkelerin politik geçmişlerini analiz etmek için karşılaştırmalı politika kavramlarını kullanmalarını sağlamaktır. İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya, Çin ve Amerika gibi ülkelerle ilgili mukayese çalışmaları yapılmaktadır.

IRE206 - Üçüncü Dünya Politikaları

Bu ders politikanın önemli özelliklerini inceler; gelişmekte olan ülkelerde toplumlara, kültür ve siyasal modernleşmeyle ilgili ortak sorunları , ekonomik gelişmeyi ve Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki sosyal değişimleri inceler. Ders aynı zamanda karşılaştırmalı analizler yoluyla, gelişmekte olan dünyanın çeşitli bölgelerinde temel problemler ve bakış açıları hakkında genellemeler geliştirmeye çalışır.

IRE208 - Uluslararası İlişkiler Teorisi

Bu ders uluslararası ilişkilerin üç önemli teorinin tartışmasının bir analizini sunar: İdealizm / Gerçekçilik, Gelenekselcilik / Davranışçılık ve Gerçekçilik / Yeni Gerçekçilik. Öğrenciler ders sonunda elde edecekleri kavramsal ve teorik bilgi birikimiyle dünya siyasetini daha iyi anlayıp analiz etme yeteneğine kavuşacaklardır.

IRE301 - Uluslararası Örgütler

Uluslararası örgütlerin tanımı ve özellikleri, uluslararası örgütlerin hukuki kişiliği, uluslararası örgütlerin imtiyaz ve muhafiyetleridir.Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel kuruluşlar gibi uluslararası örgütler incelenmektedir. Çok uluslu şirketlerden Uluslararası Kızıl Haç`a kadar olan organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da bu dersin konuları arasındadır. Ders, tüm bu örgütlerin barışçı ve adil uluslar topluluğunun gelişimine ne derece katkıda bulunduğunu araştırmaktadır.

IRE302 – Balkan Tarihi ve Politikaları

Ders esas olarak II. Dünya Savaşı`nın Balkan siyaset ve ekonomisi üzerindeki etkilerini anlatmaktadır. Ayrıca ders, eski Yugoslavya`daki Bosna Hersek ve Kosova`daki savaşlar ile Batı Balkan ülkelerinin gelecekteki AB girme umutları gibi yakın tarihli çatışmalara ve gelişmelere de yer veriyor.

IRE304 - Kafkasya ve Orta Asya

Bu ders, 1991`de Sovyetler Birliği`nin dağılmasının ardından bağımsızlık kazanmış olan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin modern tarihini kapsamaktadır. Bu bağlamda Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan, Orta Asya`daki Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da incelenmektedir..

Dersin ilk bölümlerinde, Sovyetler Birliği sonrası dönemin sorunlarını anlamak için gerekli tarihi bilgiler verilmekte, ikinci bölümde ise, Sovyetler Birliği`nin çöküşünü takiben bölgedeki radikal dönüşümler analiz edilecek ve daha sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu ve  2008’deki Gürcistan ile Rusya arasındaki savaş gibi büyük bölgesel çatışmalar incelenecektir.

IRE305 - Ortadoğu Tarihi ve Politikası

Ders, modern Ortadoğu`nun oluşumunu, Osmanlı İmparatorluğu`nun kalıntılarını, sömürgeciliğin etkisini, Arap milliyetçiliğini, ideolojik mücadeleleri, petrol politikalarını, klişeleşmiş algıların gücünü, gelenek ve modernleşme konularını işlemektedir. Dersin amacı, bölgenin ekonomisini, kültürünü ve toplumlarını inceleyerek Orta Doğu siyasetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bölgedeki son gelişmeler ışığında, ders Orta Doğu siyasetini daha geniş bir uluslararası sistem bağlamında incelemeyi , bölgesel ekonomik gelişmeleri ve bölgedekil ülkeler arasındaki ikili ilişkileri, 11 Eylül’den sonra Orta Doğu ve Dünya Politikalarını ve Filistin-İsrail sorununda gelecek konularını irdelemeyi amaçlanmaktadır.

