FACULTY OF EDUCATION

Department of Turkish Language and Literature Teaching

 

The aim of the Department of Turkish and Literature Teaching is to educate well-qualified teachers, researchers, experts and scientists, who are the basic need of our country as well as young intellectuals, who are able to pick out and read distinguished works of art and who share the delectation of these works with the ones around them. Our graduates, who receive an education of pedagogic formation for three semesters after a seven semesters-long education of Turkish Language and Literature, are entitled to a diploma of masters without thesis. Our graduates are qualified to teach at the various corners of the Turkic World, turkology centres abroad, press associations, educational and cultural associations abroad and archives in addition to state and private secondary schools and private education establishments accredited by the Ministry of Education.

Course Descriptions

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ  DERS İÇERİKLERİ

TDE103-Yazılı Anlatım I (3,0)3

Ana dili Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel dil bilgisi özellikleri; konuşma ve yazı dili, Türkçenin yazım kuralları, noktalama işaretlerinin kullanımı; kurallı cümlenin dil bilgisi ve anlatım ilkeleri açısından özellikleri; paragraf kuralları, konu seçimi ve konunun sınırlandırılması, düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri, içerik ve amaç belirleme, kompozisyon yazma ilkeleri, metin kurgusuyla ilgili uygulamalar; not alma, özet çıkarma, kaynak gösterme ve dipnot düşme. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini geliştirme.  

TDE105-Türk Dil Bilgisi I (3,0)3

Dilin tanımı, mahiyeti, yeryüzünde dillerin sınıflandırılması, dil aileleri, dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili ile yazı dilinin karşılaştırılması, Türk dilinin tarihî gelişimi, Türk dil bilgisi, tanımı ve bölümleri hakkında genel bilgiler, ses bilgisi ve ses bilgisinin bölümleri, sesler, alfabe, Türkçeye özgü sözcüklerin ses bilgisi özellikleri, Türkçedeki sesler, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, Türkçedeki ses uyumları, gelişmeli ses bilimi açısından ses olayları, ses düşmesi, türemesi, benzeşme, değişme, aykırılaşma, hecenin yapısı ve parçalar üstü ses birimlerle ilgili bilgiler.

TDE 106 Türk Dilbilgisi II (3,0)3

Türkiye Türkçesinin söz varlığı, sözcüğün tanımı ve özellikleri, biçim bilimi ve biçim biliminin inceleme konuları, biçim birimi, gramer kategorileri, yapı bakımından sözcükler, görev bakımından sözcükler, anlam bakımından sözcükler, sözcük kökleri ve özellikleri. Türkçede sözcük yapma yolları ve Türkçenin yapım ekleri. Kök ve ek birleşmeleri. Çekim ve yapım ekleri arasındaki farklar. İsimler ve isimler üzerine gelen çekim  ekleri, fiiller ve fiiller üzerine gelen çekim ekleri. Zaman, görünüş ve kılınış açısından kip eklerinin özellikleri. Sözcük türleri arasında değişmeler. Uygulamalı sözcük çözümlemeleri.

TDE107-Osmanlı Türkçesi I (3,0)3

Türkler tarafından geliştirilerek X. ve XIX. yüzyıllar arasında kullanılmış Arap alfabesinin tanıtılması; kelime düzeyinde okuma ve yazma alıştırmalarının yapılması; Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelere ilişkin yazım kuralları hakkında bilgi verildikten sonra yazı türleri ve el yazısı örnekleri hakkında bilgi verilmesi; Arap alfabesiyle Türkçe yazma uygulamaları, örnek matbu metinler üzerinde okuma alıştırmalarının yapılması, Arapça ve Farsçaya ait gramer bilgilerinin verilmesi, bu dillerin tamlama sisteminin tanıtılması ve çeviri yazı ile metin aktarımı.

TDE108-Osmanlı Türkçesi II (3,0)3

Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları öğretilecek ve metinler üzerinde uygulamalı olarak gösterilecek. Arapça ve Farsça kelime bilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle 18 ve 19. yüzyıla ait değişik  içerikteki Osmanlıca metinler okunarak bunların çeviri yazıya aktarımı sağlanacak. Sözlük kullanma becerisi geliştirilerek okunan metinlerin anlamlandırılmasına çaba gösterilecektir.

TDE109-Edebiyat Bilgileri I (3,0)3

Yöntem açısından edebiyat incelemesi, sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat teorileri; edebiyat eleştirisi ve edebîterimler; edebiyat biliminin dil bilimi, tarih bilimi, sosyoloji ve genel olarak kültür araştırmalarındaki yeri sorgulanacak. Türklerce kullanılan aruz ve hece vezinleri, kafiye düzenleri öğretilecek.  İslâmlık öncesinde, Divan ve halk edebiyatındaki nazım şekillerinin biçim özellikleri tanıtılarak bu edebiyatların şekil ve tür bakımından muhtevaları karşılaştırılacak. Batı edebiyatından gelen yeni edebî türlerin teknik özellikleri işlenecek.

