FACULTY OF EDUCATION

Department of Primary School Teaching

 

Course Descriptions

I.YARIYIL

SNA 101 Temel Matematik I (2-0-2)

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma).

 

Kaynaklar:

1.Mirasyedioğlu, Ş. (1998). Temel Matematik I. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıcılık.

2.Olkun, S. ve Yeşildere, S. (2007). Temel Matematik I. Ankara: Maya Akademi.

3.Kaçar, A. (Ed.). (2006). Temel Matematik I-II. Ankara: PegemA Yayıncılık

4. Sulak, H.(2007) Temel Matematik I-II,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.ISBN:9786053950240,ISBN:9789755919041

5.Köklü N., Büyüköztürk Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2007) Sosyal Bilimler için İstatistik. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

SNA 103 Genel Biyoloji (2-0-2)

Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.

 

Kaynaklar:

 

1.Keeton-Gold (Çev.Prof.Dr.Ali Demirsoy, E.Gündüz, İ.Türkan), Genel Biyoloji I-II, Palme Yayınevi, 2007

2.Güneş, Tahit, Genel Biyoloji, Seçkin Yayıncılık, 2006

SNA 105 Uygarlık Tarihi (2-0-2)

Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek-İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı(Avrupa, Amerika).

 

Kaynaklar:

1.Adnan Adıvar,Osmanlı Türklerinde ilim,İstanbul 1982.

2.Aykut Kozancığil, Sevim Tekeli,s-243

3.Adnan Adıvar,Tarih Boyunca İlim ve Din ,I cilt,İstanbul 1944; II cilt, İstanbul 1944

4.A.W.F.Blunt,Batı uygarlığının Temelleri,İstanbul 1987,Çeviren Müzehher Erim, İstanbul 1979

5.S.N.Karauer,Tarih Sumer’de Başlar Çev.Muazzez İlmiye Çığ Yayınevi,Ankara 1990

6.Güven, Doç.Dr. Özgür(Ed.), Uygarlık Tarihi, Pegem Akademi, 2010

TURK 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Kaynaklar:

AKBAYIR, Sıddık (2007), Dil ve Diksiyon – Yazılı ve Sözlü Anlatım Bozuklukları, Ankara: Akçağ Yayınevi.

AKTAŞ, Şerif ve Osman Gündüz (2002), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ Yayınevi.

ÇOTUKSÖKEN Yusuf (2010), Uygulamalı Türk Dili, İstanbul: Papatya Yayıncılık.

DEMİRAY, Kemal (1991), Sözlü – Yazılı Kompozisyon İlkeleri, İstanbul İnkılap Yayınevi.

GÜLSEVİN, Gürer ve Erdoğan Boz (2006), Türk Dili ve Kompozisyon I-II, Konya: Tablet Kitabevi.

KAVCAR, Cahit ve öte. (2002), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Anı Yay.

ÖZKAN, Mustafa ve öte. (2001), Yükseköğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, İstanbul: Filiz Kitabevi.

PARLATIR, İsmail ve Hatice Şahin (2010), Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ile Anlatım Teknikleri, Ankara: Ekin Yayınevi.

TDK Komisyon (2008), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK.

YAVUZ, Kemal ve öte. (2006), Türk Dili ve Kompozisyon, İstanbul: Bayrak Basımevi.

YILMAZ, Emine ve Nurettin Demir (2009), Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Kaynaklar:

Atatürk İlkeleri ve İnkılLâp Tarihi I  dersi için okutulan temel kaynak;
Ahmet Mumcu- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, AÖF Yayınları, Eskişehir, 1998

 

EFL 101 Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

 

Kaynaklar:

 

1.Demirel, Prof.Dr.Özcan, ELT Methodolgy, Pegem Akademi, 2007

2.Demirel, Prof.Dr.Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Akademi, 2010

3. Demirel, Prof.Dr.Özcan, Yard.Doç.Dr.Semih Şahinel, Passport to English Student’s Book, Pegem Akademi, 2010

BİL 103 Bilgisayar I (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

Kaynaklar:
1-Yıldız, Doç. Dr. Ferruh - Öğr. Gör. Mesut Gündüz/ Arş. Gör. Ö. Kaan Baykan/ Arş. Gör. Harun Uğuz, Temel Bilgisayar Bilimleri,Nobel Yayin Dağitim

2- Dinçel, Teoman, Bilgisayar Öğreniyorum, KODLAB YAYIN, 2010

3- Coşkun, Prof.Dr. Erdal / Mehmet Duran, Bilgisayara Giriş Bilgisayar Kullanımı, Alp Yayınevi

4-Bilgisayara Giriş 2000, Beta Yayinlari, 357

5-Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows Vista ve Office 2007, Alfa Yayinlari, 2011

6- Çoşkun, Erdal, Bilgisayar Giriş, Alp Yayınevi, 2002

SNM 101 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

Kaynaklar:

1. Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. (Editörer). 2. Baskı. Ankara: PEGEM Akademisi.

