EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

 

DERS İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ  DERS İÇERİKLERİ

TDE103-Yazılı Anlatım I (3,0)3

Ana dili Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel dil bilgisi özellikleri; konuşma ve yazı dili, Türkçenin yazım kuralları, noktalama işaretlerinin kullanımı; kurallı cümlenin dil bilgisi ve anlatım ilkeleri açısından özellikleri; paragraf kuralları, konu seçimi ve konunun sınırlandırılması, düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri, içerik ve amaç belirleme, kompozisyon yazma ilkeleri, metin kurgusuyla ilgili uygulamalar; not alma, özet çıkarma, kaynak gösterme ve dipnot düşme. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini geliştirme. 

TDE105-Türk Dil Bilgisi I (3,0)3

Dilin tanımı, mahiyeti, yeryüzünde dillerin sınıflandırılması, dil aileleri, dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili ile yazı dilinin karşılaştırılması, Türk dilinin tarihî gelişimi, Türk dil bilgisi, tanımı ve bölümleri hakkında genel bilgiler, ses bilgisi ve ses bilgisinin bölümleri, sesler, alfabe, Türkçeye özgü sözcüklerin ses bilgisi özellikleri, Türkçedeki sesler, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, Türkçedeki ses uyumları, gelişmeli ses bilimi açısından ses olayları, ses düşmesi, türemesi, benzeşme, değişme, aykırılaşma, hecenin yapısı ve parçalar üstü ses birimlerle ilgili bilgiler.

TDE 106 Türk Dilbilgisi II (3,0)3

Türkiye Türkçesinin söz varlığı, sözcüğün tanımı ve özellikleri, biçim bilimi ve biçim biliminin inceleme konuları, biçim birimi, gramer kategorileri, yapı bakımından sözcükler, görev bakımından sözcükler, anlam bakımından sözcükler, sözcük kökleri ve özellikleri. Türkçede sözcük yapma yolları ve Türkçenin yapım ekleri. Kök ve ek birleşmeleri. Çekim ve yapım ekleri arasındaki farklar. İsimler ve isimler üzerine gelen çekim  ekleri, fiiller ve fiiller üzerine gelen çekim ekleri. Zaman, görünüş ve kılınış açısından kip eklerinin özellikleri. Sözcük türleri arasında değişmeler. Uygulamalı sözcük çözümlemeleri.

 

TDE107-Osmanlı Türkçesi I (3,0)3

Türkler tarafından geliştirilerek X. ve XIX. yüzyıllar arasında kullanılmış Arap alfabesinin tanıtılması; kelime düzeyinde okuma ve yazma alıştırmalarının yapılması; Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelere ilişkin yazım kuralları hakkında bilgi verildikten sonra yazı türleri ve el yazısı örnekleri hakkında bilgi verilmesi; Arap alfabesiyle Türkçe yazma uygulamaları, örnek matbu metinler üzerinde okuma alıştırmalarının yapılması, Arapça ve Farsçaya ait gramer bilgilerinin verilmesi, bu dillerin tamlama sisteminin tanıtılması ve çeviri yazı ile metin aktarımı.

TDE108-Osmanlı Türkçesi II (3,0)3

Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları öğretilecek ve metinler üzerinde uygulamalı olarak gösterilecek. Arapça ve Farsça kelime bilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle 18 ve 19. yüzyıla ait değişik  içerikteki Osmanlıca metinler okunarak bunların çeviri yazıya aktarımı sağlanacak. Sözlük kullanma becerisi geliştirilerek okunan metinlerin anlamlandırılmasına çaba gösterilecektir.

TDE109-Edebiyat Bilgileri I (3,0)3

Yöntem açısından edebiyat incelemesi, sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat teorileri; edebiyat eleştirisi ve edebîterimler; edebiyat biliminin dil bilimi, tarih bilimi, sosyoloji ve genel olarak kültür araştırmalarındaki yeri sorgulanacak. Türklerce kullanılan aruz ve hece vezinleri, kafiye düzenleri öğretilecek.  İslâmlık öncesinde, Divan ve halk edebiyatındaki nazım şekillerinin biçim özellikleri tanıtılarak bu edebiyatların şekil ve tür bakımından muhtevaları karşılaştırılacak. Batı edebiyatından gelen yeni edebî türlerin teknik özellikleri işlenecek.