TDE110-Edebiyat Bilgileri II (3,0)3

Türk edebiyatında kullanılmış teşbih, istiare, kinaye, mecaz-ı mürsel, telmih, istifham, tevriye, intak, hüsn-i talil,  tenasüp gibi söz sanatlarının  tanıtılıp seçilen şiirler üzerinde çözümlemeler yapılacak. Şiir çözümlemeleri sırasında şairlerin üslup özellikleri, Türk şiirinin imaj ve mevhumları, muhtevası, kullanılan mitolojik ve tarihî unsurları aktarılacak. Türk şiirinin kaynaklarına inilecek. Türk kültür ve tarihiyle edebî ürünleri arasındaki bağlar kurulacak.

TDE112-Yazılı Anlatım II (3,0)3

Başlıca yazılı anlatım türlerinin sınıflandırılmasında temel alınan özellikler, duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar, düşünce ve inceleme yazılarıyla ilgili tasnifler, şiir ve şiir türleri, roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, anı, biyografi ve otobiyografi, makale, deneme, eleştiri, inceleme, mektup ve dilekçe, günlük vb. türlerin tanıtılması ve bu türlere ait örnek metinlerin incelenmesi. Bahsedilen yazı çeşitlerinde yazma becerilerinin artırılması için uygulamalar.

TDE205-Türk Dil Bilgisi III (3,0)3

Türkçede sözcük incelemeleri ve yöntemleri, yapı, anlam ve görev bakımından sözcükler, bağımlı ve bağımsız biçim birimler, sözlük anlamı olan biçim birimler ve gramer anlamı olan biçim birimler arasındaki ayrımlar; sözcük türleri arasındaki ilişki ve farklar, sözcük yapma yolları, isim ve fiil kategorileriyle bu kategorilere ait ekler, isim ve fiil türünden sözcüklerle bunlara getirilen ekler üzerinde çözümlemeler yapılması.

TDE206-Türk Dilbilgisi IV (3,0)3

Türkçede söz dizimi incelemeleri, söz diziminin temel kavram ve ilkeleri ele alınacak, geleneksel dil bilgisi ve üretici-dönüşümsel dil bilgisi bakımlarından Türkçedeki sözcük dizilişi incelenecek. Türkçedeki ad ve eylem öbekleri işlenecek. Cümle öğeleri tanıtılıp sözcük türleriyle cümle öğeleri arasındaki ilişkilere değinilecek, söz dizimi açısından Türkçedeki cümle çeşitleri belirlenerek kurallı ve devrik cümle, ad ve eylem cümlesi, bildirme cümleleri, istek, soru, emir cümleleri vb. gibi cümle türleri tahlil edilecek.

TDE207-Türk Halk Edebiyatı I (3,0)3

“Toplulukların çocukluk dönemini yansıtan anlatmalar” diye adlandırdığımız mit, efsane, destan ve masalların tanıtılması, tip ve motiflerinin incelenmesi ve bu anlatmalardan çıkaracağımız sonuçların tespiti; İslâmiyet’ten önceki Türk destanları ile İslâmiyet’ten sonraki Türk destanları arasında görülen motif farklılıklarından hareket ederek dünya görüşlerini tespite çalışmanın yanı sıra başka kültürlerdeki benzerleriyle mukayese imkânları da kavratılmaya çalışılacak.

TDE208- Türk Halk Edebiyatı II (3,0)3

Türk Halk edebiyatının geçmişteki ve günümüzdeki durumu ve bu edebiyatın genel özellikleri; folklor-edebiyat ilişkileri; (Türkü, mani, ninni, atasözü, deyim, bilmece, tekerleme) gibi halk ürünlerinin yanı sıra (koşma, destan, semai, varsağı...) nazım şekilleri ve türleri tanıtılıp değerlendirilecektir.

TDE209 Eski Türk Edebiyatı I (2-0) 2

İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı; Anadolu dışı Türk edebiyatı; İslâm medeniyeti dairesinde Türk edebiyatı ve önemli temsilcileri: Kaşgârlı Mahmud, Yûsuf Has Hâcip, Edip Ahmed Yügnekî, Ahmed Yesevî ve eserleri. XIII. yüzyılda Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının özellikleri ve önemli temsilcileri: Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Dehhânî, Şeyyad Hamza, Yunus Emre ve eserleri; XIV. yüzyıl Orta Asya sahası edebiyatının özellikleri ve önemli temsicileri: Rabguzî, Mahmud B. Ali, İslâm, Kutb, Harezmî, Seyf Sarayî, Ebu Hayan, Hüszam Kâtib ve belirtilen sanatkârların eserleri. XIV. yüzyılda Doğu Türkçesiyle yazılmış yazarı bilinmeyen eserler; XIV. yüzyılda Âzeri sahası Türk edebiyatı ve önemli temsilcileri: Hasanoğlu, Ahmed Bin Veys, Nesîmî ve belirtilen sanatkârların eserleri. XIV. yüzyıl Anadolu sahası Türk edebiyatı ve önemli temsilcileri: Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmed Eflâkî, Ahmedî, Kadı Burhâneddin ve eserleri. 14. yüzyılda mesnevî yazan şâirler ve eserleri; 14. yüzyıl Anadolu sahasında yazılmış mensur eserler.