IRE308 - Küresel Barış ve Güvenlik

Ders; kitle imha silahlarının yayılmasını, savaş araçlarının kontrolü ve silahsızlanmayı, uluslararası terörizmi, bölgesel çatışmaları, politik alandaki petrol ve enerji sorunlarını ve  XX-XXI. Yüzyılın küresel güvenliğine ilişkin konuları derinlemesine incelemektedir.

IRE309 - Uluslararası Hukuk

Derste; Devletlerin ilişkilerinde uluslararası hukukun etkisi ve rolü irdelenmektedir. Ayrıca derste, Uluslararası hukukun temel terminolojisi, yorum ve icra problemleri, hukuk ve iktidar arasındaki ilişkiler; anlaşmalar ve diplomasinin yasal dayanakları, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve savaş, uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları incelenmektedir.

IRE312 - Dış Politika Analizi

Dış politika analizinin eleştirisel irdelenmesi hakkında giriş niteliğinde bir derstir. Ders, dış politikada istatiki yaklaşımları sorgulamak için bazı tarihsel ve güncel olayları incelemektedir. Ders, farklı aktörlerin ve kuruluşların ulusal çıkarlar hususundaki rolünü değerlendirerek dış politika formüllerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını öğretmektedir.

IRE403 - Türk Diplomasi Tarihi ve Dış Politika

Ders, Türk dış Politikasına ilişkin merkezi ikilemleri ve varsayımları; geçmiş, şimdi ve yakın gelecek kapsamında incelemektedir.  Ders, Osmanlı İmparatorluğu`nun son dönemlerdeki dış ilişkilerini, Cumhuriyet Döneminin dış politikasının tarihi geçmişini, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini, Kıbrıs davasını, Kürt meselesini ve insan hakları da dahil olmak üzere Türk Dış Politikasının en güncel ve önemli konularına ilişkin ayrıntılı bir analiz sunmaktadır.

 

 

 

IRE404 - Avrupa Birliği Çalışmaları

Ders, Avrupa Birliği`nin Geçmişini: II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Avrupa, Avrupa Birliği`nin politik çerçevesini, Avrupa Birliği`nin ekonomik entegrasyonunu, Avrupa Birliği`nin sosyal çerçevesini, Avrupa Birliği`nin dış ilişkilerini incelemektedir. Ayrıca Tek Avrupa Kanunu ve Maastricht`in ötesinde Avrupa Birliği irdelenmektedir.

IRE405 - Uluslararası Kıbrıs Siyaseti

Bu ders Kıbrıs sorununu ada üzerindeki Osmanlı egemenliği, İngiliz egemenliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili tartşmalardan yola çıkarak incelemekte ve 1974 Türk Barış Operasyonu ve sonrası analiz edilmektedir. Ayrıca ders, KKTC`nin kurulması, Annan Planı, muhtemel çözümler ve uluslararası güçlerin çözüm bulmadaki rollerini incelemektedir.

 IRE408 – Uyuşmazlık Çalışmaları  ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu ders uyuşmazlıkların ekonomik / kültürel / politik ve dini yönlerini ve bu sorunlara çözüm öneren bazı teorileri inceler. Dersin amacı, öğrencilerin uyuşmazlık araştırmaları ve uyuşmazlıkların çözümü konusundaki kendi temel görüşlerini analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin Filistin – İsrail, Kıbrıs Sorunu ve İnsan Hakları konularında detaylı ve geniş bir bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

IRE411 - Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası İlişkiler

Soğuk Savaş sonrası dönemde güncel gelişmeleri, sorunları ve uluslararası ilişkilerin sorunlu alanlarını araştıran bir derstir. Ders, değişen güvenlik kavramını, yeni güvenlik gündemine ve karmaşık sorunları, etnik çatışmaları ve 11 Eylül sonrası ortaya çıkan sorunları incelemektedir.

 IRE415 - Türkiye-AB İlişkileri

Bu ders, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri etkileyen politik, ekonomik ve güvenlik konularına ilişkin kapsamlı bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ders, Avrupa Birliği kurumlarının rolüne vurgu yaparak, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli atılımları ve  özellikle Avrupa Komisyonu ve Konseyini, Türkiye`nin AB ile ilişkileri konusunu analiz edecektir. Türkiye`nin AB adaylığı ve gelecekteki üyeliği ile ilgili ana konular da incelenecektir.