TDE110-Edebiyat Bilgileri II (3,0)3

Türk edebiyatında kullanılmış teşbih, istiare, kinaye, mecaz-ı mürsel, telmih, istifham, tevriye, intak, hüsn-i talil,  tenasüp gibi söz sanatlarının  tanıtılıp seçilen şiirler üzerinde çözümlemeler yapılacak. Şiir çözümlemeleri sırasında şairlerin üslup özellikleri, Türk şiirinin imaj ve mevhumları, muhtevası, kullanılan mitolojik ve tarihî unsurları aktarılacak. Türk şiirinin kaynaklarına inilecek. Türk kültür ve tarihiyle edebî ürünleri arasındaki bağlar kurulacak.

TDE112-Yazılı Anlatım II (3,0)3

Başlıca yazılı anlatım türlerinin sınıflandırılmasında temel alınan özellikler, duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar, düşünce ve inceleme yazılarıyla ilgili tasnifler, şiir ve şiir türleri, roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, anı, biyografi ve otobiyografi, makale, deneme, eleştiri, inceleme, mektup ve dilekçe, günlük vb. türlerin tanıtılması ve bu türlere ait örnek metinlerin incelenmesi. Bahsedilen yazı çeşitlerinde yazma becerilerinin artırılması için uygulamalar.

TDE205-Türk Dil Bilgisi III (3,0)3

Türkçede sözcük incelemeleri ve yöntemleri, yapı, anlam ve görev bakımından sözcükler, bağımlı ve bağımsız biçim birimler, sözlük anlamı olan biçim birimler ve gramer anlamı olan biçim birimler arasındaki ayrımlar; sözcük türleri arasındaki ilişki ve farklar, sözcük yapma yolları, isim ve fiil kategorileriyle bu kategorilere ait ekler, isim ve fiil türünden sözcüklerle bunlara getirilen ekler üzerinde çözümlemeler yapılması.

TDE206-Türk Dilbilgisi IV (3,0)3

Türkçede söz dizimi incelemeleri, söz diziminin temel kavram ve ilkeleri ele alınacak, geleneksel dil bilgisi ve üretici-dönüşümsel dil bilgisi bakımlarından Türkçedeki sözcük dizilişi incelenecek. Türkçedeki ad ve eylem öbekleri işlenecek. Cümle öğeleri tanıtılıp sözcük türleriyle cümle öğeleri arasındaki ilişkilere değinilecek, söz dizimi açısından Türkçedeki cümle çeşitleri belirlenerek kurallı ve devrik cümle, ad ve eylem cümlesi, bildirme cümleleri, istek, soru, emir cümleleri vb. gibi cümle türleri tahlil edilecek.

TDE207-Türk Halk Edebiyatı I (3,0)3

“Toplulukların çocukluk dönemini yansıtan anlatmalar” diye adlandırdığımız mit, efsane, destan ve masalların tanıtılması, tip ve motiflerinin incelenmesi ve bu anlatmalardan çıkaracağımız sonuçların tespiti; İslâmiyet’ten önceki Türk destanları ile İslâmiyet’ten sonraki Türk destanları arasında görülen motif farklılıklarından hareket ederek dünya görüşlerini tespite çalışmanın yanı sıra başka kültürlerdeki benzerleriyle mukayese imkânları da kavratılmaya çalışılacak.

TDE208- Türk Halk Edebiyatı II (3,0)3

Türk Halk edebiyatının geçmişteki ve günümüzdeki durumu ve bu edebiyatın genel özellikleri; folklor-edebiyat ilişkileri; (Türkü, mani, ninni, atasözü, deyim, bilmece, tekerleme) gibi halk ürünlerinin yanı sıra (koşma, destan, semai, varsağı...) nazım şekilleri ve türleri tanıtılıp değerlendirilecektir.