TDE210-Eski Türk Edebiyatına Giriş II (3,0)3

‘Divan Edebiyatı’, ‘İslâmi Türk Edebiyatı”, “Klasik Türk Edebiyatı” gibi değişik adlarla anılan edebiyatımızın özelliklerinin tanıtılması; bu edebiyata ait türlerin verilmesi, XV. yüzyıldaki gelişimi; XV. yüzyılın Ali Şîr Nevâyî, Ahmed-i Dâî, Şeyhî, Necati Bey ve Ahmet Paşa gibi önemli şahsiyetleri ve eserleri, bahsedilen sanatkârların eserlerinden örnek metin çalışmaları; XV. yüzyılda yazılmış nazîre mecmuaları; XV. yüzyılın nesri ve önemli nesir yazarları: Sinan Paşa, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan ve eserleri.

TDE211-Yeni Türk Edebiyatı I (3,0)3

Modern Türk edebiyatına giriş: Sosyal, siyasal, askerî ve ekonomik şartlar. Yenileşme hareketleri. Fermanlar ve Layihalar. Edebiyatta yenileşme: Aydınların yenileşme hareketlerindeki rolü. İlk eserler. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri. Tanzimat Edebiyatı: Birinci ve ikinci nesil sanatçılarının sanat anlayışları ve verdikleri eserler. Şiir, roman, hikâye, tiyatro ve edebiyat tarihi çalışmaları.

TDE212-Yeni Türk Edebiyatı II (3,0)3

Modern Türk Edebiyatının ikinci aşaması: Servet-i Fünun Edebiyatı. Servet-i Fünun topluluğunun edebî anlayışını hazırlayan sosyal ve siyasi şartlar. Ekrem-Naci çekişmesi ve edebiyatımızda ‘Dekadanlık’ tartışmaları. Fransız edebiyatının Türk edebiyatına etkisi ve Fransız edebiyatı kanalıyla Türk edebiyatında görülen yeni edebî türler. Dönemin başlıca sanatçıları, sanat anlayışları ve eserleri: Şiir, roman ve hikâye, tiyatro, edebî eleştiri, edebiyat tarihi çalışmaları. Belirtilen türlerde devrin sanatkârlarının belli başlı eserlerinin incelenmesi ve çözümlenmesi.

TDE300-Diksiyon

Ses, sesin oluşması ve bunun için gerekli olan fizyolojik yapı; sesin yapısı; sesin yüksekliği; sesin tınısı; sesin perdeleri; harf; ünlüler ve üsüzler; Türkçe kelimelerde ses uyumu; Türkçenin ses ahengi; Türkçede ses değişiklikleri; Türkçede görülen başlıca ses olayları; Türkçenin genel özellikleri; vurgu ve tamlama. Anlatım: konuşma ve yazma; sözlü anlatım; konuşma yetersizlikleri; karşılıklı konuşmalar; topluluk karşısında konuşma; toplantılar; konuşmacı; Türkçeyi güzel kullanma; Türkçe kelime kullanma.

TDE305-Batı Edebiyatı (3,0)3

Batı edebiyatının temelleri, Batı edebiyatının kolları ve Batı edebiyatına mahsus edebî türlerin doğuşu, bu edebiyata özgü akımlar ve ekollerin doğuşunu hazırlayan siyasal ve sosyal şartlar. Batı edebiyatında gelişerek Türk ve dünya edebiyatlarında yaygınlık kazanmış roman, hikâye fabl vb. türlerin Fransız, İtalyan, Alman, Rus, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarındaki temsilcileri. Bu temsilcilerin eserleri ve Türk edebiyatına yansımaları.  Edebiyat eleştirisi çerçevesinde belirtilen türlerin incelenmesi.

TDE307- Türk Halk Edebiyatı III (3,0)3

Türk Halk hikayelerinin tanıtılması, diğer anlatmalardan (destan, masal, efsane) ayrılan ve örtüşen yanları; Anadolu ve diğer Türk topluluklarındaki belli başlı hikâyeler üzerinde mukayese yapılması; gerçekçi hikâye türü diye adlandırdığımız meddah hikayelerinin tanıtılması sağlanacaktır.

TDE308- Türk Halk Edebiyatı IV (3,0)3

Halk edebiyatında ferdî ürünlerin tanıtılması ve bunların yaratıcıları (aşıklar) hakkında detaylı bilgi sunulması; bu halk şairlerinin divan şairlerine özenerek şiir yazmalarının sebep ve sonuçlarının tespiti sağlanacaktır.