IRE419 - Araştırma Yöntemleri

Bu ders öğrencilerin siyaset bilimi alanında bir araştırma tasarlama ve yürütme, metodolojik ve analitik becerilerini geliştirmeleri için temel oluşturmayı amaçlamaktadır. İlk olarak, öğrencilere siyaset bilimi araştırmalarında çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar hakkında bilgi verilir. Öğrencier bu ders ile farklı araştırma yöntemlerini ve uygulanabilirliklerini öğrenirler. Ayrıca, nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanarak öğrenciye daha üst düzey makalelere sahip olabilmelerini sağlar.

IRE420 - Mezuniyet Projesi

Bu ders, öğrencilere Uluslararası İlişkiler çalışmaları hakkında küçük ölçekli bir araştırma projesi yapma fırsatı vermeyi amaçlamaktadır. Belirli bir konuyu eleştirel bir şekilde analiz etmeyi ve eksiksiz araştırmayı yapabilmek için teorik bir çerçeve kullanmayı öğretmektedir.

IRE421 - Yunan-Türk İlişkileri

Bu ders, Türkiye ve Yunanistan`ın coğrafi ve tarihi geçmişlerini karşılaştırarak öncelikle siyasi gelişimlerini, politikalarını, ekonomilerini ve kurumsal düzenlemelerini inceleyecek. Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, özellikle Kıbrıs Sorunu ve Ege Denizi`ndeki uyuşmazlıklar incelenerek bu sorunların neden bu kadar uzadığına ilişkin bir analiz yapılacaktır. Ayrıca bu derste, iki ülke arasındaki sorunların Türkiye`nin AB ile olan ilişkileri üzerindeki etkisi de incelenecektir.

IRE422 - Avrupa-Akdeniz İlişkileri

Bu dersin amacı ve hedefi, Avrupa Birliği ile Akdeniz Ortakları arasındaki ilişkiler hakkında bilgi ve anlama sağlamaktır. Özellikle, Avrupa-Akdeniz Ortaklığının ortaya çıkmasındaki geçmiş, süreklilik ve sorunlar, Avrupalı ve Güneyli ortakların bu ortaklığa verdiği yanıtlarla birlikte tartışılmaktadır. Ders ayrıca, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı`ndaki sorunlar ve paradokslarla ilgili tartışmalar, değişen güvenlik kavramı, Avrupa ve Güney Ortaklarıyla olan ilgisini, Akdeniz`deki sosyo-ekonomik eşitsizlikleri ve sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engelleri, yasadışı göçü, petrol ve çevre sorunlarını, radikal islam ve terörizmin yayılmasını içermektedir.

IRE423 - Uzak Doğu Tarihi ve Siyaseti

Bu derste, başlıca Uzak Doğu ülkelerinin kurumsal düzenlemelerinin yanı sıra politik gelişme, politik ekonomi, modernleşme ve devlet-toplum ilişkilerini karşılaştırılmaktadır. Uzak Doğu, iki ana güç (Çin ve Japonya) ve diğer bazı orta düzey güçleri içeren bir coğrafi bölge olarak tanımlanmaktadır. Bu ders konu olarak Uzak Doğu devletlerinin coğrafi, tarihi ve kültürel yapılarının yanı sıra devlet yapıları, seçim sistemleri ve karar alma süreçlerini içermektedir.

IRE 417 - Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Örnek Çalışmalar

Ders, seçilen devletlerin uyuşmazlıkları ile ilgili tarihi ve çağdaş konularına yönelik olup gelişmelerini açıklamayı amaçlamaktadır. Orta Doğu çatışmaları, süper güçlerin vekalet savaşları, güç ve enerji savaşları gibi uyuşmazlıklar üzerine öğrencilere tarafından sunumlar yaptırılmaktadır..

IRE 317 Diplomatik Protokol

Ders, protokolün tanımını, diplomatik heyetlerin karşılanma ve uğurlanma yöntemlerini, resmi etkinliklere katılımları, temsiliyetleri, resmi oturtma tablolarının planlanmasını, resmi ziyaretleri, diplomatik yazı yöntemleri gibi konuları ve Viyana Sözleşmesini açıklamaktadır.