TDE209 Eski Türk Edebiyatı I (2-0) 2

İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı; Anadolu dışı Türk edebiyatı; İslâm medeniyeti dairesinde Türk edebiyatı ve önemli temsilcileri: Kaşgârlı Mahmud, Yûsuf Has Hâcip, Edip Ahmed Yügnekî, Ahmed Yesevî ve eserleri. XIII. yüzyılda Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının özellikleri ve önemli temsilcileri: Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Dehhânî, Şeyyad Hamza, Yunus Emre ve eserleri; XIV. yüzyıl Orta Asya sahası edebiyatının özellikleri ve önemli temsicileri: Rabguzî, Mahmud B. Ali, İslâm, Kutb, Harezmî, Seyf Sarayî, Ebu Hayan, Hüszam Kâtib ve belirtilen sanatkârların eserleri. XIV. yüzyılda Doğu Türkçesiyle yazılmış yazarı bilinmeyen eserler; XIV. yüzyılda Âzeri sahası Türk edebiyatı ve önemli temsilcileri: Hasanoğlu, Ahmed Bin Veys, Nesîmî ve belirtilen sanatkârların eserleri. XIV. yüzyıl Anadolu sahası Türk edebiyatı ve önemli temsilcileri: Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmed Eflâkî, Ahmedî, Kadı Burhâneddin ve eserleri. 14. yüzyılda mesnevî yazan şâirler ve eserleri; 14. yüzyıl Anadolu sahasında yazılmış mensur eserler.

TDE210-Eski Türk Edebiyatına Giriş II (3,0)3

‘Divan Edebiyatı’, ‘İslâmi Türk Edebiyatı”, “Klasik Türk Edebiyatı” gibi değişik adlarla anılan edebiyatımızın özelliklerinin tanıtılması; bu edebiyata ait türlerin verilmesi, XV. yüzyıldaki gelişimi; XV. yüzyılın Ali Şîr Nevâyî, Ahmed-i Dâî, Şeyhî, Necati Bey ve Ahmet Paşa gibi önemli şahsiyetleri ve eserleri, bahsedilen sanatkârların eserlerinden örnek metin çalışmaları; XV. yüzyılda yazılmış nazîre mecmuaları; XV. yüzyılın nesri ve önemli nesir yazarları: Sinan Paşa, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan ve eserleri.

TDE211-Yeni Türk Edebiyatı I (3,0)3

Modern Türk edebiyatına giriş: Sosyal, siyasal, askerî ve ekonomik şartlar. Yenileşme hareketleri. Fermanlar ve Layihalar. Edebiyatta yenileşme: Aydınların yenileşme hareketlerindeki rolü. İlk eserler. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri. Tanzimat Edebiyatı: Birinci ve ikinci nesil sanatçılarının sanat anlayışları ve verdikleri eserler. Şiir, roman, hikâye, tiyatro ve edebiyat tarihi çalışmaları.

TDE212-Yeni Türk Edebiyatı II (3,0)3

Modern Türk Edebiyatının ikinci aşaması: Servet-i Fünun Edebiyatı. Servet-i Fünun topluluğunun edebî anlayışını hazırlayan sosyal ve siyasi şartlar. Ekrem-Naci çekişmesi ve edebiyatımızda ‘Dekadanlık’ tartışmaları. Fransız edebiyatının Türk edebiyatına etkisi ve Fransız edebiyatı kanalıyla Türk edebiyatında görülen yeni edebî türler. Dönemin başlıca sanatçıları, sanat anlayışları ve eserleri: Şiir, roman ve hikâye, tiyatro, edebî eleştiri, edebiyat tarihi çalışmaları. Belirtilen türlerde devrin sanatkârlarının belli başlı eserlerinin incelenmesi ve çözümlenmesi.