TDE311-Yeni Türk Edebiyatı III (3,0)3

Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı : Fecr-i Âtî Edebiyatı. Devrin sosyal ve siyasal havası ve bunun sanatçılar üzerindeki etkileri. Fecr-i Âtî Encümen-i Edebîsi ve yayınladıkları beyanname. Sanatçılar ve sanat anlayışları. Ahmet Haşim etrafında Fecr-i Âtî şiiri. Haşim’in duygu ve düşünce dünyası. Roman, hikâye, tiyatro ve edebiyat tarihi çalışmaları. Devrin örnek edebî metinleri üzerinde inceleme ve çözümleme çalışmaları.

TDE312-Yeni Türk Edebiyatı IV (3,0)3

Millî Edebiyat Dönemi. Üç Büyük Cereyan. İttihat ve Terakki. Sosyal ve siyasal ortam: Trablus, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarının toplum üzerindeki etkileri ve aydınların tutumu. Dilde ve Edebiyatta Türkçülük. Genç Kalemler (Yeni Lisan) hareketi. Milliyetçilik (Türkçülük) düşüncesinin öne çıkışı ve sistematize edilişi. Ziya Gökalp ve düşünceleri. Şiir, roman, tiyatro, edebiyat tarihi, edebî eleştiri türlerinde verilen eserler.

TDE313-Türk Lehçeleri I (3,0)3

Türk dilinin tarihî gelişim ve değişim evreleri bu dersin sınırlarını oluşturacaktır.  Öncelikle Altay Dil Teorisi üzerinde durularak Türkçeyle birlikte bu gruba dâhil olan diller tanıtılacak. Türkçenin yaşı sorunu tartışılarak yazılı metinlerle takip edebildiğimiz dönemlerden itibaren ses, biçim, anlam ve söz dizimi özellikleriyle ayrı ayrı dönemlere ayırdığımız evreler incelenecek. Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Batı Türkçesinin kolları, bu devrelerin sınıflandırılmasıyla ilgili görüşler ve her dönemin ayırıcı dil bilgisi özelliklerinin verilmesinin ardından, seçilen metinler üzerinde gramer çözümlemeleri yapılacak. Belirtilen dönemlere ait edebî, dinî içerikli eserler, sözlükler, gramer kitapları vb. tanıtılarak  Türk dilinin tarihî belgelerine ışık tutulacak.

TDE314-Türk Lehçeleri II (3,0)3

Bir dil bilgisi terimi olarak ‘lehçe’nin tanımı.  Dil, lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılarak öğretilmesi. Çağdaş Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında temel alınan ses bilgisi ve biçim bilgisi ölçütleri. Yakın ve uzak Türk lehçeleri. Yaşayan Türk lehçelerinin tasnifi: Batı Grubu (Oğuz Grubu), Kıpçak Grubu, Karluk Grubu, Sibirya Grubu. Türk lehçeleriyle ilgili tasnif denemelerinin tanıtılması.  Kril alfabesinin öğretimi. Biri Oğuz Grubundan olmak üzere iki ayrı Türk lehçesinden metin örneklerinin okunması, yazı aktarımlarının yapılması ve bunların Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması.

TDE318- Türk Halkbilimi (3,0)3

Dünyada ve Türkiye’deki ilk folklor çalışmaları ve günümüzdeki durumu; halk biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri; çeşitli folklor teorilerinin genel olarak tanıtılması; derleme metotlarının kavratılması, insan hayatındaki geçiş törenleri, inançlar ve tabiat yasalarını etkileyen inanmalar, uygulamalar işlenecektir.

TDE319-Çocuk Edebiyatı (3,0)3

2-14 yaş arası çocukluk dönemine özgü duyarlılıkların yalın bir anlatım ve çocuksu bir eda içerisinde dile getirilmesiyle oluşan edebiyat mahsulleri değerlendirilecek. Dünya çocuk edebiyatıyla Türk çocuk edebiyatı arasındaki köprü kurulup bu eserlerin dil, anlatım ve konu dünyasıyla ilgili analizler yapılacak. Bu edebiyat kolunda eserlerini kaleme almış yazar ve şairlerimiz tanıtılarak seçilen eserleri incelenecek. Çocuk edebiyatına ait eserlerin işlevleri sorgulanarak hitap ettiği kitlenin dil ve ruhsal gelişimindeki rolleri tartışılacak.

TDE320-Eski Türk Edebiyatı IV (3,0)3

Divan edebiyatının XVII. yüzyıldaki gelişmesi ve özellikleri; Sebk-i Hindî ve Hekîmâne şiir akımının özellikleri; bu edebi akımların ve bu yüzyılın önemli temsilcileri olan Nef’î, Nâilî, Şeyhülislâm Yahyâ, Neşâtî, Şeyhülislam Bahâyî, Nâbi, Azmizâde Hâletî ve eserleri, eserlerinden örnek metin çalışmaları; XVII. yüzyıl nesri ve temsilcileri; XVII. yüzyıl tezkire yazarları ve tezkireleri, XVII. yüzyıl mesnevî yazanları ve eserleri.