2. Oktay, A. (2010). Eğitim Bilimine Giriş. (Editör). 3.Baskı. Ankara: PEGEM Akademisi.

3. Karip, E. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. (Editör). 4. Baskı. Ankara: PEGEM Akademisi.

4. Şişman, M. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. (Editör). 9. Baskı. Ankara: PEGEM Akademisi.

5. Gürel, M. ve Hesapçıoğlu, M. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. (Editörler). 5. Baskı. Ankara: PEGEM Akademisi.

 

II. YARIYIL

 

SNA 102 Temel Matematik II (2-0-2)

Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi.

 

Kaynaklar:

1.Mirasyedioğlu, Ş. (1998). Temel Matematik I. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıcılık.

2.Olkun, S. ve Yeşildere, S. (2007). Temel Matematik I. Ankara: Maya Akademi.

3.Kaçar, A. (Ed.). (2006). Temel Matematik I-II. Ankara: PegemA Yayıncılık

4. Sulak, H.(2007) Temel Matematik I-II,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.ISBN:9786053950240,ISBN:9789755919041

5.Köklü N., Büyüköztürk Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2007) Sosyal Bilimler için İstatistik. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

SNA 104 Genel Kimya (2-0-2)

Maddenin özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

 

Kaynaklar:

 

1.Bağ, Hüseyin (Ed.), Genel Kimya, Pegem Akademi, 2011

2.Komisyon, Genel Kimya 3 Analitik Kimya, Pegem Akademik, ISBN: 9789944919516

SNA 106 Türk Tarihi ve Kültürü (2-0-2)

Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler.

 

Kaynaklar:

1.Ögel, Prof.Dr.Bahaeddin,Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kültür Bakanlığı Yayınları

2.Merey, Zihni, Türk Tarihi ve Kültürü, Birleşik Dağıtım Kitabevi, 2009

3.Öztürk, Cemil, Türk Tarihi ve Kültürü, Seçkin Yayıncılık, 2011

4.Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, Ötüken Neşriyat

SNA 108 Genel Coğrafya (2-0-2)

Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları.

Kaynaklar:

1.Şahin, Cemalettin,Genel Coğrafya, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık / Eğitim Kitapları Dizisi, 2006

2. Yazıcı, Hakkı (Ed.), Genel Coğrafya, Pegem Akademi, 2007

3.Sanır, Prof.Dr.Ferruh, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Gazi Kitabevi, 2000

BİL 104 Bilgisayar II (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

Kaynaklar:
1-Yıldız, Doç. Dr. Ferruh - Öğr. Gör. Mesut Gündüz/ Arş. Gör. Ö. Kaan Baykan/ Arş. Gör. Harun Uğuz, Temel Bilgisayar Bilimleri,Nobel Yayin Dağitim

2- Dinçel, Teoman, Bilgisayar Öğreniyorum, KODLAB YAYIN, 2010

3- Coşkun, Prof.Dr. Erdal / Mehmet Duran, Bilgisayara Giriş Bilgisayar Kullanımı, Alp Yayınevi

4-Bilgisayara Giriş 2000, Beta Yayinlari, 357

5-Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows Vista ve Office 2007, Alfa Yayinlari, 2011

6- Çoşkun, Erdal, Bilgisayar Giriş, Alp Yayınevi, 2002

TURK 102 Türkçe II:Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Kaynaklar:

AKBAYIR, Sıddık (2007), Dil ve Diksiyon – Yazılı ve Sözlü Anlatım Bozuklukları, Ankara: Akçağ Yayınevi.

AKSOY, Ömer Asım (1980), Dil Yanlışları, Ankara: TDK.

AKTAŞ, Şerif ve Osman Gündüz (2002), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ Yayınevi.

DEMİRAY, Kemal (1991), Sözlü – Yazılı Kompozisyon İlkeleri, İstanbul İnkılap Yayınevi.

 

 

GÜLSEVİN, Gürer ve Erdoğan Boz (2006), Türk Dili ve Kompozisyon I-II, Konya: Tablet Kitabevi.

KAVCAR, Cahit ve öte. (2002), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Anı Yay.

ÖZDEMİR, Emin (1999), Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon Dersleri, İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÖZKAN, Mustafa ve öte. (2001), Yükseköğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, İstanbul: Filiz Kitabevi.

TDK Komisyon (2008), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK.

YAVUZ, Kemal ve öte. (2006), Türk Dili ve Kompozisyon, İstanbul: Bayrak Basımevi.

YILMAZ, Emine ve Nurettin Demir (2009), Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Kaynaklar:
Atatürk İlkeleri ve İnkılLâp Tarihi II  dersi için okutulan temel kaynak;
Ahmet Mumcu- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, AÖF Yayınları, Eskişehir, 1998.