TDE300-Diksiyon

Ses, sesin oluşması ve bunun için gerekli olan fizyolojik yapı; sesin yapısı; sesin yüksekliği; sesin tınısı; sesin perdeleri; harf; ünlüler ve üsüzler; Türkçe kelimelerde ses uyumu; Türkçenin ses ahengi; Türkçede ses değişiklikleri; Türkçede görülen başlıca ses olayları; Türkçenin genel özellikleri; vurgu ve tamlama. Anlatım: konuşma ve yazma; sözlü anlatım; konuşma yetersizlikleri; karşılıklı konuşmalar; topluluk karşısında konuşma; toplantılar; konuşmacı; Türkçeyi güzel kullanma; Türkçe kelime kullanma.

TDE305-Batı Edebiyatı (3,0)3

Batı edebiyatının temelleri, Batı edebiyatının kolları ve Batı edebiyatına mahsus edebî türlerin doğuşu, bu edebiyata özgü akımlar ve ekollerin doğuşunu hazırlayan siyasal ve sosyal şartlar. Batı edebiyatında gelişerek Türk ve dünya edebiyatlarında yaygınlık kazanmış roman, hikâye fabl vb. türlerin Fransız, İtalyan, Alman, Rus, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarındaki temsilcileri. Bu temsilcilerin eserleri ve Türk edebiyatına yansımaları.  Edebiyat eleştirisi çerçevesinde belirtilen türlerin incelenmesi.

TDE307- Türk Halk Edebiyatı III (3,0)3

Türk Halk hikayelerinin tanıtılması, diğer anlatmalardan (destan, masal, efsane) ayrılan ve örtüşen yanları; Anadolu ve diğer Türk topluluklarındaki belli başlı hikâyeler üzerinde mukayese yapılması; gerçekçi hikâye türü diye adlandırdığımız meddah hikayelerinin tanıtılması sağlanacaktır.

TDE308- Türk Halk Edebiyatı IV (3,0)3

Halk edebiyatında ferdî ürünlerin tanıtılması ve bunların yaratıcıları (aşıklar) hakkında detaylı bilgi sunulması; bu halk şairlerinin divan şairlerine özenerek şiir yazmalarının sebep ve sonuçlarının tespiti sağlanacaktır.

TDE311-Yeni Türk Edebiyatı III (3,0)3

Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı : Fecr-i Âtî Edebiyatı. Devrin sosyal ve siyasal havası ve bunun sanatçılar üzerindeki etkileri. Fecr-i Âtî Encümen-i Edebîsi ve yayınladıkları beyanname. Sanatçılar ve sanat anlayışları. Ahmet Haşim etrafında Fecr-i Âtî şiiri. Haşim’in duygu ve düşünce dünyası. Roman, hikâye, tiyatro ve edebiyat tarihi çalışmaları. Devrin örnek edebî metinleri üzerinde inceleme ve çözümleme çalışmaları.

TDE312-Yeni Türk Edebiyatı IV (3,0)3

Millî Edebiyat Dönemi. Üç Büyük Cereyan. İttihat ve Terakki. Sosyal ve siyasal ortam: Trablus, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarının toplum üzerindeki etkileri ve aydınların tutumu. Dilde ve Edebiyatta Türkçülük. Genç Kalemler (Yeni Lisan) hareketi. Milliyetçilik (Türkçülük) düşüncesinin öne çıkışı ve sistematize edilişi. Ziya Gökalp ve düşünceleri. Şiir, roman, tiyatro, edebiyat tarihi, edebî eleştiri türlerinde verilen eserler.

TDE313-Türk Lehçeleri I (3,0)3

Türk dilinin tarihî gelişim ve değişim evreleri bu dersin sınırlarını oluşturacaktır.  Öncelikle Altay Dil Teorisi üzerinde durularak Türkçeyle birlikte bu gruba dâhil olan diller tanıtılacak. Türkçenin yaşı sorunu tartışılarak yazılı metinlerle takip edebildiğimiz dönemlerden itibaren ses, biçim, anlam ve söz dizimi özellikleriyle ayrı ayrı dönemlere ayırdığımız evreler incelenecek. Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Batı Türkçesinin kolları, bu devrelerin sınıflandırılmasıyla ilgili görüşler ve her dönemin ayırıcı dil bilgisi özelliklerinin verilmesinin ardından, seçilen metinler üzerinde gramer çözümlemeleri yapılacak. Belirtilen dönemlere ait edebî, dinî içerikli eserler, sözlükler, gramer kitapları vb. tanıtılarak  Türk dilinin tarihî belgelerine ışık tutulacak.