TDE325-Eski Türk Edebiyatı III (3,0)3

Divan edebiyatının klasikleştiği XVI. yüzyılda gelişmesi ve özellikleri. XVI. yüzyılda yetişmiş olan önemli Divan şâirleri: Fuzuli, Baki, Hayali Bey, Taşlıcalı Yahya, Nev’i, Bağdatlı Rûhî ve eserleri, eserlerinden örnek metin çalışmaları. XVI.. yüzyılda yazılmış nazîre mecmuaları; yüzyılın mesnevi yazarları, hamse sahibi sanatkarlar ve eserleri; XVI. yüzyıl nesri, nesir yazarları ve eserleri; XVI. yüzyıl tezkire yazarları ve eserleri; Türkî-i Basit hareketi ve temsilcileri.

TDE411-Yeni Türk edebiyatı V (3,0)3

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatına geçiş ve bu edebiyatın kendi içinde evreleri. İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte yaşanmış sosyal ve siyasal ortam, bu ortamın yarattığı şartlar. Başlıca fikir akımları ve ideolojiler; bunların edebiyata etkileri. Anadolu’ya bakış. Beş Hececiler’in açtığı yol. Yedi Meşaleciler. 1940 sonrası edebiyatı: Garipçiler ve sanat anlayışları. İkinci Yeni ve sanat anlayışları. Cumhuriyet döneminde şiir, roman, hikâye, tiyatro, edebî eleştiri ve diğer türler.

TDE413-Dünya Edebiyatı (3,0)3

Dünya edebiyatında isim edinmiş veya ekol başlatmış olan yazar ve şairlerin ele alınması, Batı edebiyatında doğmuş ve dünya edabiyatlarına yayılmış edebî akımlar ve bu akımları doğuran şartların açıklanması; Balzac, Victor Hugo, Flaubert, Dostoyevski gibi romancıların romanları; Sheakspeare, Mallermé, Verlaine, Valéry gibi şairlerin şiirleri, Eco, Kafka, Sartre, Camus gibi düşünceleriyle dünya edebiyatını yönlendirmiş düşünürlerin ve sanatçıların eserlerinin tanıtılması. Bu isimlerin Türk edebiyatına etkileri. Doğu ve Batı edebiyatlarının ortaöğretim programlarında yer alan klasik ve çağdaş örneklerinin incelenmesi.

TDE415- Türk Halk Edebiyatı V (3,0)3

Türk temaşa sanatı (Karagöz, Ortaoyunu, Kukla ve Dramatize Köy Oyunları); fıkra tipleri ve bu tiplerin mahalli fıkra tiplerinden ayırt edici özellikleri; mizahın türevleri diye adlandırdığımız nükte, hiciv, ironi, alay... Tüm bunlar arasındaki farklar.

TDE419-Eski Türk Edebiyatı V (3,0)3

Divan edebiyatının XVIII. yüzyıldaki durumu, gelişmesi ve bu gelişmeyi sağlayan Nedim, Şeyh Gâlib gibi isimlerle  eserleri, eserlerinden örnek metin analizleri; yüzyıl tezkire yazarları ve eserleri, mesnevileri; XVIII. yüzyıl nesri. XIX. yüzyılda Divan edebiyatının durumu; Encümen-i Şuarâ topluluğu; Divan edebiyatı hakkında genel değerlendirme.

TDE420-Genel Dilbilimi (3,0)3

Bu derste dil biliminin tarifi, mahiyeti, diller ve ana dili, dilin toplum ve millet hayatındaki önemi, dil öğretiminin önemi ve metodu, dilin ilgili olduğu bilim dalları ve alanlar, dil inceleme metotları ele alınacak. Yapısal dil bilimi, göstergebilim, ses bilimi ve ses bilgisi; akustik ses bilimi, fizyolojik ses bilimi, gelişmeli ses bilimi, dinleyiş ses bilimi ve görevsel ses biliminin inceleme konuları açıklanacak. Biçim bilimi, söz dizimi, anlam bilimi, sözcük ve sözlük bilimi, metin dil bilimi gibi dil biliminin alt disiplinlerinde uygulama ve çözümleme yöntemleri aktarılacak.

TAR001-Türk İnkılap Tarihi

 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğunun sonunu hazırlayan süreçler, Türk ulusunun kurtuluş mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuna doğru atılan adımlar.

 

TAR002-Türk İnkılap Tarihi II

                                 

Atatürk ilkelerinin öğrenilmesi, bu ilkelerin ışığı altında Cumhuriyet Devrinin kronolojik tarihi; II. Dünya Savaşı sonrası demokratik gelişmeler ve yeniden yapılanmalar.

 

EGT402-Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3-0) 3

 

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

 

EGT406-Gelişim ve Öğrenme (3-0) 3

 

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.