EFL 102 Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

Kaynaklar:

1.Demirel, Prof.Dr.Özcan, ELT Methodolgy, Pegem Akademi, 2007

2.Demirel, Prof.Dr.Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Akademi, 2010

3.Demirel, Prof.Dr.Özcan, Yard.Doç.Dr.Semih Şahinel, Passport to English Student’s Book, Pegem Akademi, 2010

SNM 102 Eğitim Psikolojisi (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

 

Kaynaklar:

1.Yeşilyaprak,Binnur (Ed.), Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Pegem Akademi, 2011

2. Selçuk, Prof. Dr. Ziya, Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, 2010

 

 

III. YARIYIL

SNA 201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi (2-0-2)

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.

 

Kaynaklar:

1-Muharrem Ergin, 2000. Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım Yayım Tanıtım, İstanbul.

2-Tahsin Banguoğlu, 2007. Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

3-Zeynep Korkmaz, 2007. Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Türk Dil Kuruu Yayınları, Ankara.

SNA 203 Genel Fizik (2-0-2)

Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makineler; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıvılar. Isı ve Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve Yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar. Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.

 

Kaynaklar:

1.Orbay, Metin, Feda Öner (Ed.), Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri , Eylül 2010

2.Genel Fizik, Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1992

3.Taşar, Doç.Dr.M.Fatih, Prof.Dr.Metin Orbay, Genel Fizik I, Pegem Akademi, 2010

4.Taşar, Doç.Dr.M.Fatih, Prof.Dr.Metin Orbay, Genel Fizik II, Pegem Akademi, 2010

SNA 205 Müzik (1-2-2)

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi,toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.

 

Kaynaklar:

1.İlköğretim 3.Sınıf Müzik Ders Kitabı

2.İlköğretim 4.Sınıf Müzik Ders Kitabı

3.İlköğretim 5.Sınıf Müzik Ders Kitabı

4.Çalık Çetin, Gamze, Etkinliklerle Müzk Öğretimi, KÖK Yayıncılık

5.İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Müzik Becerilerini Geliştirmede Dramanın Etkisi, Dokuz Eylül6.Akyüzlüler, Fatıma,Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yayın Tarihi: 2007

SNA 207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü (1-2-2)

İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.Kaynaklar:

1. Demirci, Ali, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenleri İçin İlköğretimde Beden Eğitimi Dersi Etkinlikleri, Nobel Yayın Dağıtım

2- TOPKAYA İsmail, Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Beden Eğitimi Öğretimi, Eylül 2011 İstanbul

SNA 209 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I (0-2-1)

 

Fen ve Teknoloji öğretiminde Laboratuvarın önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).Kaynaklar:

1.Bozkurt ,Orçun, Ahmet Turan Orhan, Gökben Kaynar,Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Deney Hazırlama Kılavuzu Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları I – II, Mart 2008, 1. Baskı / 236 Syf.

2. Bahar, Mehmet, Fatih Aydın, Mahmut Polat, Harun Bertiz, Fen Ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 1-2, Pegem Akademi Yayıncılık

SNA 211 Çevre Eğitimi* (2-0-2)

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.Kaynaklar:

1.Bozkurt, Orçun (Ed.), Çevre Eğitimi, Pegem Akademi, 2008

2. Başal, Handan Asude, Çocuklar İçin Uygulamalı Çevre Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları Yayınevi Genel DizisiSNG 201 Felsefe* (2-0-2)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.Kaynaklar:

Felsefiyat,N.K.,Pegeu Yayınları.,2011

Felsefe Tarihi,Macit Gökberk,Reuzi Yayınları,2010

İnsan ve Değerleri,İ. Kucuradi,Yankı Yayınları,1971

Çağdaş Felsefe,Bedia Akarsu,İnkilap Yayınları,1987

SNG 203 Sosyoloji* (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmala örnekleri.

 

Kaynaklar:

1. Özkalp, E. (2011). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Ekin Yayınevi.

2. Doğan, İ. (2010). Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunları. 10.Baskı. Ankara: PEGEM Akademi Yayıncılık.

3. Sezal, İ. (2010). Soyolojiye Giriş. 3.Baskı. Ankara: PEGEM Akademi Yayıncılık.

4. Tezcan, M. (1996). Eğitim Sosyolojisi. 10.Baskı. Ankara: Bilim Yayınları.

5. Tezcan, M. (2011). Toplumsal Bilimlere Giriş. 2.Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

 

SNM 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Kaynaklar:

Demirel, Özcan. Öğretim İlke Ve Yöntemleri – Öğretme Sanati. (Geliştirilmiş 12. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık- Adakale Sok. 4/1 – Yenişehir, 2007.

Doğan, Hıfzı. Eğitimde Program Ve Öğretim Tasarimi. A.Ü. Ebf-Cebeci, 1997.

Doğanay, Ahmet Ve Ark. Öğretim İlke Ve Yöntemle

CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
EFL 101  English I  3 0 3 3   Download
Total 3 3
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
SNA209  TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY LAB-I APPLICATIONS  0 2 1 2   Download
Total 1 2
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus
SNA301  TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY-I  3 0 3 4   Download
SNA305  TEACHING LIFE SCIENCES  3 0 3 4   Download
Total 6 8