LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İç Mimarlık (MA)

 

Enstitü Adı

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Programın Türü

INTERIOR DESIGN, M.A.

Ana Bilim Dalı

INTERIOR DESIGN

Ana Bilim Dalı Başkanı

ASSIST. PROF. DR. SENEM ZEYBEKOGLU SADRI

İç Mimarlık Yüksek Lisans programı, iç mimarlık alanında üretilen tasarım ve uygulama ürünlerini, bilimsel bir bakış açısıyla analiz etmek ve değerlendirmek için gerekli olan altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, özelde iç mimarlık alanının, daha genel anlamda ise her türlü yapılı çevrenin içinde bulunduğu evrensel sorunlara (sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, sosyal dışlanma, vb.) yönelik bir farkındalık geliştirmeyi; iç mimarlığın içinde geliştiği toplumsal-kültürel bağlamı anlamayı ve bu bağlama uygun çevrelerin tasarım ve üretim yöntemlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, programdaki dersler öğrencilere ihtiyaç duyacakları teorik bilgi, eleştirel bakış açısı, yaratıcı düşünce ve araştırmaya dayalı tasarım becerileri kazandıracak nitelikte; iç mimarlığın sosyal, kültürel, ekonomik boyutlarını analiz etmeye ve farklı disiplinlerle işbirlikleri oluşturmaya yönelik olarak güncellenmektedir.

Yapılı çevreler, değişen teknoloji, gündelik yaşam koşulları ve insan ihtiyaçları paralelinde sürekli değişmektedirler. Aynı zamanda konfor, sağlık ve hepsinden önemlisi kültür üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla iç mimarlık alanı da sürekli gelişen ve güncellenen dinamik bir alandır. İçinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren çevrelerin  tasarım ve üretiminde önemli rol oynayan iç mimarlar, mesleklerinde yeterli ve güncel bilgiye ve çevresel duyarlılığa sahip olmalıdırlar. Bu nedenle, İç Mimarlık Yüksek Lisans programı, günümüz dünyasında yapılı çevrelerin üretimi ve kullanımı, ve iç mimarlık mesleğinin bu alandaki rolü ve sorumluluklarını, disiplinler arası bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır.

İç Mimarlar konut binaları, konaklama tesisleri, ticari binalar, sağlık hizmetleri, sanayi binaları ve kültürel yapılar gibi mevcut veya yeni binalarda iç mekan tasarımı ve uygulama projeleri üzerinde çalışırlar. İş olanakları kamu kurumlarından özel sektöre kadar çeşitlilik gösteren iç mimarlar,  kendi ofislerini de açabilirler.

İç Mimarlık bölümü mezunları ayrıca master ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.

My name is Katrin Barjawi. I am 23 years old and I am doing my master degree in Interior Design at GAU. I have finished my bachelors with a high GPA in painting from the University of Jordan. It was a very risky decision for me to come all the way to Cyprus and do my masters in a totally different field such as interior design, where I had little previous experience. After passing the first semester successfully, I must say this department has welcomed me with open arms, making it as flexible as possible, trying their best to educate and pass on their knowledge and experiences, and to give a better point of view. Every lecture has its own spirit and atmosphere, and every lecturer has his/her own methods, and they work so hard with us as much as possible.

I have received so much help from my teachers and colleagues, when I had some difficulties at studio classes, where I did not know how to make a plan or draw a scale or even use the right measures. Everyone was very helpful and understanding.  I used to see things in shades, colors and textures, rather than numbers, lines and measures. Now I can combine both to create a colorful artistic design yet fully studied, planned and measured.

İç Mimarlık Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.