 

EGT408-Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2) 4

 

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

EGT410-Özel Öğretim Yöntemleri I, II (2-2) 3

 

Konu alaninda öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.  Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

EGT412-Okul Deneyimi I (1-4) 3

 

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır.  Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. 

 

EGT501-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2-2) 3

 

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

 

EGT503-Sınıf Yönetimi (2-2) 3

 

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

 

EGT505-Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2) 3

 

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.  Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

 

EGT506-Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3,0)3

 

Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

 

EGT507-Okul Deneyimi II (1-4) 3

 

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

 

EGT511 Eğitimde Araştırma Yöntemleri (3,0)3

 

Bu derste bir araştırmanın aşamaları ve çeşitli veri toplama yöntemleri incelenmektedir. Kalitatif ve kantitatif verilerinin kullanılması, kaynak tarama, görüşme, gözlem, anket, örnek olay vb. veri toplama araçlarının geliştirilmesi, uygulanması, verilerin toplanması ve analizi üzerinde durulmaktadır. Evreni, örnekleri ve diğer temel istatistik kavramları geliştirilmektedir. Adayların bir araştırma önerisi geliştirmeleri beklenmektedir.

 

EGT502-Öğretmenlik Uygulaması (2-6) 5

 

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).

 

EGT508-Rehberlik (3-0) 3

 

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

 

EFL101 İngilizce I (3,0)3

 

Bu ders, yabancı öğrenciler için ikinci dilde okumayı geliştirebilmeleri için hazırlanmıştır. Bu da, öğrencilerin daha hızlı ve daha etkili bir biçimde okuyabilmelerinin sağlayacak yeni bir beceriler dizisi kullanmaları demektir. Dolayısıyle, anlamını çıkarıp sonuçlar çizmenin yanında dilbilgisi, hızlı tarama, ana fikirleri kolayca belirleyip kavrayabilme hususlarında öğrencilerimize yardımcı olmak bu dersin amaçlarını teşkil etmekterdir.

 

EFL102 İngilizce II (3,0)3

 

Üniversite hayatları süresince öğrencilere yardımcı olacağından emin olduğumuz bu ders bir Akademik Yazma Dersi’dir. Böylelikle, öğrencilerimizin temel akademik yazı hünerlerine en iyi şekilde hakim olabilmeleri için tasarlanmıştır. Yazılardaki ana temayı destekleyecek düzgün kurulmuş cümlelerin etkili paragraflara çevrilebilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. . Bu amaç doğrultusunda, yazım öncesi tekniklere, planlamaya, düzeltmeye, kısaltmaya ve örnekleriyle ana fikri desteklemeye öncelik verilecektir. Kullanılacak yazı geliştirme türleri şunlardır: Kronolojik, neden – sonuç ilişkisi, karşılaştırmalı çalışmalar.

 

BGS101 Bilgisayara Giriş (2-2) 3

 

Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (database) programlarıyla çalışma; alanın eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.

 

BGS102 Bilgisayar Uygulamaları (2,1)3

 

Bu derse katılan öğrenciler Mikrosoft Word’ün standart yazı çubuğundaki düğmeleri tanıyabilmeleri ve gerektiği yerlerde kullanabilmeli Yazılarını word ile yazabilmeli, yazı tiplerini , hacmini gerektiğinde değiştirebilmeli, sağa sola hizalayabilmeli ve ortayabilmeli Yazıları otomatik olarak numaralayabilmeli ve imleyebilmeli bir dosya adlandırıp nereye konulduğunu bilerek kaydedebilmeli, yazıların, baskısı yapılmadan önce farklı şekillerde izleyebilmeli ve istenen özellikte yazıların çıktısını alabilmeli Belli bir yanlışlığı tek tek veya toplu olarak düzeltebilmeli Yazıların üst ve alt bilgilerini hazırlayabilmeli, çizim çubuğu düğmelerin fonksiyonlarını yazabilmeli, ekranda çeşitli şekiller çizebilmeli tablo ve kenarlıklar çubuğu ile ilgili uygulamalar yapabilmeli Bilgisayarda Excel’i açabilmeli ve özel grafik türlerinden bir örnek hazırlayabilmeli Power Point’i ve seçenekleri ile uygulama yapabilmelidirler.

CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR101  YAZI YAZMA TEKNİKLERİ  1 2 2 0  
TUR103  TÜRK DİL BİLGİSİ I: SES BİLGİSİ  2 0 2 0  
TUR105  EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I  2 0 2 0  
TUR107  YAZILI ANLATIM I  2 0 2 0  
TUR109  SÖZLÜ ANLATIM  2 0 2 0  
TUR111  OSMANLI TÜRKÇESİ I  2 0 2 0  
GKD107  ATA. İLKE VE İNK. TARİHİ I  2 0 2 0  
GKD109  YABANCI DİL I  3 0 3 0  
EGT103  Eğitim Bilimine Giriş  3 0 3 0  
RPD101  Psikolojiye Giriş  3 0 3 0  
RPD102  Fizyolojik Psikoloji  3 0 3 0  
TURK101  Türkçe I: Yazılı Anlatım  2 0 2 0  
TAR101  ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-I  2 0 2 0  
EFL101  YABANCI DİL I  3 0 3 0  
BİL103  Bilgisayar I  2 2 3 0  
EGT105  Sosyolojiye Giriş  2 0 2 0  
EGT107  Felsefeye Giriş  3 0 3 0  
OKÖ101  OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ  3 0 3 0  
OKÖ 103  İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ  3 0 3 0  
OKÖ 105  PSİKOLOJİ  2 0 2 0  
TÜRK103  TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM  2 0 2 0  
BIL107  BİLGİSAYAR I  2 2 3 0  
EGT115  EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ  3 0 3 0  
Total 57 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR104  TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ  2 0 2 0  
TUR106  EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II  2 0 2 0  
TUR108  YAZILI ANLATIM II  2 0 2 0  
TUR110  SÖZLÜ ANLATIM II  2 0 2 0  
TUR112  OSMANLI TÜRKÇESİ II  2 0 2 0  
GKD108  ATA. İLKE. VE İNK. TARİHİ II  2 0 2 0  
GKD110  YABANCI DİL II  3 0 3 0  
EGT104  Çocuk Psikolojisi  1 2 2 0  
RPD102  Sosyal Antropoloji  3 0 3 0  
TURK102  Türkçe II: Sözlü Anlatım  2 0 2 0  
TAR102  ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.-II  2 0 2 0  
EFL102  YABANCI DİL II  3 0 3 0  
BİL104  Bilgisayar II  2 2 3 0  
EGT106  Kaynak Tarama ve Rapor Yazma  1 2 2 0  
EGT108  Eğitim Felsefesi  2 0 2 0  
EGT110  Türk Eğitim Tarihi  2 0 2 0  
OKÖ102  ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM  3 0 3 0  
TÜRK 104  TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM  2 0 2 0  
BİL108  BİLGİSAYAR II  2 2 3 0  
EGT112  OKULÖNCESİ EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR  2 0 2 0  
EGT114  EĞİTİM PSİKOLOJİSİ  3 0 3 0  
Total 49 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR201  TÜRK DİLBİLGİSİ III :SÖZCÜK BİLGİSİ  2 0 2 0  
TUR203  TÜRK HALK EDEBİYATI I  2 0 2 0  
TUR205  ESKİ TÜRK EDEBİYATI I  2 0 2 0  
TUR207  YENİ TÜRK EDEBİYATI I  2 0 2 0  
TUR209  METİN İNCELEME I : HİKAYE VE ROMAN  3 0 3 0  
GKD201  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  2 0 2 0  
GKD203  BİLGİSAYAR I  2 2 3 0  
EGT209  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ  2 0 2 0  
RPD201  Rehberlik ve Psikolojik Danışma  3 0 3 0  
RPD203  İstatistik I  3 0 3 0  
GK211  Bilim Tarihi  3 0 3 0  
EGT203  Özel Eğitim  3 0 3 0  
EGT205  Ölçme ve Değerlendirme  3 0 3 0  
EGT207  Ergenlik Psikolojisi  3 0 3 0  
EGT219  Okullarda Gözlem  3 0 3 0  
OKÖ201  ANNE ÇOCUK BESLENMESİ  2 0 2 0  
OKÖ203  ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I  3 0 3 0  
OKÖ205  YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ  2 2 3 0  
OKÖ207  ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ  2 0 2 0  
  SEÇMELİ I  3 0 3 0  
EGT211  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  3 0 3 0  
Total 55 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR202  TÜRK DİLBİLGİSİ IV :CÜMLE BİLGİSİ  3 0 3 0  
TUR204  TÜRK HALK EDEBİYATI II  2 0 2 0  
TUR206  ESKİ TÜRK EDEBİYATI II  2 0 2 0  
TUR208  YENİ TÜRK EDEBİYATI II  2 0 2 0  
TUR210  GENEL DİLBİLİMİ  3 0 3 0  
GKD202  BİLGİSAYAR II  2 2 3 0  
GKD204  ETKİLİ İLETİŞİM  3 0 3 0  
EGT206  ÖĞRETİM TEKNO. VE MATERYAL GELİŞ.  2 2 3 0  
RPD202  Test Dışı Teknikler  3 0 3 0  
RPD206  İnsan İlişkileri ve İletişim  2 2 3 0  
RPD204  İstatistik II  3 0 3 0  
RPD208  Sosyal Psikoloji  3 0 3 0  
EGT210  Sınıf Yönetimi  2 0 2 0  
EGT208  Öğretim İlke ve Yöntemleri  3 0 3 0  
OKÖ202  ERKEN ÇOÇUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II  3 0 3 0  
OKÖ204  ÇOCUK EDEBİYATI  2 0 2 0  
OKÖ206  MATEMATİK EĞİTİMİ  3 0 3 0  
OKÖ208  ÇOCUK RUH SAĞLIĞI  3 0 3 0  
OKÖ210  DRAMA  2 2 3 0  
EGT212  ÇOCUK EĞİTİMİNDE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI  2 0 2 0  