TDE314-Türk Lehçeleri II (3,0)3

Bir dil bilgisi terimi olarak ‘lehçe’nin tanımı.  Dil, lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılarak öğretilmesi. Çağdaş Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında temel alınan ses bilgisi ve biçim bilgisi ölçütleri. Yakın ve uzak Türk lehçeleri. Yaşayan Türk lehçelerinin tasnifi: Batı Grubu (Oğuz Grubu), Kıpçak Grubu, Karluk Grubu, Sibirya Grubu. Türk lehçeleriyle ilgili tasnif denemelerinin tanıtılması.  Kril alfabesinin öğretimi. Biri Oğuz Grubundan olmak üzere iki ayrı Türk lehçesinden metin örneklerinin okunması, yazı aktarımlarının yapılması ve bunların Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması.

TDE318- Türk Halkbilimi (3,0)3

Dünyada ve Türkiye’deki ilk folklor çalışmaları ve günümüzdeki durumu; halk biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri; çeşitli folklor teorilerinin genel olarak tanıtılması; derleme metotlarının kavratılması, insan hayatındaki geçiş törenleri, inançlar ve tabiat yasalarını etkileyen inanmalar, uygulamalar işlenecektir.

TDE319-Çocuk Edebiyatı (3,0)3

2-14 yaş arası çocukluk dönemine özgü duyarlılıkların yalın bir anlatım ve çocuksu bir eda içerisinde dile getirilmesiyle oluşan edebiyat mahsulleri değerlendirilecek. Dünya çocuk edebiyatıyla Türk çocuk edebiyatı arasındaki köprü kurulup bu eserlerin dil, anlatım ve konu dünyasıyla ilgili analizler yapılacak. Bu edebiyat kolunda eserlerini kaleme almış yazar ve şairlerimiz tanıtılarak seçilen eserleri incelenecek. Çocuk edebiyatına ait eserlerin işlevleri sorgulanarak hitap ettiği kitlenin dil ve ruhsal gelişimindeki rolleri tartışılacak.

TDE320-Eski Türk Edebiyatı IV (3,0)3

Divan edebiyatının XVII. yüzyıldaki gelişmesi ve özellikleri; Sebk-i Hindî ve Hekîmâne şiir akımının özellikleri; bu edebi akımların ve bu yüzyılın önemli temsilcileri olan Nef’î, Nâilî, Şeyhülislâm Yahyâ, Neşâtî, Şeyhülislam Bahâyî, Nâbi, Azmizâde Hâletî ve eserleri, eserlerinden örnek metin çalışmaları; XVII. yüzyıl nesri ve temsilcileri; XVII. yüzyıl tezkire yazarları ve tezkireleri, XVII. yüzyıl mesnevî yazanları ve eserleri.

TDE325-Eski Türk Edebiyatı III (3,0)3

Divan edebiyatının klasikleştiği XVI. yüzyılda gelişmesi ve özellikleri. XVI. yüzyılda yetişmiş olan önemli Divan şâirleri: Fuzuli, Baki, Hayali Bey, Taşlıcalı Yahya, Nev’i, Bağdatlı Rûhî ve eserleri, eserlerinden örnek metin çalışmaları. XVI.. yüzyılda yazılmış nazîre mecmuaları; yüzyılın mesnevi yazarları, hamse sahibi sanatkarlar ve eserleri; XVI. yüzyıl nesri, nesir yazarları ve eserleri; XVI. yüzyıl tezkire yazarları ve eserleri; Türkî-i Basit hareketi ve temsilcileri.

TDE411-Yeni Türk edebiyatı V (3,0)3

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatına geçiş ve bu edebiyatın kendi içinde evreleri. İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte yaşanmış sosyal ve siyasal ortam, bu ortamın yarattığı şartlar. Başlıca fikir akımları ve ideolojiler; bunların edebiyata etkileri. Anadolu’ya bakış. Beş Hececiler’in açtığı yol. Yedi Meşaleciler. 1940 sonrası edebiyatı: Garipçiler ve sanat anlayışları. İkinci Yeni ve sanat anlayışları. Cumhuriyet döneminde şiir, roman, hikâye, tiyatro, edebî eleştiri ve diğer türler.

