LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Mimarlık (March)

 

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programı, profesyonel bir uygulama alanı olarak mimarlık mesleğinin ortaya koyduğu yapılı çevre ve ürünleri, bilimsel bir bakış açısıyla analiz etmek ve değerlendirmek için gerekli olan altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, özelde mimarlığın, daha genel anlamda ise her türlü yapılı çevrenin içinde bulunduğu evrensel sorunlara (sosyal dışlanma, kentlerin eşitsiz büyümesi, çevre kirliliği, vb.) yönelik bir farkındalık geliştirmeyi; mimarlığın içinde geliştiği toplumsal-kültürel bağlamı anlamayı ve bu bağlama uygun çevrelerin tasarım ve üretim yöntemlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, programdaki dersler öğrencilere ihtiyaç duyacakları teorik bilgi, eleştirel bakış açısı, yaratıcı düşünce ve araştırmaya dayalı tasarım becerileri kazandıracak nitelikte; mimarlığın sosyal, kültürel, ekonomik boyutlarını analiz etmeye ve farklı disiplinlerle işbirlikleri oluşturmaya yönelik olarak güncellenmektedir.

Mimarlık, her türlü yapılı çevrenin ve buna bağlı olarak yaşam kültürümüzün şekillenmesinde önemli rol oynayan bir alandır. Dolayısıyla mimarlık bilgi alanı da sürekli gelişen ve güncellenen dinamik bir alandır. İçinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren çevrelerin  tasarım ve üretiminde önemli rol oynayan mimarlar, hem mesleklerinde yeterli ve güncel bilgiye ve çevresel duyarlılığa sahip olmalı, hem de meslek alanını şekillendiren dinamikleri ve aktörleri iyi analiz edebilmelidirler. Bu nedenle, mimarlık yüksek lisans programı, günümüz dünyasında yapılı çevrelerin üretimi ve kullanımı, ve mimarlık mesleğinin bu alandaki rolü ve sorumluluklarını, disiplinler arası bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Mimarlık yüksek lisans programından mezun olan mimarlar, kendi ofislerinde, inşaat şirketlerinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mimarlar, her türlü binanın tasarım, projelendirme, uygulama ve kotrolünde görev alabilrler. Bunun yanında mezunlarımız, doktora programına devam ederek akademik kariyer yapma olnağına da sahiptirler.

Ben Cenan Kızılay, 2009 yılında Girne Amerikan Üniversitesi -Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Mimarlık Lisans eğitimime başladım ve 2013 yılında lisansımı tamamlayıp Mimarlık Yüksek Lisans Programına kayıt oldum. Lisans eğitimim süresince; Mimari Tasarım Stüdyolarındaki özgür tasarım kararlarımın yapıcı eleştiriler ile geliştiğini, uygulama içerikli derslerim ile teori içerikli derslerimde uluslar arası ve güncel mimarlık programlarına paralel mekan tasarımları yapıldığını ve tartışıldığını, mimari tasarım prensiplerinin yanında sosyo-kültürel kaygıları da gözeterek çevreye ve insanlara duyarlı, yeni yapı teknolojileri ve malzemelerinin de öğretildiğini gözlemledim. Lisans ve yüksek lisans eğitimim süresinde İngiltere - Canterbury kampüsünde bir dönem okuma, İtalya - Supino`da uluslar arası atölye çalışmasına katılma fırsatı buldum. Dünyanın farklı yerlerinden gelen hocalarım ve arkadaşlarımdan kültürleri, değer yargıları ve dünya görüşleri gibi bir çok şey öğrendim, değerli dostluklar kurdum. Özellikle fakültemizde büyük bir ailenin bir ferdi gibi hissettiğimi de eklemeliyim.

Enstitü Adı

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Programın Türü

ARCHITECTURE, M.ARCH

Ana Bilim Dalı

ARCHITECTURE

Ana Bilim Dalı Başkanı

Assist. Prof. Dr. Shahin KEYNOUSH

Mimarlık (March) Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Mimarlık (March) Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.