IRE 425 Diplomatik Yazışmala

Ders, diplomatik iletişim becerilerini, mektup yazma, konuşma, beden dili, müzakere gibi yazışma yöntemlerini öğretmeyi ve diplomatik terimleri anlatmayı amaçlamaktadır.

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
BUS101 İşletme ve Yönetime Giriş 3 0 3 6

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

COMP103 Bilgisayar Uygulamaları I 3 0 3 4

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

PSYC100 Psikoloji 3 0 3 4

Ortak Ders. Beşeri Bilimler Fakültesi Programına bakınız

POLS101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 10

Bu ders siyaset bilimi alanina genel bir giris yapmayi amaclamaktadir. Ogrenciyi alanin temel kavramlari, calisilan ana konular ve sureclerle tanistirmak ve genel bir anlayis kazandimak dersin ana amacidir. Dolayisiyla ders icerigi siyaset biliminin konusu, kapsami, alandaki temek kavram, teori ve yaklasimlara genel bir bakistan olusmaktadir. 

EGL101 İngilizce Yazı Becerisi Geliştirme I 3 0 3 4

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

NH001 Milli Tarih I 3 0 0 1

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

TFL101 Yabancı Dil Türkçe (Yabancı Öğrenciler İçin) 3 0 0 2

Ortak Ders. Eğitim Fakültesi Programına bakınız

Toplam 15 31
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
IRE102 Uluslararası İlişkilere Giriş 3 0 3 8

Bu ders öğrencilere uluslararası politika ile ilgili terminolojiyi, uluslararası ilişki sistemleri siyasi ideolojileri anlatır ve zamanımızın başlıca küresel konularını, ulusların, kategorilerin ve uluslararası ilişkilerin ilkelerini inceler. Ders, modern ulus-devlet sistemini, globalleşmeyi, uyuşmazlıkları ve işbirliği modellerini işlemektedir. Dersin amacı, öğrencilere uluslararası politika sisteminin nasıl çalıştığı, güç kullanımı hakkında temel bilgi vermek ve küresel meseleler üzerine kendi bakış açılarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

COMP104 Bilgisayar Uygulamaları II 3 0 3 4

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

HIS104 Dünya Tarihi ve Uygarlıkları 3 0 3 8

Bu ders, dünyadaki medeniyetlerin kültür, ekonomi, din ve politika açısından tarihi gelişimini tanıtır. Ayrıca bu ders Mezopotamya, Eski Yunanistan ve Makedonya, Mısır, Çin, Roma İmparatorluğu, Batı Avrupa`nın erken ortaçağ devletleri, Bizans, Haçlılar ve İslam, Rönesans ve Reform dönemleri gibi ilk uygarlıkların yükseliş ve düşüşü, Osmanlı İmparatorluğu, coğrafi ve bilimsel keşifler, Avrupa`nın dönüşümü ve ulus devletin yükselişi ile kültürün gelişimi arasındaki ilişkilere odaklanmakadır.

 Ders kitabı: Rosen, Michael & Wolff, Jonathan. 1999. Political Though (Oxford Readers). Oxford University Press.

SOCY100 Sosyoloji 3 0 3 4

Ortak Ders. Beşeri Bilimler Fakültesi Programına bakınız

EGL102 İngilizce Yazı Becerisi Geliştirme II 3 0 3 4

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

NH002 Milli Tarih II 3 0 0 1

Ortak Ders. Eğitim Fakültesi Programına bakınız

TFL102 Yabancı Dil Türkçe (Yabancı Öğrenciler İçin) II 3 0 0 2

Ortak Ders. Eğitim Fakültesi Programına bakınız

Toplam 15 31
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
BUS211 Mikroekonomi 3 0 3 6

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

IRE201 Karşılaştırmalı Siyaset I 3 0 3 8

Karşılaştırmalı siyaset, siyasal sosyalleşme ve kültür ile ilgili konuları ve kavramları; siyasi işe alım ve yapılar analiz edilmektedir.. Çıkar grupları ve çıkar artikülasyonlarının yanı sıra siyasi partiler, hükümet ve politika yapımı incelenmektedir. Ayrıca ders, belli başlı Avrupa ülkelerinin siyasetini, kültürlerini ve siyasal sistemlerini de öğretmektedir.