TDE413-Dünya Edebiyatı (3,0)3

Dünya edebiyatında isim edinmiş veya ekol başlatmış olan yazar ve şairlerin ele alınması, Batı edebiyatında doğmuş ve dünya edabiyatlarına yayılmış edebî akımlar ve bu akımları doğuran şartların açıklanması; Balzac, Victor Hugo, Flaubert, Dostoyevski gibi romancıların romanları; Sheakspeare, Mallermé, Verlaine, Valéry gibi şairlerin şiirleri, Eco, Kafka, Sartre, Camus gibi düşünceleriyle dünya edebiyatını yönlendirmiş düşünürlerin ve sanatçıların eserlerinin tanıtılması. Bu isimlerin Türk edebiyatına etkileri. Doğu ve Batı edebiyatlarının ortaöğretim programlarında yer alan klasik ve çağdaş örneklerinin incelenmesi.

TDE415- Türk Halk Edebiyatı V (3,0)3

Türk temaşa sanatı (Karagöz, Ortaoyunu, Kukla ve Dramatize Köy Oyunları); fıkra tipleri ve bu tiplerin mahalli fıkra tiplerinden ayırt edici özellikleri; mizahın türevleri diye adlandırdığımız nükte, hiciv, ironi, alay... Tüm bunlar arasındaki farklar.

TDE419-Eski Türk Edebiyatı V (3,0)3

Divan edebiyatının XVIII. yüzyıldaki durumu, gelişmesi ve bu gelişmeyi sağlayan Nedim, Şeyh Gâlib gibi isimlerle  eserleri, eserlerinden örnek metin analizleri; yüzyıl tezkire yazarları ve eserleri, mesnevileri; XVIII. yüzyıl nesri. XIX. yüzyılda Divan edebiyatının durumu; Encümen-i Şuarâ topluluğu; Divan edebiyatı hakkında genel değerlendirme.

TDE420-Genel Dilbilimi (3,0)3

Bu derste dil biliminin tarifi, mahiyeti, diller ve ana dili, dilin toplum ve millet hayatındaki önemi, dil öğretiminin önemi ve metodu, dilin ilgili olduğu bilim dalları ve alanlar, dil inceleme metotları ele alınacak. Yapısal dil bilimi, göstergebilim, ses bilimi ve ses bilgisi; akustik ses bilimi, fizyolojik ses bilimi, gelişmeli ses bilimi, dinleyiş ses bilimi ve görevsel ses biliminin inceleme konuları açıklanacak. Biçim bilimi, söz dizimi, anlam bilimi, sözcük ve sözlük bilimi, metin dil bilimi gibi dil biliminin alt disiplinlerinde uygulama ve çözümleme yöntemleri aktarılacak.

TAR001-Türk İnkılap Tarihi

 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğunun sonunu hazırlayan süreçler, Türk ulusunun kurtuluş mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuna doğru atılan adımlar.

 

TAR002-Türk İnkılap Tarihi II

                                

Atatürk ilkelerinin öğrenilmesi, bu ilkelerin ışığı altında Cumhuriyet Devrinin kronolojik tarihi; II. Dünya Savaşı sonrası demokratik gelişmeler ve yeniden yapılanmalar.

 

EGT402-Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3-0) 3

 

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

 

EGT406-Gelişim ve Öğrenme (3-0) 3

 

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.