EGT214  ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI  2 2 3 0  
Total 57 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR301  ANLAMA TEKNİKLERİ I:OKUMA EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR303  ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR305  ÇOCUK EDEBİYATI  2 0 2 0  
TUR307  DÜNYA EDEBİYATI  3 0 3 0  
GKD303  TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  1 2 2 0  
EGT303  ÖZEL ÖĞRETİM YÖTEMLERİ I  2 2 3 0  
EGT309  SINIF YÖNETİMİ  2 0 2 0  
RPD301  Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri  3 0 3 0  
RPD303  Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri  3 0 3 0  
RPD305  Kişilik Kuramları  3 0 3 0  
RPD307  Mesleki Rehberlik ve Danışma  3 0 3 0  
RPD300  Seçmeli I  3 0 3 0  
GK305  Seçmeli  3 0 3 0  
OKÖ300  BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ  2 2 3 0  
OKÖ301  MÜZİK EĞİTİMİ I  1 2 2 0  
OKÖ303  FEN EĞİTİMİ  2 2 3 0  
OKÖ305  GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ  2 2 3 0  
İST307  İSTATİSTİK  2 0 2 0  
EGT311  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I  2 2 3 0  
EGT313  OKUL DENEYİMİ  1 4 3 0  
Total 55 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
RPD312  Psikolojik Danışma Kuramları  3 0 3 0  
RPD314  Grupla Psikolojik Danışma  3 0 3 0  
RPD316  Seçmeli II  3 0 3 0  
EGT304  Seçmeli  3 0 3 0  
OKÖ302  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II  2 2 3 0  
OKÖ304  MÜZİK EĞİTİMİ II  2 2 3 0  
OKÖ306  MATERYAL GELİŞTİRME  2 2 3 0  
İLT308  ETKİLİ İLETİŞİM  3 0 3 0  
BİL310  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  2 0 2 0  
UYG312  TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  1 2 2 0  
EGT314  ÖZEL EĞİTİM  2 0 2 0  
EGT316  ÖLÇME DEĞERLENDİRME  3 0 3 0  
TUR302  ANLATMA TEKNİKLERİ I:KONUŞMA EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR304  ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ  2 2 3 0  
TUR306  YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  2 0 2 0  
TUR308  ÖZEL ÖĞRETİM YÖTEMLERİ II  2 2 3 0  
GKD304  TÜRK EĞİTİM TARİHİ  2 0 2 0  
GKD306  UYGARLIK TARİHİ  2 0 2 0  
EGT308  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  2 0 2 0  
RPD306  Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması  1 4 3 0  
RPD308  Rehberlikte Program Geliştirme  3 0 3 0  
RPD310  Davranış Bozuklukları  3 0 3 0  
Total 59 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR401  TİYATRO VE DRAMA UYG.  2 2 3 0  
TUR402  TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ  2 0 2 0  
GKD401  TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ  2 0 2 0  
EGT413  OKUL DENEYİMİ  1 4 3 0  
EGT421  REHBERLİK  3 0 3 0  
EGT423  ÖZEL EĞİTİM  2 0 2 0  
RPD401  Psikolojik Testler  3 0 3 0  
RPD403  Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması  1 4 3 0  
RPD405  Öğrenme Güçlükleri  3 0 3 0  
RPD407  Seçmeli III  3 0 3 0  
GK405  Bilimsel Araştırma Yöntemleri  2 0 2 0  
GK407  Topluma Hizmet Uygulamaları  1 2 2 0  
OKÖ401  ANNE-BABA EĞİTİMİ  2 0 2 0  
OKÖ403  ARAŞTIRMA PROJESİ I  1 2 2 0  
  SEÇMELİ  3 0 3 0  
EGT405  REHBERLİK  3 0 3 0  
EGT407  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I  2 6 5 0  
Total 46 0
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
TUR402  METİN İNCELEME II: ŞİİR  3 0 3 0  
TUR404  ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  2 0 2 0  
GKD402  DİL VE KÜLTÜR  2 0 2 0  
GKD404  DİKSİYON  2 0 2 0  
EGT414  TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNETİMİ  2 0 2 0  
EGT416  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  2 6 5 0  
RPD402  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri  2 2 3 0  
RPD404  Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması  1 4 3 0  
RPD406  Meslek Etiği ve Yasal Konular  2 0 2 0  
RPD408  Kurum Deneyimi  1 4 3 0  
RPD410  Seçmeli IV  3 0 3 0  
RPD412  Seçmeli V  3 0 3 0  
OKÖ402  İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI  2 0 2 0  
OKÖ404  ARAŞTIRMA PROJESİ II  1 2 2 0  
  SEÇMELİ IV  2 0 2 0  
EGT406  TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ  2 0 2 0  
EGT408  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II  2 6 5 0  
EGT412  OKUL DENEYİMİ I  1 4 3 0  
Total 49 0