BUS205 İstatistik I 3 0 3 6

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

PUB203 Hukuka Giriş 3 0 3 6

Öğrencilere hukukun doğuşu, konuları ve kapsamı ve terimlerini öğreterek, ileride karşılacakları olayların hukuki boyutunu tanımlamada yardımcı olcak esasları öğretmektir.

CS201 İngilizce Konuşma Becerisi I 3 0 3 4

Ortak Ders. Eğitim Fakültesi Programına bakınız

TURK001 Türkçe I (T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenciler için) 0 0 0 1

Ortak Ders. Eğitim Fakültesi Programına bakınız

Toplam 15 31
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
BUS212 Makroekonomi 3 0 3 6

Ortak Ders. İşletme Fakültesi Programına bakınız

IRE204 Karşılaştırmalı Siyaset II 3 0 3 8

Bu ders çeşitli ülkelerin tarihi, kültürü, yönetimi ve politik yapıları ile ilgilidir. Bu programın amacı, öğrencilerin farklı ekonomik ve politik sistemlere  sahip ülkelerin politik geçmişlerini analiz etmek için karşılaştırmalı politika kavramlarını kullanmalarını sağlamaktır. İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya, Çin ve Amerika gibi ülkelerle ilgili mukayese çalışmaları yapılmaktadır.

IRE208 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 6

Bu ders uluslararası ilişkilerin üç önemli teorinin tartışmasının bir analizini sunar: İdealizm / Gerçekçilik, Gelenekselcilik / Davranışçılık ve Gerçekçilik / Yeni Gerçekçilik. Öğrenciler ders sonunda elde edecekleri kavramsal ve teorik bilgi birikimiyle dünya siyasetini daha iyi anlayıp analiz etme yeteneğine kavuşacaklardır.

IRE206 Üçüncü Dünya (Gelişmekte Olan Ülkeler) Politikaları 3 0 3 6

Bu ders politikanın önemli özelliklerini inceler; gelişmekte olan ülkelerde toplumlara, kültür ve siyasal modernleşmeyle ilgili ortak sorunları , ekonomik gelişmeyi ve Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki sosyal değişimleri inceler. Ders aynı zamanda karşılaştırmalı analizler yoluyla, gelişmekte olan dünyanın çeşitli bölgelerinde temel problemler ve bakış açıları hakkında genellemeler geliştirmeye çalışır. 

CS202 İngilizce Konuşma Becerisi II 3 0 3 4

Ortak Ders. Eğitim Fakültesi Programına bakınız

TURK002 Turkish II (for Turkish /T.R.N.C. Students) 3 0 0 1

Türkçe II (T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenciler için)

 

Toplam 15 31
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
POLS301 Avrupa Siyasi Tarihi 3 0 3 6

XIX-XX. Yüzyılın sonlarında Avrupa`nın büyük güçleri arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin tarihsel analizini sunar ve ardından ABD siyasetinin dünya güç arenasına dahil edilmesini analiz etmektedir. Ders oncelikle tarihsel bir perspektiften donemin basat ulkeleri olan İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya, Almanya ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri analiz eder. Doğu Sorunu, Alman ve İtalyan birliği, Balkan Krizi, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi Avrupa’nin yakin siyasi tarihine damgasini vural olaylara odaklanir. Dersin ikinci yarısında, konu kapsami II. Dünya Savaşı sonrası diplomatik olaylara yonelir: barış konferanslarına,  yerleşimlere, Avrupa Topluluğunun oluşturulmasına, Soğuk Savaş`ın tarihi ve siyasi dinamiklerine ve Avrupa uzerindeki etkilerine odaklanir.

Ders Kitabı: Roberts, J.M. 1992. History of the World. London: Penguin Books.

Peacock, H.L. 1982. A History of Modern Europe 1789-1981. London: Heinemann Educational. 