 

EGT408-Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2) 4

 

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

EGT410-Özel Öğretim Yöntemleri I, II (2-2) 3

 

Konu alaninda öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.  Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

EGT412-Okul Deneyimi I (1-4) 3

 

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır.  Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

 

EGT501-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2-2) 3

 

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

 

EGT503-Sınıf Yönetimi (2-2) 3

 

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

 

EGT505-Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2) 3

 

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.  Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

 

 

EGT506-Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3,0)3

 

Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

 

EGT507-Okul Deneyimi II (1-4) 3

 

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

 

EGT511 Eğitimde Araştırma Yöntemleri (3,0)3

 

Bu derste bir araştırmanın aşamaları ve çeşitli veri toplama yöntemleri incelenmektedir. Kalitatif ve kantitatif verilerinin kullanılması, kaynak tarama, görüşme, gözlem, anket, örnek olay vb. veri toplama araçlarının geliştirilmesi, uygulanması, verilerin toplanması ve analizi üzerinde durulmaktadır. Evreni, örnekleri ve diğer temel istatistik kavramları geliştirilmektedir. Adayların bir araştırma önerisi geliştirmeleri beklenmektedir.

 

EGT502-Öğretmenlik Uygulaması (2-6) 5

 

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).

 

EGT508-Rehberlik (3-0) 3

 

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

 

EFL101 İngilizce I (3,0)3

 Bu ders, yabancı öğrenciler için ikinci dilde okumayı geliştirebilmeleri için hazırlanmıştır. Bu da, öğrencilerin daha hızlı ve daha etkili bir biçimde okuyabilmelerinin sağlayacak yeni bir beceriler dizisi kullanmaları demektir. Dolayısıyle, anlamını çıkarıp sonuçlar çizmenin yanında dilbilgisi, hızlı tarama, ana fikirleri kolayca belirleyip kavrayabilme hususlarında öğrencilerimize yardımcı olmak bu dersin amaçlarını teşkil etmekterdir.

 

EFL102 İngilizce II (3,0)3

 

Üniversite hayatları süresince öğrencilere yardımcı olacağından emin olduğumuz bu ders bir Akademik Yazma Dersi’dir. Böylelikle, öğrencilerimizin temel akademik yazı hünerlerine en iyi şekilde hakim olabilmeleri için tasarlanmıştır. Yazılardaki ana temayı destekleyecek düzgün kurulmuş cümlelerin etkili paragraflara çevrilebilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. . Bu amaç doğrultusunda, yazım öncesi tekniklere, planlamaya, düzeltmeye, kısaltmaya ve örnekleriyle ana fikri desteklemeye öncelik verilecektir. Kullanılacak yazı geliştirme türleri şunlardır: Kronolojik, neden – sonuç ilişkisi, karşılaştırmalı çalışmalar.

 

BGS101 Bilgisayara Giriş (2-2) 3

 

Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (database) programlarıyla çalışma; alanın eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.

 

BGS102 Bilgisayar Uygulamaları (2,1)3

 

Bu derse katılan öğrenciler Mikrosoft Word’ün standart yazı çubuğundaki düğmeleri tanıyabilmeleri ve gerektiği yerlerde kullanabilmeli Yazılarını word ile yazabilmeli, yazı tiplerini , hacmini gerektiğinde değiştirebilmeli, sağa sola hizalayabilmeli ve ortayabilmeli Yazıları otomatik olarak numaralayabilmeli ve imleyebilmeli bir dosya adlandırıp nereye konulduğunu bilerek kaydedebilmeli, yazıların, baskısı yapılmadan önce farklı şekillerde izleyebilmeli ve istenen özellikte yazıların çıktısını alabilmeli Belli bir yanlışlığı tek tek veya toplu olarak düzeltebilmeli Yazıların üst ve alt bilgilerini hazırlayabilmeli, çizim çubuğu düğmelerin fonksiyonlarını yazabilmeli, ekranda çeşitli şekiller çizebilmeli tablo ve kenarlıklar çubuğu ile ilgili uygulamalar yapabilmeli Bilgisayarda Excel’i açabilmeli ve özel grafik türlerinden bir örnek hazırlayabilmeli Power Point’i ve seçenekleri ile uygulama yapabilmelidirler.

 

 

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE103  YAZILI ANLATIM I  3 0 3 0  
TDE105  TÜRK DİL BİLGİSİ I  3 0 3 0  
TDE107  OSMANLI TÜRKÇESİ I  3 0 3 0  
TDE109  EDEBİYAT BİLGİLERİ I  3 0 3 0  
TAR001  TÜRK İNKILAP TARİHİ I  2 0 0 0  
EFL101  İNGİLİZCE I  3 0 3 0  
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE106  TÜRK DİL BİLGİSİ II  3 0 3 0  
TDE108  OSMANLI TÜRKÇESİ II  3 0 3 0  
TDE110  EDEBİYAT BİLGİLERİ II  3 0 3 0  
TDE112  YAZILI ANLATIM II  3 0 3 0  
TAR002  TÜRK İNKILAP TARİHİ II  2 0 0 0  
EFL102  İNGİLİZCE II  3 0 3 0  
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE205  TÜRK DİL BİLGİSİ III  3 0 3 0  
TDE207  TÜRK HALK EDEBİYATI I  3 0 3 0  
TDE209  ESKİ TÜRK EDEBİYATI I  3 0 3 0  
TDE211  YENİ TÜRK EDEBİYATI I  3 0 3 0  
BGS101  BİLGİSAYARA GİRİŞ  3 0 3 0  
EFL203  İNGİLİZCE III  3 0 3 0  
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE206  TÜRK DİL BİLGİSİ IV  3 0 3 0  
TDE208  TÜRK HALK EDEBİYATI II  3 0 3 0  
TDE210  ESKİ TÜRK EDEBİYATI II  3 0 3 0  
TDE212  YENİ TÜRK EDEBİYATI II  3 0 3 0  
BGS102  BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  2 1 3 0  
EFL204  İNGİLİZCE IV  3 0 3 0  
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE300  DİKSİYON  3 0 3 0  
TDE307  TÜRK HALK EDEBİYATI III  3 0 3 0  
TDE311  YENİ TÜRK EDEBİYATI III  3 0 3 0  
TDE313  TÜRK LEHÇELERİ I  3 0 3 0  
TDE319  ÇOCUK EDEBİYATI  3 0 3 0  
TDE325  ESKİ TÜRK EDEBİYATI III  3 0 3 0  
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE305  BATI EDEBİYATI  3 0 3 0  
TDE308  TÜRK HALK EDEBİYATI IV  3 0 3 0  
TDE312  YENİ TÜRK EDEBİYATI IV  3 0 3 0  
TDE314  TÜRK LEHÇELERİ II  3 0 3 0  
TDE318  TÜRK HALK BİLİMİ  3 0 3 0  
TDE320  ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV  3 0 3 0  
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
TDE411  YENİ TÜRK EDEBİYATI V  3 0 3 0  
TDE413  DÜNYA EDEBİYATI  3 0 3 0  
TDE415  TÜRK HALK EDEBİYATI V  3 0 3 0  
TDE417  SEMİNER ÇALIŞMASI  3 0 3 0  
TDE419  ESKİ TÜRK EDEBİYATI V  3 0 3 0  
TDE420  GENEL DİLBİLİMİ  3 0 3 0  
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGT402  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ  3 0 3 0  
EGT406  GELİŞİM VE ÖĞRENME  3 0 3 0  
EGT408  ÖĞR. PLANLAMA VE DEĞERL.  3 2 4 0  
EGT410  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I  2 2 3 0  
EGT412  OKUL DENEYİMİ I  1 4 3 0  
Toplam 16 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGT 501  ÖĞR. TEKN. VE MATERY. GELİŞTİRME  2 2 3 0  
EGT 503  SINIF YÖNETİMİ  2 2 3 0  
EGT 507  OKUL DENEYİMİ II  1 4 3 0  
EGT 505  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II  2 2 3 0  
EGT 526  EĞİTİMDE ARAŞT. YÖNT.  3 0 3 0 (SEÇMELİ) 
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGT 502  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  2 6 5 0  
EGT 508  REHBERLİK  3 0 3 0  
EGT 509  ÖLÇME VE DEĞERL.  3 0 3 0 (SEÇMELİ) 
EGT 530  DÖNEM PROJESİ  5 0 0 0  
EGT 506  KONU ALANI DERS KİT. İNC.  3 0 3 0  
Toplam 14 0