IRE301 Uluslararası Örgütler 3 0 3 6

Uluslararası örgütlerin tanımı ve özellikleri, uluslararası örgütlerin hukuki kişiliği, uluslararası örgütlerin imtiyaz ve muhafiyetleridir.Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel kuruluşlar gibi uluslararası örgütler incelenmektedir. Çok uluslu şirketlerden Uluslararası Kızıl Haç`a kadar olan organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları da bu dersin konuları arasındadır. Ders, tüm bu örgütlerin barışçı ve adil uluslar topluluğunun gelişimine ne derece katkıda bulunduğunu araştırmaktadır.

IRE305 Ortadoğu Tarihi ve Politikaları 3 0 3 6

Ders, modern Ortadoğu`nun oluşumunu, Osmanlı İmparatorluğu`nun kalıntılarını, sömürgeciliğin etkisini, Arap milliyetçiliğini, ideolojik mücadeleleri, petrol politikalarını, klişeleşmiş algıların gücünü, gelenek ve modernleşme konularını işlemektedir. Dersin amacı, bölgenin ekonomisini, kültürünü ve toplumlarını inceleyerek Orta Doğu siyasetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bölgedeki son gelişmeler ışığında, ders Orta Doğu siyasetini daha geniş bir uluslararası sistem bağlamında incelemeyi , bölgesel ekonomik gelişmeleri ve bölgedekil ülkeler arasındaki ikili ilişkileri, 11 Eylül’den sonra Orta Doğu ve Dünya Politikalarını ve Filistin-İsrail sorununda gelecek konularını irdelemeyi amaçlanmaktadır.

IRE309 Uluslararası Hukuk 3 0 3 6

Derste; Devletlerin ilişkilerinde uluslararası hukukun etkisi ve rolü irdelenmektedir. Ayrıca derste, Uluslararası hukukun temel terminolojisi, yorum ve icra problemleri, hukuk ve iktidar arasındaki ilişkiler; anlaşmalar ve diplomasinin yasal dayanakları, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve savaş, uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları incelenmektedir.

Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
IRE302 Balkan Tarihi ve Politikaları 3 0 3 6

Ders esas olarak II. Dünya Savaşı`nın Balkan siyaset ve ekonomisi üzerindeki etkilerini anlatmaktadır. Ayrıca ders, eski Yugoslavya`daki Bosna Hersek ve Kosova`daki savaşlar ile Batı Balkan ülkelerinin gelecekteki AB girme umutları gibi yakın tarihli çatışmalara ve gelişmelere de yer veriyor.

IRE312 Dış Politika Analizi 3 0 3 6

Dış politika analizinin eleştirisel irdelenmesi hakkında giriş niteliğinde bir derstir. Ders, dış politikada istatiki yaklaşımları sorgulamak için bazı tarihsel ve güncel olayları incelemektedir. Ders, farklı aktörlerin ve kuruluşların ulusal çıkarlar hususundaki rolünü değerlendirerek dış politika formüllerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını öğretmektedir.

IRE308 Küresel Barış ve Güvenlik 3 0 3 6

Ders; kitle imha silahlarının yayılmasını, savaş araçlarının kontrolü ve silahsızlanmayı, uluslararası terörizmi, bölgesel çatışmaları, politik alandaki petrol ve enerji sorunlarını ve  XX-XXI. Yüzyılın küresel güvenliğine ilişkin konuları derinlemesine incelemektedir. 

POLS304 Siyasal İdeolojiler 3 0 3 6

Bu ders ogrencileri oncelikle ideoloji kavrami ile tanistiri ve ideoloji ve teori arasindaki kavramsak benzerkli ve farkliliklari tartisarak farkindalik yaratir. Ders ayrica klasik ideolojik yaklasimlar olan liberalizm, milliyetçilik ve sosyalism den baslayarak, muhafazakarlık, faşizm, feminizm, asiri dinciligin temel konuları, kavramlari ve gerçek uygulamalarina bakarak aciklar. 

Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 3 6
STJ 030 Staj (30 Takvim Günü) 0 0 0 0

Staj üçüncü yıl sonunda öğrenciler için zorunludur. Süresi en az 30 takvim günü olmakla yükümlüdür ve öğrencilerin yaptıkları stajla ilgili bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.

Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
POLS401 Siyasal Psikoloji 3 0 3 6

Ders disiplinlerarasi bir alan olan siyaset psikolojisinin temel kavram, yaklasim ve teorilerini ogretir. Bu ders, kisiligin ve psikolojik sureclerin siyasal davranis uzerindeki etkisini incelerken siyasal sosyalleşmeye ve yabancılaşmayi sureclerinin analizini yapar, siyasal algi, deger, tutum ve davranislarin olusumlarini ve etkilerini inceler.

Ders Kitabı: Houghton, David Patrick. 2008. Political Psychology: Situations, Individuals, and Cases. Routledge.

POLS407 Küresel Ekonomi Politikaları 3 0 3 6

Bu ders vaka tabanlı bir yaklaşım kullanarak önemli uluslararası politik-ekonomik sorunları tartışmaktadır. Konu bazında hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ticaretin serbestleştirilmesinin ekonomik ve politik zorlukları, doğal kaynakların ve ekonomik kalkınmadaki doğrudan dış yatırımların rolü, bölgeselcilik, küresel sermaye akımları ve finansal krizler, stratejik ticaret ve rekabeti incelemektedir. Ders ayrıca, ekonomik küreselleşme ve uluslararası sistemin küresel bir dünyaya doğru çözülmesiyle bağlantılı olarak politik küreselleşme ile ilgilenmektedir.

Ders Kitabı: Ravenhill, John. 2014. Global Political Economy. Oxford University Press.

IRE403 Türk Diplomasi Tarihi ve Dış Politikası 3 0 3 6

Ders, Türk dış Politikasına ilişkin merkezi ikilemleri ve varsayımları; geçmiş, şimdi ve yakın gelecek kapsamında incelemektedir.  Ders, Osmanlı İmparatorluğu`nun son dönemlerdeki dış ilişkilerini, Cumhuriyet Döneminin dış politikasının tarihi geçmişini, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini, Kıbrıs davasını, Kürt meselesini ve insan hakları da dahil olmak üzere Türk Dış Politikasının en güncel ve önemli konularına ilişkin ayrıntılı bir analiz sunmaktadır.

IRE405 Kıbrıs ve Uluslararası Politikalar 3 0 3 6

Bu ders Kıbrıs sorununu ada üzerindeki Osmanlı egemenliği, İngiliz egemenliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili tartşmalardan yola çıkarak incelemekte ve 1974 Türk Barış Operasyonu ve sonrası analiz edilmektedir. Ayrıca ders, KKTC`nin kurulması, Annan Planı, muhtemel çözümler ve uluslararası güçlerin çözüm bulmadaki rollerini incelemektedir.

Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
IRE404 Avrupa Birliği Çalışmaları 3 0 3 6

Ders, Avrupa Birliği`nin Geçmişini: II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Avrupa, Avrupa Birliği`nin politik çerçevesini, Avrupa Birliği`nin ekonomik entegrasyonunu, Avrupa Birliği`nin sosyal çerçevesini, Avrupa Birliği`nin dış ilişkilerini incelemektedir. Ayrıca Tek Avrupa Kanunu ve Maastricht`in ötesinde Avrupa Birliği irdelenmektedir.

IRE408 Uyuşmazlık Çalışmaları ve Uyuşmazlıkların Çözümü 3 0 3 6

Bu ders uyuşmazlıkların ekonomik / kültürel / politik ve dini yönlerini ve bu sorunlara çözüm öneren bazı teorileri inceler. Dersin amacı, öğrencilerin uyuşmazlık araştırmaları ve uyuşmazlıkların çözümü konusundaki kendi temel görüşlerini analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin Filistin – İsrail, Kıbrıs Sorunu ve İnsan Hakları konularında detaylı ve geniş bir bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

POLS413 Çağdaş İnsan Hakları 3 0 3 6

Bu ders uluslararası insan hakları teorisi ve pratiği üzerine giriş niteliğindedir. Uluslararası, ulusal ve hükümet dışı insan hakları konularının tamamı ele alınmaktadır. Ders ayrıca, son dönemlerin insan hakları ihlalleri bağlamında İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası İnsancıl Hukuk, Hukuk Savaşı`nı da analiz etmektedir.

 

Ders Kitabı: Neier, Aryeh. 2013. The International Human Rights Movement: A History (Human Rights and Crimes against Humanity). Princeton University Press.

 

Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 3 6
Bölüm Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 30